ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -決-, *決*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[決, jué, ㄐㄩㄝˊ] to decide, to determine, to judge
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  夬 (guài ㄍㄨㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] decisive

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] breach (a dike); to decide; to determine, #4,716 [Add to Longdo]
解决[jiě jué, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] to settle (a dispute); to resolve; to solve, #351 [Add to Longdo]
决定[jué dìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] to decide (to do something); to determine; to resolve, #394 [Add to Longdo]
坚决[jiān jué, ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ, / ] firm; resolute; determined, #2,119 [Add to Longdo]
决赛[jué sài, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄞˋ, / ] finals (of a competition), #2,211 [Add to Longdo]
决策[jué cè, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ, / ] strategic decision; decision-making; policy decision; to determine policy, #2,441 [Add to Longdo]
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind, #3,446 [Add to Longdo]
决议[jué yì, ㄐㄩㄝˊ ㄧˋ, / ] resolution, #3,673 [Add to Longdo]
判决[pàn jué, ㄆㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] judgment (by a court of law), #3,769 [Add to Longdo]
表决[biǎo jué, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] decide by vote; vote, #4,365 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けっしょう, kesshou] (n) รอบชิงชนะเลิศ
[けってい, kettei] (n) ตกลงใจ,ตัดสินใจ
[けつい, ketsui] (n) การตัดสินใจ
[けっさい, kessai] (n) การชำระเงิน
済条件[ケッサイジョウケン, kessaijouken] (n) เงื่อนไขการชำระเงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
算報告[けっさんほうこく, kessanhoukoku] งบการเงิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive
定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: แน่นอน English: definite
定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ขั้นสุดท้าย
[けつい, ketsui] Thai: การตัดสินใจแน่วแน่
まる[きまる, kimaru] Thai: ตกลงเป็นที่เรียบร้อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けつ, ketsu] (n) (See を取る) decision; vote; (P) [Add to Longdo]
して[けっして(P);けして(ik), kesshite (P); keshite (ik)] (adv) never; by no means; decidedly; indisputably; (P) [Add to Longdo]
[けっす, kessu] (v5s) (See する) to decide; to determine [Add to Longdo]
する[けっする, kessuru] (vs-s) to decide; to determine; (P) [Add to Longdo]
まって[きまって, kimatte] (exp) always; without fail; usually; regularly; (P) [Add to Longdo]
まり(P);り;極まり;極り[きまり, kimari] (n,adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as まりが悪い, etc.) (See まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P) [Add to Longdo]
まりきった;極り切った;まり切った;り切った[きまりきった, kimarikitta] (adj-f) fixed; obvious; commonplace [Add to Longdo]
まり事;まりごと[きまりごと, kimarigoto] (n) rule; established routine; standard operating procedure; SOP [Add to Longdo]
まり手;り手[きまりて, kimarite] (n) clincher; winning technique; official winning technique (sumo) [Add to Longdo]
まり文句;り文句;きまり文句[きまりもんく, kimarimonku] (n) cliche; platitude; formula; set phrase [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."「彼らはその法案を可したの」「うん、とうとう通過させたんだ」
I shall never forget your kindness no matter where I may go.12時前にはめに行こうとも君の親切をして忘れないでしょう。 [M]
It was a satisfactory arrangement for fifteen years.15年間は満足しうる取りめであった。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以内に必要な100万ドルのお金を手に入れようと、私はその場ですぐにめた。
She did not decide to be a singer until she reached the age of twenty.20才になって初めて、彼女は歌手になろうと心した。
The two teams competed in the final game.2チームは勝戦で競った。
Two problems remained unsolved.2つの問題が未解のままであった。
It is not rare at all to live over ninety years.90歳以上生きることはしてまれではない。
A beautiful object like that never loses its value.ああした美しいものはしてその価値を失うことはない。
Tomorrow never comes.あすはしてこない。
Time will do the rest.あとは時が解するでしょう。
No matter what you may say, I will not change my mind.あなたが何をいおうと私は心を変えるつもりはない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll never forget you.[CN] 我不會忘記你 Les Visiteurs du Soir (1942)
I decided it.[CN] -我已經定了 Applause (1929)
Never.[JA] して Russet Potatoes (2009)
Let's settle our problems.[CN] 讓我們先解我們的問題 Applause (1929)
- and iron out the situation here?[CN] - 解這個緊張局勢? Grand Hotel (1932)
Love is a song that never ends[JA] Love is a song that never ends (愛はして終わらない歌です) Bambi (1942)
Well, we'll leave it to little woodenhead.[JA] 本人にめさせよう Pinocchio (1940)
Done.[JA] まりだ 4C (2014)
You have decided against the merger?[CN] 你們已經定反對合併了? Grand Hotel (1932)
Never! He shall leave of his own freewill![CN] 不行,他自己有定的自由! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
You mustn't fight with the murderer, Attila![CN] 你不能跟兇手並肩而戰,我的王! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
King Gunther, let me deal with the dragon slayer![CN] 龔特爾王,屠龍者就交給我解吧! Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
定性言語[けっていせいげんごう, ketteiseigengou] deterministic language [Add to Longdo]
定的文脈自由文法[けっていてきぶんみゃくじゆうぶんぽう, ketteitekibunmyakujiyuubunpou] deterministic context-free grammar [Add to Longdo]
定表[けっていひょう, ketteihyou] decision table [Add to Longdo]
定理論[けっていりろん, ketteiriron] decision theory [Add to Longdo]
定論的[けっていろんてき, ketteironteki] deterministic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[きまる, kimaru] entschieden_werden [Add to Longdo]
める[きめる, kimeru] entscheiden [Add to Longdo]
[けっしょう, kesshou] Entscheidung (in e.Wettbewerb) [Add to Longdo]
[けってい, kettei] Entscheidung, Beschluss [Add to Longdo]
[けっしん, kesshin] Entschluss [Add to Longdo]
[けつい, ketsui] Entschluss [Add to Longdo]
[けつだん, ketsudan] Entscheidung, Entschluss [Add to Longdo]
[けっさい, kessai] Abrechnung [Add to Longdo]
[けっちゃく, kecchaku] Schluss, Beschluss, Entscheidung [Add to Longdo]
[けつれつ, ketsuretsu] (Verhandlungen erfolglos) abbrechen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top