ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人-, *人*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
口贸易[] (n) การค้ามนุษย์

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[人, rén, ㄖㄣˊ] man, person; people
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] The legs of a human being, Rank: 7
[以, yǐ, ㄧˇ] according to; so as to; because of; then
Radical: , Decomposition:   ?  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: -, Rank: 23
[会, huì, ㄏㄨㄟˋ] to assemble, to meet; meeting; association, group
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  云 [yún, ㄩㄣˊ]
Etymology: [ideographic] People 人 speaking 云, Rank: 29
[从, cóng, ㄘㄨㄥˊ] from, by, since, whence, through
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] One person 人 following another, Rank: 98
[今, jīn, ㄐㄧㄣ] modern, current; today, now
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A mouth 亼 talking about things, Rank: 336
[令, lìng, ㄌㄧㄥˋ] command, decree, order; magistrate; to allow, to cause
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A person kneeling before a master 人, Rank: 378
[企, qǐ, ㄑㄧˇ] to plan a project; to stand on tiptoe
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] A man 人 on his feet 止; 止 also provides the pronunciation, Rank: 450
[众, zhòng, ㄓㄨㄥˋ] multitude, crowd; masses, public
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]    人 [rén, ㄖㄣˊ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] Three people 人 representing a crowd, Rank: 510
[余, yú, ㄩˊ] surplus, remainder; surname
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  ?
Etymology: -, Rank: 729
[介, jiè, ㄐㄧㄝˋ] agent, go-between, intermediary; to introduce; shell, armor
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A border 八 dividing people 人, Rank: 831

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rén, ㄖㄣˊ, ] man; person; people, #16 [Add to Longdo]
[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff; crew; personnel, #266 [Add to Longdo]
[rén mín, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, ] the people, #303 [Add to Longdo]
[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] individual; personal; oneself, #406 [Add to Longdo]
[bié rén, ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ, / ] other people; others; other person, #493 [Add to Longdo]
一个[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] alone, #502 [Add to Longdo]
[nǚ rén, ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ, ] woman, #511 [Add to Longdo]
[rén men, ㄖㄣˊ ㄇㄣ˙, / ] people, #523 [Add to Longdo]
[nán rén, ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ, ] a man; a male; men, #527 [Add to Longdo]
[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom), #564 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事部[じんじぶ, jinjibu] (n) ฝ่ายบุคคล
[にんじん, ninjin] (n) แครอท
[じんこう, jinkou] (n) ประชากร
[じんこう, jinkou] (n) สร้างขึ้นโดยมนุษย์
工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) ปัญญาประดิษฐ์
工衛星[じんこうえいせい, jinkoueisei] (n) ดาวเทียม
差指[ひとさしゆび, hitosashiyubi] (n) นิ้วชี้
[にんぎょう, ningyou] (n) ตุ๊กตา
[にんき, ninki] (n) กำลังได้รับความนิยม
[ひとなみ, hitonami] (n) คลื่นมนุษย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
文学部[じんぶんがくぶ, jinbungakubu] (n) คณะมนุษยศาสตร์
口稠密地[じんこうちゅうみつち, jinkouchuumitsuchi] (n) ที่ชุมนุมชน
口甘味料[じんこうかんみりょう, jinkoukanmiryou] (n) น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์
工呼吸を施す[じんこうこきゅうをほどこす, jinkoukokyuuwohodokosu] (modal, verb) ผายปอด
工降雨[じんこうこうう, jinkoukouu] (n) ฝนเทียม
見知り[ひとみしり, hitomishiri] การเข้ากับคนแปลกหน้าได้ยาก
工池[じんこういけ, jinkouike] ่บ่อน้ำที่มนุษย์ทำขึ้น, เป็นผู้สร้าง
間界を作った神の一アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、間界(ガイア)へ8のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8のガーディアンたちとともに[じんこういけ] (n, vi, vt, modal, ver) 間界を作った神の一アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、間界(ガイア)へ8のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8のガーディアンたちとともに間たちの手の届かない所にファンタランドを建国し、平和な日々を送っていました。しかし何十万年の時間が経ち, 平和だったファンタランドのエターナルポイントに原因不明の割れ目(クレック)が突如発生。他のガイアの異邦たちを引き寄せるきっかけとなってしまいました。ファンタランドに暮す多くの種族たちは、異邦世界の存在に対する不安と疑問が膨らんでいくばかり。結局アイリスはその不安を取り払うために、ファンタテニス大会を開催して、優勝者にはどんな願いでも一つだけ叶えることを約束するのでした。
ninkungz[人くん, nin kun] (n, name) (น.) วิญญาณ ดิจิตอล , ชายที่ใช้ชีวิตในโลกวิทยาการ, See also: S. nin koong z
[ひとめ, hitome] (vi) [ VI ] เหลือบมอง, See also: เหลือบดู, ชำเลือง, ชายตามอง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
前では[ひとまえでは, hitomaedeha] TH: ต่อหน้าสาธารณะ  EN: in front of people
[にんげん, ningen] TH: มนุษย์  EN: human being
材開発部[じんざいかいはつぶ, jinzaikaihatsubu] TH: แผนกพัฒนาบุคคลากร  EN: Career Development Dept.
[じんしゅ, jinshu] TH: เผ่าพันธุ์  EN: race
[ひとけ, hitoke] TH: วี่แววของคน
[にんにん, ninnin] TH: คนสองคน (มั่ว)
[じんこう, jinkou] TH: ที่มนุษย์ทำขึ้นเอง  EN: manmade

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) person [Add to Longdo]
[ひと, hito] (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [Add to Longdo]
々(P);[ひとびと(P);にんにん, hitobito (P); ninnin] (n, adj-no) each person; people; men; human; everybody; (P) [Add to Longdo]
がいい;が好い[ひとがいい, hitogaii] (exp) generous; soft-hearted; having a good personality [Add to Longdo]
が群れる[ひとがむれる, hitogamureru] (exp, v1) to be crowded with people [Add to Longdo]
ごみ(P);込み;混み;込(io)[ひとごみ, hitogomi] (n) crowd of people; (P) [Add to Longdo]
さらい;攫い[ひとさらい, hitosarai] (n) (1) kidnapping; kidnaping; abduction; (2) kidnapper; kidnaper; abductor [Add to Longdo]
たる道に背く[ひとたるみちにそむく, hitotarumichinisomuku] (exp, v5k) to stray from the path of righteousness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Many men, many minds.十色。
They are human.彼らは、間です。
"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."「あのたちは、またストをやるんだろうか」「どうもそうらしいね」
"Who is that man?" "Mr Kato."「あのは誰なんでしょうか」「加藤さんですよ」
"Are the drinks free?" "Only for the ladies."「アルコール類はただですか」「ご婦方に限ります」
"No, I'm not," replied the Englishman coldly.「いいえ、違います」とイギリスはさめた返事をしました。
"No," repeated the Englishman.「いいえ」とイギリスは繰り返しました。
"Yes, all right," says Mrs. Lee.「ええ、わかったわ」とリー夫が言う。 [ F ]
"Are you from Australia?" asked the Filipino.「オーストラリアからですか」とフィリピンはたずねました。
"Where have you been?" "I have been to the station to see a friend off."「どこへ行ってきましたか」「友を見送りに駅へ行ってきました」
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.「はい」と「いいえ」しか言わないと会話を続けるのは難しい。
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(間工学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just us.[JP] だけの Reasonable Doubt (2013)
Well?[CN] 呢 ? The Cincinnati Kid (1965)
Flamingo?[CN] - 哪个商 A Streetcar Named Desire (1951)
Madame![CN] 部队夫. The Commissar (1967)
Maniac:[JP] : Continuum (2013)
May I?[CN] The Tomb of Ligeia (1964)
Why, it's Little Big Man![CN] 嗨,这不是"小巨"吗? Little Big Man (1970)
I count four.[JP] 相手は4 Dead or Alive (2013)
Who is it?[CN] 什么 The Hidden Fortress (1958)
Roman![CN] 罗马! Rosemary's Baby (1968)
Alone.[JP] Madness Ends (2013)
Men![CN] ! The Blue Gardenia (1953)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]
工言語[じんこうげんご, jinkougengo] artificial language [Add to Longdo]
工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]
工頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] cybernetics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
びと[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
[じんじ, jinji] Personalangelegenheit(en) [Add to Longdo]
事不省[じんじふせい, jinjifusei] Bewusslosigkeit, Ohnmacht [Add to Longdo]
事課[じんじか, jinjika] Personalabteilung [Add to Longdo]
[じんたい, jintai] der_menschliche_Koerper [Add to Longdo]
[じんりん, jinrin] Sittlichkeit, Humanitaet [Add to Longdo]
[ひとで, hitode] Menschenmenge [Add to Longdo]
前で[ひとまえで, hitomaede] vor_anderen_Leuten [Add to Longdo]
力車[じんりきしゃ, jinrikisha] Rikscha [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top