Search result for

(83 entries)
(0.0757 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人-, *人*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事部[じんじぶ, jinjibu] (n) ฝ่ายบุคคล
[にんじん, ninjin] (n) แครอท
[じんこう, jinkou] (n) ประชากร
[じんこう, jinkou] (n) สร้างขึ้นโดยมนุษย์
工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) ปัญญาประดิษฐ์
工衛星[じんこうえいせい, jinkoueisei] (n) ดาวเทียม
差指[ひとさしゆび, hitosashiyubi] (n) นิ้วชี้
[にんぎょう, ningyou] (n) ตุ๊กตา
[にんき, ninki] (n) กำลังได้รับความนิยม
[ひとなみ, hitonami] (n) คลื่นมนุษย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
文学部[じんぶんがくぶ, jinbungakubu] (n) คณะมนุษยศาสตร์
口稠密地[じんこうちゅうみつち, jinkouchuumitsuchi] (n) ที่ชุมนุมชน
口甘味料[じんこうかんみりょう, jinkoukanmiryou] (n) น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์
工呼吸を施す[じんこうこきゅうをほどこす, jinkoukokyuuwohodokosu] (modal verb) ผายปอด
工降雨[じんこうこうう, jinkoukouu] (n) ฝนเทียม
見知り[ひとみしり, hitomishiri] การเข้ากับคนแปลกหน้าได้ยาก
工池[じんこういけ, jinkouike] ่บ่อน้ำที่มนุษย์ทำขึ้น,เป็นผู้สร้าง
間界を作った神の一アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、間界(ガイア)へ8のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8のガーディアンたちとともに[] (n vi vt modal ver) 間界を作った神の一アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、間界(ガイア)へ8のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8のガーディアンたちとともに間たちの手の届かない所にファンタランドを建国し、平和な日々を送っていました。しかし何十万年の時間が経ち, 平和だったファンタランドのエターナルポイントに原因不明の割れ目(クレック)が突如発生。他のガイアの異邦たちを引き寄せるきっかけとなってしまいました。ファンタランドに暮す多くの種族たちは、異邦世界の存在に対する不安と疑問が膨らんでいくばかり。結局アイリスはその不安を取り払うために、ファンタテニス大会を開催して、優勝者にはどんな願いでも一つだけ叶えることを約束するのでした。
ninkungz[くん, nin kun] (n name ) (น.) วิญญาณ ดิจิตอล , ชายที่ใช้ชีวิตในโลกวิทยาการ , See also: S. nin koong z,
[ひとめ, hitome] (vi ) [VI] เหลือบมอง, See also: เหลือบดู, ชำเลือง, ชายตามอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
材開発部[じんざいかいはつぶ, jinzaikaihatsubu] Thai: แผนกพัฒนาบุคคลากร English: Career Development Dept.
[じんしゅ, jinshu] Thai: เผ่าพันธุ์ English: race
[ひとけ, hitoke] Thai: วี่แววของคน
[にんにん, ninnin] Thai: คนสองคน (มั่ว)
[じんこう, jinkou] Thai: ที่มนุษย์ทำขึ้นเอง English: manmade

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[人, rén, ㄖㄣˊ] man, person; people
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] The legs of a human being
[亼, jí, ㄐㄧˊ] to assemble, to gather together
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  一 (yī ) 
Etymology: []
[亾, wáng, ㄨㄤˊ] death, destruction; to lose, to perish
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 人 in a coffin
[仄, zè, ㄗㄜˋ] slanting, oblique; oblique tones
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 人 taking shelter in a lean-to 厂
[今, jīn, ㄐㄧㄣ] modern, current; today, now
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A mouth 亼 talking about things
[介, jiè, ㄐㄧㄝˋ] agent, go-between, intermediary; to introduce; shell, armor
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A border 八 dividing people 人
[仌, bīng, ㄅㄧㄥ] frozen; ice-cold
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] Old variant of 冰 ("ice-water")
[从, cóng, ㄘㄨㄥˊ] from, by, since, whence, through
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] One person 人 following another
[仑, lún, ㄌㄨㄣˊ] logical reasons, logical order
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: []
[仓, cāng, ㄘㄤ] granary, barn; cabin, berth
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  㔾 (xiān ㄒㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 倉; grains 食 kept in storage 口

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) person [Add to Longdo]
[ひと, hito] (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [Add to Longdo]
々(P);[ひとびと(P);にんにん, hitobito (P); ninnin] (n,adj-no) each person; people; men; human; everybody; (P) [Add to Longdo]
がいい;が好い[ひとがいい, hitogaii] (exp) generous; soft-hearted; having a good personality [Add to Longdo]
が群れる[ひとがむれる, hitogamureru] (exp,v1) to be crowded with people [Add to Longdo]
ごみ(P);込み;混み;込(io)[ひとごみ, hitogomi] (n) crowd of people; (P) [Add to Longdo]
さらい;攫い[ひとさらい, hitosarai] (n) (1) kidnapping; kidnaping; abduction; (2) kidnapper; kidnaper; abductor [Add to Longdo]
たる道に背く[ひとたるみちにそむく, hitotarumichinisomuku] (exp,v5k) to stray from the path of righteousness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
全世界は3つのタイプの間に分けられる。指を使う々、はしを使う々、そしてフォークを使う々である。All the world is divided into three types of people - finger-users, chopstick-users, and fork-users.
全地球は有名の墳墓である。The whole earth is the sepulchre of famous men.
全般的に彼女はとても信頼のおける間だ。By and large, she is a very reliable person.
全部で50いた。There were fifty persons in all.
全部で五しか出席してなかった。There were only five person present altogether.
全貌を理解すればを理解する事が出来る。To understand all is to forgive all.
祖母は田舎の里はなれた家に住んでいる。My aunt lives in a lonely house in the country.
双子のブラウン兄弟は、2とも最近結婚したが、土曜日にパーティーを開いた。The Brown twins, both of whom got recently married, held a party.
操り形はワイヤーで動く。Puppets work with wires.
早寝、早起きはを健康に、富裕に、賢明にする。Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rén, ㄖㄣˊ, ] man; person; people [Add to Longdo]
不可貌相[rén bù kě mào xiàng, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] (proverb) You can't judge a man by his looks. [Add to Longdo]
不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, / ] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost. [Add to Longdo]
不知鬼不觉[rén bù zhī guǐ bù jué, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄓ ㄍㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] in absolute secrecy [Add to Longdo]
[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] human world [Add to Longdo]
[rén zhōng, ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥ, ] philtrum; crease on the upper lip; the "human center" acupuncture point [Add to Longdo]
[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] personnel [Add to Longdo]
事管理[rén shì guǎn lǐ, ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] personal management [Add to Longdo]
事部门[rén shì bù mén, ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] personnel office [Add to Longdo]
云亦云[rén yún yì yún, ㄖㄣˊ ㄩㄣˊ ㄧˋ ㄩㄣˊ, ] to say what everyone says (成语 saw); a yes-man [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]
工言語[じんこうげんご, jinkougengo] artificial language [Add to Longdo]
工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]
工頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] cybernetics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
びと[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
[じんじ, jinji] Personalangelegenheit(en) [Add to Longdo]
事不省[じんじふせい, jinjifusei] Bewusslosigkeit, Ohnmacht [Add to Longdo]
事課[じんじか, jinjika] Personalabteilung [Add to Longdo]
[じんたい, jintai] der_menschliche_Koerper [Add to Longdo]
[じんりん, jinrin] Sittlichkeit, Humanitaet [Add to Longdo]
[ひとで, hitode] Menschenmenge [Add to Longdo]
前で[ひとまえで, hitomaede] vor_anderen_Leuten [Add to Longdo]
力車[じんりきしゃ, jinrikisha] Rikscha [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top