Search result for

(97 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人-, *人*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事部[じんじぶ, jinjibu] (n) ฝ่ายบุคคล
[にんじん, ninjin] (n) แครอท
[じんこう, jinkou] (n) ประชากร
[じんこう, jinkou] (n) สร้างขึ้นโดยมนุษย์
工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) ปัญญาประดิษฐ์
工衛星[じんこうえいせい, jinkoueisei] (n) ดาวเทียม
差指[ひとさしゆび, hitosashiyubi] (n) นิ้วชี้
[にんぎょう, ningyou] (n) ตุ๊กตา
[にんき, ninki] (n) กำลังได้รับความนิยม
[ひとなみ, hitonami] (n) คลื่นมนุษย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
文学部[じんぶんがくぶ, jinbungakubu] (n) คณะมนุษยศาสตร์
口稠密地[じんこうちゅうみつち, jinkouchuumitsuchi] (n) ที่ชุมนุมชน
口甘味料[じんこうかんみりょう, jinkoukanmiryou] (n) น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์
工呼吸を施す[じんこうこきゅうをほどこす, jinkoukokyuuwohodokosu] (modal verb) ผายปอด
工降雨[じんこうこうう, jinkoukouu] (n) ฝนเทียม
見知り[ひとみしり, hitomishiri] การเข้ากับคนแปลกหน้าได้ยาก
工池[じんこういけ, jinkouike] ่บ่อน้ำที่มนุษย์ทำขึ้น,เป็นผู้สร้าง
間界を作った神の一アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、間界(ガイア)へ8のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8のガーディアンたちとともに[] (n vi vt modal ver) 間界を作った神の一アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、間界(ガイア)へ8のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8のガーディアンたちとともに間たちの手の届かない所にファンタランドを建国し、平和な日々を送っていました。しかし何十万年の時間が経ち, 平和だったファンタランドのエターナルポイントに原因不明の割れ目(クレック)が突如発生。他のガイアの異邦たちを引き寄せるきっかけとなってしまいました。ファンタランドに暮す多くの種族たちは、異邦世界の存在に対する不安と疑問が膨らんでいくばかり。結局アイリスはその不安を取り払うために、ファンタテニス大会を開催して、優勝者にはどんな願いでも一つだけ叶えることを約束するのでした。
ninkungz[くん, nin kun] (n name ) (น.) วิญญาณ ดิจิตอล , ชายที่ใช้ชีวิตในโลกวิทยาการ , See also: S. nin koong z,
[ひとめ, hitome] (vi ) [VI] เหลือบมอง, See also: เหลือบดู, ชำเลือง, ชายตามอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
材開発部[じんざいかいはつぶ, jinzaikaihatsubu] Thai: แผนกพัฒนาบุคคลากร English: Career Development Dept.
[じんしゅ, jinshu] Thai: เผ่าพันธุ์ English: race
[ひとけ, hitoke] Thai: วี่แววของคน
[にんにん, ninnin] Thai: คนสองคน (มั่ว)
[じんこう, jinkou] Thai: ที่มนุษย์ทำขึ้นเอง English: manmade

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[人, rén, ㄖㄣˊ] man, person; people
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] The legs of a human being
[亼, jí, ㄐㄧˊ] to assemble, to gather together
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  一 (yī ) 
Etymology: []
[亾, wáng, ㄨㄤˊ] death, destruction; to lose, to perish
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 人 in a coffin
[仄, zè, ㄗㄜˋ] slanting, oblique; oblique tones
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 人 taking shelter in a lean-to 厂
[今, jīn, ㄐㄧㄣ] modern, current; today, now
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A mouth 亼 talking about things
[介, jiè, ㄐㄧㄝˋ] agent, go-between, intermediary; to introduce; shell, armor
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A border 八 dividing people 人
[仌, bīng, ㄅㄧㄥ] frozen; ice-cold
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] Old variant of 冰 ("ice-water")
[从, cóng, ㄘㄨㄥˊ] from, by, since, whence, through
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] One person 人 following another
[仑, lún, ㄌㄨㄣˊ] logical reasons, logical order
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: []
[仓, cāng, ㄘㄤ] granary, barn; cabin, berth
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  㔾 (xiān ㄒㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 倉; grains 食 kept in storage 口

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) person [Add to Longdo]
[ひと, hito] (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [Add to Longdo]
々(P);[ひとびと(P);にんにん, hitobito (P); ninnin] (n,adj-no) each person; people; men; human; everybody; (P) [Add to Longdo]
がいい;が好い[ひとがいい, hitogaii] (exp) generous; soft-hearted; having a good personality [Add to Longdo]
が群れる[ひとがむれる, hitogamureru] (exp,v1) to be crowded with people [Add to Longdo]
ごみ(P);込み;混み;込(io)[ひとごみ, hitogomi] (n) crowd of people; (P) [Add to Longdo]
さらい;攫い[ひとさらい, hitosarai] (n) (1) kidnapping; kidnaping; abduction; (2) kidnapper; kidnaper; abductor [Add to Longdo]
たる道に背く[ひとたるみちにそむく, hitotarumichinisomuku] (exp,v5k) to stray from the path of righteousness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rén, ㄖㄣˊ, ] man; person; people [Add to Longdo]
不可貌相[rén bù kě mào xiàng, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] (proverb) You can't judge a man by his looks. [Add to Longdo]
不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, / ] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost. [Add to Longdo]
不知鬼不觉[rén bù zhī guǐ bù jué, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄓ ㄍㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] in absolute secrecy [Add to Longdo]
[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] human world [Add to Longdo]
[rén zhōng, ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥ, ] philtrum; crease on the upper lip; the "human center" acupuncture point [Add to Longdo]
[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] personnel [Add to Longdo]
事管理[rén shì guǎn lǐ, ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] personal management [Add to Longdo]
事部门[rén shì bù mén, ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] personnel office [Add to Longdo]
云亦云[rén yún yì yún, ㄖㄣˊ ㄩㄣˊ ㄧˋ ㄩㄣˊ, ] to say what everyone says (成语 saw); a yes-man [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Many men, many minds.十色。
They are human.彼らは、間です。
"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."「あのたちは、またストをやるんだろうか」「どうもそうらしいね」
"Who is that man?" "Mr Kato."「あのは誰なんでしょうか」「加藤さんですよ」
"Are the drinks free?" "Only for the ladies."「アルコール類はただですか」「ご婦方に限ります」
"No, I'm not," replied the Englishman coldly.「いいえ、違います」とイギリスはさめた返事をしました。
"No," repeated the Englishman.「いいえ」とイギリスは繰り返しました。
"Yes, all right," says Mrs. Lee.「ええ、わかったわ」とリー夫が言う。 [F]
"Are you from Australia?" asked the Filipino.「オーストラリアからですか」とフィリピンはたずねました。
"Where have you been?" "I have been to the station to see a friend off."「どこへ行ってきましたか」「友を見送りに駅へ行ってきました」
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.「はい」と「いいえ」しか言わないと会話を続けるのは難しい。
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(間工学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[CN] 他身旁已经不需要再有杀犯了 Emotions (2017)
Shin Michima.[CN] 那些 有面对死亡的觉悟 Emotions (2017)
I don't want to do what she told me.[JA] 私 あのの言うこと 聞きたくないんです Emotions (2017)
She's the only daughter of the famous novelist Hibiki Ogie.[JA] (佑希) 彼女は気小説家 荻江(おぎえ) 響(ひびき)の 一娘なんですよ Confrontation (2017)
[CN] 在我写的小说之中 没有会死  ()
That's not true.[CN] 因为我当初没想到真的有会死 Emotions (2017)
It's because... that's the way I want it.[CN] (支票 发票签章: 白川美波) Emotions (2017)
A part-timer at the store made that all by herself.[JA] お店のバイトさんが 1で作ったそうですよ Emotions (2017)
"Escape and live.[CN] 拥有巨额财产 不仅是黑白两道 甚至连政治物都当成自己的道具 Emotions (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族がを殺(あや)めてしまって 申し訳ないとか 一緒に暮らしてたたちが殺されて 責任を感じるとか 自分はそうだから こうだから... Emotions (2017)
There's finally someone who wants to read my novel.[JA] 僕の小説をさ 読みたいって 言ってくれるができたんだよね Emotions (2017)
I want to write for this person who's waiting for it.[JA] 待ってくれるのために 書こうと思って Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]
工言語[じんこうげんご, jinkougengo] artificial language [Add to Longdo]
工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]
工頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] cybernetics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
びと[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
[じんじ, jinji] Personalangelegenheit(en) [Add to Longdo]
事不省[じんじふせい, jinjifusei] Bewusslosigkeit, Ohnmacht [Add to Longdo]
事課[じんじか, jinjika] Personalabteilung [Add to Longdo]
[じんたい, jintai] der_menschliche_Koerper [Add to Longdo]
[じんりん, jinrin] Sittlichkeit, Humanitaet [Add to Longdo]
[ひとで, hitode] Menschenmenge [Add to Longdo]
前で[ひとまえで, hitomaede] vor_anderen_Leuten [Add to Longdo]
力車[じんりきしゃ, jinrikisha] Rikscha [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top