ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meter

M IY1 T ER0   
123 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meter-, *meter*
English-Thai: Longdo Dictionary
nominal diameter(n) เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meter[N] หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร, See also: เมตร
meter[N] จังหวะในเพลง, See also: ท่วงทำนอง, Syn. rhythm, beat, pulse
meter[VT] วัดมาตร, See also: วัดมิเตอร์, วัดด้วยมิเตอร์
meter[SUF] อุปกรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meter(มี'เทอะ) n. =metre (ดู) ,เครื่องมือวัดหรือบันทึกโดยอัตโนมัติ, Syn. cadence,measure,rhythm
acetometer(แอสซิทอม' มิเทอะ) chem. เครื่องมือวัดปริมาณ acetic acid (acetimeter)
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
aerometer(แอรอม' มิเทอะ) เครื่องมือวัดน้ำหนักความเข้มข้นและอื่น ๆ ของอากาศหรือแก๊ส. aerometry n.
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.
alkalimeter(แอลคะลิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อคไซด์. -alkalimetric (al) adj. -alkalimetry n.
altimeter(แอลทิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
barometer(n) เครื่องวัดความกดอากาศ
cemetery(n) สุสาน,ป่าช้า,ที่ฝังศพ,หลุมฝังศพ
diameter(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง
galvanometer(n) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
hexameter(adj) มีหกท่อนหรือหกจังหวะ
hexameter(n) โคลงภาษาอังกฤษที่มีหกจังหวะ
hydrometer(n) เครื่องวัดน้ำหนักของเหลว,เครื่องวัดดีกรีสุรา
micrometer(n) เครื่องวัดของเล็ก
perimeter(n) ปริมณฑล,แนว,เส้นรอบวง
speedometer(n) เครื่องวัดความเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meter; metreมาตรา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
meteringการปรับให้เหมาะ, การควบคุมให้เหมาะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
metering rodก้านควบคุมปริมาณเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
metering unitชุดควบคุมปริมาณเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
metering valveลิ้นควบคุม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metering pumpsปั๊มสูบจ่ายแบบมีชุดควบคุม [TU Subject Heading]
Metersมิเตอร์, เมตร [การแพทย์]
Meters, Milliampereมิเตอร์แสดงมิลลิแอมแปร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One meter per minute.หนึ่งเมตรต่อนาที 2010: The Year We Make Contact (1984)
Seventy meters. You're almost there.เจ็ดสิบเมตร คุณเกือบจะมี 2010: The Year We Make Contact (1984)
-Fifty meters.ห้าสิบเมตร 2010: The Year We Make Contact (1984)
Thirty meters! Don't close your eyes.สี่สิบเมตร อย่าปิดตาของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Fifteen meters.สิบห้าเมตร 2010: The Year We Make Contact (1984)
That's where we'll grab hold. Ten meters.นั่นคือสิ่งที่เราจะคว้าถือ สิบ เมตร 2010: The Year We Make Contact (1984)
Five meters. Four, three, two... :one:ห้าเมตร สี่สามสองหนึ่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
It intersects this road 100 meters from here!มันตัดกับถนนเส้นนี้ อีก 100 เมตรจากที่นี่! Akira (1988)
Mines start here: one meter like this, then two meters like this, and like this.กับระเบิดเริ่มจากตรงนี้ 1 เมตรเหมือนอันนี้Nแล้วก็ 2 เมตรเหมือนอันนี้ เหมือนๆ กันแบบนี้ Rambo III (1988)
We're leaving an hour early because we detour 2000 meters to the south to the ville of Nghia Hanh.เราจะออกเดินทาง 1 ชั่วโมงล่วงหน้า เราต้องเดินอ้อมอีก 2 พันเมตร เพื่อลงใต้ เข้าหมู่บ้านเงียฮาน Casualties of War (1989)
The stream's 30 meters down. Plenty of water.อยู่ติดลำธารมีน้ำใช้เหลือเฟือเลย Casualties of War (1989)
He ran the 100 meters in ten-flat.เขาวิ่ง 100 เมตรได้ใน 10 วินาที Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meterA meter is 100 centimetres.
meterA meter is not quite equivalent to a yard.
meterA mile is equal to about 1600 meters.
meterAn eagle's wings are more than one meter across.
meterCuzco lies about 3,500 meters above sea level, and you can still see many Incas there.
meterFollow the street for about 50 meters, and you will see a post office.
meterFor distances, if 100 meters is said it's exactly 100 meters.
meterForm a line one meter away from the one in front of you.
meterGo straight up the street for about 100 meters, and you will get to the junction of three roads.
meterHe achieved a throw of seventy meters.
meterHe, being slow of foot, was already lagging two meters.
meterHe can run 100 meters within twelve seconds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรวัด[N] meter, See also: gauge, Syn. มิเตอร์, เครื่องวัด, Example: บ้านที่มีท่อก๊าซควรติดตั้งมาตรวัด เพื่อวัดอัตราการใช้ก๊าซของบ้านหลังนั้น, Count unit: ตัว
ม.[CLAS] metre, See also: meter, Syn. เมตร, Thai definition: หน่วยวัดความยาวอย่างหนึ่งตามวิธีเมตริก กำหนดเทียบเท่ากับ 100 เซนติเมตร หรือ 2 ศอก
เมตร[CLAS] metre, See also: meter, Example: ตลิ่งลำน้ำชีชัน และสูงมากราวๆ 20 เมตร, Thai definition: หน่วยวัดความยาวอย่างหนึ่งตามวิธีเมตริก กำหนดเทียบเท่ากับ 100 เซนติเมตร หรือ 2 ศอก
เกจ[N] gauge, See also: meter, measure, scale, Syn. มาตร, Example: การบ่งชี้ความเป็นไปของรถสามารถตรวจสอบได้จากเกจ์วัดต่างๆ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องวัด, Notes: (อังกฤษ)
เครื่องวัด[N] meter, Syn. เครื่องตวง, Example: ในการวัดอุณหภูมิของเด็กทางรักแร้จะใช้เครื่องวัดแบบใดก็ได้, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องวัดระยะหรือปริมาณต่างๆ
ไม้เมตร[N] meter, See also: metre, metre-rule, Example: ช่างตัดเสื้อใช้ไม้เมตรวัดความยาวของผ้า, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือสำหรับวัดความยาว ขนาดยาว 1 เมตร
แท็กซี่มิเตอร์[N] meter taxi, See also: taxicab, Thai definition: รถรับจ้างที่คิดอัตราค่าโดยสารตามราคามิเตอร์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร[xp] (chūamōng la røi kilōmēt) EN: 100 kilometers an hour   FR: cent kilomètres à l'heure
เดซิเมตร[n.] (dēsimēt) EN: decimeter   FR: décimètre [m]
ด้วยความเร็ว 1000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [xp] (dūay khwāmreo neung phan kilōmēt tø chūamōng) EN: at a speed of 1,000 kilometers per hour   
เห็ดเผาะ [n. exp.] (het pho) EN: Barometer Earthstars   
การวัด[n.] (kān wat) EN: measurement ; metering ; evaluation   FR: mesure [f] ; mesurage [m]
การวัดแสง[n. exp.] (kān wat saēng) EN: light metering   
เก[n.] (kē) EN: gage ; meter   
แคลอรีมิเตอร์[n.] (khaelørīmitoē) EN: calorimeter   FR: calorimètre [m]
คิว[n.] (khiū = khiu) EN: cubic meter   FR: mètre cube
ขอบ[n.] (khøp) EN: perimeter ; periphery ; circumference   FR: périmètre [m] ; circonférence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
METER    M IY1 T ER0
METERS    M IY1 T ER0 Z
METERED    M IY1 T ER0 D
METERING    M IY1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meter    (n) mˈiːtər (m ii1 t @ r)
meters    (n) mˈiːtəz (m ii1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǐ, ㄇㄧˇ, ] meter (classifier); rice; surname Mi, #335 [Add to Longdo]
公尺[gōng chǐ, ㄍㄨㄥ ㄔˇ, ] meter, #16,983 [Add to Longdo]
表盘[biǎo pán, ㄅㄧㄠˇ ㄆㄢˊ, / ] meter dial; watch; watch face, #45,055 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Meter(n) |der, pl. Meter| เมตร
Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meter {m,n}; Metrik {f} | Meter {pl}meter [Am.]; metre [Br.] | meters [Add to Longdo]
Metermaß {n}; Bandmaß {n}; Maßband {n}tape measure [Add to Longdo]
Meterstab {m}pocket rule [Add to Longdo]
Meterware {f}yard goods [Add to Longdo]
Zählerstand {m} | Zählerstände {pl}meter reading | meter readings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number) [Add to Longdo]
たわみ計;撓み計[たわみけい, tawamikei] (n) deflectometer [Add to Longdo]
めじ[, meji] (n) young tuna (esp. northern bluefin tuna under 1 meter) [Add to Longdo]
アトモメーター[, atomome-ta-] (n) (obsc) (See 蒸発計) atmometer [Add to Longdo]
アナログスピードメーター[, anarogusupi-dome-ta-] (n) analog speedometer [Add to Longdo]
アネモメーター[, anemome-ta-] (n) anemometer [Add to Longdo]
アネロイド気圧計[アネロイドきあつけい, aneroido kiatsukei] (n) aneroid barometer [Add to Longdo]
アルコール温度計[アルコールおんどけい, aruko-ru ondokei] (n) alcohol thermometer [Add to Longdo]
アルコール検知器[アルコールけんちき, aruko-ru kenchiki] (n) breathalyser; alcometer [Add to Longdo]
アンメーター[, anme-ta-] (n) ammeter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッド径[クラッドけい, kuraddo kei] clad(ding) diameter [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter [Add to Longdo]
システムパラメータ[しすてむぱらめーた, shisutemuparame-ta] system parameter [Add to Longdo]
システムパラメタ[しすてむぱらめた, shisutemuparameta] system parameter [Add to Longdo]
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter [Add to Longdo]
トラヒックパラメータ[とらひっくぱらめーた, torahikkuparame-ta] traffic parameter [Add to Longdo]
トラフィックパラメータ[とらふぃっくぱらめーた, torafikkuparame-ta] traffic parameter [Add to Longdo]
ナノメータ[なのめーた, nanome-ta] nanometer [Add to Longdo]
パラメータ[ぱらめーた, parame-ta] parameter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -meter \-me"ter\ [L. metrum measure, or the allied Gr. ?. See
   {Meter} rhythm.]
   A suffix denoting that by which anything is measured; as,
   barometer, chronometer, dynamometer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meter \Me"ter\, n. [From {Mete} to measure.]
   1. One who, or that which, metes or measures. See
    {Coal-meter}.
    [1913 Webster]
 
   2. An instrument for measuring, and usually for recording
    automatically, the quantity measured.
    [1913 Webster]
 
   {Dry meter}, a gas meter having measuring chambers, with
    flexible walls, which expand and contract like bellows and
    measure the gas by filling and emptying.
 
   {Wet meter}, a gas meter in which the revolution of a
    chambered drum in water measures the gas passing through
    it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meter \Me"ter\, n.
   A line above or below a hanging net, to which the net is
   attached in order to strengthen it.
   [1913 Webster] Meter

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meter \Me"ter\, Metre \Me"tre\, n. [OE. metre, F. m[`e]tre, L.
   metrum, fr. Gr. ?; akin to Skr. m[=a] to measure. See {Mete}
   to measure.]
   1. Rhythmical arrangement of syllables or words into verses,
    stanzas, strophes, etc.; poetical measure, depending on
    number, quantity, and accent of syllables; rhythm;
    measure; verse; also, any specific rhythmical
    arrangements; as, the Horatian meters; a dactylic meter.
    [1913 Webster]
 
       The only strict antithesis to prose is meter.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. A poem. [Obs.] --Robynson (More's Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. A measure of length, equal to 39.37 English inches, the
    standard of linear measure in the metric system of weights
    and measures. It was intended to be, and is very nearly,
    the ten millionth part of the distance from the equator to
    the north pole, as ascertained by actual measurement of an
    arc of a meridian. See {Metric system}, under {Metric}.
    [1913 Webster]
 
   {Common meter} (Hymnol.), four iambic verses, or lines,
    making a stanza, the first and third having each four
    feet, and the second and fourth each three feet; --
    usually indicated by the initials C. M.
 
   {Long meter} (Hymnol.), iambic verses or lines of four feet
    each, four verses usually making a stanza; -- commonly
    indicated by the initials L. M.
 
   {Short meter} (Hymnol.), iambic verses or lines, the first,
    second, and fourth having each three feet, and the third
    four feet. The stanza usually consists of four lines, but
    is sometimes doubled. Short meter is indicated by the
    initials S. M.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meter
   n 1: the basic unit of length adopted under the Systeme
      International d'Unites (approximately 1.094 yards) [syn:
      {meter}, {metre}, {m}]
   2: any of various measuring instruments for measuring a quantity
   3: (prosody) the accent in a metrical foot of verse [syn:
     {meter}, {metre}, {measure}, {beat}, {cadence}]
   4: rhythm as given by division into parts of equal duration
     [syn: {meter}, {metre}, {time}]
   v 1: measure with a meter; "meter the flow of water"
   2: stamp with a meter indicating the postage; "meter the mail"

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 meter
  lay down; place; put; put down

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 meter
  metre

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Meter 
  meter [Am.]; metre [Br.]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Meter /meːtr/ 
  meter; meters

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 meter
  lay down; place; put; putdown(meti)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 meter /metər/
  metre

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 meter
  metre

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top