ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -米-, *米*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[米, mǐ, ㄇㄧˇ] rice, millet, grain
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] Grains of rice,  Rank: 575
[精, jīng, ㄐㄧㄥ] essence, germ, spirit
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  青 (qīng ㄑㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 435
[粮, liáng, ㄌㄧㄤˊ] food, grain, provisions
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  良 (liáng ㄌㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,303
[糊, hú, ㄏㄨˊ] muddled; paste; to stick on with paste
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,393
[粗, cū, ㄘㄨ] rough, think; coarse, rude
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  且 (qiě ㄑㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,414
[粉, fěn, ㄈㄣˇ] powder, flour, cosmetic powder; plaster
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,498
[粒, lì, ㄌㄧˋ] grain, granule; bullet, pellet
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  立 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,714
[粹, cuì, ㄘㄨㄟˋ] pure, unadulterated; essence
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  卒 (zú ㄗㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,736
[糖, táng, ㄊㄤˊ] candy, sugar, sweets
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  唐 (táng ㄊㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rice,  Rank: 1,746
[糟, zāo, ㄗㄠ] sediment, dregs; to waste, to spoil
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  曹 (cáo ㄘㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,918

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄇㄧˇ, ] meter (classifier); rice; surname Mi, #335 [Add to Longdo]
平方[píng fāng mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, ] square meter, #1,105 [Add to Longdo]
[yù mǐ, ㄩˋ ㄇㄧˇ, ] corn; maize, #3,354 [Add to Longdo]
[Mǐ lán, ㄇㄧˇ ㄌㄢˊ, / ] Milano; Milan (Italy), #4,203 [Add to Longdo]
立方[lì fāng mǐ, ㄌㄧˋ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, ] cubic meter (unit of volume), #6,199 [Add to Longdo]
[píng mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧˇ, ] square meter; short for 平方, #6,519 [Add to Longdo]
[dà mǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄧˇ, ] rice, #8,273 [Add to Longdo]
[xiǎo mǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧˇ, ] millet, #8,973 [Add to Longdo]
[nà mǐ, ㄋㄚˋ ㄇㄧˇ, / ] nanometer, #10,618 [Add to Longdo]
[mǐ fàn, ㄇㄧˇ ㄈㄢˋ, / ] (cooked) rice, #11,298 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[べいこく, beikoku] (n) ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: S. アメリカ合衆国, アメリカ,

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
国人[べいこくじん, beikokujin] Thai: คนอเมริกัน English: an American
[べい, bei] Thai: คำเรียกประเทศอเมริกา English: Bei (pl)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[べい, bei] (n) (1) (husked grains of) rice; (2) (よね only) 88 years old; (P) [Add to Longdo]
[べい, bei] (pref,suf) (See 亜利加・アメリカ,国) America; American [Add to Longdo]
;[メートル, me-toru] (n) (1) (uk) metre (fre [Add to Longdo]
の介入[べいのかいにゅう, beinokainyuu] (n) intervention of America [Add to Longdo]
の祝い[よねのいわい, yonenoiwai] (n) longevity celebration for one's 88th year [Add to Longdo]
[べいソ, bei so] (n) American-Soviet [Add to Longdo]
トン;噸(ateji)[べいトン, bei ton] (n) short ton [Add to Longdo]
ドル[べいドル, bei doru] (n) (abbr) US dollar [Add to Longdo]
ミルク[こめミルク, kome miruku] (n) rice milk [Add to Longdo]
印;※;※印[こめじるし, komejirushi] (n) rice symbol; note (supplementary information) symbol; symbol with an "x" and four dots [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Japanese management must learn how to deal with American workers, he said.「日本の経営陣は国の労働者の扱い方を身につけなければいけない」と彼は言った。
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.1994年、日本は水と不足だった。
Do you think we should import rice from the U.S?あなたはアメリカからを輸入すべきだと思いますか。
They deal in rice at that store.あの店はを扱っている。
In America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.アメリカなら、は日本の五分の一の程度の値段で手に入ります。
The ancestors of Native Americans went to the continent from Asia by way of the Bering Straits.アメリカンインディアンの祖先は、ベーリング海峡を経由してアジアから大陸へ渡った。
Edison was an inventive genius of the United States.エジソンは国の発明の天才であった。
The quality of rice is going down.の質は下がりつつある。
The coffee break is an American institution.コーヒー休みは国のしきたりである。
This novel was written by an American writer.この小説は国の作家によって書かれた。
This land yields a good crop of rice.この土地はよくができる。
This is how we cook rice.これがおの炊き方です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Am I paid to associate with you, too?[JA] - お前と組むのもか 新 He Walked by Night (1948)
Sammy?[CN] 山 Memento (2000)
In Japan, South Africa, the U.S. and anywhere violence always leads to the act of one man killing an other.[JA] 日本、南アフリカ、国、あるいはどこでも... 暴力は常に一方から一方へとー。 Live for Life (1967)
Honey.[CN] 爆花? A Streetcar Named Desire (1951)
Right. Come on, junior.[JA] 了解 行くぞ 新 He Walked by Night (1948)
- Only 11 American dollars.[JA] - たった11ドルです Kansas City Confidential (1952)
Mexico, South America.[JA] メキシコか南 Hollow Triumph (1948)
Tommy.[CN] 湯 Barbie in the Nutcracker (2001)
In this country, terrorists who blow up American oil wells are heroes.[JA] ここじゃ国の油田を 爆破したら英雄だ Sorcerer (1977)
Don't forget you have a standing invitation if you ever get to the States.[JA] 国へ来たら 忘れずにうちへ寄ってくれ 2001: A Space Odyssey (1968)
Tommy.[CN] 汤. The Talented Mr. Ripley (1999)
That's rice.[JA]  Soylent Green (1973)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こめじるし, komejirushi] asterisk(*) [Add to Longdo]
政府[べいせふ, beisefu] U.S. government [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こめ, kome] -Reis [Add to Longdo]
[べいか, beika] Reispreis [Add to Longdo]
[こめだわら, komedawara] Reissack [Add to Longdo]
[こめつぶ, kometsubu] Reiskorn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top