ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agreement

AH0 G R IY1 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agreement-, *agreement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน
lease agreement(n) สัญญาเช่า เช่น This commercial lease agreement template is a legal contract used for real estate rental.
prenuptial agreement(n) สัญญาก่อนสมรส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agreement(n) การเห็นพ้อง, See also: การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน, การยอมรับร่วมกัน, Syn. complying, accession, agreeing, Ant. disagreeing, disrupting
agreement(n) ข้อตกลง, See also: ความตกลง, ความยินยอม, ความเห็นพ้อง, Syn. recognition, approval
agreement(n) ความสอดคล้องทางไวยากรณ์, See also: ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา
agreement(n) คำสัญญา, See also: สัญญา, หนังสือสัญญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย, ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่เห็นพ้อง, การทะเลาะ, การโต้แย้ง, Syn. rift
gentleman's agreementn. การตกลงกันด้วยเกียรติยศ

English-Thai: Nontri Dictionary
agreement(n) การเห็นด้วย, การตกลง, ความยินยอม, ข้อตกลง, สัญญา
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย, ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่เห็นพ้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agreementความตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agreement๑. ข้อตกลง (ก. แพ่ง)๒. ความตกลง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement for insuranceข้อตกลงเอาประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement to sellข้อตกลงว่าจะขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement, bilateralความตกลงทวิภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agreement, closed-shopข้อตกลงจ้างลูกจ้างเฉพาะที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement, collectiveข้อตกลงร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agreement, conditionalข้อตกลงที่มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement, executiveความตกลงระหว่างหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agreement, executoryข้อตกลงที่จะต้องปฏิบัติตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้ บัญญัติไว้ว่า1. รัฐผู้ส่งไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นที่แน่นอนว่า รัฐผู้รับได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอจะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไปยังรัฐนั้น2. รัฐผู้รับไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลแก่รัฐผู้ส่งในการปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตซึ่งรอการถวายสารตราตั้งจะต้องเริ่มดำเนิน การเพื่อเดินทางไปยังรัฐผู้รับในเรื่องนี้ มีตัวอย่างไม่น้อยที่รัฐผู้รับปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบด้วยเหตุผลบางอย่าง นับตั้งแต่อ้างว่า การเสนอชื่อผู้รับการแต่งตั้งได้กระทำกะทันหันเกินไป และมิได้แจ้งข้อเท็จจริงมาก่อน หรือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้แทนทางการทูตผู้นั้นเคยกล่าวตำหนิ วิพากษ์รัฐผู้รับ หรือผู้รับการเสนอชื่อมมีภรรยาเป็นชาวยิว หรือผู้รับการเสนอชื่อถือศาสนาโรมันคาทอลิก หรือผู้นั้นเคยปฏิบัติไม่ดีต่อชนชาติของรัฐผู้รับ หรือผู้นั้นในขณะนั้นกำลังอยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้อง ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง เป็นต้นกล่าวโดยย่อ agr?ment คือ การให้ความเห็นชอบของรัฐผู้รับ แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐผู้ส่งให้เป็นผู้แทนทางการทูตนั่นเอง [การทูต]
Agreementความตกลง [การค้าระหว่างประเทศ]
Agreementความเหมือนกัน [การแพทย์]
agreement (accord)ความตกลง ความตกลงระหว่างประเทศมี 2 ลักษณะ คือ ความตกลงที่มีลักษณะเป็นข้อผูกพันตามกฎหมาย และความตกลงที่ไม่มีลักษณะเป็นข้อผูกพันตามกฎหมาย [การทูต]
Agreement for the Application of the Bolivarian Alternative for the Peoples of our America and the People’s Trade Agreementsความตกลงอัลบา เกิดขึ้นจากแนวความคิดของประธานาธิบดี Hugo Cha'vez แห่งเวเนซุเอลาหลังประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกประชาคมแอนเดียนเพื่อแสดง ความไม่พอใจที่โคลัมเบียและเปรูจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ ข้อตกลง ALBA จึงเป็นทางเลือกในการจัดทำความตกลงทางการค้าตามแนวสังคมนิยมแทนการจัดทำเขต การค้าเสรีแห่งทวีปอเมริกา (FTAA) ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ เวเนซุเอลา คิวบา และโบลิเวีย [การทูต]
Agreement on Commercial Navigation on Lancang-Mekong Riverความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงตอนบน " ระหว่างไทย ลาว พม่า และจีน (มณฑลยูนนาน) ได้ลงนามเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 และมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2544 " [การทูต]
Agreement on Economic and Technical Cooperationความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ [การทูต]
Agreement on Promotion and Protection of Investmentsความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน [การทูต]
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Mesures (1995)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตราการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ค.ศ. 1995) [TU Subject Heading]
Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectural Property Rights (1994)ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ค.ศ. 1994) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goes way back to the old lease agreement between Great Britain and China.ไปทางกลับไปที่สัญญาเช่าเดิมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศจีน Bloodsport (1988)
"'make an agreement with me by a present."จงทำสัญญาไมตรี กับเราด้วยของกำนัล Wuthering Heights (1992)
Out of curiosity, is this because of our agreement or are you simply trying to get rid of me?Out of curiosity, is this because of our agreement or are you simply trying to get rid of me? Anna and the King (1999)
And that night we signed an agreement with Kathy Lee Gifford.กับเคธี ลี กิฟฟอร์ด ฉันคิดว่ามันจะเป็นเรื่องง่าย ๆ The Corporation (2003)
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose it.ขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน The Corporation (2003)
But it does not alter my agreement with the emperor.แต่มันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงของข้ากับองค์ฮ่องเต้ได้ Mulan 2: The Final War (2004)
They will treat you reporting from Kigali, Rwanda, where tensions are high as the deadline for the U.N.-brokered peace agreement approaches.พวกเขาจะหลอก รายงานจาก คิกาลี ราวันดา ที่ๆแผ่นดินจะสูงขึ้น สถานการ์ณตึงเครียดมากขึ้น เมื่อถึงขอเสนอจับมือของประชาชาติ Hotel Rwanda (2004)
Do you support your president's agreement to make peace with the rebels?คุณสนับสนุนประธานาธิบดีให้ลง สัญญาเพื่อสันติกับกลุ่มต่อต้านรึไม่ Hotel Rwanda (2004)
That peace agreement will be signed today in Tanzania between Tutsi rebel forces and President Habyarimana.ข้อตกลงสันติภาพจะถูกเซ็นต์วันนี้ ที่ซานทาเนีย ระหว่างกลุ่มประท้วงทุซซี่ กับ ประธานาธิบดี ฮาบิยารีมานา Hotel Rwanda (2004)
Enslavement Agreement En... sla... vement?ข้อตกลงการเป็นทาส / เป็นทาสเหรอ ? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I signed the publishing agreement - It seems that the book will be published in a few daysฉันเซ็นสัญญาตีพิมพ์แล้วนะ หนังสือคงออกอีกไม่กี่วัน Sorry, I Love You (2004)
I see some of you nodding your heads in agreement right now.ฉันเห็นบางคนกำลังพยักหน้า เห็นด้วยในตอนนี้ Lonesome Jim (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agreementAn agreement binding on both parties.
agreementA nod is a sign of agreement.
agreementAre you agreement with the new law?
agreementA trade agreement between the two countries.
agreementComplete agreement between theory and practice is a rare case.
agreementHe finally arrival at an agreement.
agreementHe grunted his agreement without looking at me.
agreementHe often offends against our agreement.
agreementHe showed his agreement by a sight inclination of his head.
agreementHe smiled to express his agreement.
agreementHis oral agreement may not mean anything without his signed contract.
agreementHow did you pull off that agreement?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญญา(n) contract, See also: agreement, promise, Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา, Count Unit: ข้อ, ฉบับ
ความเห็นพ้อง(n) agreement, See also: consent, approval, compliance, unanimity, Syn. ความเห็นด้วย, Ant. การปฏิเสธ, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การติง, Example: ทั้งลักกี้และแลนสกี้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า เบนจามินมีความผิด, Thai Definition: ความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกัน
ความสมานฉันท์(n) agreement, See also: conformity, Syn. ความสามัคคี, ความพร้อมเพรียง, Example: เขาเป็นคนที่สร้างความสมานฉันท์ให้กับคนกลุ่มต่างๆ ภายในชาติ, Thai Definition: ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน
เงื่อนไข(n) condition, See also: agreement, restriction, term, Syn. ข้อแม้, ข้อจำกัด, ข้อตกลง, Example: เรามีเงื่อนไขทางสังคมว่าต้องเคารพในสิ่งของของผู้อื่น, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: (กฎ) ข้อความอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผล ต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคต
เงื่อนปม(n) condition, See also: agreement, restriction, term, Syn. เงื่อนไข, ประเด็น, ข้อแม้, ข้อจำกัด, Example: หากไม่มีการแก้ไขเงื่อนปมเหล่านั้นจะทำให้พรรคการเมืองต่างๆ ไม่พอใจ, Count Unit: ข้อ
หนังสือสัญญา(n) contract, See also: agreement, Syn. ข้อสัญญา, ข้อผูกพัน, สัญญา, ข้อตกลง, Example: การกู้ยืมเงินทุกกรณีจะต้องมีหนังสือสัญญากู้เงินพร้อมระบุหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: สัญญาหลักฐานการตกลงร่วมกันทำนิติกรรม ที่เป็นลายลักษณ์อักษร, Notes: (กฎหมาย)
กฤตยฎีกา(n) agreement, See also: byelaws, Syn. กฤดีกา, กติกา, Example: ประชาชนต้องเคารพกฤตยฎีกาของบ้านเมือง, Thai Definition: กติกา
ความตกลง(n) agreement, See also: concurrence, accord, Syn. การตกลง
ความยินยอม(n) agreement, See also: consent, Syn. ความยินยอมพร้อมใจ, Ant. ความดื้อ, ความดื้อรั้น, Example: การกระทำนี้เป็นความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
บริคณห์[børikhon] (n, exp) EN: loan contract secured by an indenture agreement
จัดทำข้อตกลง[jattham khøtoklong] (v, exp) EN: conclude an agreement
จุดร่วม[jut ruam] (n, exp) EN: comon aim ; point of agreement
แก็ตต์[Kaet] (org) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)  FR: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ; Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
การตกลง[kān toklong] (n) EN: agreement ; booking  FR: accord [ m ]
การตกลงกัน[kān toklong kan] (n, exp) EN: accommodation ; agreement  FR: accordement [ m ] (vx)
การตกลงกันฉันมิตร[kān toklong kan chan mit] (n, exp) EN: amicable agreement ; entente cordiale

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AGREEMENT AH0 G R IY1 M AH0 N T
AGREEMENTS AH0 G R IY1 M AH0 N T S
AGREEMENT'S AH0 G R IY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agreement (n) ˈəgrˈiːmənt (@1 g r ii1 m @ n t)
agreements (n) ˈəgrˈiːmənts (@1 g r ii1 m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协议[xié yì, ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ,   /  ] agreement; pact; protocol #1,393 [Add to Longdo]
契约[qì yuē, ㄑㄧˋ ㄩㄝ,   /  ] agreement; contract #12,405 [Add to Longdo]
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ,  ] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb #17,825 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkommen { n }; Vertrag { m } | Abkommen mit den Gläubigern | ein Abkommen treffenagreement | arrangement with creditors | to make an agreement [Add to Longdo]
Betriebsvereinbarung { f }agreement between works committee and management [Add to Longdo]
Einigung { f } | Einigung über Beendigung des Vertragesagreement | agreement of rescission [Add to Longdo]
Schiedsgerichtsvereinbarung { f }agreement to arbitrate [Add to Longdo]
Vereinbarung { f } | Vereinbarungen { pl } | eine Vereinbarung treffenagreement | agreements | to reach an agreement [Add to Longdo]
Vertrag { m } | mündlicher Vertragagreement | verbal agreement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
ね(P);ねえ[ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) #384 [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ, ぞえ, わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone #611 [Add to Longdo]
契約[けいやく, keiyaku] (n, vs) contract; compact; agreement; (P) #874 [Add to Longdo]
賛成[さんせい, sansei] (n, vs, adj-no) approval; agreement; support; favour; favor; (P) #1,059 [Add to Longdo]
合意[ごうい, goui] (n, vs, adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P) #1,184 [Add to Longdo]
同意[どうい, doui] (n, vs, adj-no) (1) agreement; consent; same opinion; approval; (2) same meaning; (P) #1,704 [Add to Longdo]
決め(P);極め[きめ, kime] (n, n-suf) agreement; rule; (P) #1,985 [Add to Longdo]
定め[さだめ, sadame] (n) (1) law; rule; regulation; provision; decision; appointment; arrangement; agreement; (2) destiny; fate; karma #2,291 [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] (n, vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) #2,559 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
規約[きやく, kiyaku] protocol, agreement, convention [Add to Longdo]
許諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
使用許諾契約[しようきょだくけいやく, shiyoukyodakukeiyaku] (software) license agreement [Add to Longdo]
使用契約[しようけいやく, shiyoukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agreement \A*gree"ment\, n. [Cf. F. agr['e]ment.]
   1. State of agreeing; harmony of opinion, statement, action,
    or character; concurrence; concord; conformity; as, a good
    agreement subsists among the members of the council.
    [1913 Webster]
 
       What agreement hath the temple of God with idols ?
                          --2 Cor. vi.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Expansion and duration have this further agreement.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) Concord or correspondence of one word with another
    in gender, number, case, or person.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) A concurrence in an engagement that something shall be
      done or omitted; an exchange of promises; mutual
      understanding, arrangement, or stipulation; a
      contract.
    (b) The language, oral or written, embodying reciprocal
      promises. --Abbott. Brande & C.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Bargain; contract; compact; stipulation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agreement
   n 1: the statement (oral or written) of an exchange of promises;
      "they had an agreement that they would not interfere in
      each other's business"; "there was an understanding between
      management and the workers" [syn: {agreement},
      {understanding}]
   2: compatibility of observations; "there was no agreement
     between theory and measurement"; "the results of two tests
     were in correspondence" [syn: {agreement}, {correspondence}]
   3: harmony of people's opinions or actions or characters; "the
     two parties were in agreement" [syn: {agreement}, {accord}]
     [ant: {disagreement}, {dissension}, {dissonance}]
   4: the thing arranged or agreed to; "they made arrangements to
     meet in Chicago" [syn: {agreement}, {arrangement}]
   5: the determination of grammatical inflection on the basis of
     word relations [syn: {agreement}, {concord}]
   6: the verbal act of agreeing [ant: {disagreement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top