ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adulterate

AH0 D AH1 L T ER0 EY2 T   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adulterate-, *adulterate*
English-Thai: Longdo Dictionary
unadulterated(adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulterate[ADJ] ซึ่งไม่บริสุทธิ์, See also: ซึ่งถูกเจือปน
adulterate[VT] ปลอมปน, See also: เจือปน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, Syn. intermix, dilute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adulterate(อะดัล' เทอเรทฺ) vt.,adj. เจือปน, ซึ่งเจือปน, เป็นชู้กัน. -adulterator, addulteration n., Syn. alloy, debase)

English-Thai: Nontri Dictionary
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adulterateAdulterate wine with water.
adulterateThe milk was adulterated with water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งแปลกปลอม[N] adulterated thing, Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งเจือปน
ปลอมปน[V] adulterate, Syn. เจือปน, Ant. บริสุทธิ์, Example: ลูกค้าต่างประเทศมักจะตำหนิมาเนืองๆ ว่ามันสำปะหลังอัดเม็ดของไทยที่ส่งออกมักปลอมปนกรวดทรายเป็นจำนวนมาก, Thai definition: เอาของคุณภาพต่ำผสมกับของคุณภาพดี ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของดีทั้งหมด
ปน[V] mix, See also: adulterate, mingle, be mixed, blend, Syn. ประสม, แกมกัน, รวมกัน, ประสาน, ผสาน, ปนเป, ผสมผสาน, ผสม, คละเคล้า, Example: บางคนชอบทานข้าวที่มีข้าวจ้าวปนกับข้าวเหนียว
เจือ[ADJ] impure, See also: adulterated, Syn. ไม่แท้, ไม่บริสุทธิ์, Example: นักวิจัยกำลังทำการค้นคว้าว่าสารเจือประเภทนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง, Thai definition: เอาส่วนน้อยประสมลงไปในส่วนมากให้ระคนปนกัน, ตามปกติใช้กับของเหลว
เจือปน[ADJ] added, See also: adulterated, mixed, Example: ในน้ำจะมีสิ่งเจือปนอยู่มากมายแต่พวกใหญ่ๆ คือ อนินทรียสาร
สิ่งเจือปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งแปลกปลอม
สิ่งปลอมปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งแปลกปลอม, สิ่งเจือปน
สิ่งเจือปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งแปลกปลอม
สิ่งปลอมปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งแปลกปลอม, สิ่งเจือปน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจือ[v.] (jeūa) EN: add ; adulterate ; dilute   FR: ajouter ; diluer
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate   FR: mélanger ; ajouter
เจือปน[adj.] (jeūapon) EN: added ; adulterated ; mixed   
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: adulterate   
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: be contaminated ; be adulterated ; be polluted   
ปลอมปน[adj.] (plømpon) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADULTERATE AH0 D AH1 L T ER0 EY2 T
ADULTERATED AH0 D AH1 L T ER0 EY2 T IH0 D
ADULTERATES AH0 D AH1 L T ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adulterate (v) ˈədˈʌltərɛɪt (@1 d uh1 l t @ r ei t)
adulterated (v) ˈədˈʌltərɛɪtɪd (@1 d uh1 l t @ r ei t i d)
adulterates (v) ˈədˈʌltərɛɪts (@1 d uh1 l t @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
純一無雑[じゅんいちむざつ, jun'ichimuzatsu] (n,adj-na,adj-no) pure and unadulterated; pure in heart; simplehearted [Add to Longdo]
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly [Add to Longdo]
無雑[むざつ, muzatsu] (adj-na,n) pure; unadulterated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adulterate \A*dul"ter*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Adulterated};
   p. pr. & vb. n. {Adulterating}.] [L. adulteratus, p. p. of
   adulterare, fr. adulter adulterer, prob. fr. ad + alter
   other, properly one who approaches another on account of
   unlawful love. Cf. {Advoutry}.]
   [1913 Webster]
   1. To defile by adultery. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To corrupt, debase, or make impure by an admixture of a
    foreign or a baser substance; as, to adulterate food,
    drink, drugs, coin, etc.
    [1913 Webster]
 
       The present war has . . . adulterated our tongue
       with strange words.          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To corrupt; defile; debase; contaminate; vitiate;
     sophisticate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adulterate \A*dul"ter*ate\, v. i.
   To commit adultery. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adulterate \A*dul"ter*ate\, a.
   1. Tainted with adultery.
    [1913 Webster]
 
   2. Debased by the admixture of a foreign substance;
    adulterated; spurious.
    [1913 Webster] -- {A*dul"ter*ate*ly}, adv. --
    {A*dul"ter*ate*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adulterate
   adj 1: mixed with impurities [syn: {adulterate}, {adulterated},
       {debased}]
   v 1: corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or
      inferior substance; often by replacing valuable ingredients
      with inferior ones; "adulterate liquor" [syn: {load},
      {adulterate}, {stretch}, {dilute}, {debase}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top