ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

computer

K AH0 M P Y UW1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computer-, *computer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
computer(n) คอมพิวเตอร์, Syn. personal computer: PC
computer(n) ผู้คำนวณ
computerize(vt) ทำด้วยคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคำนวณ, ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer aided manufacturการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAM (อ่านว่า แคม) มักใช้คู่กับแคด หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงาน แต่ละส่วน เช่น การนับ และการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
computer aided system engวิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การสร้างโปรแกรมระบบโดอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วย
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี

English-Thai: Nontri Dictionary
computer(n) เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคำนวณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
computerคอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computerคอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
computerคอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computerคอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computer algebraพีชคณิตคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer applicationsการใช้งานคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer architecture; architectureสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer architecture; architectureสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer artศิลปะคอมพิวเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computerคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computerคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computerคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
computerคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไอซีต่าง ๆ มากมาย สามารถจดจำและประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ เปรียบเทียบและตัดสินใจทางตรรกศาสตร์ คำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มนุษย์ต้องใช้เวลามาก สามารถใช้ช่วยในการออกแบบและสร้างสรรค์งานทางกราฟิกได้ อีกทั้งยังตอบสนองค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Computer adaptive testingการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer aided designการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เศรษฐศาสตร์]
Computer aided designคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ [คอมพิวเตอร์]
Computer aided engineeringคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม [คอมพิวเตอร์]
Computer Aided Instructionการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Aided Instructionสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, โปรแกรมบทเรียน ประกอบด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบ ที่ช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองเมื่อนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จัดว่าเป็นอุปกรณ์การสอนชนิดหนึ่ง [Assistive Technology]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
computer terminal(n) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยประมวลผลกลาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the computer on board the Discovery the HAL-9000, can it be reactivated?และคอมพิวเตอร์ออ นบอร์ดดิสคัเฟอรีที่ ฮาล 9000 สามารถที่จะเปิดใช้ งาน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
You're here to help us reactivate the Discovery and its computer systems because that is United States territory.คุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้เราเปิดใช้ งาน ดิสคัเฟอรีและระบบ คอมพิวเตอร์ เพราะเห็นว่าเป็นดินแดนของ สหรัฐอเมริกา 2010: The Year We Make Contact (1984)
There are nine years of secrets inside including a sleeping computer who knows the answers.มีเก้าปีของความลับอยู่ภายใน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของ การนอนหลับ ใครจะรู้คำตอบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We'll see if our computer brain surgeon and psychiatrist can put Hal back together again.เราจะดูว่าศัลยแพทย์ คอมพิวเตอร์สมองของเราและ จิตแพทย์สามารถใส่ แฮล กลับมารวมกันอีกครั้ง ที่จะบอกความจริงกับคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The technical term is an H. Mobius loop, which can happen in advanced computers with autonomous goal-seeking programs.ระยะทางเทคนิคเป็นห่วง แอช- ระบำ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ใน คอมพิวเตอร์ขั้นสูง กับโปรแกรมเป้าหมายที่กำลัง มองหาอิสระ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Computer controlled anti-lock brakes... 200 horsepower at 12, 000 rpm...และก็ยังมี.. คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันล้อล็อค... 200 แรงม้า ที่ 12, 000 รอบ... Akira (1988)
There are 58 blocks with circuits that the computer won't display.มี 58 บล็อคกับวงจรซึ่ง คอมพิวเตอร์จะไม่แสดงผล Akira (1988)
- Computer operator.มิสซิส จูดี้ มิทเชลตัน ฮิ๊กส์ Big (1988)
Construction engineer. - Computer operator? Read that one.บางทีก็ใส่ขีดสั้นบางทีก็ไม่ใส่ Big (1988)
- It's a comic book... - See, there's a computer chip inside, ... ..which stores the choices.There's a computer chip inside which stores the choices. Big (1988)
This is some of the most advanced computer equipment... in the world, Jobe.พวกนี้เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ที่พาเราเชื่อมกับโลกเสมือนได้ โจ๊บ The Lawnmower Man (1992)
They're in, and they're running a computer virus... that's placing triple key encryption codes... on all outside access and network connections.แถมยังปล่อยไวรัส ซึ่งถูกป้องกันสามชั้นและเข้ารหัส และมันกำลังกระจายไปทั่วระบบ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
computer80% of all information in the world's computers is in English.
computerAbility to operate a computer is critical for this job.
computerA computer can calculate very rapidly.
computerA computer game was given me by my father.
computerA computer is a complex machine.
computerA computer is an absolute necessity now.
computerA computer is no more alive than a clock is.
computerA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
computerAll of my friends like computer games.
computerA lot of jobs are done by computers.
computerAny student in our college can use the computer.
computerArgh! My computer froze up again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาคอมพิวเตอร์(n) computer language, Example: ภาษาคอมพิวเตอร์นั้น มีหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแตกต่างกันไปตามการใช้งาน, Count Unit: ภาษา
คอมพิวเตอร์(n) computer, Syn. สมองกล, Example: ผู้ที่เขียนโปรแกรมภาษาเครื่องส่วนมากมักจะมองคอมพิวเตอร์ในแง่ที่ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ซีพียู หน่วยความจำ และพอร์ต, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผลด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ด้วยความเร็วสูง และแสดงผลผ่านอุปกรณ์ประกอบต่างๆ, Notes: (อังกฤษ)
สมองกล(n) computer, Syn. คอมพิวเตอร์, Example: สมัยหนึ่งคอมพิวเตอร์เคยถูกเรียกว่าสมองกลหรือปัญญาประดิษฐ์เพราะนำคอมพิวเตอร์ไปเปรียบเทียบกับสมองมนุษย์, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผลด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ด้วยความเร็วสูง และแสดงผลผ่านอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์(n) computer program, Example: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อคุกเกอร์เป็นโปรแกรมที่ได้รวบรวมเอาประสบการณ์การหุงต้มอาหารของนายซิมิโนไว้, Count Unit: โปรแกรม
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์(n) computer school, Example: การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในปัจจุบันมีโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์อยู่มากมาย
นักคอมพิวเตอร์(n) computerist, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์
ไวรัส(n) computer virus, Syn. ไวรัสคอมพิวเตอร์, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกไวรัสทำลายข้อมูลทั้งหมด, Thai Definition: โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อรบกวนโปรแกรมอื่นในคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วยคอมพิวเตอร์[dūay khømphiutoē] (n, exp) EN: by using computer ; computer based  FR: par ordinateur
การจำลองแบบโดยคอมพิวเตอร์[kān jamløng baēp dōi khømphiūtoē] (n, exp) EN: computer simulation  FR: simulation par ordinateur [ f ]
การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์[kān jamløng sathānakān dūay khømphiutoē] (n, exp) EN: computer simulation  FR: simulation par ordinateur [ f ]
คณิตกรณ์[khanitkøn] (n) EN: computer  FR: calculateur [ m ]
คอมพ์[khøm = khǿm] (n) EN: computer  FR: ordinateur [ m ] ; ordi [ m ] (fam. - abrév.) ; PC = P.C. [ m ]
คอมพิวเตอร์[khømphiutoē = khǿmphiutoē] (n) EN: computer  FR: ordinateur [ m ]
คอมพิวเตอร์ศึกษา[khømphiutoē seuksā] (n, exp) EN: computer education  FR: enseignement informatique [ m ]
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[khømphiutoē suanbukkhon] (n, exp) EN: personal computer  FR: ordinateur individuel [ m ] ; ordinateur personnel [ m ]
เครื่องคำนวณ[khreūang khamnūan] (n, exp) EN: computer  FR: ordinateur [ m ]
เครื่องคอมพิวเตอร์[khreūang khømphiūtoē] (n) EN: computer  FR: ordinateur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPUTER K AH0 M P Y UW1 T ER0
COMPUTERS K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z
COMPUTER'S K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z
COMPUTERS' K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z
COMPUTERIZE K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z
COMPUTERIZED K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z D
COMPUTERLAND K AH0 M P Y UW1 T ER0 L AE2 N D
COMPUTERLIKE K AH0 M P Y UW1 T ER0 L AY2 K
COMPUTERCRAFT K AH0 M P Y UW1 T ER0 K R AE2 F T
COMPUTERIZING K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
computer (n) kˈəmpjˈuːtər (k @1 m p y uu1 t @ r)
computers (n) kˈəmpjˈuːtəz (k @1 m p y uu1 t @ z)
computerize (v) kˈəmpjˈuːtəraɪz (k @1 m p y uu1 t @ r ai z)
computerized (v) kˈəmpjˈuːtəraɪzd (k @1 m p y uu1 t @ r ai z d)
computerizes (v) kˈəmpjˈuːtəraɪzɪz (k @1 m p y uu1 t @ r ai z i z)
computerizing (v) kˈəmpjˈuːtəraɪzɪŋ (k @1 m p y uu1 t @ r ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电脑[diàn nǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ,   /  ] computer #937 [Add to Longdo]
计算机[jì suàn jī, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ,    /   ] computer; calculator #2,761 [Add to Longdo]
总线[zǒng xiàn, ㄗㄨㄥˇ ㄒㄧㄢˋ,  线 /  ] computer bus #13,751 [Add to Longdo]
计算机网络[jì suàn jī wǎng luò, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ,      /     ] computer network #21,949 [Add to Longdo]
程序设计[chéng xù shè jì, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ,     /    ] computer programming #37,442 [Add to Longdo]
电脑系统[diàn nǎo xì tǒng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ,     /    ] computer system #39,091 [Add to Longdo]
计算机科学[jì suàn jī kē xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ,      /     ] computer science #45,720 [Add to Longdo]
计算机动画[jì suàn jī dòng huà, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ,      /     ] computer animation #156,693 [Add to Longdo]
计算机制图[jì suàn jī zhì tú, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄓˋ ㄊㄨˊ,      /     ] computer graphics [Add to Longdo]
计算机工业[jì suàn jī gōng yè, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ,      /     ] computer industry [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] TH: คอมพิวเตอร์  EN: computer

German-Thai: Longdo Dictionary
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, Syn. Computertomografie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Computer { m }; Rechner { m }; Datenverarbeitungsanlage { f } | Computer { pl }; Rechner { pl } | einen Computer hochfahren; starten | arbeitender Rechnercomputer | computers | to boot a computer | active computer [Add to Longdo]
Computeramateur { m }bit-bender [Add to Longdo]
Computeranwendung { f }computer application [Add to Longdo]
Computerausdruck { m }computer printout [Add to Longdo]
Computerausgabe auf Mikrofilm (COM)computer-output microfilm [Add to Longdo]
Computerberechnung { f }computer calculation [Add to Longdo]
Computerbetrug { m }; Computerkriminalität { f }computer fraud [Add to Longdo]
Computerfreak { m }computer freak; computer nerd [Add to Longdo]
Computergeneration { f }computer generation [Add to Longdo]
Computergestützter Leistungsprüfstandcomputer-controlled performance test station [Add to Longdo]
Computerhersteller { m }computer manufacturer [Add to Longdo]
Computerisierung { f }computerization [Add to Longdo]
Computerkriminalität { f }computer crime [Add to Longdo]
Computerland { n }computerland [Add to Longdo]
Computernetzwerk { n }computer network [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
参照[さんしょう, sanshou] (n, vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P) #418 [Add to Longdo]
対応[たいおう, taiou] (n, vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) { comp } software support; ability of a computer system to run specific software; (P) #670 [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
周辺[しゅうへん, shuuhen] (n) (1) circumference; outskirts; environs; around; in the area of; in the vicinity of; (2) { comp } (computer) peripheral; (P) #1,142 [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) { comp } Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) #1,156 [Add to Longdo]
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n, adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) { math } value; count; number; (4) (あたい only) { comp } variable (computer programming, programing); (P) #1,346 [Add to Longdo]
コンピュータ(P);コンピューター(P)[konpyu-ta (P); konpyu-ta-(P)] (n) { comp } computer; (P) #1,364 [Add to Longdo]
イメージ(P);イメジ[ime-ji (P); imeji] (n, vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) { comp } (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P) #1,823 [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] (n, adj-no) (1) superior (rank not class); ranking; (n) (2) { comp } higher order (e.g. byte); (3) { comp } host computer (of connected device); (P) #2,360 [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] (n, vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) { comp } deallocation (of computer memory); (P) #2,688 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer [Add to Longdo]
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr) [Add to Longdo]
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Computer \Com*put"er\ (k[o^]m*p[=u]t"[~e]r), n.
   1. One who computes.
 
   2. (Computers) an electronic device for performing
    calculations automatically. It consists of a clock to
    provide voltage pulses to synchronize the operations of
    the devices within the computer, a central processing
    unit, where the arithmetical and logical operations are
    performed on data, a random-access memory, where the
    programs and data are stored for rapid access, devices to
    input data and output results, and various other
    peripheral devices of widely varied function, as well as
    circuitry to support the main operations.
 
   Note: This modern sense of computer comprises the
      stored-program computers, in which multiple steps in a
      calculation may be stored within the computer itself as
      {instructions} in a {program}, and are then executed by
      the computer without further intervention of the
      operator. Different types of computer are variously
      called {analog computer}, {number cruncher,
      number-cruncher}, {digital computer}, and {pari-mutuel
      machine, totalizer, totaliser, totalizator,
      totalisator}.
 
   Syn: data processor, electronic computer, information
     processing system.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. (Computers) same as {digital computer}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electronic device \electronic device\ n.
   a device depending on the principles of electronics and using
   the manipulation of electron flow for its operation.
   [PJC]
 
   Note: Numerous electronic devices are in daily use, among
      them the {television}, {radio}, {computer}, {robot},
      {transmitter}, {receiver}, {VCR}, {CD player}, etc.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 computer
   n 1: a machine for performing calculations automatically [syn:
      {computer}, {computing machine}, {computing device}, {data
      processor}, {electronic computer}, {information processing
      system}]
   2: an expert at calculation (or at operating calculating
     machines) [syn: {calculator}, {reckoner}, {figurer},
     {estimator}, {computer}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 computer
  computer

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Computer /kɔmpjuːtr/ 
  computer; computers

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 computer /kmpjutər/
  computer

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top