ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provide

P R AH0 V AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provide-, *provide*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provide(vi) จัดหาให้, See also: จัดเตรียมไว้ให้, Syn. furnish, equip, grant, give
provide(vt) จัดหาให้, See also: จัดเตรียมไว้ให้, Syn. furnish, equip, grant, give
provided(conj) โดยมีเงื่อนไขว่า, Syn. in the case that, if
provider(n) ผู้จัดหา, Syn. giver
provident(adj) ที่เตรียมไว้สำหรับอนาคต, See also: ที่วางแผนล่วงหน้า, Syn. cautious, prepared
providence(n) พรหมลิขิต, See also: เหตุการณ์ที่เชื่อว่ากำหนดโดยพระเจ้า, Syn. destiny, superintendence
providence(n) ความสามารถในการจัดการ
provide for(phrv) จัด (บางสิ่ง) ให้, See also: หาให้, จัดเตรียมให้
providently(adv) อย่างวางแผนไว้ล่วงหน้า, Syn. carefully
provide with(phrv) จัดเตรียม, See also: จัดหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provide(พระไวดฺ') vt. จัดหาให้, ให้, เตรียมการ. vi. เตรียมการ, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ., See also: providable adj. provider n.
provided(พระไว'ดิด) conj. ภายใต้เงื่อนไข, โดยมีข้อแม้ว่า, Syn. in case, granted
provided schooln. โรงเรียนประชาบาล
providence(พรอฟ'วิเดินซฺ) n. การคุ้ม-ครองของพระเจ้าที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่พระองค์สร้างขึ้น., Syn. foresight, discretion
provident(พรอฟ'วิเดินทฺ) adj. รอบคอบ, สุขุม, มองไกล, ประหยัด, ขี้เหนียว, See also: providentness n., Syn. cautious
provident fundn. ทุนสำหรับขาดเหลือภายหน้า
providential(พรอฟวิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากพระผู้เป็นเจ้า, เป็นเจตจำนงของพระผู้เป็นเจ้า, Syn. opportune
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless, Ant. careful

English-Thai: Nontri Dictionary
provide(vt) จัดหา, ทำให้, กำหนด, ตระเตรียม, ให้, บัญญัติ
provided(con) ถ้าหาก, หากว่า, ถ้า, โดยมีเงื่อนไขว่า, โดยมีข้อแม้ว่า
providence(n) การเตรียม, การคิดถึงภายหน้า, โชคชะตา
provident(adj) เตรียม, รอบคอบ, มองการณ์ไกล, สุขุม
providential(adj) ของพระเจ้า, โชคดี, ที่มาจากพระเจ้า
improvidence(n) ความเลินเล่อ, ความสะเพร่า, ความประมาท
improvident(adj) เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระวัง, ประมาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provide๑. บัญญัติ, กำหนด๒. จัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
providerผู้ให้บริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
providerผู้ให้บริการ, ผู้จัดหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, Example: กองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [การบัญชี]
Provident Fund Act B.E. 2530พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530, Example: พระราชบัญญัติเพื่อกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2530 โดยแต่งตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกกฎกระทรวงและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อมาได้แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2542 และเมื่อ พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลังได้โอนการกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone.ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน The Great Dictator (1940)
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive.ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้ Rebecca (1940)
Provide a little gap and let him slip through it.ให้ช่องว่างเล็กๆและให้เขาผ่านมัน First Blood (1982)
Can you provide us with a guide to take us to Delhi?คุณสามารถให้เรามีแนวทางในการพาเราไปยังนิวเดลีหรือไม่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I run a specialized hotel and a telephone service which provides gentlemen with the company of a young lady for a short while.ฉันทำงานด้านโรงแรมพิเศษ และให้บริการโทรศัพท์ บริการท่านสุภาพบุรุษโดยสุภาพสตรี อยู่ในระยะหนึ่ง Clue (1985)
It's something called beef treats, which the army provides us with... so generously.อ๋อ เนื้อกระป๋อง ที่ทางกองทัพ.. กรุณาส่งมาให้เรา Day of the Dead (1985)
Martial science provides a way of training.วิทยาศาสตร์มีวิธีการต่อสู้ของการฝึกอบรม Bloodsport (1988)
Who's Madeline Urie? She provides talent for all the major networks.- ใครคือเมดีลีน ยูรี่ Punchline (1988)
If you supply to me worth information about most stinger missiles you're planning to deliver, it could provide a way out of this further post.ถ้าแกให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับ จรวดสตริงเจอร์ ที่แกมีแผนจะส่งมอบ เส้นทางลำเลียงที่จะมีขึ้นต่อไปจากนี้ Rambo III (1988)
I make enough money to provide for both of us and you're stealing.ฉันทำเงินเพียงพอที่จะให้ทั้งของเราและคุณขโมย Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Their families and friends store the weapons and explosives... and they provide what we call "safe houses."ครอบครัวและเพื่อนของพวกเขาเก็บ อาวุธและวัตถุระเบิด และพวกเขาให้ สิ่งที่เราเรียกว่า"บ้านปลอดภัย." In the Name of the Father (1993)
- l can provide you with information, but only if it's in my best interest.- ผมให้คุณได้เรื่องข้อมูล... .. ..แต่เฉพาะที่ อยู่ในความสนใจสุดๆของผม Squeeze (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provideAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
provideA father provides for his family.
provideA gas stove provides the most even heat for cooking.
provideA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
provideAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
provideAttendance should be good provided the weather is favorable.
provideBees provide honey for us.
provideBees provide us with honey.
provideBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.
provideChance is a nickname for Providence.
provideCows provide us with good milk.
provideCows provide us with milk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูพื้น(v) lay the foundation, See also: provide the basis, Example: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ, Thai Definition: ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง
หล่อเลี้ยง(v) provide nourishment, See also: nourish, feed, Example: ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญๆ 4 สายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง, Thai Definition: ยังชีพไว้
ให้บริการ(v) service, See also: provide service, serve, Ant. ใช้บริการ, รับบริการ, Example: โรงพยาบาลมีคนไข้แน่นจนเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ทัน
ส่งเสีย(v) support, See also: provide, maintain, help, patronize, Syn. ให้, อุดหนุน, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์, อุปการะ, Ant. ละทิ้ง, ละเลย, Example: การว่างงานทำให้ครอบครัวบางกลุ่มไม่อาจจะส่งเสียลูกหลานที่อยู่ในวัยเรียน ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
หาก(conj) if, See also: provided that, in case of, in the event of, Syn. ถ้า, แม้, Example: แม้ประเทศจะมีถนนดีๆ หากคนใช้ไม่มีคุณภาพ บ้านเมืองจะพัฒนาได้ยาก
ออกแรง(v) physically help, See also: provide support, Example: มีชาวบ้านจำนวนมากเอาใจใส่กุลีกุจอออกแรงช่วยเหลือการงานของแกอย่างตั้งอกตั้งใจ, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า ใช้กำลังช่วย
ป้อน(v) provide, See also: supply, offer, Syn. จัดหา, Example: ทางโรงงานรีบผลิตสินค้าใหม่ป้อนตลาดให้ทันกับความต้องการของลูกค้า, Thai Definition: ส่งวัตถุดิบแก่โรงงานเพื่อให้เครื่องจักรผลิตเป็นสิ่งสำเร็จรูป
เอื้ออำนวย(v) provide, See also: bestow, give, accord, grant, impart, Syn. อำนวย, ให้, Example: เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แก่คณะสำรวจอย่างเต็มใจ, Thai Definition: เอาใจใส่ให้, มีน้ำใจให้
สัพพัญญู(n) omnipotence, See also: providence, Syn. พระพุทธเจ้า, Count Unit: องค์, Thai Definition: ผู้รู้ทั่วหมายถึง พระบรมศาสดาในพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
แสดงหลักฐาน(v) produce evidence, See also: provide evidence, Example: เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีมีสิทธิลาโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องและให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง, Thai Definition: แสดงเครื่องแสดงประกอบเพื่อยืนยัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
หาให้[hā hai] (v, exp) EN: provide ; get ; arrange  FR: munir ; pourvoir
หาก[hāk] (conj) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of  FR: si ; à condition que
หากว่า[hāk wā] (conj) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that  FR: pourvu que ; à condition que
จ่าย[jāi] (v) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue  FR: distribuer ; fournir
จัดหา[jathā] (v) EN: provide ; procure ; obtain ; supply  FR: munir ; équiper ; procurer
จัดทำ[jattham] (v) EN: make ; do ; create ; compile ; provide  FR: manier ; manoeuvrer
จัดที่ให้อยู่[jat thī hai yū] (v, exp) EN: accomodate ; provide lodging  FR: procurer un logement
การกดจุด[kān kotjut] (n) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief
ค้ำจุน[khamjun] (v) EN: support ; prop up ; provide support (for)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROVIDE P R AH0 V AY1 D
PROVIDER P R AH0 V AY1 D ER0
PROVIDES P R AH0 V AY1 D Z
PROVIDED P R AH0 V AY1 D IH0 D
PROVIDED P R AH0 V AY1 D AH0 D
PROVIDENT P R AA1 V IH0 D AH0 N T
PROVIDERS P R AH0 V AY1 D ER0 Z
PROVIDENCE P R AA1 V AH0 D AH0 N S
PROVIDENIYA P R OW2 V IH0 D EH1 N IH0 Y AH0
PROVIDENCE'S P R AA1 V AH0 D AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provide (v) prˈəvˈaɪd (p r @1 v ai1 d)
provided (v) prˈəvˈaɪdɪd (p r @1 v ai1 d i d)
provider (n) prˈəvˈaɪdər (p r @1 v ai1 d @ r)
provides (v) prˈəvˈaɪdz (p r @1 v ai1 d z)
provident (j) prˈɒvɪdənt (p r o1 v i d @ n t)
providers (n) prˈəvˈaɪdəz (p r @1 v ai1 d @ z)
Providence (n) prˈɒvɪdns (p r o1 v i d n s)
providence (n) prˈɒvɪdəns (p r o1 v i d @ n s)
providently (a) prˈɒvɪdəntliː (p r o1 v i d @ n t l ii)
providential (j) prˌɒvɪdˈɛnʃl (p r o2 v i d e1 n sh l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发放[fā fàng, ㄈㄚ ㄈㄤˋ, / ] provide; give; grant #3,383 [Add to Longdo]
协助[xié zhù, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ, / ] provide assistance; aid #4,023 [Add to Longdo]
支援[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ, ] provide assistance or backing; to support; to back #4,847 [Add to Longdo]
养老[yǎng lǎo, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ, / ] provide for the elderly #5,334 [Add to Longdo]
倘若[tǎng ruò, ㄊㄤˇ ㄖㄨㄛˋ, ] provided that; supposing that; if #10,259 [Add to Longdo]
天意[tiān yì, ㄊㄧㄢ ㄧˋ, ] providence; the Will of Heaven #19,597 [Add to Longdo]
提供商[tí gōng shāng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, ] provider (company) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Providence (Stadt in USA)Providence (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
与える[あたえる, ataeru] (v1, vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) { comp } to pass (a variable to a function); (P) #2,876 [Add to Longdo]
但し[ただし, tadashi] (conj) but; however; provided that; (P) #5,614 [Add to Longdo]
守り(P);護り;守(io)[まもり, mamori] (n) (1) protection; defense; defence; (2) providence; (3) (abbr) (See 守り札, 守り袋) amulet; charm; talisman; (P) #7,570 [Add to Longdo]
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1, vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P) #9,857 [Add to Longdo]
持ち出し(P);持出し;持出(io)[もちだし, mochidashi] (n) an item carried out; provide money (oneself); (P) #13,320 [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) #16,106 [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
アクセスプロバイダ[akusesupurobaida] (n) { comp } access provider [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider [Add to Longdo]
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider [Add to Longdo]
サービス提供者[サービスていきょうしゃ, sa-bisu teikyousha] service provider [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP [Add to Longdo]
トランスポートサービス提供者[トランスポートサービスていきょうしゃ, toransupo-tosa-bisu teikyousha] transport service provider, TS-provider [Add to Longdo]
ネットワークサービス提供者[ネットワークサービスていきょうしゃ, nettowa-kusa-bisu teikyousha] network service provider [Add to Longdo]
プロバイダ[ぷろばいだ, purobaida] provider [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top