Search result for

(73 entries)
(0.2086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -う-, *う*.
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
内股膏薬[うちまたごうやく] ...

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
埋め戻し[うめもどし,umemodoshi] (vt phrase jargon ) Backfill
[うす] (n ) mortar

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
るさい[るさい, urusai] (adj) หนวกหู
ウイルス[いるす, uirusu] (n) ไวรัส
ウェハー[えはー, ueha-] (n ) แผ่นชิพหรือไมโครชิพ (ทางวิศกรรมไฟฟ้า)
Image:
[さぎ, usagi] (n) กระต่าย
[まや, umaya] (n) คอกม้า
受付[けつけ, uketsuke] (n) โต๊ะประชาสัมพันธ์, เคาว์เตอร์ต้อนรับ
[そ, uso] (n) เรื่องไม่จริง, เรื่องโกหก
売り場[りば, uriba] (n) ที่ขายของ
売る[る, uru] (vt) ขาย, See also: R. 販売
売上[りあげ, uriage] (n) ยอดขาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まや, ] (n) คอกสัตว์,ยุ้งฉาง,โรงเก็บหญ้าแห้ง
内訳[ちわけ, ] (n) การแจกแจงบัญชี
っとり[っとり, ] (vi vt adj colloq) っとりさせるよな:เป็นที่ดึงดูด, มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่ามอง っとりする:เคลิบเคลิ้ม(ไปกับ...), หลงใหล
売れ筋[れすじ, ] (n) สินค้าขายดี รายการสินค้ายอดนิยม , See also: A. 死に筋,
雲丹[に, ] (n) หอยเม่น
促す[ながす, ] (vt) กระตุ้น,เร่งเล้า บุคคลให้ทำอย่างใดอย่างนึง ทนายความเร่งเล้าจำเลยแสดงตัวตนออกมา
ずもれる[] (vt) ถูกกลบ,จมอยู่ใน,(สถานที่)เต็มไปด้วย
宇宙[ちゅ, ] (n) จักรวาล, อวกาศ
宇宙ステーション[ちゅステーション, ] (n) สถานีอวกาศ
宇宙局[ちゅきょく, ] (n) สถานีอวกาศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動く[ごく, ugoku] Thai: เคลื่อนที่ English: to move
[らな, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
馬小屋[まごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable
打ち合せ[ちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
[, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing
埋める[める, umeru] Thai: ฝัง English: to bury
埋める[める, umeru] Thai: กลบ English: to fill up
促す[ながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
促す[ながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
促す[ながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;ん薹[んだい;んたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
[つぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
ーん;ウーン[, u-n ; u-n] (int) hmm; well [Add to Longdo]
いっす[, uissu] (int) (col) (possibly from おっす) Hi [Add to Longdo]
[, uumu] (int) erm; hurm [Add to Longdo]
[, uun] (int) (1) no; (2) er, well, ...; (3) groan; (P) [Add to Longdo]
[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively [Add to Longdo]
がい薬;嗽薬[がいぐすり, ugaigusuri] (n) mouthwash [Add to Longdo]
がん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・たき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
今週の今日英国にいるでしょThis day week I'll be in England.
今週彼女はお金を払と約束したのに、彼女は約束を守らなかった。She promised that she would pay me this week, but she didn't keep her word.
今週末、山に行くってのはどかな?Why don't we go to the mountains his weekend?
今出発しなさい、そすればそこに間に合って着くでしょStart now, and you will get there in time.
今出発すれば、時間に間に合にそこにつくでしょIf you start now, you will get there in time.
今出発すれば飛行機に間に合でしょか。Will we be in time for the plane if we leave now?
今世紀の終わりまでには、地球の気温は劇的に上昇しているだろBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
今朝、赤ちゃんが産まれたといすばらしいニュースを聞きました。This morning, I heard the great news of the new arrival in your family.
今朝、朝食を取っていたなら、今、空腹ではないだろに。If had eaten breakfast this morning, I would not be hungry now.
今朝、彼は昨日よりずっと身体の調子が良さそだった。He looked much better this morning than yesterday.

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[どし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[いるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
ウィンドウ[いんど, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
ウィンドウシステム[いんどしすてむ, uindoushisutemu] window system [Add to Longdo]
ウィンドウズ[いんどず, uindouzu] Windows [Add to Longdo]
ウイルスチェック[いるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
ウインドウメニュー[いんどめにゅー, uindoumenyu-] window menu [Add to Longdo]
ウェイト[えいと, ueito] weight [Add to Longdo]
ウェブ[えぶ, uebu] (World Wide) Web [Add to Longdo]
ウォークスルー[おーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上回る[わまわる, uwamawaru] uebertreffen [Add to Longdo]
乳母車[ばぐるま, ubaguruma] Kinderwagen [Add to Longdo]
[かが, ukagau] besuchen, -fragen, sich_erkundigen [Add to Longdo]
促す[ながす, unagasu] draengen, mahnen [Add to Longdo]
[ち, uchi] Innenseite, drinnen [Add to Longdo]
内堀[ちぼり, uchibori] innerer_Burggraben [Add to Longdo]
内海[み, uchiumi] Binnenmeer, Binnensee [Add to Longdo]
写る[つる, utsuru] aufgenommen_werden [Add to Longdo]
動かす[ごかす, ugokasu] bewegen [Add to Longdo]
動く[ごく, ugoku] sich_bewegen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top