ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

textbook

T EH1 K S T B UH2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -textbook-, *textbook*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
textbook(n) หนังสือเรียน, See also: ตำรับตำรา, ตำรา, ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. text

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา, แบบเรียน, หนังสือเรียน

English-Thai: Nontri Dictionary
textbook(n) ตำรา, หนังสือเรียน, แบบเรียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Textbookหนังสือตำรา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Textbooksแบบเรียน [TU Subject Heading]
Textbooks for foreign speakersแบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like a textbook they give to nurses.มันก็เหมือนกับตำราที่พวกเขามอบให้กับพยาบาล Pulp Fiction (1994)
This poor guy who attacked four cops... and those cops end up on the stand... defending themselves for using standard textbook procedures.ก็ไอชายน่าสงสารคนนี้แหละ / ที่มันซ้อมตำรวจสี่นาย... และตำรวจพวกนี้ / ต้องหยุดอยู่นิ่งๆ แบบนั้น... ต้องป้องกันตัวเองโดยใช้ / ตำราระเบียบการบ้าๆ American History X (1998)
Yes. I downloaded every known medical textbook into my memory.ผมดาวน์โหลดข้อมูลการแพทย์ Bicentennial Man (1999)
There's also no textbook telling you what to think.ไม่มีตำรามาบังคับความคิดด้วย Mona Lisa Smile (2003)
Chinese textbook pg.118, line 4!ในตำราพิชับยุทธ หน้า118 บรรทัดที่ 4 Crazy First Love (2003)
- That's textbook military practice. - True.เราต้องเข้าใจอดีตของเขา L.D.S.K. (2005)
Someone share their textbook with Cyclops.ใครก็ได้แบ่งหนังสือให้ Cyclopsอ่านหน่อย Dasepo Naughty Girls (2006)
The scribbles in her textbook are as adorable as her.*เธอเขียนอะไรในหนังสือน่ะ ขออ่านหน่อยนะ* Dasepo Naughty Girls (2006)
The science textbooks have had to be rewritten because they say that it's impossible to have a hurricane in the South atlantic.ตำราวิทยาศาสตร์จะต้องถูกเขียนใหม่ เพราะมันระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมี เฮอร์ริเคนในตอนใต้ของแอตแลนติค An Inconvenient Truth (2006)
You price chistry textbooks lately?You price chistry textbooks lately? Distant Past (2007)
Sorry, I, uh, left all my awesome genetic textbook reading for the summer vacation.เสียใจ, ฉัน, เอ่อ, เก็บการอ่านตำราพันธุกรรม ที่เจ๋งๆ ไว้สำหรับการพักร้อนน่ะ Chapter Two 'Lizards' (2007)
I write textbooks on this procedure.I write textbooks on this procedure. Awake (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
textbookAnd open your textbook to page 10.
textbookAs is often the case with him, he left his textbook at home.
textbookEach chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.
textbookHer answer was straight out of the textbook - nothing interesting.
textbookHe said to me, 'I lost my textbook yesterday morning.'
textbookHe's a textbook case.
textbookHe was reading a textbook on American history.
textbookI don't like the new textbook for my English class; I preferred the original.
textbookI forgot to buy the textbook.
textbookIf you leave your textbooks at school during the break they'll get confiscated.
textbookI gave him three textbooks in exchange for his help.
textbookI have no more than ten English textbooks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ(n) text, See also: textbook, subject matter, Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน, Example: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ
แบบเรียน(n) textbook, See also: coursebook, Syn. หนังสือเรียน, ตำรา, Example: แบบเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มี 3 ประเภท คือ หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และแบบฝึกหัด, Thai Definition: หนังสือที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
หนังสือเรียน(n) textbook, See also: coursebook, Syn. ตำรา, ตำรับตำรา, Example: เด็กๆ มักชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าหนังสือเรียน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เอกสารที่ใช้ในการเรียน
ตำรับตำรา(n) textbook, Syn. ตำรา, Example: ท่านสามารถสะสมความรู้ของท่านได้ด้วยการอ่านจากตำรับตำรา และหนังสือต่างๆ ที่ท่านสนใจ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ
ตำรา(n) textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน
ตำราเรียน(n) textbook, See also: text, Syn. หนังสือเรียน, แบบเรียน, Example: ปัจจุบันเขารับจ้างเขียนตำราเรียนให้กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความรู้อย่างเป็นแบบแผนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หนังสือแบบเรียน(n) textbook, See also: school book, course book, Syn. หนังสือเรียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบเรียน[baēprīen] (n, exp) EN: school book ; textbook  FR: livre scolaire [ m ] ; manuel scolaire [ m ]
หนังสือ[nangseū] (n) EN: book ; textbook  FR: livre [ m ] ; bouquin [ m ] (fam.) ; ouvrage [ m ] ; manuel scolaire [ m ] ; livre scolaire [ m ]
หนังสือแบบเรียน[nangseū baēp rīen] (n, exp) EN: textbook ; school book ; course book  FR: livre scolaire [ m ] ; manuel scolaire [ m ]
หนังสือเรียน[nangseū rīen] (n, exp) EN: textbook ; coursebook ; school textbook  FR: livre scolaire [ m ] ; livre de cours [ m ] ; manuel scolaire [ m ]
หนังสือตำรา[nangseū tamrā] (n) EN: textbook  FR: manuel [ m ]
ตำรา[tamrā] (n) EN: textbook ; treatise ; reference book ; classical works ; collection of formulas or recipes ; technical book ; manual  FR: livre [ m ] ; manuel [ m ] ; guide [ m ] ; ouvrage de référence [ m ] ; traité [ m ]
ตำราคู่มือ[tamrā khūmeū] (n, exp) EN: manual ; handbook ; textbook  FR: manuel [ m ]
ตำรับ[tamrap] (n) EN: text ; textbook ; subject matter ; treatise
ตำรับตำรา[tamrap tamrā] (n, exp) EN: textbook ; book
ตำราเรียน[tamrā rīen] (n, exp) EN: textbook ; text

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TEXTBOOK T EH1 K S T B UH2 K
TEXTBOOKS T EH1 K S T B UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
textbook (n) tˈɛksbuk (t e1 k s b u k)
textbooks (n) tˈɛksbuks (t e1 k s b u k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教科书[jiào kē shū, ㄐㄧㄠˋ ㄎㄜ ㄕㄨ, / ] textbook, #10,402 [Add to Longdo]
课本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, / ] textbook, #11,114 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrbuch { n } | Lehrbücher { pl }textbook | textbooks [Add to Longdo]
Lehrbuchsammlung { f }textbook collection [Add to Longdo]
Lehrbuchmeinung { f }textbook lines [Add to Longdo]
Schulbeispiel { n } | Schulbeispiele { pl }textbook example; object lesson | test cases [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テキストブック[tekisutobukku] (n) textbook [Add to Longdo]
往来物[おうらいもの, ouraimono] (n) (arch) elementary school textbook, used from late Heian to early Meiji periods [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
教科書[きょうかしょ, kyoukasho] (n) (abbr) (See 教科用図書) textbook; text book; (P) [Add to Longdo]
教科書体[きょうかしょたい, kyoukashotai] (n) textbook typeface (resembling handwritten block characters) [Add to Longdo]
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts) [Add to Longdo]
教科用図書[きょうかようとしょ, kyoukayoutosho] (n) (See 教科書) textbook [Add to Longdo]
教程[きょうてい, kyoutei] (n) curriculum; textbook [Add to Longdo]
教本[きょうほん, kyouhon] (n) textbook [Add to Longdo]
検定教科書[けんていきょうかしょ, kenteikyoukasho] (n) authorized textbook; authorised textbook [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
教科書[きょうかしょ, kyoukasho] textbook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Text-book \Text"-book`\, n.
   1. A book with wide spaces between the lines, to give room
    for notes.
    [1913 Webster]
 
   2. A volume, as of some classical author, on which a teacher
    lectures or comments; hence, any manual of instruction; a
    schoolbook.
    [1913 Webster] Text hand

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 textbook
   adj 1: according to or characteristic of a casebook or textbook;
       typical; "a casebook schizophrenic"; "a textbook example"
       [syn: {casebook}, {textbook}]
   n 1: a book prepared for use in schools or colleges; "his
      economics textbook is in its tenth edition"; "the professor
      wrote the text that he assigned students to buy" [syn:
      {textbook}, {text}, {text edition}, {schoolbook}, {school
      text}] [ant: {trade book}, {trade edition}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top