Search result for

textbook

(71 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -textbook-, *textbook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
textbook[N] หนังสือเรียน, See also: ตำรับตำรา, ตำรา, ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. text

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน

English-Thai: Nontri Dictionary
textbook(n) ตำรา,หนังสือเรียน,แบบเรียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Textbookหนังสือตำรา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Textbooksแบบเรียน [TU Subject Heading]
Textbooks for foreign speakersแบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There may be a textbook's worth of history between the two of you, but the future is all Chloe and Jimmy's story.จากนี้ไปจะมีแต่เรื่องของสองเรา ฉันว่า คงถึงคราวที่เรา Committed (2008)
And, yeah, it is a bit textbook.และ ใช่ มันอิงตำราไปหน่อยนะ Dying Changes Everything (2008)
This is textbook racial profiling... and I'd be more than happy to call the ACLU or the government...นี่คือสมุดที่ระบุเชื้อชาติ... แล้วผมก็คงมีความสุขมาก ที่จะได้เรียกสหภาพพิทักษ์เสรีภาพ... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Textbook bust, sir.คาหนังคาเขาเลยครับท่าน Better Call Saul (2009)
* I've got my clipboard, textbook* I've got my clipboard textbook Albification (2009)
I got my clipboard, textbooks,I got my clipboard, textbookAlbification (2009)
Yeah. Textbook CIA.ใช่ คู่มือCIA Chuck Versus the Suburbs (2009)
National treasures that appear in our textbooks, and the country's biggest art museum is Yi Jung's grandfather's.ขุมทรัพย์โลกยังมีในหนังสือเรียน และประเทศที่พิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุด เป็นของปู่ของยีจัง Episode #1.1 (2009)
- the feathering is textbook.-แล้วที่เขียนในรายงาน Dex Takes a Holiday (2009)
Open your textbooks to page 37.เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า 37 Introduction to Film (2009)
First, open your textbooks to page 20.เปิดหนังสือเรียนไปหน้า 20 Orutorosu no inu (2009)
The part that doesn't involve the library or waking with a textbook stuck to your face.ฉันขอเตือนความจำเธอหน่อย ว่าทำไมเธอถึงมาที่มหาลัยนี้ ส่วนนั้น ไม่เกี่ยวกับห้องสมุด They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
textbookAnd open your textbook to page 10.
textbookAs is often the case with him, he left his textbook at home.
textbookEach chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.
textbookHer answer was straight out of the textbook - nothing interesting.
textbookHe said to me, 'I lost my textbook yesterday morning.'
textbookHe's a textbook case.
textbookHe was reading a textbook on American history.
textbookI don't like the new textbook for my English class; I preferred the original.
textbookI forgot to buy the textbook.
textbookIf you leave your textbooks at school during the break they'll get confiscated.
textbookI gave him three textbooks in exchange for his help.
textbookI have no more than ten English textbooks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ[N] text, See also: textbook, subject matter, Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน, Example: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ
แบบเรียน[N] textbook, See also: coursebook, Syn. หนังสือเรียน, ตำรา, Example: แบบเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มี 3 ประเภท คือ หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และแบบฝึกหัด, Thai definition: หนังสือที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
หนังสือเรียน[N] textbook, See also: coursebook, Syn. ตำรา, ตำรับตำรา, Example: เด็กๆ มักชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าหนังสือเรียน, Count unit: เล่ม, Thai definition: เอกสารที่ใช้ในการเรียน
ตำรับตำรา[N] textbook, Syn. ตำรา, Example: ท่านสามารถสะสมความรู้ของท่านได้ด้วยการอ่านจากตำรับตำรา และหนังสือต่างๆ ที่ท่านสนใจ, Count unit: เล่ม, Thai definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ
ตำรา[N] textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count unit: เล่ม, Thai definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน
ตำราเรียน[N] textbook, See also: text, Syn. หนังสือเรียน, แบบเรียน, Example: ปัจจุบันเขารับจ้างเขียนตำราเรียนให้กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความรู้อย่างเป็นแบบแผนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หนังสือแบบเรียน[N] textbook, See also: school book, course book, Syn. หนังสือเรียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook   FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
หนังสือ[n.] (nangseū) EN: book ; textbook   FR: livre [m] ; bouquin [m] (fam.) ; ouvrage [m] ; manuel scolaire [m] ; livre scolaire [m]
หนังสือแบบเรียน[n. exp.] (nangseū baēp rīen) EN: textbook ; school book ; course book   FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
หนังสือเรียน[n. exp.] (nangseū rīen) EN: textbook ; coursebook ; school textbook   FR: livre scolaire [m] ; livre de cours [m] ; manuel scolaire [m]
หนังสือตำรา[n.] (nangseū tamrā) EN: textbook   FR: manuel [m]
ตำรา[n.] (tamrā) EN: textbook ; treatise ; reference book ; classical works ; collection of formulas or recipes ; technical book ; manual   FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]
ตำราคู่มือ[n. exp.] (tamrā khūmeū) EN: manual ; handbook ; textbook   FR: manuel [m]
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: text ; textbook ; subject matter ; treatise   
ตำรับตำรา[n. exp.] (tamrap tamrā) EN: textbook ; book   
ตำราเรียน[n. exp.] (tamrā rīen) EN: textbook ; text   

CMU English Pronouncing Dictionary
TEXTBOOK    T EH1 K S T B UH2 K
TEXTBOOKS    T EH1 K S T B UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
textbook    (n) (t e1 k s b u k)
textbooks    (n) (t e1 k s b u k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrbuch {n} | Lehrbücher {pl}textbook | textbooks [Add to Longdo]
Lehrbuchsammlung {f}textbook collection [Add to Longdo]
Lehrbuchmeinung {f}textbook lines [Add to Longdo]
Schulbeispiel {n} | Schulbeispiele {pl}textbook example; object lesson | test cases [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テキストブック[, tekisutobukku] (n) textbook [Add to Longdo]
往来物[おうらいもの, ouraimono] (n) (arch) elementary school textbook, used from late Heian to early Meiji periods [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
教科書[きょうかしょ, kyoukasho] (n) (abbr) (See 教科用図書) textbook; text book; (P) [Add to Longdo]
教科書体[きょうかしょたい, kyoukashotai] (n) textbook typeface (resembling handwritten block characters) [Add to Longdo]
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts) [Add to Longdo]
教科用図書[きょうかようとしょ, kyoukayoutosho] (n) (See 教科書) textbook [Add to Longdo]
教程[きょうてい, kyoutei] (n) curriculum; textbook [Add to Longdo]
教本[きょうほん, kyouhon] (n) textbook [Add to Longdo]
検定教科書[けんていきょうかしょ, kenteikyoukasho] (n) authorized textbook; authorised textbook [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教科书[jiào kē shū, ㄐㄧㄠˋ ㄎㄜ ㄕㄨ, / ] textbook, #10,402 [Add to Longdo]
课本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, / ] textbook, #11,114 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
教科書[きょうかしょ, kyoukasho] textbook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Text-book \Text"-book`\, n.
   1. A book with wide spaces between the lines, to give room
    for notes.
    [1913 Webster]
 
   2. A volume, as of some classical author, on which a teacher
    lectures or comments; hence, any manual of instruction; a
    schoolbook.
    [1913 Webster] Text hand

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 textbook
   adj 1: according to or characteristic of a casebook or textbook;
       typical; "a casebook schizophrenic"; "a textbook example"
       [syn: {casebook}, {textbook}]
   n 1: a book prepared for use in schools or colleges; "his
      economics textbook is in its tenth edition"; "the professor
      wrote the text that he assigned students to buy" [syn:
      {textbook}, {text}, {text edition}, {schoolbook}, {school
      text}] [ant: {trade book}, {trade edition}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top