Search result for

bacteria

(72 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bacteria-, *bacteria*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bacteria[N] แบ็กทีเรีย, See also: เชื้อแบกทีเรีย, เชื้อโรค, Syn. microorganism
bacterial[ADJ] ที่เป็นแบ็กทีเรีย, See also: ที่ประกอบด้วยแบกทีเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bacteria(แบคที'เรีย) n. เชื้อแบคทีเรีย, See also: bacterial adj. -pl. bacterium

English-Thai: Nontri Dictionary
bacteria(n) บัคเตรี,แบคทีเรีย,เชื้อโรค
bacterial(adj) เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bacteriaแบคทีเรีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bacteria, acid-fastแบคทีเรียติดสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacteria, pathogenicแบคทีเรียก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacteriaemia; bacteraemia; bacteremia; bacteriemiaภาวะเลือดมีแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacterial endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบเหตุแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacterial floraแบคทีเรียประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacterial toxinชีวพิษแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bacteriaแบคทีเรีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bacteriaแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Bacteriaแบคทีเรีย,บัคเตรี,เชื้อโรค,เชื้อแบคทีเรีย,จุลินทรีย์ [การแพทย์]
bacteriaแบคทีเรีย, สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกหนึ่งมีรูปร่าง 3 แบบ คือ รูปทรงกลม รูปท่อน และรูปเกลียว ภายในเซลล์ไม่มีคลอโรฟิลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bacteria Indigenous for Manเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่เป็นธรรมดาในร่างกาย [การแพทย์]
Bacteria, Acetic Acidเชื้อน้ำส้มสายชู,แบคทีเรียกรดอะซีติค [การแพทย์]
Bacteria, Aerobicแบคทีเรียกลุ่มแอโรบ [TU Subject Heading]
Bacteria, Aerobicแอโรบิคแบคทีเรีย,แบคทีเรียชนิดแอโรบิก [การแพทย์]
Bacteria, Anaerobicแบคทีเรียกลุ่มแอนแอโรบ [TU Subject Heading]
Bacteria, Anaerobicแบคทีเรียชนิดแอนแอโรบิก,พวกที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการดำรงชีวิต,แอนแอโรบิคแบคทีเรีย,แบคทีเรียเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องมีอ๊อกซิเจน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If this thing started as normal bacteria Living in the intestinesถ้าเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องธรรมดา บักเตรีอยู่ในลำไส้ Not Cancer (2008)
No bacteria, no pneumonia.ไม่มีแบททีเรีย ไม่มีปอดบวม Emancipation (2008)
That don't have fetuses, bacterial and fungal infections,นั่นต้องไม่มีการตั้งครรภ์ หรือการติดเชื้อของบักเตรีหรือเชื้อรา Last Resort (2008)
Bacteria gets into the lungs, spreads to the heart.แบททีเรียเข้าไปยังปอด แพร่กระจายไปสู่หัวใจ Last Resort (2008)
If bacteria entered her bloodstream, it could have infected her brain.ถ้ามีแบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือด สมองของเธอก็จะติดเชื้อ Dying Changes Everything (2008)
Chemo wipes out some of the bacteria, she feels a little better.คีโมคงกำจัดแบคทีเรียไปได้บางส่วน เธอรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้ว Dying Changes Everything (2008)
They test the stuff on bacteria, which makes it perfectly reasonable to expect traces at home.พวกเขาตรวจมันกับแบตทีเรีย ทำให้มีเหตุผลที่จะเจอมันในบ้าน WarGames: The Dead Code (2008)
VlRl AND bacteria infectionsการแพร่เชื้อของไวรัสและแบคทีเรีย Death Note: L Change the World (2008)
It said they found large quantities of a primordial bacteria.มันบอกว่าพวกเขาเจอแบคทีเรียในยุดกำเนิดโลกจำนวนมาก The Happening (2008)
An infection, usually in the bones, when it's exposed to bacteria.พอติดเชื้อ แบคทีเรียจะกัดกินเนื้อทั้งหมด จนลึกลงไปถึงกระดูก The Ruins (2008)
These tiny bacteria and their billions of descendants changed the destiny of our planet.แบคทีเรียเล็กๆเหล่านี้ กับลูกหลานอีกนับพันล้านของมัน ได้แปรเปลี่ยนโชคชะตาของดาวดวงนี้ Home (2009)
Viruses, bacteria, protozoa, and fungi... the four musketeers of the pathogenic world.ไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และพวกเชื้อรา-- เป็นพวกสี่ทหารเสือของการเกิดโรคต่างๆ Bound (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bacteriaBacteria are invisible to the naked eye.
bacteriaBacteria will not breed in alcohol.
bacteriaEndometritis is a disease where bacteria enter the uterus and cause inflammation of the inner membrane.
bacteriaIn order to isolate him from bacteria, and such, he is not allowed visitors.
bacteriaIt is effective against bacterial infections.
bacteriaObserve bacteria magnified ten thousand times.
bacteriaPasteur experimented with bacteria.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบคทีเรีย[N] bacteria, Syn. บักเตรี, Example: แบคทีเรียเป็นแสนเป็นล้านตัวจะทำให้ฟางกลายเป็นปุ๋ยได้, Count unit: ตัว, Thai definition: พืชชั้นต่ำเซลล์เดียว ไม่มีผนังห่อหุ้มนิวเคลียส ไม่มีคลอโรฟีลล์ มีรูปร่างกลม เป็นท่อน โค้ง หรือ เป็นเกลียว, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบคทีเรีย[n.] (baēkthīrīa) EN: bacterium ; bacteria [pl]   FR: bactérie [f]
บักเตรี[n.] (baktērī) EN: bacteria   FR: bactérie [f]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: germ ; infection ; bacterium ; bacteria [pl.]   FR: germe [m] ; infection [f] ; bactérie [f]
เชื้อแบคทีเรีย[n.] (cheūa baēkthīrīa) EN: bacterium ; bacteria [pl]   FR: bactérie [f]
เชื้อโรค[n.] (cheūarōk) EN: bacteria ; germ   FR: bactérie [f] ; germe [m]
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย[n. exp.] (khōliføm baēkthīrīa) EN: coliform bacteria   FR: bactéries coliformes [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
BACTERIA    B AE0 K T IH1 R IY0 AH0
BACTERIAL    B AE0 K T IH1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bacteria    (n) (b a1 k t i@1 r i@)
bacterial    (j) (b a1 k t i@1 r i@ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P) [Add to Longdo]
グラム陰性菌[グラムいんせいきん, guramu inseikin] (n) gram-negative bacteria [Add to Longdo]
グラム陽性菌[グラムようせいきん, guramu youseikin] (n) gram-positive bacteria [Add to Longdo]
シアノバクテリア[, shianobakuteria] (n) cyanobacteria [Add to Longdo]
バクテリア(P);バクテリヤ[, bakuteria (P); bakuteriya] (n) (See 細菌) bacteria; bacillus; germ; (P) [Add to Longdo]
ボツリヌス菌[ボツリヌスきん, botsurinusu kin] (n) Clostridium botulinum (bacteria that causes botulism) [Add to Longdo]
マイコバクテリア;ミコバクテリア[, maikobakuteria ; mikobakuteria] (n) mycobacteria [Add to Longdo]
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis) [Add to Longdo]
モネラ[, monera] (n) Monera (former biological kingdom, since divided into Eubacteria and Archaebacteria) (lat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, / ] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater) [Add to Longdo]
细菌[xì jūn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] bacterial; virus; germ [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] bacteria; mold; mushroom [Add to Longdo]
菌肥[jūn féi, ㄐㄩㄣ ㄈㄟˊ, ] bacterial manure [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] bacteria; fungi; moldy [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] bacteria; fungi; moldy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bacteria \Bac*te"ri*a\, n. pl.
   See {Bacterium}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bacterium \Bac*te"ri*um\ (b[a^]k*t[=e]"r[i^]*[u^]m), n.; pl.
   {Bacteria} (b[a^]k*t[=e]"r[i^]*[.a]). [NL., fr. Gr.
   bakth`rion, ba`ktron, a staff: cf. F. bact['e]rie.] (Biol.)
   A microscopic single-celled organism having no
   distinguishable nucleus, belonging to the kingdom Monera.
   Bacteria have varying shapes, usually taking the form of a
   jointed rodlike filament, or a small sphere, but also in
   certain cases having a branched form. Bacteria are destitute
   of chlorophyll, but in those members of the phylum Cyanophyta
   (the blue-green algae) other light-absorbing pigments are
   present. They are the smallest of microscopic organisms which
   have their own metabolic processes carried on within cell
   membranes, viruses being smaller but not capable of living
   freely. The bacteria are very widely diffused in nature, and
   multiply with marvelous rapidity, both by fission and by
   spores. Bacteria may require oxygen for their
   energy-producing metabolism, and these are called {aerobes};
   or may multiply in the absence of oxygen, these forms being
   {anaerobes}. Certain species are active agents in
   fermentation, while others appear to be the cause of certain
   infectious diseases. The branch of science with studies
   bacteria is {bacteriology}, being a division of
   {microbiology}. See {Bacillus}.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bacteria
   n 1: (microbiology) single-celled or noncellular spherical or
      spiral or rod-shaped organisms lacking chlorophyll that
      reproduce by fission; important as pathogens and for
      biochemical properties; taxonomy is difficult; often
      considered to be plants [syn: {bacteria}, {bacterium}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 bacteria
   bacterium
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top