ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interval

IH1 N T ER0 V AH0 L   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interval-, *interval*
English-Thai: Longdo Dictionary
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interval[N] ช่วงเวลา, See also: ช่วง, ระยะเวลา
interval[N] หยุดพักเป็นช่วงๆ, Syn. intermission, break

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interval(อิน'เทอเวิล) n. เวลาระหว่าง,ช่วงระหว่าง,ช่วงห่าง,เวลาว่าง,เวลาพัก,ความแตกต่างของเสียง -at intervals เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งคราว, Syn. rest,pause,break,recess

English-Thai: Nontri Dictionary
interval(n) เวลาพัก,เวลาว่าง,ระยะห่าง,ช่องโหว่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intervalช่วง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intervalช่วง, อันตรภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interval between marriage and the first birthช่วงห่างระหว่างการสมรสกับการเกิดบุตรครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
interval between marriage and the Nth birthช่วงห่างระหว่างการสมรสกับการเกิดบุตรอันดับที่ระบุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
interval between successive birthsช่วงห่างการเกิดบุตรครั้งถัดไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
interval of convergenceช่วงลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interval scaleมาตราแบบช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interval zone; interbiohorizon zoneส่วนชั้นระหว่างแนวชั้นชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
interval, lucidช่วงฟื้นสติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intervalระยะห่าง, ระยะเวลาที่ปลอดอาการ, ช่วงเวลา, ระยะพัก, ระยะระหว่าง, ช่วง, ระยะที่ไม่ตั้งครรภ์ [การแพทย์]
interval (of real numbers)ช่วง(ของจำนวนจริง), ช่วง(ของจำนวนจริง) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง และ a < b     ช่วงเปิด (a, b) หมายถึง     {x | a < x < b}     ช่วงปิด [a, b] หมายถึง     { x | a x b}     ช่วงครึ่งเปิด [a, b) หมายถึง     { x | a x < b}     ช่วงครึ่งเปิด (a, b] หมายถึง     { x | a < x b}    [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interval analysis (Mathematics)การวิเคราะห์ช่วง (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Interval Phaseระยะเวลาตรงกลาง [การแพทย์]
Interval Survival Probabilityอัตราปลอดเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา [การแพทย์]
Interval, Equalช่วงคะแนนเท่ากัน [การแพทย์]
Interval, Referenceช่วงค่าอ้างอิง [การแพทย์]
Interval, Regularรอบหนึ่งๆสม่ำเสมอกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interval (n ) ความห่างของเสียงเป็นคู่ (คำศัพท์ทางดนตรี)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chords constructed from notes in intervals of thirds, and so on, and so on.Chords constructed from notes in intervals of thirds, and so on, and so on. Anna and the King (1999)
Lieutenant Riley's men will make their way along this ditch, leaving men at 20-yard intervals to engage and reduce the enemy.ทางผู้หมวดไรลี่ย์ จะเดินทางมาตามหลุมเพลาะนี้ ทิ้งกองกำลังไว้ทุกๆ 20 หลา.. เพื่อลดทอนกำลังของศัตรู The Great Raid (2005)
Before interval villain kill us.ช่วงก่อนนั้นผู้ร้ายฆ่าพวกเรา Om Shanti Om (2007)
But after interval we have born again.แต่ช่วงหลัง พวกเราเกิดอีกครั้ง Om Shanti Om (2007)
Interval 1รูปแบบ 1 Lovely Complex (2007)
Interval 2รูปแบบ 2 Lovely Complex (2007)
Interval 3รูปแบบ 3 Lovely Complex (2007)
Interval 4รูปแบบ 4 Lovely Complex (2007)
I was filling in, in an interval band at a club called The Marquee Club, playing on Thursday evening.ผมเคยไปเล่นให้กับวงประจำ ในคลับแห่งนึง ชื่อ "The Marquee Club เล่นคืนวันพฤหัส It Might Get Loud (2008)
And after a decent interval of time, well, there are other fish in the sea.และรอหลังจากที่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เอาล่ะ ในทะเลมีปลาอื่นๆอยู่มากมาย Caballo sin Nombre (2010)
I get an interval which, if added to the previous blackout, tells us-- tells us what, Lloyd?ผมจะได้ช่วงความห่าง หากใช้ไปเติมให้กับเหตุการณ์ หมดสติรอบก่อนนี้ บอกผมมาสิ- - บอกผมมา มันคืออะไร ลอยด์? Future Shock (2010)
Stopping at shorter intervals now,หยุดในระยะสั้นในตอนนี้ Aftermath (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intervalA heavy snow fell in Kyoto after a long interval.
intervalAs I was free after a long interval yesterday, I enjoyed playing tennis with my friends.
intervalAt intervals of five feet.
intervalAt intervals of five minutes.
intervalBuses are running at 20 minute intervals.
intervalDuring the interval, Takashi and Harumi got a drink at the theater bar.
intervalDuring the rush hour in Tokyo and Osaka the trains run at intervals of a few minutes.
intervalHowever he has to take it at fixed intervals, just one day without taking it is swiftly fatal.
intervalI make it a rule to go to a spa at intervals for a change.
intervalIt's best to go to the dentist at regular intervals.
intervalI visited him at intervals during my stay in Paris.
intervalI visited the town after a long interval.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วรรค[N] space, See also: interval, pause in writing, gap, Example: ในภาษาไทย ถ้าใช้วรรคผิดก็ทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนแปลงไปได้, Thai definition: ช่วงหนึ่งของคำหรือข้อความที่สุดลงแล้วเว้นเป็นช่องว่างไว้ระยะหนึ่ง
อันตรภาค[N] interval, Syn. ช่วงคะแนน, Thai definition: ช่วงคะแนน หรือขอบเขตของคะแนนในขั้นหนึ่งๆ ในตารางแจกแจงความถี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตรภาค[n.] (antaraphāk) EN: interval   
อันตรภาคชั้น [n. exp.] (antaraphāk chan) EN: class interval   
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk chan poēt) EN: open-ended class interval   
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงคะแนน[n. exp.] (chūang khanaēn) EN: interval   
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval   FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
ระยะ[n.] (raya) EN: distance ; space ; span ; interval   FR: espace [m] ; intervalle [m]
ระยะ[n.] (raya) EN: interval ; period ; stage ; phase ; term ; bar   FR: intervalle [m] ; phase [f] ; période [f]
ระยะห่าง[n.] (raya hāng) EN: space ; interval   FR: espace [m] ; intervalle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERVAL IH1 N T ER0 V AH0 L
INTERVALS IH1 N T ER0 V AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interval (n) ˈɪntəvəl (i1 n t @ v @ l)
intervals (n) ˈɪntəvəlz (i1 n t @ v @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
区间[qū jiān, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ, / ] interval (math.), #5,741 [Add to Longdo]
间隙[jiàn xì, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧˋ, / ] interval; gap; clearance, #9,761 [Add to Longdo]
课间[kè jiān, ㄎㄜˋ ㄐㄧㄢ, / ] interval between lessons, #30,952 [Add to Longdo]
音程[yīn chéng, ㄧㄣ ㄔㄥˊ, ] interval (music), #63,143 [Add to Longdo]
幕间[mù jiān, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄢ, / ] interval (between acts in theater) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
合間[あいま, aima] Thai: ช่วงที่ว่าง English: interval

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intervall {n}; Zeitabstand {m} | Intervalle {pl}interval | intervals [Add to Longdo]
Intervall {n} [math.]interval [Add to Longdo]
Intervallarithmetik {f} [math.]interval arithmetic [Add to Longdo]
Intervalltaktgeber {m}interval timer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターバル;インタバル[, inta-baru ; intabaru] (n) interval [Add to Longdo]
インターバルタイマ[, inta-barutaima] (n) {comp} interval timer [Add to Longdo]
インターバルトレーニング[, inta-barutore-ningu] (n) interval training [Add to Longdo]
一朝一夕に[いっちょういっせきに, icchouissekini] (adv) in a day; in a brief interval [Add to Longdo]
一定期間[いっていきかん, itteikikan] (n-t) fixed interval; fixed period [Add to Longdo]
一度(P);ひと度;一たび;一とたび(io)[いちど(一度)(P);ひとたび, ichido ( ichido )(P); hitotabi] (n-adv) (1) once; one time; on one occasion; (2) (ひとたび only) temporarily; for a moment; (3) (いちど only) one degree; one tone; one musical interval; (P) [Add to Longdo]
音程[おんてい, ontei] (n) musical interval; step; (P) [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) [Add to Longdo]
開区間[かいくかん, kaikukan] (n) {math} (See 閉区間) open interval [Add to Longdo]
隔たり[へだたり, hedatari] (n) distance; interval; gap; difference; estrangement; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
間隔[かんかく, kankaku] space, interval, SPC [Add to Longdo]
間隔計時機構[かんかくけいじきこう, kankakukeijikikou] interval timer [Add to Longdo]
定期的に[ていきてきに, teikitekini] at fixed intervals [Add to Longdo]
複素区間[ふくそくかん, fukusokukan] complex interval [Add to Longdo]
標本間隔[ひょうほんかんかく, hyouhonkankaku] sampling interval [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interval \In"ter*val\, n. [L. intervallum; inter between +
   vallum a wall: cf. F. intervalle. See {Wall}.]
   [1913 Webster]
   1. A space between things; a void space intervening between
    any two objects; as, an interval between two houses or
    hills.
    [1913 Webster]
 
       'Twixt host and host but narrow space was left,
       A dreadful interval.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Space of time between any two points or events; as, the
    interval between the death of Charles I. of England, and
    the accession of Charles II.
    [1913 Webster]
 
   3. A brief space of time between the recurrence of similar
    conditions or states; as, the interval between paroxysms
    of pain; intervals of sanity or delirium.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) Difference in pitch between any two tones.
    [1913 Webster]
 
   {At intervals}, coming or happening with intervals between;
    now and then. "And Miriam watch'd and dozed at intervals."
    --Tennyson.
 
   {Augmented interval} (Mus.), an interval increased by half a
    step or half a tone. Interval

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interval \In"ter*val\, Intervale \In"ter*vale\, n.
   A tract of low ground between hills, or along the banks of a
   stream, usually alluvial land, enriched by the overflowings
   of the river, or by fertilizing deposits of earth from the
   adjacent hills. Cf. {Bottom}, n., 7. [Local, U. S.]
   [1913 Webster]
 
      The woody intervale just beyond the marshy land. --The
                          Century.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interval
   n 1: a definite length of time marked off by two instants [syn:
      {time interval}, {interval}]
   2: a set containing all points (or all real numbers) between two
     given endpoints
   3: the distance between things; "fragile items require
     separation and cushioning" [syn: {interval}, {separation}]
   4: the difference in pitch between two notes [syn: {interval},
     {musical interval}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 interval /intərvɑl/
  interval

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top