ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตีความ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตีความ-, *ตีความ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีความ(v) interpret, See also: solve, crack, Syn. แปลความหมาย, กำหนดความหมาย, Example: อาจารย์ตีความโจทย์ข้อนี้ว่า เป็นการหาค่าความร้อนที่ใช้การเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่ง, Thai Definition: วิเคราะห์ถ้อยคำหรือข้อความในบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อกำหนดความหมายอันแท้จริงของถ้อยคำหรือข้อความนั้นๆ
ตีความหมาย(v) interpret, See also: comprehensible, explain, Syn. ตีความ, แปลความ, Example: เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา, Thai Definition: กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตีความก. ชี้หรือกำหนดความหมาย
ตีความให้ความหมายหรืออธิบาย
ตีความใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนาและความมุ่งหมายเพื่อความถูกต้องเป็นต้น
ตีความวิเคราะห์ถ้อยคำ ข้อความ และความมุ่งหมายของบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อให้ทราบความหมายของถ้อยคำหรือข้อความนั้น ๆ.
อ่านตีความ เช่น อ่านรหัส อ่านลายแทง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've listened to the testimony, had the law interpreted as it applies in this case.ที่คุณได้ฟังคำให้มีกฎหมายว่าด้วยการตีความว่าจะนำไปใช้ในกรณีนี้ 12 Angry Men (1957)
-My wife publicly defied the law.- เมียผมตีความกฎหมายในที่สาธารณะ Gandhi (1982)
I shall not interpret.ฉันจะไม่ตีความ The Russia House (1990)
Will you interpret?คุณจะตีความ? The Russia House (1990)
So you can take that for whatever it's worth.คุณจะตีความยังไงก็ได้ Rushmore (1998)
The law leaves much room for interpretation... but very little for self-doubt.เพราะกฎหมายเปิดช่องว่างให้ตีความมากมาย และแทบไม่เปิดโอกาสให้คุณไม่แน่ใจตัวเอง Legally Blonde (2001)
I guess not. I think I must have misreadฉันคิดว่าไม่ / ฉันคิดว่าฉันคงตีความมันผิดไป The Notebook (2004)
Well, you figured out the clue.ยอด คุณตีความปริศนาออก. National Treasure (2004)
Or you can figure out the clues for yourself.เดี๋ยวนี้. หรือนายอยากจะตีความปริศนาเอง. National Treasure (2004)
Insurance company is calling it negligence. They're not covering any of this.บริษัทประกันจะตีความเป็นการประหมาท และจะไม่รับเรื่องนี้ Crash (2004)
That's an amazing interpretation.เป็นการตีความที่น่าทึ่งมากเลยนะ Everybody Has a Little Secret (2004)
Actors.แต่คุณแบ็กซเตอร์เขาตีความว่า เวลาที่ผู้ชายชอบผู้หญิง King Kong (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตีความ[tīkhwām] (v) EN: interpret ; define ; explain  FR: interpréter ; définir ; expliquer
ตีความข้อกฎหมาย[tīkhwām khøkotmāi] (v, exp) EN: interpret a law  FR: interpréter une loi
ตีความผิด[tīkhwām phit] (v, exp) EN: misinterpret  FR: mal interpréter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
construe(vt) ตีความ, See also: มีความหมายว่า, Syn. interpret
go behind(phrv) ตีความ
gloze(vt) อธิบายความ, See also: ตีความ, Syn. gloss, explain
interpret(vt) เข้าใจ, See also: ตีความ, Syn. apprehend, understand, Ant. misinterpret, misapprehend
misinterpret(vt) แปลความหมายผิดๆ, See also: ตีความผิด, เข้าใจความผิดๆ, อธิบายผิด, Syn. misconceive, misconstrue, misread, misapprehend, misjudge, misunderstand, Ant. understand, perceive, apprehend
misrepresent(vt) บอกผิด, See also: ตีความผิด, ให้ข้อมูลผิด, Syn. distort, disguise, misinterpret
pervert(vt) ตีความผิดๆ, Syn. misinterpret, sophisticate, twist
put a construction on(idm) ตีความ, See also: แปลความ, Syn. place on
read(vt) แปล, See also: ตีความ, Syn. interpret
read between(phrv) หาความหมาย, See also: ตีความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constructionistn. ผู้วิเคราะห์หรือแปล, ผู้ตีความหมาย, See also: constructionism n.
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์, เกี่ยวกับการก่อสร้าง, เกี่ยวกับการตีความ, เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
construe(คันสทรู') { construed, construing, construes } v., n. (การ) อธิบาย, ชี้แจง, ตีความอนุมาน, แปล, วิเคราะห์, ผูกประโยค.
misread(มิสรีด') vt. อ่านผิด ๆ , ตีความผิด, Syn. misunderstand
mistake(มิสเทคฺ') { mistook, mistaken, mistaking, msitakes } n. ความผิดพลาด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด, ตีความหมายผิด, ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error, blunder
misunderstand(มิสอันเดอสแทนดฺ') { misunderstood, misunderstanding, misunderstands } vt., vi. เข้าใจผิด, ตีความหมายผิด, แปลผิด, Syn. misread, mistake
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้
tag(แทก) n. หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า, หูหลังรองเท้า, แผ่นกลม, โลหะกลม, ป้ายติดราคา, สายโยง, สายคาด, ชายหรือปลายหางของสิ่งหนึ่ง ๆ , สิ่งต่อท้าย, บทลูกคู่, ฉายา, การเล่นไล่จับของเด็ก vt. ติดป้ายบอกราคา, ติดแผ่นกลม, ติดกระจุก, ต่อ, ติดตาม, ต่อท้าย, ทำให้รวมกัน, ประมาณ, ไล่หลัง, ป้ายระบุหมายถึงรหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ดู HTML ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
construe(n) การตีความ, การวิเคราะห์ประโยค, การอนุมาน, การอธิบาย
construe(vt) แปลความ, บรรยาย, อธิบาย, ขยายความ, ชี้แจง, ตีความ, วิเคราะห์
interpretation(n) การอธิบาย, การแปลความหมาย, การตีความ, การชี้แจง
interpretative(adj) เป็นการอธิบาย, เป็นการแปลความ, เป็นการตีความ
misconstrue(vt) เข้าใจผิด, ตีความผิด, แปลความผิด, วินิจฉัยผิด
misinterpret(vt) แปลความผิด, ตีความผิด, ถอดความผิด, เข้าใจผิด
misinterpretation(n) การแปลความผิด, การตีความผิด, การถอดความผิด, การเข้าใจผิด
misread(vt) อ่านผิด, ตีความผิด, แปลผิด
misunderstand(vt) เข้าใจผิด, ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด, การตีความผิด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
取れる[とれる, toreru] TH: ตีความ
受け取る[うけとる, uketoru] TH: ตีความ  EN: to interpret

German-Thai: Longdo Dictionary
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top