ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -内-, *内*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
股膏薬[うちまたごうやく] ...

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[内, nèi, ㄋㄟˋ] inside
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 人  entering a door 冂,  Rank: 175

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nèi, ㄋㄟˋ, / ] inside; inner; internal; within; interior, #119 [Add to Longdo]
[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil, #444 [Add to Longdo]
[nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] content; substance; details, #554 [Add to Longdo]
[nèi bù, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ, / ] interior; inside (part, section); internal, #1,337 [Add to Longdo]
[nèi xīn, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄣ, / ] heart; innermost being, #2,134 [Add to Longdo]
[nèi dì, ㄋㄟˋ ㄉㄧˋ, / ] inland; interior, #2,220 [Add to Longdo]
[zài nèi, ㄗㄞˋ ㄋㄟˋ, / ] including, #2,739 [Add to Longdo]
[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] domestic and international; at home and abroad, #3,489 [Add to Longdo]
[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ, / ] within the borders; internal (to a country); domestic, #3,636 [Add to Longdo]
[tǐ nèi, ㄊㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within the body; in vivo (vs in vitro); internal to, #3,662 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ないち, naichi] (n) ภายในประเทศ, See also: A. 外地,
[ないか, naika] (n) แผนกอายุรกรรม
[ないせん, naisen] (n) เบอร์โทรศัพท์ภายใน
[ないぞう, naizou] (n) ที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า (built-in)
[ないかく, naikaku] (n) คณะรัฐมนตรี
閣不信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣,首相

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うちわけ, uchiwake] (n) การแจกแจงบัญชี
務省[ないむしょう, naimushou] (n) กระทรวงมหาดไทย
閣総辞職[ないかくそうじしょく, naikakusoujishoku] (n ) การลาออกของคณะรัฐมตรีทั้งคณะ
[ないがい, naigai] (n ) ข้างในข้างนอก, ข้างในและข้างนอก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ないてい, naitei] Thai: การตกลงกันเป็นการภายใน
[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
[ないよう, naiyou] Thai: เนื้อหา English: subject

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ない, nai] (suf) inside; within [Add to Longdo]
(P);中[うち, uchi] (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [Add to Longdo]
々(P);[うちうち(P);ないない, uchiuchi (P); nainai] (adj-no,adv,n) family circle; the inside; private; informal; secret; confidential; (P) [Add to Longdo]
なる[うちなる, uchinaru] (adj-f) inner (self, voice, man, etc.); internal (conflict, tension, competition, etc.); interior [Add to Longdo]
の会社[うちのかいしゃ, uchinokaisha] (n) our company [Add to Longdo]
の者;うちの者[うちのもの, uchinomono] (n) a member of one's "in group" (e.g. one's family, employees, etc.) [Add to Longdo]
の人;家の人;うちの人[うちのひと, uchinohito] (n) my husband; one's family [Add to Longdo]
ゲバ[うちゲバ, uchi geba] (n) violence within a (student) sect; internal strife [Add to Longdo]
ポケット[うちポケット, uchi poketto] (n) inside pocket [Add to Longdo]
[ないあつ, naiatsu] (n) internal pressure [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と気な青年は言った。
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の電話が1分以なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
He can run 100 meters within twelve seconds.100メートルを12秒以で走ることができます。
Come back within a month.1ヶ月以に帰ってきなさい。
I don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.1ヶ月以に返してくれるなら、その金を君に貸してもよい。 [M]
We'll arrive there within an hour.1時間以にそこに着くでしょう。
I'll be back within an hour.1時間以に戻ってきます。
The results will be back in a week.1週間以に検査の結果が出ます。
I will call you within a week.1週間以に電話します。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以に必要な100万ドルのお金を手に入れようと、私はその場ですぐに決めた。
An old lady guided us through the castle.1人の年老いた女性が私たちに城の中を案してくれた。
I'll have you all speaking fluent English within a year.1年以にあなた方が全員、流暢な英語を話しているようにしてあげます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Come on, I'll show you.[JA] - 来なよ 案する He Walked by Night (1948)
Shut your mouth and pull your car out. Leave my site by one minute, lady![CN] 我限你一分钟之从我眼前消失 Episode #1.5 (2004)
I'm far from here then come in 30 seconds[CN] 那三十秒赶回来 Episode #1.7 (2004)
Come here in 1 minute, run if you have to Right now?[CN] 一分钟之马上赶回来 小允我现在离家有一段距离 Episode #1.7 (2004)
But the bee. That bee in her room.[JA] でも蜂が、室の蜂 And Then There Were None (1945)
- You mean of our boys?[JA] 身の写真? He Walked by Night (1948)
Los Angeles is the largest police beat in the country... and one of the toughest.[JA] ロス警察の担当区域は 国最大であり... かつ 困難を極める地域だ He Walked by Night (1948)
Is that platinum or silver?[CN] 戒指的侧有刻字皮皮... Episode #1.2 (2004)
Panties.[CN] 裤。 School Dance (2014)
Inside.[CN]  Trust Me (2013)
Nathan.[CN]  Echoes (2011)
When and how did you get it?[CN] 好偈不是国生产的 Episode #1.2 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ないじ, naiji] internal character [Add to Longdo]
[ないぞう, naizou] built-in (vs) (a-no), internal [Add to Longdo]
蔵オーディオ回路[ないぞうオーディオかいろ, naizou o-deio kairo] integrated audio circuit [Add to Longdo]
蔵テンキーパッド[ないぞうテンキーパッド, naizou tenki-paddo] embedded numeric keypad [Add to Longdo]
蔵モデム[ないぞうモデム, naizou modemu] integral modem [Add to Longdo]
蔵型アレイプロセッサー[ないぞくけいアレイプロセッサー, naizokukei areipurosessa-] IAP, Integrated Array Processor [Add to Longdo]
蔵装置[ないぞうそうち, naizousouchi] built-in device [Add to Longdo]
[ないぶ, naibu] interior (a-no), internal [Add to Longdo]
部クロック[ないぶクロック, naibu kurokku] internal clock [Add to Longdo]
部クロック同期[ないぶクロックどうき, naibu kurokku douki] internal clocking (clock synchronization) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うち, uchi] Innenseite, drinnen [Add to Longdo]
[ないらん, nairan] innere_Unruhen, Buergerkrieg [Add to Longdo]
[ないてい, naitei] heimliche_Nachforschungen [Add to Longdo]
出血[ないしゅっけつ, naishukketsu] innere_Blutung [Add to Longdo]
分泌[ないぶんぴ, naibunpi] innere_Sekretion [Add to Longdo]
[うちぼり, uchibori] innerer_Burggraben [Add to Longdo]
[ないがい, naigai] innen_und_aussen, In-und_Ausland [Add to Longdo]
[ないよう, naiyou] Inhalt [Add to Longdo]
[ないまく, naimaku] innere_Verhaeltnisse, Geheimnis [Add to Longdo]
[ないまく, naimaku] innere_Verhaeltnisse, Geheimnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top