Search result for

(66 entries)
(0.2365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -内-, *内*.
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
股膏薬[うちまたごうやく] ...

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ないち, naichi] (n) ภายในประเทศ, See also: A. 外地,
[ないか, naika] (n) แผนกอายุรกรรม
[ないせん, naisen] (n) เบอร์โทรศัพท์ภายใน
[ないぞう, naizou] (n) ที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า (built-in)
[ないかく, naikaku] (n) คณะรัฐมนตรี
閣不信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣,首相

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うちわけ, uchiwake] (n) การแจกแจงบัญชี
務省[ないむしょう, naimushou] (n) กระทรวงมหาดไทย
閣総辞職[ないかくそうじしょく, naikakusoujishoku] (n ) การลาออกของคณะรัฐมตรีทั้งคณะ
[ないがい, naigai] (n ) ข้างในข้างนอก, ข้างในและข้างนอก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ないてい, naitei] Thai: การตกลงกันเป็นการภายใน
[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
[ないよう, naiyou] Thai: เนื้อหา English: subject

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[内, nèi, ㄋㄟˋ] inside
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 人  entering a door 冂

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ない, nai] (suf) inside; within [Add to Longdo]
(P);中[うち, uchi] (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [Add to Longdo]
々(P);[うちうち(P);ないない, uchiuchi (P); nainai] (adj-no,adv,n) family circle; the inside; private; informal; secret; confidential; (P) [Add to Longdo]
なる[うちなる, uchinaru] (adj-f) inner (self, voice, man, etc.); internal (conflict, tension, competition, etc.); interior [Add to Longdo]
の会社[うちのかいしゃ, uchinokaisha] (n) our company [Add to Longdo]
の者;うちの者[うちのもの, uchinomono] (n) a member of one's "in group" (e.g. one's family, employees, etc.) [Add to Longdo]
の人;家の人;うちの人[うちのひと, uchinohito] (n) my husband; one's family [Add to Longdo]
ゲバ[うちゲバ, uchi geba] (n) violence within a (student) sect; internal strife [Add to Longdo]
ポケット[うちポケット, uchi poketto] (n) inside pocket [Add to Longdo]
[ないあつ, naiatsu] (n) internal pressure [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と気な青年は言った。"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.
「君の電話が1分以なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.
100メートルを12秒以で走ることができます。He can run 100 meters within twelve seconds.
1ヶ月以に帰ってきなさい。Come back within a month.
1ヶ月以に返してくれるなら、その金を君に貸してもよい。 [M]I don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.
1時間以にそこに着くでしょう。We'll arrive there within an hour.
1時間以に戻ってきます。I'll be back within an hour.
1週間以に検査の結果が出ます。The results will be back in a week.
1週間以に電話します。I will call you within a week.
1週間以に必要な100万ドルのお金を手に入れようと、私はその場ですぐに決めた。I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nèi, ㄋㄟˋ, / ] inside; inner; internal; within; interior [Add to Longdo]
[Nèi qiū, ㄋㄟˋ ㄑㄧㄡ, / ] (N) Neiqiu (place in Hebei) [Add to Longdo]
[nèi luàn, ㄋㄟˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] internal disorder; civil strife [Add to Longdo]
[nèi xiōng, ㄋㄟˋ ㄒㄩㄥ, / ] wife's older brother [Add to Longdo]
出血[nèi chū xiě, ㄋㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄝˇ, / ] internal bleeding; internal hemorrhage [Add to Longdo]
分泌[nèi fēn mì, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ, / ] endocrine (internal secretion, e.g. hormone) [Add to Longdo]
分泌腺[nèi fēn mì xiàn, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] endocrine gland; gland producing internal secretion, e.g. hormone) [Add to Longdo]
切球[nèi qiē qiú, ㄋㄟˋ ㄑㄧㄝ ㄑㄧㄡˊ, / ] inside cut (golf) [Add to Longdo]
[nèi wù, ㄋㄟˋ ˋ, / ] internal affairs; domestic affairs; family affairs; (trad.) affairs within the palace [Add to Longdo]
务部[nèi wù bù, ㄋㄟˋ ˋ ㄅㄨˋ, / ] Ministry of Internal Affairs [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ないじ, naiji] internal character [Add to Longdo]
[ないぞう, naizou] built-in (vs) (a-no), internal [Add to Longdo]
蔵オーディオ回路[ないぞうオーディオかいろ, naizou o-deio kairo] integrated audio circuit [Add to Longdo]
蔵テンキーパッド[ないぞうテンキーパッド, naizou tenki-paddo] embedded numeric keypad [Add to Longdo]
蔵モデム[ないぞうモデム, naizou modemu] integral modem [Add to Longdo]
蔵型アレイプロセッサー[ないぞくけいアレイプロセッサー, naizokukei areipurosessa-] IAP, Integrated Array Processor [Add to Longdo]
蔵装置[ないぞうそうち, naizousouchi] built-in device [Add to Longdo]
[ないぶ, naibu] interior (a-no), internal [Add to Longdo]
部クロック[ないぶクロック, naibu kurokku] internal clock [Add to Longdo]
部クロック同期[ないぶクロックどうき, naibu kurokku douki] internal clocking (clock synchronization) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うち, uchi] Innenseite, drinnen [Add to Longdo]
[ないらん, nairan] innere_Unruhen, Buergerkrieg [Add to Longdo]
[ないてい, naitei] heimliche_Nachforschungen [Add to Longdo]
出血[ないしゅっけつ, naishukketsu] innere_Blutung [Add to Longdo]
分泌[ないぶんぴ, naibunpi] innere_Sekretion [Add to Longdo]
[うちぼり, uchibori] innerer_Burggraben [Add to Longdo]
[ないがい, naigai] innen_und_aussen, In-und_Ausland [Add to Longdo]
[ないよう, naiyou] Inhalt [Add to Longdo]
[ないまく, naimaku] innere_Verhaeltnisse, Geheimnis [Add to Longdo]
[ないまく, naimaku] innere_Verhaeltnisse, Geheimnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top