Search result for

phrase

(97 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phrase-, *phrase*
English-Thai: Longdo Dictionary
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
phrase book(n) หนังสือรวมวลี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phrase[N] วลี (ทางไวยากรณ์), See also: กลุ่มคำ
phrase[N] ถ้อยคำ, See also: การใช้ถ้อยคำ, Syn. expression
phrase[N] โวหาร, See also: สำนวน, คำพังเพย, คำคม, Syn. expression, idiom, saying
phrase[N] เนื้อเพลง
phrase[VI] ถ่ายทอดด้วยคำพูด, See also: แสดงเป็นคำพูด, ใช้คำพูดหรือถ้อยคำแสดง, Syn. formulate, word
phraseology[N] การใช้สำนวนโวหาร, Syn. verbalism
phraseologist[N] คนชอบใช้สำนวนโวหาร, See also: เจ้าโวหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phrase(เฟรส) n. วลี,กลุ่มคำศัพท์,ถ้อยคำ,โวหาร,คำพูด,คำคม,คำพังเพย,สำนวน,คำคุยโว,การใช้ถ้อยคำ vt. ใช้ถ้อยคำ,แสดงโวหาร,ประจบ, Syn. expressioin,catchword,word
phraseologist(เฟรสซีออล'โลจิสทฺ) n. ผู้ที่ชอบใช้สำนวนโวหาร,เจ้าโวหาร
phraseology(เฟรสซีออล'โลจี) n. สำนวน,โวหาร,ลักษณะการใช้ถ้อยคำหรือวลี,ภาษาเฉพาะ,ถ้อยคำ,การใช้ถ้อยคำ,ถ้อยคำทั้งหลายที่ใช้ประจำ., See also: phraseological adj.
paraphrasen. (การ) ถ่ายข้อความ
periphrase(เพอ'ริเฟรสฺ) vt.,vi. พูดอ้อมค้อม. n. =periphrasis (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
phrase(n) วลี,กลุ่มคำ,สำนวน,โวหาร,คำคม
phrase(vt) ใช้ถ้อยคำ,ใช้โวหาร
phraseology(n) การใช้ถ้อยคำ,สำนวนโวหาร,ภาษาเฉพาะ
paraphrase(n) การแปลความ,การถ่ายความ,การถอดความ
paraphrase(vt) แปลความ,ถ่ายความ,ถอดความ
periphrase(n) การพูดเลี่ยง,การพูดอ้อมค้อม,การพูดหลบหลีก
periphrase(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดอ้อมค้อม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
phrase book (n) หนังสือสอนภาษาฉบับย่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, I fiendishly concealed it within the phrase "I hit that."ช่ายยย.. ฉันมีสัญชาติญานที่อำมหิต กับวลีที่ว่า "ฉันทุบมัน" The Itch (2008)
Might wanna phrase that in your own words.บางทีความหมายพวกนั้น รวมอยู่ในคำพูดคุณอยู่แล้ว Emancipation (2008)
Pull the bow apart on that one phrase.ลากคันชักห่างจากนั้นหนึ่งเฟรซ Beethoven Virus (2008)
And then pull at this position to the 'yi' phrase.และหลังจากนั้นลากจากตำแหน่งนี้ ไปยัง 'yi' เฟรซ Beethoven Virus (2008)
And the last phrase, number 445 at the end that closes the performance...ในวรรคสุดท้าย หมายเลข 445 ตอนจบที่ใช้ปิดการแสดง... Beethoven Virus (2008)
That's a good phrase.นั่น เป็นคำพูดที่ดี. Episode #1.8 (2008)
No, I just thought it was a phrase that might appeal to you.ไม่ ผมแค่คิดว่า มันเป็นวลีที่ดึงดูดใจพวกคุณ Frost/Nixon (2008)
There was a lot of business phraseology being tossed around.มีหลายเรื่อง พูดเกี่ยวกับธุรกิจ เริ่มแย่ลง Peekaboo (2009)
PHRASES, PUNCTUATION, AND ORTHOGRAPHYคำพูดอย่าง "น้ำอัดลม" กับ "น้ำซ่า" Soul Mates (2009)
A word or a phrase.คำพูดบางคำ Today Is the Day: Part 2 (2009)
This phrase lasts two beats.ประโยคเพลงนี้หลุดไปสองจังหวะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You are aware of the phrase Nak Jang Bool Ip?คุณทราบวลีที่ว่า นัก จาง บูล อิ๊บ ใช่มั้ย? *ในการเล่นไพ่ ไม่สามารถเอาคืนไพ่ที่ทิ้งไปแล้วคืน Episode #1.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phraseAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
phraseCall up is a phrase that means telephone.
phrase'can' is an auxiliary verb, so in question sentences it is brought to the start of the phrase.
phraseHe explained the literal meaning of the phrase.
phraseHis speech contained many fine phrases.
phraseHow is this phrase to be interpreted?
phraseI have to learn many words and phrases by heart.
phraseIn legal documents difficult words and phrases are often used.
phraseInstead of giving the money, that is the normal coin of the realm, which is the phrase that everyone used then, they would give them a token, and this token might be metal, might be wood, might be cardboard.
phraseI quoted some famous phrases in my book.
phraseIt's OK to think of 'five minutes' as a noun phrase, right?
phraseI wonder what this phrase means?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วลี[N] phrase, See also: group of words, remark, expression, saying, Syn. ถ้อยคำ, กลุ่มคำ, Example: ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐแต่โด่งดังไปทั่วโลก จึงเป็นนักร้องที่เหมาะสมกับวลีที่ว่าอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลมากที่สุด, Thai definition: กลุ่มคำที่เรียงติดต่อกันเป็นระเบียบและมีกระแสความเป็นที่หมายรู้กันได้แต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุพบทวลี[n. exp.] (bupphabot walī) EN: prepositional phrase   
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ]   FR: oui (formule de politesse en fin de phrase)
คะ[X] (kha) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
ขร๊ะ[X] (kha) EN: [particle used by a woman after a vocative]   FR: oui; [formule de politesse en fin de phrase]
คำพูดติดปาก[n. exp.] (khamphūt titpak) EN: catchword ; catch phrase   
คร่ะ[X] (khra = kha) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[X] (khrap = khap) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
กลุ่มคำ[n. exp.] (klum kham) EN: phrase   
กริยาวิเศษณวลี[n. exp.] (kriyāwisētwalī) EN: adverbial phrase   FR: phrase adverbiale [f]
ประโยค[n.] (prayōk) EN: sentence ; clause   FR: phrase [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHRASE    F R EY1 Z
PHRASED    F R EY1 Z D
PHRASES    F R EY1 Z AH0 Z
PHRASEOLOGY    F R EY2 Z IY0 AO1 L AO0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phrase    (v) (f r ei1 z)
phrased    (v) (f r ei1 z d)
phrases    (v) (f r ei1 z i z)
phrase-book    (n) - (f r ei1 z - b u k)
phraseology    (n) (f r ei2 z i o1 l @ jh ii)
phrase-books    (n) - (f r ei1 z - b u k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höflichkeitsfloskel {f}phrase of civility [Add to Longdo]
Phrase {f}; Schlagwort {n}phrase; catchphrase [Add to Longdo]
Phrasen dreschento talk in platitudes [Add to Longdo]
Phrasendrescher {m}phrase monger; phrasemonger [Add to Longdo]
Sammlung {f} von Redewendungenphrase book [Add to Longdo]
Sprachführer {m}phrase book [Add to Longdo]
phraseologisch {adj}phraseological [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P) [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
片语[piàn yǔ, ㄆㄧㄢˋ ㄩˇ, / ] phrase [Add to Longdo]
词组[cí zǔ, ㄘˊ ㄗㄨˇ, / ] phrase (grammar) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パスフレーズ[ぱすふれーず, pasufure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
暗証フレーズ[あんしょうフレーズ, anshou fure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
[く, ku] clause, phrase [Add to Longdo]
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
条件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] condition entry, conditional phrase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phrase \Phrase\, n. [F., fr. L. phrasis diction, phraseology,
   Gr. ?, fr. ? to speak.]
   1. A brief expression, sometimes a single word, but usually
    two or more words forming an expression by themselves, or
    being a portion of a sentence; as, an adverbial phrase.
    [1913 Webster]
 
       "Convey" the wise it call. "Steal!" foh! a fico for
       the phrase.              --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A short, pithy expression; especially, one which is often
    employed; a peculiar or idiomatic turn of speech; as, to
    err is human.
    [1913 Webster]
 
   3. A mode or form of speech; the manner or style in which any
    one expreses himself; diction; expression. "Phrases of the
    hearth." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Thou speak'st
       In better phrase and matter than thou didst. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A short clause or portion of a period.
    [1913 Webster]
 
   Note: A composition consists first of sentences, or periods;
      these are subdivided into sections, and these into
      phrases.
      [1913 Webster]
 
   {Phrase book}, a book of idiomatic phrases. --J. S. Blackie.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phrase \Phrase\, v. t. [imp. & p. p. {Phrased}; p. pr. & vb. n.
   {Phrasing}.] [Cf. F. phraser.]
   To express in words, or in peculiar words; to call; to style.
   "These suns -- for so they phrase 'em." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phrase \Phrase\, v. i.
   1. To use proper or fine phrases. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) To group notes into phrases; as, he phrases well.
    See {Phrase}, n., 4.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phrase
   n 1: an expression consisting of one or more words forming a
      grammatical constituent of a sentence
   2: a short musical passage [syn: {phrase}, {musical phrase}]
   3: an expression whose meanings cannot be inferred from the
     meanings of the words that make it up [syn: {idiom},
     {idiomatic expression}, {phrasal idiom}, {set phrase},
     {phrase}]
   4: dance movements that are linked in a single choreographic
     sequence
   v 1: put into words or an expression; "He formulated his
      concerns to the board of trustees" [syn: {give voice},
      {formulate}, {word}, {phrase}, {articulate}]
   2: divide, combine, or mark into phrases; "phrase a musical
     passage"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 phrase [fraz]
   sentence
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Phrase [fraːzə] (n) , s.(f )
   catchphrase; phrase
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top