ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -事-, *事*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[事, shì, ㄕˋ] affair, matter, business; to serve; accident, incident
Radical: Decomposition: 一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  亅 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 58

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] matter; thing; item; work; affair, #175 [Add to Longdo]
[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, ] affair; matter; thing; business, #392 [Add to Longdo]
[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] event; happening; incident, #867 [Add to Longdo]
[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation, #998 [Add to Longdo]
[gù shì, ㄍㄨˋ ㄕˋ, ] old practice, #1,036 [Add to Longdo]
[gù shi, ㄍㄨˋ ㄕ˙, ] narrative; story; tale, #1,036 [Add to Longdo]
[shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ, ] accident, #1,169 [Add to Longdo]
[shì shí, ㄕˋ ㄕˊ, / ] a fact; the fact that, #1,543 [Add to Longdo]
[jūn shì, ㄐㄩㄣ ㄕˋ, / ] military affairs; military matters; military, #1,702 [Add to Longdo]
[cóng shì, ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ, / ] go for; engage in; undertake; to deal with; to handle; to do, #1,931 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じけん, jiken] (n) คดี
[じぜん, jizen] ล่วงหน้า ในชั้นต้น ก่อนเวลาจริง, See also: R. あらかじめ
務所[じむしょ, jimusho] (n) สำนักงาน
[じこ, jiko] (n) อุบัติเหตุ
[じゆう, jiyuu] (n) เหตุผล, สาเหตุ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
身所[じみしょ, jimisho, jimisho , jimisho] (n ) สำนักงาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[じぶつ, jibutsu] Thai: สิ่งต่าง ๆ English: things
[じぶつ, jibutsu] Thai: เรื่องต่าง ๆ English: affairs
[じむ, jimu] Thai: ธุรการ
[じご, jigo] Thai: หลังเหตุการณ์
[じぎょう, jigyou] Thai: แผนงาน
[じぎょう, jigyou] Thai: กิจการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See ・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See ・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) [Add to Longdo]
[じ, ji] (suf) (1) (See ・こと・6) nominalizing suffix; (2) (See ・こと・7) pretending to ...; playing make-believe ... [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) {Buddh} (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) [Add to Longdo]
々;;悉[ことごと, kotogoto] (n) everything [Add to Longdo]
々しい;しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated [Add to Longdo]
々物々;物物[じじぶつぶつ, jijibutsubutsu] (n) everything; every affair (matter); all things [Add to Longdo]
あれかし;有れかし[ことあれかし, kotoarekashi] (exp) any time now (waiting, hoping for something to happen) [Add to Longdo]
がある[ことがある, kotogaaru] (exp,v5r-i) (1) (uk) (after the past tense form of a verb) (something) has occurred; to have done (something); such a thing happened; (2) (uk) (something) happens on occasions; there are times when; (P) [Add to Longdo]
が足りる[ことがたりる, kotogatariru] (exp,v1) to be sufficient; to answer the purpose [Add to Longdo]
が無い[ことがない, kotoganai] (exp,adj-i) (1) (uk) (after the past tense form of a verb) (something) has never occurred; to have never done (something); such a thing has not happened; (2) (uk) never happens; there is never a time when [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願いは本当にそれなの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願いはなに?」と小さい白いウサギが聞きました。
"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".「あなたは仕が気に入っていると思います」「いやそれどころか、嫌いです」
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音で考えができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながら言った。 [F]
"No, I'm not," replied the Englishman coldly.「いいえ、違います」とイギリス人はさめた返をしました。
You didn't do a very good job, I said.「きみらはあんまりいい仕をしていないね」私は言った。 [M]
"Why don't you wish a little harder?" asked the little white rabbit.「なぜあなたの願いは小さくて高いの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"I wish you were all mine!" said the little black rabbit.「ぼくの願いは、君がすべて僕のものならいいのにな」といった。 [M]
"I will let you pass safely," the Sphinx said, "if you can answer my riddle."「もしおまえが私のなぞなぞ答えられたら、私はおまえを無に通してやる」とスフィンクスは言った。
"Do you have anything to do?" "No, not really."「何かするがあるの」「いや別に」
"Fire" he cried.「火だ」と彼は叫んだ。
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕についてはお客さんから不満が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No![JA] 何て Into the Storm (2014)
- Yes?[CN] - 什么? D.O.A. (1949)
- What?[CN] 什么 New York, New York (1977)
Butler?[JA] 執 Protect the Coven (2014)
- No.[CN] 沒 A Slave of Love (1976)
Nothing?[CN] 没有的儿? House of Strangers (1949)
Captain?[JA] 刑 Phone Booth (2002)
Yes.[CN] 什么 Deadlier Than the Male (1967)
Hiding...[JA] 隠し... . Pilot (2008)
Stand to![CN] 怎么回 Too Late the Hero (1970)
He's good[JA] 見 The Expendables 3 (2014)
Wait![CN] 怎么回 Death by Hanging (1968)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing [Add to Longdo]
後条件[じごじょうけん, jigojouken] postcondition [Add to Longdo]
後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]
後保守[じごほしゅ, jigohoshu] corrective maintenance [Add to Longdo]
後保全[じごほぜん, jigohozen] corrective maintenance [Add to Longdo]
実上の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] de facto standard (a-no) [Add to Longdo]
実上標準[じじつじょうひょうじゅん, jijitsujouhyoujun] de-facto standard [Add to Longdo]
[じしょう, jishou] event [Add to Longdo]
象モード[じしょうモード, jishou mo-do] event mode [Add to Longdo]
象待ち行列[じしょうまちぎょうれつ, jishoumachigyouretsu] event queue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こと, koto] Sache, Angelegenheit [Add to Longdo]
[じけん, jiken] Ereignis, Vorfall, Affaere [Add to Longdo]
[じぜん, jizen] vorher, nachtraeglich [Add to Longdo]
前後[じぜんご, jizengo] vorher, nachtraeglich [Add to Longdo]
務所[じむしょ, jimusho] Buero [Add to Longdo]
務机[じむづくえ, jimudukue] Schreibtisch [Add to Longdo]
[じじつ, jijitsu] Tatsache, Tatbestand [Add to Longdo]
[じじょう, jijou] Umstaende, Sachlage, Verhaeltnisse [Add to Longdo]
[じたい, jitai] Sachlage, Situation, Tatbestand [Add to Longdo]
[じこ, jiko] Unfall, Vorfall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top