Search result for

terms

(63 entries)
(0.0051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terms-, *terms*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Terms of Reference (n phrase ) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
terms (n ) คำศัพท์
Terms and conditions (n) ข้อตกลงและเงื่อนไข

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terms    [N] ข้อตกลง, See also: ข้อสัญญา, Syn. agreement, conclusion, treaty, understanding

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terms of agreementข้อความในข้อตกลง, ข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terms of contractข้อความในสัญญา, ข้อสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
terms and conditionsข้อกำหนดและเงื่อนไข [การทูต]
terms and modalitiesข้อกำหนดและแบบวิธี [การทูต]
Terms and phrasesการบัญญัติศัพท์ [TU Subject Heading]
Terms and phrasesคำและวลี [TU Subject Heading]
terms of referenceขอบเขตอำนาจหน้าที่ [การทูต]
Terms of ReferenceTerms of Reference, ขอบเขตของงาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Terms of Trade อัตราการค้า
อัตราส่วนของดัชนีราคาสินค้าส่งออกกับราคา สินค้านำเข้า อัตราการค้าของประเทศหนึ่งจะดีขึ้น หากราคาสินค้าออก เพิ่มขึ้นเร็วกว่าราคาสินค้านำเข้า ความแตกต่างของดัชนีราคาสินค้าออก และสินค้าเข้าจะมีผลต่อดุลการค้าและดุลการชำระเงินของประเทศ ปัญหาของประเทศด้อยพัฒนาคือ จะส่งออกสินค้าประเภทวัตถุดิบและนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปแล้ว ซึ่งแนวโน้มอัตราการค้าของสินค้าวัตถุดิบจะมีแนวโน้มต่ำลงเมื่อเทียบกับ สินค้าสำเร็จรูป เนื่องจากราคาสินค้าวัตถุดิบในตลาดโลกมักจะเป็นไปค่อนข้างเสรีตามสภาพอุป สงค์และอุปทานในขณะที่ราคาสินค้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นราคาที่ถูกกำหนดขึ้น โดยบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในตลาดที่มีลักษณะกึ่งผูกขาด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terms"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
termsThe words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.
termsDuring my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.
termsYou see everything in terms of money.
termsYou had better not think of everything in terms of money.
termsI hear you're on bad terms with Owen.
termsWe remind you that our terms are 60 days net.
termsToday we are going to discuss this problem in terms of morality.
termsThis hotel is conveniently located in terms of public transportation.
termsWomen work on equal terms with men in this firm.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[n. exp.] (attrāsuan seung māk kwā søng phot) EN: ratios with more than two terms   
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คำขาด[n.] (khamkhāt) EN: ultimatum ; final terms ; final demand   FR: ultimatum [m]
คำศัพท์เฉพาะ[n. exp.] (khamsap chaphǿ) EN: technical terms   
คำศัพท์กฎหมาย[n. exp.] (khamsap kotmāi) EN: legal terms   FR: termes juridiques [mpl]
เข้าข่ายข้อกำหนดของข้อตกลง[v. exp.] (khao khāi khøkamnot khøng khøtoklong) EN: be within the terms of the agreement   
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;
ข้อกำหนดของข้อตกลง[n. exp.] (khøkamnot khøng khøtoklong) EN: terms of the agreement   
ข้อกำหนดและเงื่อนไข[n. exp.] (khøkamnot lae ngeūoenkhai) EN: terms and conditions ; terms & conditions   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERMS    T ER1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terms    (v) (t @@1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frankatur {f}terms of delivery; delivery terms [Add to Longdo]
Themenbereich {m}terms of reference [Add to Longdo]
Aufgabenbereich {m}terms of reference [Add to Longdo]
Mietbedingungen {pl}terms of hire [Add to Longdo]
Kaufbedingungen {pl}terms of purchase [Add to Longdo]
Arbeitsbedingungen {pl}terms of service [Add to Longdo]
Aufnahmebedingungen {pl}terms of admission [Add to Longdo]
Zahlungsbedingungen {pl}terms of payment [Add to Longdo]
Benutzungsbedingungen {pl}terms of usage [Add to Longdo]
Bedingungen {pl} | zu günstigen Bedingungen | zu den genannten Bedingungenterms | on easy terms | on the terms indicated [Add to Longdo]
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]
一般取引条件契約書[いっぱんとりひきじょうけんけいやくしょ, ippantorihikijoukenkeiyakusho] (n) memorandum of agreement on general trade terms and conditions [Add to Longdo]
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]
交易条件[こうえきじょうけん, kouekijouken] (n) terms of trade [Add to Longdo]
好条件[こうじょうけん, koujouken] (n) favourable terms; favorable terms; favourable conditions; favorable conditions; place in the sun [Add to Longdo]
講和条件[こうわじょうけん, kouwajouken] (n) peace terms; conditions of peace [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情话[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] terms of endearment; words of love [Add to Longdo]
规约[guī yuē, ㄍㄨㄟ ㄩㄝ, / ] terms (of an agreement) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
索引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] allocation of indexing terms [Add to Longdo]
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms [Add to Longdo]
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] thesaurus with preferred terms [Add to Longdo]
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terms
   n 1: status with respect to the relations between people or
      groups; "on good terms with her in-laws"; "on a friendly
      footing" [syn: {footing}, {terms}]
   2: the amount of money needed to purchase something; "the price
     of gasoline"; "he got his new car on excellent terms"; "how
     much is the damage?" [syn: {price}, {terms}, {damage}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top