ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

外部

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -外部-, *外部*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外部[wài bù, ㄨㄞˋ ㄅㄨˋ, ] external part; external, #4,875 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
外部[がいぶ, gaibu] Thai: ภายนอก English: the outside
外部[がいぶ, gaibu] Thai: ด้านนอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
外部[がいぶ, gaibu] (n) (1) the outside; (adj-no) (2) external; (P) [Add to Longdo]
外部アクセス[がいぶアクセス, gaibu akusesu] (n) {comp} external access [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] (n) {comp} closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
外部キー[がいぶキー, gaibu ki-] (n) {comp} external key [Add to Longdo]
外部キャッシュ[がいぶキャッシュ, gaibu kyasshu] (n) {comp} external cache [Add to Longdo]
外部クロック[がいぶクロック, gaibu kurokku] (n) {comp} external clock [Add to Longdo]
外部クロック同期[がいぶクロックどうき, gaibu kurokku douki] (n) {comp} external clocking [Add to Longdo]
外部ゲートウエイプロトコル[がいぶゲートウエイプロトコル, gaibu ge-toueipurotokoru] (n) {comp} Exterior Gateway Protocol; EGP [Add to Longdo]
外部コマンド[がいぶコマンド, gaibu komando] (n) {comp} external command [Add to Longdo]
外部コンポーネント[がいぶコンポーネント, gaibu konpo-nento] (n) {comp} external component [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
External pressure grows ever more intense.外部からの圧力がますます強くなってきている。
Outside advice may be necessary.外部からの助言が必要かもしれません。
The information seems to have leaked out.情報が外部に漏れたらしい。
Country people are traditionally suspicious of strangers.田舎の人々は外部の人に対して昔から疑い深い。
The secret leaked out.秘密が外部に漏れた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in other news, the Muckleburg Police Department are still looking for a fugitive who escaped from the police station last night with a companion believed to be his accomplice.[JA] 一方 マックルバーグ警察は 逃亡者を捜索中 昨夜 外部者の協力で 警察署から逃走しました Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
His words were prompted by some force, some nightmare outside himself.[CN] 他的话是被某种力量引起的 某种他外部的梦魇 The Satanic Rites of Dracula (1973)
If you talk with someone from outside again, you'll receive the same treatment every day for a month.[JA] もし再び 外部の人間と 話すようなことをしたら こういう罰を一ヶ月毎日 受けることになりますからね The Magdalene Sisters (2002)
These Kaminoans keep to themselves.[JA] カミーノの奴らは 外部と交流しない Star Wars: Attack of the Clones (2002)
It's pointless to go on scanning outside.[CN] 扫瞄外部没有目标 The Andromeda Strain (1971)
Close all outboard shields. Close all outboard shields.[JA] 全外部シールドを閉めろ Star Wars: A New Hope (1977)
{\bord0\shad0\alphaH3D}where the exterior is quite bleakly designed[CN] 外部設計是蒼涼陰暗的 Joanna (1968)
Well, if it concerns the Indians at Fort Robinson, I'm the channel.[CN] 如果这关系到罗宾森堡的印第安人 我就不是外部 Cheyenne Autumn (1964)
I was at the foreign office with Ainsworth this afternoon. They're taking the whole thing over.[CN] 海外部门会接管一切 Foreign Correspondent (1940)
All your external reflexes are in order. nothing wrong.[CN] 你的外部反射一切正常 没有问题 Uden en trævl (1968)
For twenty-five centuries we have borne magnificent civilizations, all from abroad, none made by us, none which started here.[CN] 25个世纪以来我们所肩负的 伟大文明皆来自外部... 而非由我们创造 不能称为我们的文明 The Leopard (1963)
Ok, shut down all exterior operations.[JA] 外部連絡を止め ━ Ladder 49 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外部[がいぶ, gaibu] external [Add to Longdo]
外部アクセス[がいぶアクセス, gaibu akusesu] external access [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
外部クロック[がいぶクロック, gaibu kurokku] external clock [Add to Longdo]
外部クロック同期[がいぶクロックどうき, gaibu kurokku douki] external clocking [Add to Longdo]
外部コンポーネント[がいぶコンポーネント, gaibu konpo-nento] external component [Add to Longdo]
外部スイッチ[がいぶすいっち, gaibusuicchi] external switch [Add to Longdo]
外部データ[がいぶデータ, gaibu de-ta] external data [Add to Longdo]
外部データレコード[がいぶデータレコード, gaibu de-tareko-do] external data record [Add to Longdo]
外部データ項目[がいぶデータこうもく, gaibu de-ta koumoku] external data item [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top