Search result for

(85 entries)
(0.0437 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -て-, *て*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
転造[てんぞう] (n vt ) Roll forming

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
んこ盛り[んこもり, tenkomori] (adv) กองเท่าภูเขา,กองทับกันสูงๆ
テスト[すと, tesuto] (n) ทดสอบ
テニス[にす, tenisu] (n) กีฬาเทนนิส
テロ[ろ, tero] (n) การก่อการร้าย, See also: テロリズム
テロリズム[ろりずむ, terorizumu] (n) การก่อการร้าย, See also: テロ
丁寧[いねい, teinei] (adj) สุภาพ
停留所[いりゅうじょ, teiryuujo] (n) ที่หยุดรถประจำทางหรือรถบัส
停電[いでん, teiden] (vt) ไฟฟ้าดับ
天国[んごく, tengoku] (n) สวรรค์, แดนสุขาวดี, See also: S. 極楽, A. 地獄,
天気予報[んきよほう, tenkiyohou] (n) พยากรณ์อากาศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
定形業務[いけいぎょうむ, teikeigyoumu] (n) งานประจำ routine work
定足数[いそくすう, teisokusuu] (n) องค์ประชุม
定着[いちゃく, teichaku] (n vt) ยึดติด, เป็นที่ยอมรับ
点検[んけん, tenken] (n vi) (การ)ตรวจสภาพ , See also: S. 検査, R. 調査
手付金[つけきん, tetsukekin] (n) เงินมัดจำ , See also: S. 手付,
テトリス[とりす, tetorisu] (uniq) เกมเตอร์ทริส (เกมตัวต่อ) (คอมพิวเตอร์เกม) http://en.wikipedia.org/wiki/Tetris
Image:
定数[いすう, teisuu] (n vt) จำนวนที่กำหนดไว้, จำนวนคงที่, ค่าคงที่
手摺り[すり, tesuri] (n) ราวสำหรับมือจับของขั้นบันไดหรือแท่น
停止[いし, teishi] การหยุดชะงัก,การยับยั้ง,การหยุด(กระทำสิ่งต่างๆ)
天然[んねん, tennen] ธรรมชาติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
低調[いちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[いちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
低調[いちょう, teichou] Thai: ราบเรียบน่าเบื่อ English: dullness
手掛ける[がける, tegakeru] Thai: จัดการ English: to handle
手掛ける[がける, tegakeru] Thai: จัดการดูแล English: to manage
手掛ける[がける, tegakeru] Thai: เคยทำ
手掛ける[がける, tegakeru] Thai: ดำเนินการ English: to work with
手掛ける[がける, tegakeru] Thai: ดูแลเอาใจใส่ English: to look after
転送[んそう, tensou] Thai: ส่งสารที่ได้รับไปให้ผู้อื่นต่อ English: to forward
寺内[らうち, terauchi] Thai: ชื่อเฉพาะ English: Terauchi (pl,pn)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[い, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[, te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action [Add to Longdo]
いうか[, teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence) [Add to Longdo]
[, tekateka] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) gleaming [Add to Longdo]
きぱき;きばき[, tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly [Add to Longdo]
き儻;倜儻(oK)[きとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man [Add to Longdo]
[, tekuteku] (adv) (on-mim) trudgingly; going long way at steady pace; (P) [Add to Longdo]
[, tekoteko] (n) sound of walking [Add to Longdo]
この原理;梃子の原理[このげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
っきり[, tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are crazy.あなたは狂っる。
Who's Emily?エミリーっだれ?
Turn it off.それ消し
I love you.愛しる。
Let me out!出しくれ。
Keep in touch.連絡しね。
Oh! how awful!ああ、何恐ろしい。
Do you have rice?ご飯は置いますか。
Off it went.それは出いった。
All were silent.みんな黙っいた。
(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.(自転車に乗っ)フーッ、この坂道はきついよ。でも帰りは楽だよね。
As it is, prices are going up every week.実のところ物価は毎週上昇しいる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you'll give me that chance, then hug me with all your might.[JA] チャンスをもらえるなら できる限りの力で 抱きしめください Emotions (2017)
Is that wrong?[JA] それっダメなことですか? Emotions (2017)
Hug me tight.[JA] ギュッください Emotions (2017)
I've been wearing makeup everyday[CN] и碞–ぱ常穦З Girls (2014)
Just do it.[JA] いいから しください Emotions (2017)
And it's chemically enhancing you.[CN] - 眖厩àτē 癸Τ糤眏ノ If You Can't Stand the Heat (2014)
Yes, and desalinated water[CN] - 癸 τ睭 If You Can't Stand the Heat (2014)
Just let me be near you. That's all I want.[JA] そばに いさせくれるだけで それだけでいいから Emotions (2017)
It's been desalinated.[CN] - ぶ秛 - 琌睭? If You Can't Stand the Heat (2014)
There is no evolutionary basis For beer hats and foam fingers.[CN] 班皊碪㎝獁猨も⊿ぐ或簍非玥 Burden of Proof (2014)
No, but, just leave me alone.[JA] いや あのさあ... ほっとい Emotions (2017)
Have started wearing makeup.[CN] - 常秨﹍З Burden of Proof (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テーブル[ーぶる, te-buru] table [Add to Longdo]
テープカートリッジ[ーぷかーとりっじ, te-puka-torijji] tape cartridge [Add to Longdo]
テープストリーマ[ーぷすとりーま, te-pusutori-ma] tape streamer [Add to Longdo]
テープスプール[ーぷすぷーる, te-pusupu-ru] tape spool, hub [Add to Longdo]
テープデバイス[ーぷでばいす, te-pudebaisu] tape device [Add to Longdo]
テープドライブ[ーぷどらいぶ, te-pudoraibu] tape drive [Add to Longdo]
テープバックアップ[ーぷばっくあっぷ, te-pubakkuappu] tape backup [Add to Longdo]
テープフレーム[ーぷふれーむ, te-pufure-mu] tape row, tape frame [Add to Longdo]
テープマーク[ーぷまーく, te-puma-ku] tape mark [Add to Longdo]
テープライブラリ[ーぷらいぶらり, te-puraiburari] tape library [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[い, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[い, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[い, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[い, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[い, tei] Nr.4 (in e.Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
丁寧[いねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
[い, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
亭主[いしゅ, teishu] Hausherr, Gastgeber, Gastwirt, Ehemann [Add to Longdo]
低地[いち, teichi] Niederung, Tiefland [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top