ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asterisk

AE1 S T ER0 IH0 S K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asterisk-, *asterisk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน ( * )
asterisk(vt) ใส่เครื่องหมายดอกจัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน <คำแปล>* <เครื่องหมาย>เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Press and hold down the asterisk key to change it to a ring tone.กดเครื่องหมายดอกจันค้างไว้ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเสียงเรียกเข้า Buried (2010)
There is a huge asterisk next to that statement.มีเครื่องหมายดอกจัน ท้ายประโยคนะ Bad Moon Rising (2010)
Win, uh, win with an asterisk maybe. It's not that, Chuck.คงจะเป็นความสำเร็จที่มีหมายเหตุ มันไม่ใช่อย่างนั้น ชัค Chuck Versus the Zoom (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asteriskThe asterisks mark important references.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องหมายดอกจัน(n) asterisk, Example: ประโยคที่มีเครื่องหมายดอกจันอยู่หน้าประโยคแสดงว่าเป็นประโยคที่ใช้ไม่ได้, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *
ดอกจัน(n) asterisk, See also: star, Example: ฉันเขียนดอกจันหน้าคำสำคัญ, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกจัน[døkjan] (n) EN: asterisk ; star  FR: astérisque [ m ] ; étoile [ f ]
เครื่องหมายดอกจัน[khreūangmāi døkjan] (n, exp) EN: « * » ; asterisk  FR: « * » ; astérisque [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASTERISK AE1 S T ER0 IH0 S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asterisk (n) ˈæstərɪsk (a1 s t @ r i s k)
asterisks (n) ˈæstərɪsks (a1 s t @ r i s k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星号[xīng hào, ㄒㄧㄥ ㄏㄠˋ,   /  ] asterisk #80,293 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzsterndruck { m }asterisk printing [Add to Longdo]
Stern { m } | Sterne { pl }asterisk | asterisks [Add to Longdo]
Sternadresse { f }; relative Adresse { f }asterisk address [Add to Longdo]
Wiederholungszeichen { n } für Bezugszahlenasterisk indicator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスター[asuta-] (n) (abbr) asterisk [Add to Longdo]
アスタリスク;アステリスク[asutarisuku ; asuterisuku] (n) asterisk [Add to Longdo]
アステリ[asuteri] (n) (abbr) (See アスタリスク) asterisk [Add to Longdo]
星印[ほしじるし, hoshijirushi] (n) star; asterisk [Add to Longdo]
伏せ字;伏字(io)[ふせじ, fuseji] (n) (1) symbol used in place of a censored word (e.g. blank, circle, X, asterisk); (2) (later printed as 〓) turn (in set-type proofing); upside-down character [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
米印[こめじるし, komejirushi] asterisk(*) [Add to Longdo]
アスター[あすたー, asuta-] asterisk (abbr) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asterisk \As"ter*isk\, n. [L. asteriscus, Gr. ?, dim. of 'asth`r
   star. See {Aster}.]
   The figure of a star, thus, ?, used in printing and writing
   as a reference to a passage or note in the margin, to supply
   the omission of letters or words, or to mark a word or phrase
   as having a special character.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asterisk
   n 1: a star-shaped character * used in printing [syn:
      {asterisk}, {star}]
   v 1: mark with an asterisk; "Linguists star unacceptable
      sentences" [syn: {star}, {asterisk}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 asterisk /ɑstərisk/
  1. asterisk
  2. asterisk

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top