Search result for

alternative

(103 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alternative-, *alternative*
English-Thai: Longdo Dictionary
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alternative[ADJ] ซึ่งไม่ตามประเพณี, See also: ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนเดิม
alternative[N] ทางเลือก, Syn. choice, option
alternative[ADJ] ที่มีตัวเลือก, See also: รอง, สำรอง
alternative[ADJ] อย่างเดียว, See also: แต่ผู้เดียว, หนึ่งเดียว
alternative[N] โอกาสในการเลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alternative(ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง,วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n., Syn. preference, alternate)

English-Thai: Nontri Dictionary
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
alternative(n) ทางเลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alternativeทางเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternativeกลีบซ้อนสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alternativeทางเลือก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternative contractสัญญาที่เลือกปฏิบัติได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternative dangerอันตรายที่จำเป็นต้องเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternative denialการปฏิเสธแบบเลือก [มีความหมายเหมือนกับ NAND] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alternative hypothesis; alternate hypothesisสมมุติฐานทางเลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
alternative judgmentคำพิพากษาที่ให้เลือกกระทำการได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternative route; alternate routeเส้นทางเผื่อเลือก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternative voteการออกเสียงลงคะแนนหลายรอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternative agricultureเกษตรกรรมทางเลือก [TU Subject Heading]
Alternative Energyพลังงานทดแทน
พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
alternative energyพลังงานทดแทน, พลังงานทดแทน พลังงานที่สามารถทดแทนแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลมและคลื่น [ปิโตรเลี่ยม]
Alternative for time-based mediaสื่อทางเลือกอื่นสำหรับสื่อฐานเวลา
สื่อที่ประกอบด้วยคำอธิบายที่เป็นข้อความที่แทนข้อมูลภาพ และเสียงที่เรียงลำดับอย่างถูกต้อง สามารถดึงข้อมูล ณ เวลาใดออกมาดูได้ [Assistive Technology]
Alternative medicineการแพทย์ทางเลือก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
alternative perimeterแนวเขตที่เสนอเป็นทางเลือกในการเจรจาเขตแดนระหว่างประเทศ [การทูต]
Alternative sources of financingทางเลือกแหล่งเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Alternative titleชื่อเรื่องรอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alternative titleชื่อเรื่องรอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alternativesทางเลือก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alternatively (adv ) อีกทางเลือกหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can't fight against Kanen, he has too many men. What's the alternative?เราสู้พวกมันไม่ได้ มันมีกำลังมากเกิน แล้วทางเลือกอื่นละ? The Moment of Truth (2008)
While the Viceroy is unavailable for capture, allow me to offer you an alternative prize.เมื่อตอนนี้อุปราชก็ไม่อยู่ให้จับกุมแล้ว งั้นให้ข้าเสนอรางวัลสำรองให้ท่านนะ Lair of Grievous (2008)
I've organised alternative transport.ฉันเตรียมการขนย้ายทางอื่นไว้แล้ว The Bank Job (2008)
What alternative is there?ยังมีทางเลือกอีกอยู่หรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
But the alternative is leaving England without a male heir and risking civil war.แต่อีกทางเลือก คือการปล่อยให้อังกฤษไร้รัชทายาท ...และเสี่ยงกับสงครามกลางเมือง The Other Boleyn Girl (2008)
His only other alternative is to abandon his path.อีกทางเลือกคือการยกเลิกการเดินทาง Breaking and Entering (2008)
I guess there's no alternative.คิดว่าคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วละ Death Note: L Change the World (2008)
There must be alternatives.มันต้องมีทางเลือกอื่นสิ The Day the Earth Stood Still (2008)
Palm oil not only caters to our growing demand for food, but also cosmetics, detergents and, increasingly, alternative fuels.น้ำมันปาล์มไม่ได้แค่ตอบสนอง ความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นของเรา แต่รวมถึงเครื่องสำอาง,ผงซักฟอก และพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้น Home (2009)
Each one offered the chance to participate as an alternative to their sentences.ทุกคนได้รับข้อเสนอให้มาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ Nแลกกับการรับโทษ Gamer (2009)
Oversee unr's move to alternative energy.ดูเรื่องการหาพลังงานทดแทนของ UNR I Agree, It Wasn't Funny (2009)
And it's a great alternative to chicken.และมันแทนเนื้อไก่ได้ดีเชียวละ The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alternativeBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
alternativeCould you suggest an alternative date?
alternativeDo you have any alternatives to the plan?
alternativeFrom the standpoint of architectural design, there can be more alternatives to this approach.
alternativeHe argues that the administration must look for alternative sources of revenue.
alternativeHe considered two alternative courses.
alternativeHere I decide, without hesitating, to take the alternative route.
alternativeIf we decline, what are the alternatives?
alternativeIf you wish us to reserve an alternative room, please let us know immediately.
alternativeIs there no alternative to what you propose?
alternativeIs there no alternative to your method?
alternativeI would prefer any alternative to a lawsuit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางเลือก[N] choice, See also: alternatives, option, Syn. ช่องทาง, โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, วิธีเลือก, วิถีทาง, Example: การเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวที่เขาพอจะทำได้, Count unit: ทาง, วิธี, Thai definition: วิถีทางที่จะเลือกตัดสินใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีกทางหนึ่ง[adj.] (īk thāng neung) EN: alternative   FR: alternatif
คำตอบที่ดีที่สุด[n. exp.] (khamtøp thī dī thīsut) EN: best alternative   
พลังงานทดแทน[n. exp.] (phalang-ngān thotthaēn) EN: alternative energy   FR: énergie alternative [f]
ตันปัญญา[v. exp.] (tan panyā) EN: have no idea ; be at the end of one's wit ; have no alternative ; be stumped ; at the end of one's tether   
ทางเลือก[n.] (thāngleūak) EN: choice ; alternatives ; option   FR: choix [m] ; option [f] ; alternative [f]
ทางเลือกที่ดีที่สุด[n. exp.] (thāngleūak thī dī thīsut) EN: best alternative   
ทดแทน[adj.] (thotthaēn) EN: alternative   FR: alternatif ; de substitution

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTERNATIVE    AO0 L T ER1 N AH0 T IH0 V
ALTERNATIVES    AO0 L T ER1 N AH0 T IH0 V Z
ALTERNATIVELY    AO0 L T ER1 N AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alternative    (n) (oo1 l t @@1 n @ t i v)
alternatives    (n) (oo1 l t @@1 n @ t i v z)
alternatively    (a) (oo1 l t @@1 n @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativfrage {f}alternative question [Add to Longdo]
Alternativangebot {n}alternative offer [Add to Longdo]
Alternative {f} | Alternativen {pl}alternative; alternative choice; option | alternatives [Add to Longdo]
Alternativhypothese {f}alternative hypothesis [Add to Longdo]
Alternativlösung {f}alternative solution [Add to Longdo]
Alternativmodus {m}alternative mode [Add to Longdo]
Alternativpfad {m}alternative path [Add to Longdo]
Alternativplan {m}alternative plan [Add to Longdo]
Alternativplanung {f}alternative planning [Add to Longdo]
Alternativprognose {f}alternative forecast [Add to Longdo]
Alternativsprache {f}alternative language [Add to Longdo]
Alternativvorschlag {m}alternative proposal [Add to Longdo]
Alternativvorschlag {m}alternative suggestion [Add to Longdo]
Alternativweg {m}alternative route [Add to Longdo]
Ersatzdienst {m}alternative service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels [Add to Longdo]
オールターナティブ[, o-ruta-nateibu] (adj-na) alternative [Add to Longdo]
オールターナティブスクール[, o-ruta-nateibusuku-ru] (n) alternative school [Add to Longdo]
オールターナティブスペース[, o-ruta-nateibusupe-su] (n) alternative space [Add to Longdo]
オールタナティブ[, o-rutanateibu] (n) alternative [Add to Longdo]
オルターナティブ;オルタナティヴ;オルタナティブ;オルターナティヴ[, oruta-nateibu ; orutanateivu ; orutanateibu ; oruta-nateivu] (n) alternative [Add to Longdo]
スキン[, sukin] (n) (1) skin; (2) (col) condom; (3) {comp} skin (e.g. alternative look and feel for interface of a program); (P) [Add to Longdo]
ダブル[, daburu] (n,adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P) [Add to Longdo]
迂回路[うかいろ, ukairo] (n) detour; diversion; alternative route [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轩辕氏[Xuān yuán shì, ㄒㄩㄢ ㄩㄢˊ ㄕˋ, / ] alternative name for the Yellow Emperor 黄帝, #145,197 [Add to Longdo]
另类医疗[lìng lèi yī liáo, ㄌㄧㄥˋ ㄌㄟˋ ㄧ ㄌㄧㄠˊ, / ] alternative medicine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
代替クラス[だいがえクラス, daigae kurasu] alternative class [Add to Longdo]
代替トラック[だいたいトラック, daitai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
両方向交互通信[りょうほうこうこうごつうしん, ryouhoukoukougotsuushin] two-way alternative communication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alternative \Al*ter"na*tive\, a. [Cf. F. alternatif.]
   1. Offering a choice of two things.
    [1913 Webster]
 
   2. Disjunctive; as, an alternative conjunction.
    [1913 Webster]
 
   3. Alternate; reciprocal. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alternative \Al*ter"na*tive\, n. [Cf. F. alternative, LL.
   alternativa.]
   1. An offer of two things, one of which may be chosen, but
    not both; a choice between two things, so that if one is
    taken, the other must be left.
    [1913 Webster]
 
       There is something else than the mere alternative of
       absolute destruction or unreformed existence.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Either of two things or propositions offered to one's
    choice. Thus when two things offer a choice of one only,
    the two things are called {alternatives}.
    [1913 Webster]
 
       Having to choose between two alternatives, safety
       and war, you obstinately prefer the worse. --Jowett
                          (Thucyd.).
    [1913 Webster]
 
   3. The course of action or the thing offered in place of
    another.
    [1913 Webster]
 
       If this demand is refused the alternative is war.
                          --Lewis.
    [1913 Webster]
 
       With no alternative but death.    --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   4. A choice between more than two things; one of several
    things offered to choose among.
    [1913 Webster]
 
       My decided preference is for the fourth and last of
       these alternatives.          --Gladstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alternative
   adj 1: serving or used in place of another; "an alternative
       plan" [syn: {alternate}, {alternative}, {substitute}]
   2: necessitating a choice between mutually exclusive
     possibilities; "alternative possibilities were neutrality or
     war"
   3: pertaining to unconventional choices; "an alternative life
     style"
   n 1: one of a number of things from which only one can be
      chosen; "what option did I have?"; "there no other
      alternative"; "my only choice is to refuse" [syn: {option},
      {alternative}, {choice}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 alternative [altɛrnativ]
   alternative; option
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top