ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abutter

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abutter-, *abutter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abutter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abutter*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hmm, you smell like ocean and shea butter.Du riechst nach Ozean und SheabutterSpider and the Fly (2010)
Cocoa butter, or shea butter?Kakaobutter oder SheabutterTit Punch (2013)
Shea butter?SheabutterLord Baltimore (No. 104) (2014)
- Shea butter.- SheabutterWedge (2014)
- Shea butter.- SheabutterWedge (2014)
And then the Shea butter on his tush before his PJs and then 20 minutes with the nebulizer while I read his Learning Factory Phonics book to him.Und dann die Sheabutter auf seinen Po, bevor er in den Schlafanzug kommt, und dann 20 Minuten mit dem Zerstäuber, während ich ihm aus "Buchstaben und Laute lernen" vorlese. Hotel Transylvania 2 (2015)
With extra butter, and there's also soda and every type of candy known to womankind.Mit Extrabutter, und es gibt Getränke und alle Süßigkeiten, die Frauen bekannt sind. #Woke (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlieger {m}abutter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abutter \A*but"ter\, n.
   One who, or that which, abuts. Specifically, the owner of a
   contiguous estate; as, the abutters on a street or a river.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abutter
   n 1: the owner of contiguous property

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top