ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expression

IH0 K S P R EH1 SH AH0 N   
105 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expression-, *expression*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Expressionsการแสดงความคิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expression[N] การแสดงออกทางสีหน้า, See also: การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า, สีหน้า, Syn. facial expression
expression[N] สำนวน
expressionless[ADJ] ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า), See also: ซึ่งไม่แสดงความสนใจ (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า), Syn. blank, dull, impassive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ = A>B AND B>C มีความหมายว่า ถ้า A มากกว่า B เป็น "จริง" ถ้า B มากกว่า C เป็นจริง XZ ก็จะเก็บค่า "จริง" แต่ถ้าถ้าใดค่าหนึ่งไม่จริง XZ ก็จะเก็บค่า "เท็จ"ดู expression ประกอบ
self-expressionn. การแสดงออกโดยตัวของมันเอง., See also: self-expressive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
SELF-self-expression(n) การแสดงลักษณะเฉพาะตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expressionนิพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expression๑. การแสดงออก๒. การคั้น, การบีบออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expressionนิพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expression, freedom ofเสรีภาพในการแสดงออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expressionismคตินิยมสำแดงพลังอารมณ์, เอกซเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
expressionismลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expressionการแสดงออก,การบีบ,การแสดงออก [การแพทย์]
Expressionการแสดงออกทางสีหน้า,การทำงานของกล้ามเนื้อบนใบหน้า [การแพทย์]
Expression in Actionการทำงาน [การแพทย์]
Expressionlessไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์,สีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Rebecca (1940)
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Work. England. It's a stupid expression of mine.การทำงาน ประเทศอังกฤษ มันแสดงออกโง่ของฉัน The Russia House (1990)
It's like an expression of rage... by people who feel neglected and turned away by the system.เป็นเหมือนกับการแสดงออก / เวลาที่เราโกรธ... การแสดงออกของคนที่รู้สึกถูกทอดทิ้ง / และหันหลังกลับไปตามสัญชาติญาณ American History X (1998)
Calling a riot an irrational expression of rage.เราเรียกการจลาจลนั้นว่า /การกระทำที่ปราศจากเหตุผล American History X (1998)
Yes, we've worked up a dozen experimental models with expression capabilities, sleeker body types.เราทำแบบจำลอง 12 ตัวให้แสดงออกได้ โดยมีรูปร่างเพรียวขึ้น Bicentennial Man (1999)
After your expression the "Absolute educational management"หลังจากการแสดงออกของคุณ "ความสมบูรณ์แบบทางการจัดด้านการศึกษา" GTO (1999)
Did you see a little Asian child with a blank expression sitting outside... in a mechanical helicopter that shakes when you put quarters in it?เห็นเด็กเอเชียหน้าเหรอหรา... นั่งเฮลิคอปเตอร์โยกเยก เรียกลูกค้าที่หน้าร้านผมรึเปล่า Unbreakable (2000)
- The expression is "heels".-อีลุ่ยฉุย " แฉก" Maid in Manhattan (2002)
...I see the same expression on every face.-เราเห็นสีหน้าเบิกบานของผู้คน Signs (2002)
Red hair, vacant expressions tatty, secondhand book.ไหนดูซิ ผมแดง หน้าตาไร้อารมณ์ ปอน ๆ ซื้อแต่หนังสือมือสอง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You ever hear the expression "Keeping up with the Joneses"?เคยได้ยินมั้ย "ทำอะไรอย่าให้น้อยหน้าโจนส์" Mona Lisa Smile (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expressionAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
expressionCrying is an expression of grief.
expressionDoes ALC's web site include an archive of English expressions?
expressionEnglish is a language abounding in idiomatic expressions.
expressionExpressions and smiles change like that just from applying rouge and lipstick.
expression"Going to the little girl's room" is an euphemistic expression for "going to the toilet."
expressionHe gave expression to his ideas through his work.
expressionHe glanced at the noisy child with a sour expression.
expressionHe had a queer expression on his face.
expressionHe is always expressionless.
expressionHelen Moody was noted as a tennis player for not showing any expression on the court.
expressionHe looked at me with a strange expression.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แววตา[N] expression of eye
การแสดงออก[N] expression, See also: show-off, Example: วิธีการเรียนแบบฝรั่งก็ไม่จำเป็นว่าจะดีสำหรับเด็กนักเรียนไทยเพราะวิธีการเรียนและการแสดงออกของเด็กไทยต่างจากเด็กฝรั่ง, Thai definition: พฤติกรรมที่แสดงออกมา
สีหน้า[N] countenance, See also: expression, face, visage, Syn. สีหน้าท่าทาง, Example: ถ้าสังเกตเห็นสีหน้าของเธอจะรู้ว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอพูด, Thai definition: อารมณ์ที่ปรากฏบนใบหน้า
ดูหรือ[INT] expression of surprising, See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable, Syn. เช่นนี้หรือ, กระนี้หรือ, กระไรเลย
เหลอ[ADJ] blank, See also: expressionless, silly, ignorant, deadpan, Syn. เซ่อ, เป๋อ, เร่อร่า, เจิ่น, เหลอหลา, Example: เขาตีหน้าเหลอเมื่อถูกถามเช่นนั้น, Thai definition: ที่มีหน้าตาเซ่อๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
ด้วยความกตัญญู[adv.] (dūay khwām katanyū) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude   
การใช้คำ[n. exp.] (kān chai kham) EN: expression   
การพูด[n.] (kān phūt) EN: speech   FR: parole [f] ; expression [f]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดงออก[n.] (kān sadaēng-øk) EN: expression ; show-off   
หน้าตา[n.] (nātā) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression   FR: apparence [f] ; expression [f] ; physionomie [f] ; contenance [f] ; mine [f]
นิพจน์[n.] (niphot) EN: expression   
นิพจน์บูลีน[n. exp.] (niphot Būlīn) EN: boolean expression   FR: expression booléenne [f]
นิพจน์เชิงเส้น[n. exp.] (niphot choēngsen) EN: linear expression (LE)   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPRESSION    IH0 K S P R EH1 SH AH0 N
EXPRESSIONS    IH0 K S P R EH1 SH AH0 N Z
EXPRESSIONISM    IH0 K S P R EH1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M
EXPRESSIONIST    IH0 K S P R EH1 SH AH0 N AH0 S T
EXPRESSIONLESS    IH0 K S P R EH2 SH AH0 N L IH0 S
EXPRESSIONISTIC    IH0 K S P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expression    (n) ˈɪksprˈɛʃən (i1 k s p r e1 sh @ n)
expressions    (n) ˈɪksprˈɛʃənz (i1 k s p r e1 sh @ n z)
expressionism    (n) ˈɪksprˈɛʃənɪzəm (i1 k s p r e1 sh @ n i z @ m)
expressionist    (n) ˈɪksprˈɛʃənɪst (i1 k s p r e1 sh @ n i s t)
expressionists    (n) ˈɪksprˈɛʃənɪsts (i1 k s p r e1 sh @ n i s t s)
expressionless    (j) ˈɪksprˈɛʃənləs (i1 k s p r e1 sh @ n l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc), #434 [Add to Longdo]
眼神[yǎn shén, ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ, ] expression or emotion showing in one's eyes, #3,269 [Add to Longdo]
言论[yán lùn, ㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] expression of (political) opinion, #6,701 [Add to Longdo]
神色[shén sè, ㄕㄣˊ ㄙㄜˋ, ] expression; look, #7,399 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] expression of surprise, #7,837 [Add to Longdo]
该死[gāi sǐ, ㄍㄞ ㄙˇ, / ] expression of anger; Damn it!, #9,309 [Add to Longdo]
神气[shén qì, ㄕㄣˊ ㄑㄧˋ, / ] expression; manner; spirited; vigorous, #24,229 [Add to Longdo]
致谢[zhì xiè, ㄓˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] expression of gratitude; to give thanks; a thank-you note, #25,341 [Add to Longdo]
神采[shén cǎi, ㄕㄣˊ ㄘㄞˇ, ] expression; bright, #31,540 [Add to Longdo]
表达式[biǎo dá shì, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄕˋ, / ] expression (math.); displayed formula, #35,900 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdruck {m} | Ausdrücke {pl} | absoluter Ausdruck | ungeschickt gewählter Ausdruck; unglücklich gewählter Ausdruckexpression | expressions | absolute expression | the infelicity of the expression [Add to Longdo]
Danksagung {f}expression of thanks [Add to Longdo]
Expressionismus {m}expressionism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P) [Add to Longdo]
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude [Add to Longdo]
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression [Add to Longdo]
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] macro expression [Add to Longdo]
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression [Add to Longdo]
算術式[さんじゅつしき, sanjutsushiki] arithmetic expression [Add to Longdo]
[しき, shiki] expression [Add to Longdo]
条件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression [Add to Longdo]
正規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression [Add to Longdo]
定数式[ていすうしき, teisuushiki] constant expression [Add to Longdo]
比較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expression \Ex*pres"sion\ ([e^]ks*pr[e^]sh"[u^]n), n. [L.
   expressio: cf. F. expression.]
   1. The act of expressing; the act of forcing out by pressure;
    as, the expression of juices or oils; also, of extorting
    or eliciting; as, a forcible expression of truth.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of declaring or signifying; declaration;
    utterance; as, an expression of the public will.
    [1913 Webster]
 
       With this tone of philosophy were mingled
       expressions of sympathy.       --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. Lively or vivid representation of meaning, sentiment, or
    feeling, etc.; significant and impressive indication,
    whether by language, appearance, or gesture; that manner
    or style which gives life and suggestive force to ideas
    and sentiments; as, he reads with expression; her
    performance on the piano has expression.
    [1913 Webster]
 
       The imitators of Shakespeare, fixing their attention
       on his wonderful power of expression, have directed
       their imitation to this.       --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is expressed by a countenance, a posture, a
    work of art, etc.; look, as indicative of thought or
    feeling. "The expression of an eye." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       It still wore the majesty of expression so
       conspicuous in his portraits by the inimitable
       pencil of Titian.           --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   5. A form of words in which an idea or sentiment is conveyed;
    a mode of speech; a phrase; as, a common expression; an
    odd expression.
    [1913 Webster]
 
   6. (Math.) The representation of any quantity or relation by
    appropriate characters or symbols, usually in a specific
    order.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. (Genetics) the production of products by a gene that cause
    the appearance of the corresponding protein or phenotype;
    -- of a gene or of an organism with a specific gene; as,
    the expression the beta-galactosidase positive phenotype,
    [PJC]
 
   8. (Computers) a combination of characters linked by
    operators, occurring as part of the code of a computer
    program, which must be evaluated according to the rules of
    the computer language in order to produce a resulting
    value.
    [PJC]
 
   Note: In most programming languages, (a + b) is an expression
      indicating simple arithmetic addition, if the variables
      a and b are real numbers. Many other types of operation
      may be used in programs, and each set of symbols
      indicating an operation is an expression in that
      program.
      [PJC]
 
   {Past expression}, {Beyond expression}, beyond the power of
    description. "Beyond expression bright." --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expression
   n 1: the feelings expressed on a person's face; "a sad
      expression"; "a look of triumph"; "an angry face" [syn:
      {expression}, {look}, {aspect}, {facial expression},
      {face}]
   2: expression without words; "tears are an expression of grief";
     "the pulse is a reflection of the heart's condition" [syn:
     {expression}, {manifestation}, {reflection}, {reflexion}]
   3: the communication (in speech or writing) of your beliefs or
     opinions; "expressions of good will"; "he helped me find
     verbal expression for my ideas"; "the idea was immediate but
     the verbalism took hours" [syn: {expression}, {verbal
     expression}, {verbalism}]
   4: a word or phrase that particular people use in particular
     situations; "pardon the expression" [syn: {saying},
     {expression}, {locution}]
   5: the style of expressing yourself; "he suggested a better
     formulation"; "his manner of expression showed how much he
     cared" [syn: {formulation}, {expression}]
   6: a group of symbols that make a mathematical statement [syn:
     {formula}, {expression}]
   7: (genetics) the process of expressing a gene
   8: a group of words that form a constituent of a sentence and
     are considered as a single unit; "I concluded from his
     awkward constructions that he was a foreigner" [syn:
     {construction}, {grammatical construction}, {expression}]
     [ant: {misconstruction}]
   9: the act of forcing something out by squeezing or pressing;
     "the expression of milk from her breast"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top