Search result for

teri

(74 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teri-, *teri*
Possible hiragana form: てり
English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
interim[N] ช่วงระหว่างเวลา, See also: ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
ad interim(แอดอิน' เทอริม) ในระหว่างนั้น
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
amphoteric(แอมฟะเทอ' ริค) adj. ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง (as an acid or as a base)
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore)
arterial(อาร์ที'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิตแดงใหญ่,เกี่ยวกับทางใหญ่หรือทางสำคัญ
arterio-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'เส้นโลหิตแดงใหญ่ (artery)
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.
arteritis(อาร์เทอไร'ทิส) n. ภาวะเส้นโลหิตแดงอักเสบ (inflammation of an artery)
asteriated(แอสเทอ'รีเอทเทด) adj. มีลักษณะคล้ายดาว (showing asterism)

English-Thai: Nontri Dictionary
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
bacteria(n) บัคเตรี,แบคทีเรีย,เชื้อโรค
bacterial(adj) เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย
bacteriologist(n) นักบัคเตรี
cafeteria(n) ร้านขายอาหาร,โรงอาหารบริการตนเอง
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติ,อุปนิสัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've been up with Teri a couple times anyway.ผมต้องดูแลเทอรี่ เป็นระยะ ๆ อยู่แล้ว Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Teri and I will be at the airport to pick you up.ผมกับลูก จะไปรับคุณที่สนามบิน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
How would Teri feel about that, huh, Jack?เทอรี่ จะรู้สึกอย่างไรหรือแจ๊ก Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Any tering in the walls? Kind of like rats?มีเสียงแปลกๆดังมาจากในผนังเหมือนกับมีหนูวิ่งอยู่บ้างมั๊ย? The Monster at the End of This Book (2009)
Well I had an extra chicken teriyaki footlongเอ่อ ผมมีแซนวิสไส้กรอก ไก่เทอริยากิแบบพิเศษ Chuck Versus the First Kill (2009)
- Chicken teriyaki. - Yep.ไก่เทอริยากิ ใช่ Chuck Versus the First Kill (2009)
Because I made my teriyaki surprise.เพราะผมทำเทอริยากิเซอร์ไพร์ส Chuck Versus Operation Awesome (2010)
The surprise is the teriyaki.ก็เซอร์ไพร์สคือเทอริยากินั่นแหละ Chuck Versus Operation Awesome (2010)
The Japanese controlled one of the largest teritorial empires in human history.ญี่ปุ่นมีอำนาจเหนือดินแดนต่างๆ เป็นจำนวนมากที่สุด.. ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ Guadalcanal/Leckie (2010)
Okay. I guess I can have teriyaki.โอเค แต่กิน เทอริยากี้ น่าจะดี Queen Sacrifice (2010)
The Sweet Onion Chicken Teriyaki with jalapeños and banana peppers.The Sweet Onion Chicken Teriyaki กับ Jalapenos และ banana peppers Pu'olo (2012)
I'm winning, Teri.ผมชนะ เทรี่ Snake Eyes (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
แบคทีเรีย[n.] (baēkthīrīa) EN: bacterium ; bacteria [pl]   FR: bactérie [f]
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
บักเตรี[n.] (baktērī) EN: bacteria   FR: bactérie [f]
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERI    T EH1 R IY0
TERIYAKI    T EH2 R AH0 Y AA1 K IY0

German-Thai: Longdo Dictionary
Cafeteria(n) |die, pl. Cafeterian/Cafeterias| ร้านขายกาแฟและอาหารว่างตามมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
Verteidigungsministerium(n) |das| กระทรวงกลาโหม
Verkehrsministerium(n) |das| กระทรวงคมนาคม
Finanzministerium(n) |das| กระทรวงการคลัง
Flugbegleiterin(n ) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, See also: S. Stewardess,

French-Thai: Longdo Dictionary
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
CT[シーティー, shi-tei-] (n) {comp} CT (computerized tomography) [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal [Add to Longdo]
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
コンピューター化[コンピューターか, konpyu-ta-ka] computerization [Add to Longdo]
コンピュータリゼーション[こんぴゅーたりぜーしょん, konpyu-tarize-shon] computerization [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top