ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -看-, *看*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[看, kàn, ㄎㄢˋ] to look, to see; to examine, to scrutinize
Radical: Decomposition: 手 (shǒu ㄕㄡˇ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Shielding one's eyes 目 with a hand 手 to look to the distance,  Rank: 76

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kān, ㄎㄢ, ] to look after; to take care of; to watch; to guard, #56 [Add to Longdo]
[kàn, ㄎㄢˋ, ] it depends; think; to see; to look at, #56 [Add to Longdo]
[kàn dào, ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ, ] see (that); note, #181 [Add to Longdo]
[kàn kan, ㄎㄢˋ ㄎㄢ˙, ] to take a look at; to examine; to survey; (coll.) pretty soon, #618 [Add to Longdo]
[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, / ] apparently; it seems that; it appears; it seems, #1,097 [Add to Longdo]
[kàn jiàn, ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to see; to catch sight of, #1,432 [Add to Longdo]
[hǎo kàn, ㄏㄠˇ ㄎㄢˋ, ] good-looking, #1,764 [Add to Longdo]
[kàn chū, ㄎㄢˋ ㄔㄨ, ] to make out; to see, #2,365 [Add to Longdo]
[kàn fǎ, ㄎㄢˋ ㄈㄚˇ, ] way of looking at a thing; view; opinion, #3,074 [Add to Longdo]
起来[kàn qǐ lái, ㄎㄢˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] (idiom) looks as if (based on what is known so far), #3,099 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
護婦[かんごふ, kangofu] (n) นางพยาบาล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんぱ, kanpa] (exp ) อ่านขาด, มองทะลุปรุโปร่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みる, miru] (v1,vt) to look after (often medically); to take care of; (P) [Add to Longdo]
[かんか, kanka] (n,vs) connivance; shutting one's eyes to; (P) [Add to Longdo]
[かんかん, kankan] (n) weighing; platform scales [Add to Longdo]
[かんかく;かんきゃく, kankaku ; kankyaku] (n) spectators; visitors; audience [Add to Longdo]
[かんきん, kankin] (n,vs) silent reading of sutra [Add to Longdo]
[かんご, kango] (n,vs) nursing; (army) nurse; (P) [Add to Longdo]
護学[かんごがく, kangogaku] (n) nursing science [Add to Longdo]
護学校[かんごがっこう, kangogakkou] (n) nurses' school (college) [Add to Longdo]
護士[かんごし, kangoshi] (n) nurse (may be male nurse) [Add to Longdo]
護師[かんごし, kangoshi] (n) (hospital) nurse; registered nurse; RN [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three nurses attended the dying minister night and day.3人の護婦が四六時中瀕死の大臣の護に当たった。
Look at the sign just ahead of you.あなたの前にある板をご覧なさい。
That nurse is very kind and polite.あの護婦さんはとてもやさしくて礼儀正しいです。
That nurse is a real angel to her patients.あの護婦さんは患者にはまさに天使だ。
That actress is the shining star in the company.あの女優は一座の一枚板だ。
He came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.あの男鳴り物入りで入社したけど、実力のほど板に偽りなしだったね。
We're counting on you to be the life of the party. It'll bomb if you don't come.おいおい、一枚板のお前が来れないんじゃ、今日の合コン盛り上がらないよ。
The mother of the mother is a nurse.お母さんのお母さんは護婦です。
Let's set up a sign here.ここへ板を立てよう。
In this hospital each nurse attends five patients.この病院では、各護婦は5人の患者の護を受け持っている。
There is much demand for nurses in this hospital.この病院では護婦の需要が高い。
All the nurses of this hospital are very kind.この病院の護婦はみな親切だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah.[CN] -到了 The Maltese Falcon (1941)
Look![CN] 啊! Pinocchio (1940)
- Meet Miss Scanlon, my new bodyguard.[JA] - 護婦のスキャンロンさんだ He Walked by Night (1948)
I fronted the piano in there every night from 8:00 until the place closed up which usually meant 4:00 in the morning.[JA] 朝から板まで 俺はピアノを弾いた... 朝の4時ころまで Detour (1945)
You will.[CN] 你会到的 Bordertown (1935)
Back to your warden.[JA] それではマイクを守に戻します。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
Look.[CN]  Waves of Lust (1975)
And why do they have to have disinfectant that smells even worse than the stuff that it's supposed to disinfect?[JA] 消毒剤の臭いだらけで 守も嫌な態度だった The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Look.[CN]  Storm Warning (1951)
Yes,Sir[CN] - 不到 但是... The Window (1949)
Mr. Bigelow, this is Dr. Schaefer. - Hello Doctor, how are you?[JA] 護婦によれば... D.O.A. (1949)
- Look![CN] - Marketa Lazarová (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] SEHEN [Add to Longdo]
[かんしゅ, kanshu] Gefaengniswaerter [Add to Longdo]
[かんばん, kanban] -Schild, Reklameschild, Firmenschild [Add to Longdo]
[かんびょう, kanbyou] Krankenpflege, Wartung [Add to Longdo]
[かんぱ, kanpa] das_Durchschauen, der_Durchblick [Add to Longdo]
護婦[かんごふ, kangofu] Krankenschwester [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top