ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -性-, *性*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[性, xìng, ㄒㄧㄥˋ] sex, nature, character; suffix converting a verb to an adjective
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 122

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence, #850 [Add to Longdo]
[nǚ xìng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥˋ, ] the female sex; a woman, #1,396 [Add to Longdo]
[xìng néng, ㄒㄧㄥˋ ㄋㄥˊ, ] function; performance, #1,956 [Add to Longdo]
[gè xìng, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] individuality; personality, #2,648 [Add to Longdo]
[xìng gé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ, ] nature; disposition; temperament; character, #2,731 [Add to Longdo]
[xìng zhì, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, / ] nature; characteristic, #2,858 [Add to Longdo]
[nán xìng, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] a male, #3,246 [Add to Longdo]
可能[kě néng xìng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] possibility; probability, #3,257 [Add to Longdo]
[lǐ xìng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, ] reason; rationality; rational, #3,267 [Add to Longdo]
[xìng gǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ, ] sex appeal; eroticism; sexuality, #3,307 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せいべつ, seibetsu] (n) เพศ (ชายหรือหญิง)
[せいかく, seikaku] (n) 1.นิสัย 2.ลักษณะนิสัย
転換手術[せいてんかんしゅじゅつ, seitenkanshujutsu] (n) การผ่าตัดแปลงเพศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょうわる, shouwaru] (n) ความผันแปร ความไม่คงที่
[せいのう, seinou] (n) สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ
的嗜好[せいてきしこう, seitekishikou] (n) รสนิยมทางเพศ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[せいこう, seikou] TH: การมีเพศสัมพันธ์  EN: sexual intercourse

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) nature (of a person); (2) sex; (3) gender; (suf) (4) (indicating quality or condition) -ty; -ity; -ness; -cy; (P) [Add to Longdo]
;相[さが;なりくせ(性)(ok), saga ; narikuse ( sei )(ok)] (n) (1) one's nature; one's destiny; (2) custom; tradition; habit [Add to Longdo]
が合う[しょうがあう, shougaau] (exp, v5u) to get along well with [Add to Longdo]
に合う[しょうにあう, shouniau] (exp, v5u) to be congenial; to agree with one [Add to Longdo]
の悪い犬[しょうのわるいいぬ, shounowaruiinu] (n) vicious dog; ill-tempered dog [Add to Longdo]
の解放[せいのかいほう, seinokaihou] (exp) sexual liberation [Add to Longdo]
の区別[せいのくべつ, seinokubetsu] (n) distinction of the sexes [Add to Longdo]
の自由[せいのじゆう, seinojiyuu] (n) sexual freedom [Add to Longdo]
の良い[しょうのよい, shounoyoi] (n) of good quality [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Why in the world would you do that?" the other asked.「またまた、なんでそんなことするの?」もう片方の女が聞いた。
He asked the men, "Would you share a room?" "Certainly, we will," answered the three men.「一部屋に3人で泊まっていただけますか。」と彼はたずねました。「ええ、かまいませんよ。」と3人の男は答えました。
Terms like "sexism" are now in vogue.差別」という言葉が今、流行っている。
Now that I have children, I will hold out, the woman said.「子供たちがいるから、私がんばるわ」とその女は言った。 [ F ]
My husband passed on two year ago, an elderly lady said.「夫は2年前に亡くなりました」と初老の女は言った。
An old lady guided us through the castle.1人の年老いた女が私たちに城の中を案内してくれた。
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女の中には、夏休みに海外旅行にでたいと思う人も多い。
Two women are taking it easy on a bench in plaza.2人の女が公園のベンチでくつろいでいる。
There were two women on board.2人の女が乗船していた。
The two ladies smiled at each other.2人の女はお互い微笑みあった。
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の男が車の故障の原因を調べている。
There were three men.3人の男がいた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good.[CN] Born to Race: Fast Track (2014)
I don't eat from my mother's leftovers either.[CN] 对不起 我的个就是这样没有办法 Episode #1.4 (2004)
Chris, you are very impetuous.[JP] あなたって野的ね Scarlet Street (1945)
The enemy must be dealt a decisive blow![CN] 敌人必将遭到毁灭的打击! Battleship Potemkin (1925)
Hysteria induced by shock. Give her this sedative.[JP] ショックのヒステリーだ 鎮静剤を与えなさい And Then There Were None (1945)
It can happen to anybody.[JP] こいつは誰にでも起こる可能があるんだ Bambi (1942)
It was terrible.[JP] を 助けようとしたんだ Scarlet Street (1945)
Yes! And with that personality, that profile, that physique...[JP] 君には特別な個がある その顔 その体 Pinocchio (1940)
The murderer was fastidious.[JP] 犯人は潔癖ですぞ 犠牲者を倒した後 And Then There Were None (1945)
Am I sexy?[CN] 感嗎? Bastard (2011)
However, it is not wise to make a woman wait.[JP] を待たせては いかんからな Scarlet Street (1945)
"Now you know why i'm afraid of something fatal happening on New Year's Eve."[CN] "现在,你就能明白我为什么非常害怕 除夕夜在我身上会发生致命的事情了" The Phantom Carriage (1921)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[せいのう, seinou] performance [Add to Longdo]
能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty [Add to Longdo]
能監視[せいのうかんし, seinoukanshi] performance monitoring [Add to Longdo]
能管理[せいのうかんり, seinoukanri] performance management [Add to Longdo]
能評価[せいのうひょうか, seinouhyouka] benchmark [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せい, sei] TEMPERAMENT [Add to Longdo]
[せい, sei] Temperament [Add to Longdo]
[せい, sei] GESCHLECHT, NATUR, EIGENSCHAFT [Add to Longdo]
[せい, sei] Geschlecht, Natur, Eigenschaft [Add to Longdo]
[せいこう, seikou] Geschlechtsverkehr [Add to Longdo]
[しょうぶん, shoubun] Natur, Veranlagung [Add to Longdo]
[せいかく, seikaku] Charakter, Persoenlichkeit [Add to Longdo]
[せいよく, seiyoku] Geschlechtstrieb [Add to Longdo]
[せいびょう, seibyou] Geschlechtskrankheit [Add to Longdo]
[せいへき, seiheki] -Hang, Neigung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top