Search result for

(66 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -性-, *性*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せいべつ, seibetsu] (n) เพศ (ชายหรือหญิง)
[せいかく, seikaku] (n) 1.นิสัย 2.ลักษณะนิสัย
転換手術[せいてんかんしゅじゅつ, seitenkanshujutsu] (n) การผ่าตัดแปลงเพศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょうわる, shouwaru] (n) ความผันแปร ความไม่คงที่
[せいのう, seinou] (n) สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[性, xìng, ㄒㄧㄥˋ] sex, nature, character; suffix converting a verb to an adjective
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] heart

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せい, sei] (n,n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) {Buddh} that which does not change according to external influences [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) nature (of a person); (2) sex; (3) gender; (suf) (4) (indicating quality or condition) -ty; -ity; -ness; -cy; (P) [Add to Longdo]
;相[さが;なりくせ()(ok), saga ; narikuse ( sei )(ok)] (n) (1) one's nature; one's destiny; (2) custom; tradition; habit [Add to Longdo]
が合う[しょうがあう, shougaau] (exp,v5u) to get along well with [Add to Longdo]
に合う[しょうにあう, shouniau] (exp,v5u) to be congenial; to agree with one [Add to Longdo]
の悪い犬[しょうのわるいいぬ, shounowaruiinu] (n) vicious dog; ill-tempered dog [Add to Longdo]
の解放[せいのかいほう, seinokaihou] (exp) sexual liberation [Add to Longdo]
の区別[せいのくべつ, seinokubetsu] (n) distinction of the sexes [Add to Longdo]
の自由[せいのじゆう, seinojiyuu] (n) sexual freedom [Add to Longdo]
の良い[しょうのよい, shounoyoi] (n) of good quality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence [Add to Longdo]
[xìng shì, ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ, ] sex [Add to Longdo]
[xìng jiāo, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ, ] sexual intercourse [Add to Longdo]
交高潮[xìng jiāo gāo cháo, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, ] orgasm [Add to Longdo]
伙伴[xìng huǒ bàn, ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] sexual partner [Add to Longdo]
[xìng bàn, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄢˋ, ] sexual partner [Add to Longdo]
伴侣[xìng bàn lǚ, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] sex partner [Add to Longdo]
偏好[xìng piān hào, ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄢ ㄏㄠˋ, ] sexual preference [Add to Longdo]
健康[xìng jiàn kāng, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ, ] sexual health [Add to Longdo]
传播[xìng chuán bō, ㄒㄧㄥˋ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ, / ] sexually transmitted [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Why in the world would you do that?" the other asked.「またまた、なんでそんなことするの?」もう片方の女が聞いた。
He asked the men, "Would you share a room?" "Certainly, we will," answered the three men.「一部屋に3人で泊まっていただけますか。」と彼はたずねました。「ええ、かまいませんよ。」と3人の男は答えました。
Terms like "sexism" are now in vogue.差別」という言葉が今、流行っている。
Now that I have children, I will hold out, the woman said.「子供たちがいるから、私がんばるわ」とその女は言った。 [F]
My husband passed on two year ago, an elderly lady said.「夫は2年前に亡くなりました」と初老の女は言った。
An old lady guided us through the castle.1人の年老いた女が私たちに城の中を案内してくれた。
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女の中には、夏休みに海外旅行にでたいと思う人も多い。
Two women are taking it easy on a bench in plaza.2人の女が公園のベンチでくつろいでいる。
There were two women on board.2人の女が乗船していた。
The two ladies smiled at each other.2人の女はお互い微笑みあった。
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の男が車の故障の原因を調べている。
There were three men.3人の男がいた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What will you do now?[CN] 和白川美波付出了命 让我发现邀请函的寄件人是小林佑希 Emotions (2017)
Mr. Sakurai.[CN] 这些女人是赌上了命住进那个家的 还要每个月支付我一百万元 Disbanded (2017)
The invitations said that they might lose their life.[JA] 招待状には 命を失う可能があると 書いてあったという Confrontation (2017)
Weren't you afraid that you might lose your life?[JA] 命を失う危険があるなんて 怖くなかったのかなって Emotions (2017)
Hitomi, in the invitation, it said someone might lose their life, right?[JA] ひとみちゃん 招待状には 命を失う可能があるって 書いてあったんだよね Emotions (2017)
Can I cry?[CN] 只因话题而读的人 会去看那些旧作吗? Confrontation (2017)
-Condemned criminal?[CN] 那么就有请那边后方的男 Appeal (2017)
If they read your book just because it's a hot topic, would they read your older books too?[JA] 話題だけで読んだ人が 過去作 読みますか? Confrontation (2017)
It's all quite obvious.[CN] 服装、时代、效率 Confrontation (2017)
Looks, contemporary trends, and efficiency.[JA] ルック 時代 効率 Confrontation (2017)
Hitomi Tsukamoto's true identity.[JA] 塚本(つかもと)ひとみの素 Confrontation (2017)
Even though she knew it was me, she still provoked me.[JA] (佑希) 私の素を分かった上で 挑発したりするから Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[せいのう, seinou] performance [Add to Longdo]
能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty [Add to Longdo]
能監視[せいのうかんし, seinoukanshi] performance monitoring [Add to Longdo]
能管理[せいのうかんり, seinoukanri] performance management [Add to Longdo]
能評価[せいのうひょうか, seinouhyouka] benchmark [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せい, sei] TEMPERAMENT [Add to Longdo]
[せい, sei] Temperament [Add to Longdo]
[せい, sei] GESCHLECHT, NATUR, EIGENSCHAFT [Add to Longdo]
[せい, sei] Geschlecht, Natur, Eigenschaft [Add to Longdo]
[せいこう, seikou] Geschlechtsverkehr [Add to Longdo]
[しょうぶん, shoubun] Natur, Veranlagung [Add to Longdo]
[せいかく, seikaku] Charakter, Persoenlichkeit [Add to Longdo]
[せいよく, seiyoku] Geschlechtstrieb [Add to Longdo]
[せいびょう, seibyou] Geschlechtskrankheit [Add to Longdo]
[せいへき, seiheki] -Hang, Neigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top