ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -月-, *月*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[月, yuè, ㄩㄝˋ] moon; month
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [pictographic] A crescent moon,  Rank: 169
[有, yǒu, ㄧㄡˇ] to have, to own, to possess; to exist
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 8
[期, qī, ㄑㄧ] a period of time; date, time; phase
Radical: Decomposition: 其 (qí ㄑㄧˊ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] moon,  Rank: 253
[望, wàng, ㄨㄤˋ] to expect, to hope, to look forward to
Radical: Decomposition: 亡 (wáng ㄨㄤˊ)  月 (yuè ㄩㄝˋ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] A king 王 gazing at the moon 月; 亡 provides the pronunciation,  Rank: 326
[服, fú, ㄈㄨˊ] clothes; to dress, to wear; to take medicine
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  卩 (jié ㄐㄧㄝˊ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 卩 putting on 又 a coat 月,  Rank: 365
[朝, cháo, ㄔㄠˊ] to face; direct, facing; dynasty; morning
Radical: Decomposition: 龺 (gān ㄍㄢ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] moon,  Rank: 593
[朋, péng, ㄆㄥˊ] friend, pal, acquaintance
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] Two people 月 walking together,  Rank: 882
[朗, lǎng, ㄌㄤˇ] bright, clear, distinct
Radical: Decomposition: 良 (liáng ㄌㄧㄤˊ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] moon,  Rank: 1,276
[朦, méng, ㄇㄥˊ] dim, obscure; the condition of the moon
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  蒙 (méng ㄇㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] moon,  Rank: 2,826
[胧, lóng, ㄌㄨㄥˊ] blurry, obscured; the condition or appearance of the moon
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] moon,  Rank: 2,837

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuè, ㄩㄝˋ, ] moon; month, #33 [Add to Longdo]
[yuè fèn, ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ, ] month, #1,178 [Add to Longdo]
[měi yuè, ㄇㄟˇ ㄩㄝˋ, ] each month, #3,330 [Add to Longdo]
[běn yuè, ㄅㄣˇ ㄩㄝˋ, ] this month; the current month, #3,694 [Add to Longdo]
[suì yuè, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ, / ] the years of a person's life, #4,252 [Add to Longdo]
[wǔ yuè, ㄨˇ ㄩㄝˋ, ] May; fifth month, #5,021 [Add to Longdo]
[yuè liang, ㄩㄝˋ ㄌㄧㄤ˙, ] moon, #5,056 [Add to Longdo]
[sān yuè, ㄙㄢ ㄩㄝˋ, ] March; third month, #6,211 [Add to Longdo]
[yī yuè, ㄧ ㄩㄝˋ, ] first month; January, #6,615 [Add to Longdo]
[shí yuè, ㄕˊ ㄩㄝˋ, ] October; tenth month, #6,764 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[つきよ, tsukiyo] แสงจันทร์
[げっこう, gekkou] (n) แสงจันทร์, แสงเดือน
曜日[げつようび, getsuyoubi, getsuyoubi , getsuyoubi] (n ) วันจันทร์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つき, tsuki] Thai: พระจันทร์ English: moon
[つき, tsuki] Thai: คำเรียกเดือน เช่น เดือนมกราคม English: month

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つき, tsuki] (n-suf) month (of the year); used after number or question word (e.g. nan or nani) [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n) (abbr) (See 曜) Monday [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n) (1) moon; (n-t) (2) month; (P) [Add to Longdo]
々(P);[つきづき, tsukiduki] (n-adv,n-t,adj-no) every month; monthly; month by month; (P) [Add to Longdo]
と鼈;とすっぽん[つきとすっぽん, tsukitosuppon] (exp) like the difference between heaven and hell [Add to Longdo]
の頃[つきのころ, tsukinokoro] (n) (arch) a good time to view the moon (i.e. when it is full) [Add to Longdo]
の出[つきので, tsukinode] (n) moonrise; rise of the moon [Add to Longdo]
の障り[つきのさわり, tsukinosawari] (n) menses [Add to Longdo]
の入り[つきのいり, tsukinoiri] (n) moonset; moondown [Add to Longdo]
の物[つきのもの, tsukinomono] (n) menstruation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"When do you swim?" "I swim in July."「あなたはいつ泳ぎますか」「7です」
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は今その映画館で上映中です。
Ten years is a long time.10年というのは、長い年だ。
After an absence of ten months he returned home.10ヶぶりで彼は帰国した。
It's the third of October.103日です。
Indian summers run into October.10になっても暑さがぶり返してくることがありますよ。
We have a lot of very fine days in October.10には快晴の日が多い。
There was a suggestion that the general meeting should take place in October.10に総会を開催すべきだという提案があった。
One day in October, when Sadako was awake, she saw her mother crying.10のある日、禎子が目を覚ますと、お母さんが泣いていた。
Ten years is a short time when we look back at it.10年というのは、振り返ってみると短い年だ。
I would like to attend the party on November 1st.111日のパーティーに参加します。
It gets cold day by day in November.11に入ると日増しに寒くなる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They paid me one million yen a month in rent.[JA] 毎 100万円もの家賃を 支払っていた Emotions (2017)
"Then the moon came out to shine"[CN] "忽然光照射" La Vie en Rose (2007)
They pay me one million yen a month in rent.[JA] 毎 僕に100万円もの 家賃を支払っている Affection (2017)
Half of us would be dead within the month.[CN] 半个后有一半就会挂点 Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
"Paris, Montmartre October 1 935"[CN] (巴黎蒙马特,1935年10 La Vie en Rose (2007)
"They're bargain basement goods, not the finest jewels"[CN] "她们是下货,不是贵首饰" La Vie en Rose (2007)
Those women risked their lives to live in that house while paying me one million yen a month.[JA] 女たちは命を懸けて あの家に入居していた 毎 100万円を僕に支払いながら Disbanded (2017)
They paid me one million yen a month in rent.[JA] 毎 100万円もの家賃を 支払っていた Confrontation (2017)
"Grasse, October 1 963"[CN] (格斯,1963年10 La Vie en Rose (2007)
"New York, May 8, 1 959"[CN] (纽约,1959年58日) La Vie en Rose (2007)
They pay me one million yen a month in rent.[JA] 毎 僕に100万円もの 家賃を支払っている Appeal (2017)
They pay me one million yen a month in rent.[JA] 毎 僕に100万円もの 家賃を支払っている Disbanded (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つき, tsuki] Monat [Add to Longdo]
[つき, tsuki] Mond, Monat [Add to Longdo]
ロケット[つきろけっと, tsukiroketto] Mondrakete [Add to Longdo]
[げつよう, getsuyou] Montag [Add to Longdo]
曜日[げつようび, getsuyoubi] Montag [Add to Longdo]
[げつまつ, getsumatsu] Ende_des_Monats, Monatsende [Add to Longdo]
[げっきゅう, gekkyuu] Monatsgehalt [Add to Longdo]
[げっしゃ, gessha] monatliches_Schulgeld, monatliche_Unterichtsgebuehr [Add to Longdo]
[げっぷ, geppu] Monatsrate [Add to Longdo]
[げつれい, getsurei] Mondalter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top