ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -心-, *心*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[心, xīn, ㄒㄧㄣ] heart; mind; soul
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A heart,  Rank: 90
[想, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to believe, to wish for; to consider, to plan, to think
Radical: Decomposition: 相 (xiāng ㄒㄧㄤ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mind,  Rank: 99
[意, yì, ㄧˋ] thought, idea, opinion; desire, wish; meaning, intention
Radical: Decomposition: 音 (yīn ㄧㄣ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 104
[总, zǒng, ㄗㄨㄥˇ] to gather, to collect; overall, altogether
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Many mouths 口 speaking with one mind 心,  Rank: 228
[感, gǎn, ㄍㄢˇ] to affect, to move, to touch; to perceive, to sense
Radical: Decomposition: 咸 (xián ㄒㄧㄢˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Two hearts 心 beating together 咸,  Rank: 243
[必, bì, ㄅㄧˋ] surely, certainly; must; will
Radical: Decomposition: 心 (xīn ㄒㄧㄣ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 248
[思, sī, ] to think, to ponder, to consider; final particle
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Weighing something with your mind 囟 (altered) and heart 心,  Rank: 298
[怎, zěn, ㄗㄣˇ] what? why? how?
Radical: Decomposition: 乍 (zhà ㄓㄚˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 382
[息, xī, ㄒㄧ] to end, to cease, to put a stop to; pause, breath, rest; news
Radical: Decomposition: 自 (zì ㄗˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] To breathe (life, 心) through one's nose 自; 心 also provides the pronunciation,  Rank: 428
[念, niàn, ㄋㄧㄢˋ] to think of, to recall; to study
Radical: Decomposition: 今 (jīn ㄐㄧㄣ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] To keep the present 今 in mind 心,  Rank: 477

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] heart; mind, #199 [Add to Longdo]
[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] center; heart; core, #389 [Add to Longdo]
[kāi xīn, ㄎㄞ ㄒㄧㄣ, / ] to feel happy; to rejoice; to have a great time; to make fun of sb, #790 [Add to Longdo]
[xīn li, ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, / ] in ones heart and mind, #906 [Add to Longdo]
[xīn li, ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, ] in one's heart and mind, #906 [Add to Longdo]
[xīn qíng, ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, ] mood; frame of mind, #930 [Add to Longdo]
[xīn lǐ, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ, ] mental; psychological, #997 [Add to Longdo]
[xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ, ] central point; in one's thoughts; in one's heart, #1,314 [Add to Longdo]
[hé xīn, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄣ, ] core; nucleus, #1,384 [Add to Longdo]
[guān xīn, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] to care for sth; caring; concerned, #1,590 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しんぞう, shinzou] (n) หัวใจ, See also: Related:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
地好い[ここちよい, kokochiyoi] สบายๆ , ทำให้อารมณ์ดี
臓病[しんぞうびょう, shinzoubyou] (n name) โรคหัวใจ
[しんぱい, shinpai] (n ) (เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), S. . worrier n.
[しんきん, shinkin] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจ , See also: R. cardiac muscle
筋炎[しんきんえん, shinkin'en] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ , See also: R. myocarditis
[しんり, shinri] (n ) จิตใจ
を和ませる[こころをなごませる, kokorowonagomaseru] (vt ) ทำให้จิตใจอ่อนโยนลง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こころ, kokoro] Thai: ความในใจ
[こころ, kokoro] Thai: ความจริงใจ
[こころ, kokoro] Thai: จิตใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (1) mind; heart; spirit; (2) the meaning of a phrase (riddle, etc.); (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) heart; mind; (n,suf) (2) (See 愛郷) spirit; vitality; inner strength; (3) (See 二十八宿) Chinese "Heart" constellation (one of the 28 mansions); (4) (arch) friend; (P) [Add to Longdo]
から[しんから(P);こころから(P), shinkara (P); kokorokara (P)] (adv) from the bottom of one's heart; heart and soul; by nature; (P) [Add to Longdo]
がけ(P);掛け(P);懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P) [Add to Longdo]
がける(P);掛ける(P);懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
がこもる;が籠もる[こころがこもる, kokorogakomoru] (exp,v5r) to be thoughtful (of a gift, etc.); to be from the heart; to be made with loving care [Add to Longdo]
が引かれる;がひかれる[こころがひかれる, kokorogahikareru] (exp,v1) to feel the call of ...; to have one's heart-strings pulled [Add to Longdo]
が広い[こころがひろい, kokorogahiroi] (exp,adj-i) (See の広い) generous; broad-minded; big-hearted [Add to Longdo]
が込められた[こころがこめられた, kokorogakomerareta] (exp) wholehearted [Add to Longdo]
が清まる[こころがきよまる, kokorogakiyomaru] (exp,v5r) to feel purified [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I want that book", he said to himself.「あの本がほしい」と彼はの中で思いました。
"How do you find your washing-machine?" "Not so bad."「その洗濯機の使い地はどうですか」「まあまあです」 [F]
"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."「その話の結末はハッピー・エンドですか」「まあ、とにかく、温まる結末ではありました」
I said to myself, "That's a good idea."「それはいい考えだ」と、私はの中で思った。
"I must get well," Sadako said to herself.「元気にならなくっちゃ」禎子はの中で思った。
Maria said to herself, "I am very lucky."「私はとても幸運だわ」とマリアはの中で思った。 [F]
She said to herself, "I am very happy."「私はとても幸運だわ」と彼女はの中で思った。 [F]
"I am happy," she said to herself.「私は幸福だわ」と彼女はの中で思った。 [F]
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
Our train leaves at 9. Don't worry. We'll make it.「電車は9時出発だよ」「配するな。間に合うさ」
"She'll make it, I'm sure." "I'm just worried."「彼女はうまくやるよ、きっと」「本当に配だわ」 [F]
"How pretty she is!" said Ben to himself.「彼女はなんてきれいなんだろう」とベンはの中で思った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look out![CN] 小 The Sicilian Clan (1969)
Relax.[CN] 放 Chat sup yee ga fong hak (1973)
Watch it.[CN] 小 Double Indemnity (1944)
- What are conscience?[JA] 良って? Pinocchio (1940)
- And me.[CN] -我开 A Tale of Springtime (1990)
Oh.[JA] 安して? Innocence (2012)
As dreamers do[JA] の夢をかなえてくれる Pinocchio (1940)
Watch out![CN] 小 It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
- Are you my conscience?[JA] 君が良? 私が? Pinocchio (1940)
Don't worry, Figaro. I sti...[JA] 配するな フィガロ Pinocchio (1940)
A snack?[CN] 点 Life Is Beautiful (1997)
Be careful![CN] 小一点 Falling Down (1993)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こころ, kokoro] Herz, Gemuet [Add to Longdo]
がけ[こころがけ, kokorogake] Absicht, Gesinnung, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]
の琴線[こころのきんせん, kokoronokinsen] innerste_Seele [Add to Longdo]
の糧[こころのかて, kokoronokate] geistige_Nahrung [Add to Longdo]
[しんろう, shinrou] Kummer, Sorge [Add to Longdo]
得る[こころえる, kokoroeru] wissen, kennen, verstehen [Add to Longdo]
[しんぷく, shinpuku] Bewunderung_und_Hingabe, Ergebenheit [Add to Longdo]
[しんぼう, shinbou] -Achse, -Welle [Add to Longdo]
構え[こころがまえ, kokorogamae] geistige_Haltung, Vorbereitung [Add to Longdo]
理学[しんりがく, shinrigaku] Psychologie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top