Search result for

(61 entries)
(0.0605 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -心-, *心*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しんぞう, shinzou] (n) หัวใจ, See also: Related:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
地好い[ここちよい, kokochiyoi] สบายๆ , ทำให้อารมณ์ดี
臓病[しんぞうびょう, shinzoubyou] (n name) โรคหัวใจ
[しんぱい, shinpai] (n ) (เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), S. . worrier n.
[しんきん, shinkin] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจ , See also: R. cardiac muscle
筋炎[しんきんえん, shinkin'en] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ , See also: R. myocarditis
[しんり, shinri] (n ) จิตใจ
を和ませる[こころをなごませる, kokorowonagomaseru] (vt ) ทำให้จิตใจอ่อนโยนลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こころ, kokoro] Thai: ความในใจ
[こころ, kokoro] Thai: ความจริงใจ
[こころ, kokoro] Thai: จิตใจ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[㥯, yǐn, ˇ] careful, prudent; compassionate; grieved; worried
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[心, xīn, ㄒㄧㄣ] heart; mind; soul
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A heart
[必, bì, ㄅㄧˋ] surely, certainly; must; will
Radical: Decomposition: 心 (xīn ㄒㄧㄣ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: []
[忌, jì, ㄐㄧˋ] jealous, envious; to fear; to shun
Radical: Decomposition: 己 (jǐ ㄐㄧˇ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[忍, rěn, ㄖㄣˇ] to endure, to bear, to suffer, to tolerate
Radical: Decomposition: 刃 (rèn ㄖㄣˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A knife 刃 piercing the heart 心; 刃 also provides the pronunciation
[忐, tǎn, ㄊㄢˇ] nervous, timorous
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A weight on 上 the heart 心
[忑, tè, ㄊㄜˋ] fearful, nervous, timid
Radical: Decomposition: 下 (xià ㄒㄧㄚˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A weight under 下 the heart 心
[忒, tè, ㄊㄜˋ] excessive (in a bad way); to err, to make a mistake
Radical: Decomposition: 弋 (yì ㄧˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[志, zhì, ㄓˋ] determination, will; mark, sign; to record, to write
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] The mind 心 of a scholar 士; 士 also provides the pronunciation
[忘, wàng, ㄨㄤˋ] to forget, to miss, to neglect, to overlook
Radical: Decomposition: 亡 (wáng ㄨㄤˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (1) mind; heart; spirit; (2) the meaning of a phrase (riddle, etc.); (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) heart; mind; (n,suf) (2) (See 愛郷) spirit; vitality; inner strength; (3) (See 二十八宿) Chinese "Heart" constellation (one of the 28 mansions); (4) (arch) friend; (P) [Add to Longdo]
から[しんから(P);こころから(P), shinkara (P); kokorokara (P)] (adv) from the bottom of one's heart; heart and soul; by nature; (P) [Add to Longdo]
がけ(P);掛け(P);懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P) [Add to Longdo]
がける(P);掛ける(P);懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
がこもる;が籠もる[こころがこもる, kokorogakomoru] (exp,v5r) to be thoughtful (of a gift, etc.); to be from the heart; to be made with loving care [Add to Longdo]
が引かれる;がひかれる[こころがひかれる, kokorogahikareru] (exp,v1) to feel the call of ...; to have one's heart-strings pulled [Add to Longdo]
が広い[こころがひろい, kokorogahiroi] (exp,adj-i) (See の広い) generous; broad-minded; big-hearted [Add to Longdo]
が込められた[こころがこめられた, kokorogakomerareta] (exp) wholehearted [Add to Longdo]
が清まる[こころがきよまる, kokorogakiyomaru] (exp,v5r) to feel purified [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
トムは英語のテストの結果を配しているようだった。Tom looked worried about the result of an English test.
トムは初者だが飲み込みが速い。Tom's a beginner, but he catches on fast.
トムは知らない人に混じって居地が悪かった。Tom is ill at ease among strangers.
とりわけスリに御用Above all, beware of pickpockets.
どんなことになっても私は決を変えない。Come what may, I shall never change my mind.
どんな犠牲を払ってもその仕事を完成させようと彼は決していた。He was determined to finish the work at any cost.
どんな事が起こっても私はを変えません。Come what may, I won't change my mind.
なにが起きようとも私は決を変えない。Come what may, I won't change my mind.
なるほどその少年は腕白だが、はやさしい。It is true the boy mischievous, but he is kind at heart.
なるほど君の計画はもっともらしく聞こえるが、肝なのは、それで取り引きが増えるのかどうかということだ。 [M]Your plan sounds good, but the bottom line is : "Will it bring us more business?"

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] heart; mind [Add to Longdo]
[xīn xià, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄚˋ, ] in mind [Add to Longdo]
[xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ, ] central point; in one's thoughts; in one's heart [Add to Longdo]
中有数[xīn zhōng yǒu shù, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] to know what's going on [Add to Longdo]
乱如麻[xīn luàn rú má, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄢˋ ㄖㄨˊ ㄇㄚˊ, / ] one's thoughts in a whirl (成语 saw); confused; disconcerted; upset [Add to Longdo]
[xīn shì, ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] a load on one's mind; worry [Add to Longdo]
[xīn yí, ㄒㄧㄣ ㄧˊ, / ] to admire [Add to Longdo]
[xīn bāo, ㄒㄧㄣ ㄅㄠ, ] pericardium [Add to Longdo]
口如一[xīn kǒu rú yī, ㄒㄧㄣ ㄎㄡˇ ㄖㄨˊ ㄧ, ] lit. heart and mouth as one (成语 saw); to say what you think; honest and straightforward [Add to Longdo]
[xīn tǔ, ㄒㄧㄣ ㄊㄨˇ, ] subsoil [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こころ, kokoro] Herz, Gemuet [Add to Longdo]
がけ[こころがけ, kokorogake] Absicht, Gesinnung, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]
の琴線[こころのきんせん, kokoronokinsen] innerste_Seele [Add to Longdo]
の糧[こころのかて, kokoronokate] geistige_Nahrung [Add to Longdo]
[しんろう, shinrou] Kummer, Sorge [Add to Longdo]
得る[こころえる, kokoroeru] wissen, kennen, verstehen [Add to Longdo]
[しんぷく, shinpuku] Bewunderung_und_Hingabe, Ergebenheit [Add to Longdo]
[しんぼう, shinbou] -Achse, -Welle [Add to Longdo]
構え[こころがまえ, kokorogamae] geistige_Haltung, Vorbereitung [Add to Longdo]
理学[しんりがく, shinrigaku] Psychologie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top