ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pronounce

P R AH0 N AW1 N S   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pronounce-, *pronounce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pronounce[VI] ประกาศ, Syn. proclaim, declare
pronounce[VT] ประกาศ, Syn. proclaim, declare
pronounce[VI] ออกเสียง, See also: เปล่งเสียง, Syn. articulate, enuciate
pronounce[VT] ออกเสียง, See also: เปล่งเสียง, Syn. articulate, enuciate
pronounced[ADJ] ที่เปล่งเสียง
pronounced[ADJ] ชัดเจน, Syn. clear, notable
pronounce for[PHRV] ตัดสินเพื่อ, Syn. pronounce against
pronouncement[N] การออกเสียง
pronouncement[N] คำแถลงการณ์, Syn. declaration, statement
pronounce against[PHRV] ตัดสิน, See also: พิพากษา, Syn. pronounce for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pronounce(พระเนาซฺ') vt. ออกเสียง,อ่าน,แถลง,ประกาศ,กล่าว,วินิจฉัย,ตัดสิน (คดี) ,ออกเสียง,แถลง,ประกาศ, See also: pronounceable adj. pronouncer n., Syn. enunciate
pronounced(พระเนาซฺทฺ') adj. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,เด็ดขาด,ซึ่งพูดออกมา., Syn. marked,-A. subtle
pronouncement(พระเนาซฺ'เมินทฺ) n. การประกาศ,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง,ข้อคิดเห็น ความเห็น,การออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
pronounce(vt) ประกาศ,แถลง,อ่าน,กล่าว,วินิจฉัย,ตัดสินคดี
pronouncement(n) การประกาศ,การกล่าว,คำวินิจฉัย,คำแถลง,ความคิดเห็น
mispronounce(vi) ออกเสียงผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pronouncementคำแถลง, คำชี้ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were on the road in Spain, and I noticed that the people there pronounce the letter S with, like, a T-H "th" sound, so instead of saying Spain, they say Thpain, you know,ตอนเราเดินทางอยู่ที่สเปน ผมสังเกตเห็นว่า คนที่นั่นออกเสียง "ส" เหมือน "ท" นะ งั้นแทนที่จะออกเสียงว่าสเปน พวกเขาก็ออกเสียงว่า ทเปน น่ะสิ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Ha! God, I didn't even think you could pronounce "biometrics."พระเจ้า ไม่ยักรู้ว่าพี่พูดคำว่า Biometrics เป็นด้วย Beyond Redemption (2015)
I now pronounce you husband and wife. ["The Four Seasons" playing] [Applause]ตอนนี้ผมขอประกาศว่า คุณคือสามีและภรรยา จัดงานได้สวยงาม Suicidal Tendencies (2015)
I pronounce thee a knight of the Hefeweizen Order, all right?นี่คือคำสั่งจากอัศวิน แห่งเฮเฟไวเซน Paper Towns (2015)
I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bear.ผมขอประกาศให้คุณเป็นสามีภรรยากัน Ted 2 (2015)
Have I not told you how to pronounce the letter R?การออกเสียงตัวอักษร R? The Electric Boy (2014)
I don't think he likes himself, or he'd pronounce it "Michael."เขาคงใช้ชื่อ "ไมเคิล" แล้ว ถ้ารักตัวเอง Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
Finally, someone tells me how to pronounce that word.ในที่สุดผมก็ได้ยินคำๆนี้สักที เนื้อ? Gone Girl (2014)
At 12 past 11:00, police and E.M.T.s arrive, but they pronounce Parkman dead at the scene.11.12 นาที ตำตรวจและกู้ชีพก็มาถึง และบอกว่าปาร์คแมนเสียชิวิตแล้วในที่เกิดเหตุ The Red Tattoo (2013)
I hereby pronounce you husband and wife.ฉันขอประกาศว่า คุณเป็นสามีภรรยากัน Wedding in Red (2013)
I now pronounce you husband and wife.ฉันขอประกาศให้ ทั้งคู่เป็นสามี ภรรยากัน Wedding in Red (2013)
I hereby pronounce you husband and wife.ฉันขอประกาศว่าคุณทั้งสอง เป็นคู่สามีภรรยากัน Union (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pronounceAn Englishman would not pronounce it like that.
pronounceDo you know how to pronounce this word?
pronounceHe pronounces English word in Spanish fashion because he is Mexican.
pronounceHe pronounces English words in Spanish fashion because he is a Mexican.
pronounceHow do you pronounce this word?
pronounceHow do you pronounce your last name?
pronounceHow do you pronounce your name?
pronounceHow is the word pronounced?
pronounceI am not sure how to pronounce the word.
pronounceI can't find any logic to English spelling. T-O-G-H can be pronounced as fish. [Lie]
pronounceI can't tell you how to pronounce the word.
pronounceI don't know how to pronounce his name.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสก[V] recite an incantation over, See also: pronounce an incantation over, cast/put a spell on, Syn. ปลุกเสก, เสกเป่า, Example: พ่อหมอเริ่มเสกคาถาพร้อมกับพ่นน้ำมนตร์ให้เขาฟื้นขึ้นมา, Thai definition: ร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
เอ่ย[V] utter, See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate, Syn. เอื้อนเอ่ย, Example: เธอเอ่ยขึ้นก่อนที่ผมจะอ้าปากพูดอะไรเสียอีก, Thai definition: เปล่งเสียงพูด, เริ่มพูด
ออกเสียง[V] pronounce, See also: voice, sound, Syn. เปล่งเสียง, Example: ครูภาษาไทยสอนเด็กให้รัวลิ้นไว้เพื่อหัดออกเสียง ร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าน[v.] (ān) EN: pronounce   FR: prononcer
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphiphāksā khadī) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)   
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced   FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
อ่านอย่างไร[v. exp.] (ān yāngrai) EN: how to pronounce ?   FR: comment doit-on prononcer ?
ให้ศีล[v. exp.] (hai sīn) EN: pronounce precepts   
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare   FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer
กล่าวคำตัดสิน[v. exp.] (klāo kham tatsin) EN: pronounce a judgement   
เอ่ย[v.] (oēi) EN: utter ; pronounce ; say ; speak ; mention ; express ; articulate   FR: s'exclamer ; proférer
ออกเสียง[v.] (øksīeng) EN: pronounce ; be pronounced ; voice ; sound ; voice one's opinion   FR: prononcer ; se prononcer ; articuler
ออกเสียงตามสำเนียงเดิม[v. exp.] (øksīeng tām samnīeng doēm) EN: pronounce the old way   FR: prononcer à l'ancienne

CMU English Pronouncing Dictionary
PRONOUNCE    P R AH0 N AW1 N S
PRONOUNCED    P R AH0 N AW1 N S T
PRONOUNCES    P R AH0 N AW1 N S IH0 Z
PRONOUNCEMENT    P R AH0 N AW1 N S M AH0 N T
PRONOUNCEMENTS    P R AH0 N AW1 N S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pronounce    (v) prˈənˈauns (p r @1 n au1 n s)
pronounced    (v) prˈənˈaunst (p r @1 n au1 n s t)
pronounces    (v) prˈənˈaunsɪz (p r @1 n au1 n s i z)
pronounceable    (j) prˈənˈaunsəbl (p r @1 n au1 n s @ b l)
pronouncement    (n) prˈənˈaunsmənt (p r @1 n au1 n s m @ n t)
pronouncements    (n) prˈənˈaunsmənts (p r @1 n au1 n s m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣判[xuān pàn, ㄒㄩㄢ ㄆㄢˋ, ] pronounce a (judicial) sentence (after a verdict in a court of law), #10,685 [Add to Longdo]
发音[fā yīn, ㄈㄚ ㄧㄣ, / ] pronounce; pronunciation, #14,047 [Add to Longdo]
明言[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ, ] pronounced, #45,762 [Add to Longdo]
可读音性[kě dú yīn xìng, ㄎㄜˇ ㄉㄨˊ ㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ, / ] pronounceability [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
[, he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) [Add to Longdo]
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i' [Add to Longdo]
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u' [Add to Longdo]
訓む[よむ, yomu] (v5m,vt) (See 読む) to pronounce kanji (using the native Japanese reading) [Add to Longdo]
肩衝[かたつき, katatsuki] (n) (See 茶入) tea container having pronounced "shoulders" near the neck [Add to Longdo]
言い渡し(P);言渡し[いいわたし, iiwatashi] (n) sentence; judgment; judgement; pronouncement; order; command; (P) [Add to Longdo]
御師[おし;おんし, oshi ; onshi] (n) (usu. pronounced おんし at Ise Shrine) low-ranking Shinto priest [Add to Longdo]
済み;済(io)[ずみ;すみ, zumi ; sumi] (n-suf,n) (pronounced ずみ only when a suffix) arranged; taken care of; settled; completed [Add to Longdo]
[さい, sai] (n,n-suf) (1) (pronounced ぎわ when a suffix) edge; brink; verge; side; (2) time; moment of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pronounce \Pro*nounce"\, v. t. [imp. & p. p. {Pronounced}; p.
   pr. & vb. n. {Pronounging}.] [F. prononcer, L. pronunciare;
   pro before, forth + nunciare, nuntiare, to announce. See
   {Announce}.]
   [1913 Webster]
   1. To utter articulately; to speak out or distinctly; to
    utter, as words or syllables; to speak with the proper
    sound and accent as, adults rarely learn to pronounce a
    foreign language correctly.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter officially or solemnly; to deliver, as a decree
    or sentence; as, to pronounce sentence of death.
    [1913 Webster]
 
       Sternly he pronounced
       The rigid interdiction.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To speak or utter rhetorically; to deliver; to recite; as,
    to pronounce an oration.
    [1913 Webster]
 
       Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to
       you.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To declare or affirm; as, he pronounced the book to be a
    libel; he pronounced the act to be a fraud.
    [1913 Webster]
 
       The God who hallowed thee and blessed,
       Pronouncing thee all good.      --Keble.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To deliver; utter; speak. See {Deliver}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pronounce \Pro*nounce"\, v. i.
   [1913 Webster]
   1. To give a pronunciation; to articulate; as, to pronounce
    faultlessly. --Earle.
    [1913 Webster]
 
   2. To make declaration; to utter on opinion; to speak with
    confidence. [R.] --Dr. H. More.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pronounce \Pro*nounce"\, n.
   Pronouncement; declaration; pronunciation. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pronounce
   v 1: speak, pronounce, or utter in a certain way; "She
      pronounces French words in a funny way"; "I cannot say `zip
      wire'"; "Can the child sound out this complicated word?"
      [syn: {pronounce}, {articulate}, {enounce}, {sound out},
      {enunciate}, {say}]
   2: pronounce judgment on; "They labeled him unfit to work here"
     [syn: {pronounce}, {label}, {judge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top