ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -着-, *着*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[着, zhe, ㄓㄜ˙] to make a move, to take action
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 41

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhāo, ㄓㄠ, / ] catch; receive; suffer, #26 [Add to Longdo]
[zháo, ㄓㄠˊ, / ] to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn, #26 [Add to Longdo]
[zhe, ㄓㄜ˙, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending, #26 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] to wear (clothes); to contact; to use; to apply, #26 [Add to Longdo]
[yǒu zhe, ㄧㄡˇ ㄓㄜ˙, / ] have; possess, #1,544 [Add to Longdo]
意味[yì wèi zhe, ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙, / ] signify; mean; imply, #2,158 [Add to Longdo]
[zhuó shǒu, ㄓㄨㄛˊ ㄕㄡˇ, / ] to put one's hand to it; to start out on a task; to set out, #4,559 [Add to Longdo]
[zháo jí, ㄓㄠˊ ㄐㄧˊ, / ] worry; feel anxious, #5,791 [Add to Longdo]
[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering, #6,329 [Add to Longdo]
[zhuó lì, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, / ] to put effort into sth; to try really hard, #6,751 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちゃくりく, chakuriku] (vt) ลงจอด, See also: landing

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちゃくよう, chakuyou] สวมใส่
[tsuku] (vt) มาถึง ถึง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
せる[きせる, kiseru] Thai: สวมเสื้อให้ English: to put on clothes
[きる, kiru] Thai: สวมใส่ English: to wear
[つく, tsuku] Thai: ไปถึง English: to arrive at

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちゃく, chaku] (n,n-suf) clothes; outfit; uniform; gi [Add to Longdo]
[ちゃく, chaku] (ctr) (1) counter for suits of clothing; (suf) (2) (See 到) arriving at ...; (P) [Add to Longdo]
々(P);[ちゃくちゃく, chakuchaku] (adv,adv-to) steadily; (P) [Add to Longdo]
[つく, tsuku] (v5k) (1) to arrive at; to reach; (2) (See 席にく) to sit on; to sit at (e.g. the table); (P) [Add to Longdo]
くや否や;くやいなや[つくやいなや, tsukuyainaya] (exp) ... had hardly arrived before ... [Add to Longdo]
こなし[きこなし, kikonashi] (n) dressing well [Add to Longdo]
こなす[きこなす, kikonasu] (v5s,vt) to wear (clothes) stylishly; to dress oneself stylishly [Add to Longdo]
[じゃくす, jakusu] (vs-c,vi) (arch) to insist on; to cling to; to adhere to [Add to Longdo]
する;著する[ちゃくする, chakusuru] (vs-s,vi) (1) to arrive; to reach; (2) to adhere; (3) (See す) to insist on; (vs-s,vt) (4) to put on; to wear [Add to Longdo]
せる[きせる, kiseru] (v1,vt) (1) to put clothes on (someone); (2) to plate; to gild; to veneer; (3) to accuse (of some crime); to give (a bad name); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You had better not wear the red dress." "Why not?"「あの赤い服をるのはよしなさい」「なぜいけないの」
"I can't stand it any more!" "Calm down. I'll come over as soon as possible."「もう我慢できないっ!」「落ちけよ。すぐそこに行くから。」
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、自分の教室に旨く行きくことができる」と彼は考えた。
I arrived at the station ten minutes late.10分おくれて私は駅にいた。
Ten minutes' walk brought us to the bus stop.10分歩くと、私たちはバス停にいた。
Ten minutes' walk brought me to the station.10分歩くと、私は駅にいた。
After ten minutes' walk we came to the museum.10分歩くと私達は博物館へいた。
We'll be home at about 11:00.11時ごろには家にくと思う。
In 11 hours we will arrive in San Francisco around 7:30.11時間後、7時30分頃サンフランシスコに到いたします。
Has Flight 123 arrived?123便は到しましたか。
We'll arrive there within an hour.1時間以内にそこにくでしょう。
It was not until a few days later that he arrived.2、3日たって初めて彼が到した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just relax.[JA] 落ちいて Internment (2013)
A lunatic like Owen could have found a hiding place before Rogers arrived here.[JA] オウエンのような狂人なら 隠れ場所を見つけたろうよ ロジャースが到する前に And Then There Were None (1945)
Listen.[CN] 听 Calamity Jane (1953)
Listen![CN] 听 Les Biches (1968)
Hello?[CN] - 躺? The Mysterious Magician (1964)
- Be calm.[JA] - 落ちいて! Bambi (1942)
- Hold this.[CN] 拿 Die Hard (1988)
Here.[JA] いたぜ Shaun of the Dead (2004)
When the boat arrives from the mainland, there will be ten dead bodies and a riddle no one can solve on Indian Island.[JA] 本土からボートが到したとき 10の死体と1つの謎が 残されるでしょう インディアン島の問題を 誰も解くことはできない And Then There Were None (1945)
- No. We wait while you get your coat.[JA] - いや、あなたがコートを るまでお待ちします And Then There Were None (1945)
I heard a noise while I was dressing.[JA] 服をているときに 物音がした And Then There Were None (1945)
Watch.[CN] 看 Once Upon a Time in China II (1992)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加入者[ちゃかにゅうしゃ, chakanyuusha] called party, called subscriber [Add to Longdo]
[ちゃっこ, chakko] incoming call [Add to Longdo]
呼受付信号[ちゃっこうけつけしんごう, chakkouketsukeshingou] call-accepted signal [Add to Longdo]
呼受付不可信号[ちゃっこうけつけふかしんごう, chakkouketsukefukashingou] call-not-accepted signal [Add to Longdo]
呼側NS利用者[ちゃっこがわNSりようしゃ, chakkogawa NS riyousha] called NS user [Add to Longdo]
呼側Nアドレス[ちゃっこがわNアドレス, chakkogawa N adoresu] called-(N)-address [Add to Longdo]
呼側SS利用者[ちゃっこがわSSりようしゃ, chakkogawa SS riyousha] called SS user [Add to Longdo]
呼側TS利用者[ちゃっこがわTSりようしゃ, chakkogawa TS riyousha] called TS user [Add to Longdo]
[ちゃくしん, chakushin] receiving, incoming [Add to Longdo]
信者[ちゃくしんしゃ, chakushinsha] recipient (of a transmission) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゃく, chaku] ANKUNFT, KLEIDUNG [Add to Longdo]
[つく, tsuku] ankommen [Add to Longdo]
ける[つける, tsukeru] anziehen, tragen [Add to Longdo]
せる[きせる, kiseru] jemanden_anziehen [Add to Longdo]
[きる, kiru] anziehen, tragen [Add to Longdo]
替える[きがえる, kigaeru] sich_umziehen [Add to Longdo]
[ちゃくふく, chakufuku] Unterschlagung, Veruntreuung [Add to Longdo]
[きもの, kimono] Kimono [Add to Longdo]
[ちゃくりく, chakuriku] Landung [Add to Longdo]
飾る[きかざる, kikazaru] sich_praechtig_kleiden, sich_schmuecken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top