Search result for

unter kontrolle bringen

(52 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unter kontrolle bringen-, *unter kontrolle bringen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unter kontrolle bringen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unter kontrolle bringen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll come to a point, where you won't be able to stop.Du drehst dann durch und kannst dich nicht mehr unter Kontrolle bringenHouse on the Edge of the Park (1980)
-You have to learn to control yourself.- Du musst dich unter Kontrolle bringenVictor Victoria (1982)
We have to touch it and control it.Berühren und unter Kontrolle bringenAkira (1988)
With any luck, the fragment may have run its course and the sub won't resist our efforts to recapture it.Vielleicht sind Teile des Programms schon abgelaufen und wir können das U-Boot wieder unter Kontrolle bringenThe Sincerest Form of Flattery (1994)
Were you able to get the T-cell anomalies under control?Konnten Sie die T-Zellen-Anomalien unter Kontrolle bringenExplorers (1995)
Now we got to get this thing under control.Wir müssen diese Sache unter Kontrolle bringenMidnight in the Garden of Good and Evil (1997)
So we wanna keep on top of any potential problems... that these stresses might cause for you.Diese Stresssymptome möchte ich unter Kontrolle bringenHungry (1999)
Something happened at Eric's house. The police came, but they couldn't control him.Die Polizei war bei Eric, konnte ihn aber nicht unter Kontrolle bringenLeech (2002)
My team can't do a search until we lock down. That could take a half hour.Ehe wir sie suchen können, müssen wir die Revolte unter Kontrolle bringenDay 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2003)
The only time we can hold a drug corner is when we assign officers to stand there.Wir können eine Drogenecke nur unter Kontrolle bringen, wenn wir dort Officer postieren. Reformation (2004)
We must get control of this situation, We have nine hours until the hand-off,Wir müssen es unter Kontrolle bringen. Wir haben 9 Stunden bis zur Übergabe. Hostage (2005)
We can handle 20 out-of-control inmates easier than 300.Wir können 20-30 besser unter Kontrolle bringen, als 300. Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
I couldn't control my hate anymore. and killed Shiro Kazuki.Ich konnte meinen Hass nicht mehr unter Kontrolle bringen und habe Shiro Kazuki getötet. Big Bang Love, Juvenile A (2006)
Now I'm telling you to get them under control.Nun, jetzt sage ich dir du sollst sie unter Kontrolle bringenDex, Lies, and Videotape (2007)
Well, now i'm telling you to get them under control!Nun, jetzt sage ich dir du sollst sie unter Kontrolle bringenThat Night, a Forest Grew (2007)
And you need to get in touch with your emotions, woman.Und Du musst Deine Gefühle unter Kontrolle bringen, Frau. Hell-A Woman (2007)
CTU has recovered the two remaining suitcase nukes.Die CTU konnte die zwei verbleibenden Kofferbomben unter Kontrolle bringenDay 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
We were able to take control of the aircraft, crash-landing it in an industrial park at the edge of the city.Wir konnten den Flugkörper unter Kontrolle bringen und ihn am Stadtrand in einer Industrieanlage notlanden. Day 6: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2007)
We were able to control the pre-term labor with tocolytics.Wir konnten die Wehen mit Wehenhemmern unter Kontrolle bringenFetal Position (2007)
If we don't get this under control, his blood will literally turn into water.Wenn wir das nicht unter Kontrolle bringen, dann wird sich sein Blut quasi in Wasser umwandeln. Family (2007)
I need you to bring yourself under control, because you're attracting attention,and that we don't need.Du musst dich unter Kontrolle bringen, weil du Aufmerksamkeit erregst, und das können wir jetzt nicht brauchen. Good Fences (2007)
If we get her chip into the ARTIE system, it can take over the whole thing.Ihr Chip könnte das ARTIE-System unter Kontrolle bringenVick's Chip (2008)
But we both want the same thing, we need our abilities under control.Aber wir wollen beide das Gleiche. Wir müssen unsere Fähigkeiten unter Kontrolle bringenChapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
- Dave, you've been here six weeks, And you don't seem any closer To coming to terms with your rage.Dave, sie waren sechste Monate hier, und es scheint nicht, das die nahe dran sind ihre Wut nicht unter Kontrolle bringenYou're Gonna Love Tomorrow (2008)
Because if, in some way, by controlling my emotions, I could control the crew's emotions,Als ob ich dadurch meine Gefühle unter Kontrolle bringen könnte, und auch die Emotionen der Crew. Virtuality (2009)
It's all a lie. I thought that I could stop it.Ich dachte, ich könnte es unter Kontrolle bringenInfamous (2009)
The Berlin police are prepared for such cases, and will subdue the situation quickly.Ja. Sie wird die Lage in kürzester Zeit unter Kontrolle bringenRammbock (2010)
- It can be controlled, baby.- Man kann es unter Kontrolle bringenSharktopus (2010)
- If you want to help me, your driving is something you can control.- Wenn du mir helfen willst,... deine Raserei ist etwas, was du unter Kontrolle bringen kannst. Shock to the System (2010)
- You need to get this place under control.Sie müssen diesen Ort unter Kontrolle bringenThe Trial of Audrey Parker (2010)
Right. But I think your employees would agree that you need to get your financial situation in control before you can help them.Klar, aber ich denke, deine Angestellten würden zustimmen,... dass du deine finanzielle Situation zunächst unter Kontrolle bringen musst,... bevor du denen helfen kannst. Salud (2011)
It is essential that we seize the Temple if the Separatists ever hope to take control of that corner of the galaxy.Es ist von immenser Wichtigkeit, den Tempel einzunehmen, wenn die Separatisten diesen Winkel der Galaxis je unter Kontrolle bringen wollen. Monster (2011)
To take control of the secret weapon immediately, we must be as close as possible to the gates.Wenn wir diese Geheimwaffe unter Kontrolle bringen wollen, müssen wir so dicht wie möglich ans Burgtor. Battlefield Heroes (2011)
We have to contain this.Wir müssen das unter Kontrolle bringenLockdown (2011)
I'll see to it that the airbase is placed under our control.Ich werde dafür sorgen, dass wir den Stützpunkt unter Kontrolle bringenThe General (2011)
She's unstable, and you need to contain her.Sie ist labil, Sie müssen sie unter Kontrolle bringenMarine One (2011)
The two of you need to get your women in line!Ihr Zwei müsst eure Frauen unter Kontrolle bringenThe Isolation Permutation (2011)
Who can control him?Wer kann ihn unter Kontrolle bringenNótt til beggja handa (2011)
Then we must regain control, Mr. Lewis.Dann müssen wir sie wieder unter Kontrolle bringenHanna (2011)
You better get control fast.Sie sollten das besser schnell unter Kontrolle bringenDredd (2012)
If we act quickly, we can contain the situation.Wenn wir schnell handeln, können wir die Situation unter Kontrolle bringenSunset (2012)
Birkhoff's just got to lock on to your pacemaker, okay?Birkhoff muss nur Ihren Herzschrittmacher unter Kontrolle bringen, okay? Dead Drop (2012)
I told you to get Walter under control and you couldn't.Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie Walter unter Kontrolle bringen müssen und Sie konnten es nicht. Year's End (2012)
He's got abdominal tenderness, and I need to get control of this bleeding.Er hat Druckempfindlichkeit am Bauch, und ich muss seine Blutung unter Kontrolle bringenI Was Made for Lovin' You (2012)
We took an apartment in a building. It was a building they wanted to control.Wir zogen in eine Wohnung, in einem Haus, das sie unter Kontrolle bringen wollten. Dead Man Down (2013)
Give us the chance to throw out the whole ass-name situation.Wir können das mit den Namen unter Kontrolle bringenMillwall Brick (2013)
And the East End is the root of it! What do you suggest, sir? Well, I believe you still have a Pinkerton on your ticket?Wollen wir die gesellschaftliche Ordnung wiederherstellen, müssen wir sie unter Kontrolle bringenTournament of Shadows (2013)
They want to take Canala from the authorities.Sie wollen Canala unter Kontrolle bringenKanak, l'histoire oubliée (2013)
Wanda... we need to get this under control right now.Wanda... wir müssen diese Sache jetzt unter Kontrolle bringenDifferent, Not Better (2013)
We took care of them with these tools.Mit diesen Gerätschaften konnten wir sie unter Kontrolle bringenRigor Mortis (2013)

German-Thai: Longdo Dictionary
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top