ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -回-, *回*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[回, huí, ㄏㄨㄟˊ] to return, to turn around; a time
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Originally, a spiral signifying return,  Rank: 172

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book), #310 [Add to Longdo]
[huí fù, ㄏㄨㄟˊ ㄈㄨˋ, / ] "Re:"; in reply to (email); return (to some condition), #566 [Add to Longdo]
[huí jiā, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ, ] to return home, #736 [Add to Longdo]
[huí lai, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] return; come back, #776 [Add to Longdo]
[huí dào, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ, ] return to, #1,252 [Add to Longdo]
[huí dá, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ, ] reply; answer, #1,435 [Add to Longdo]
[huí qu, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩ˙, ] return; go back, #1,895 [Add to Longdo]
[huí yì, ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ, / ] to recall; recollection, #2,008 [Add to Longdo]
[huí bào, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄠˋ, / ] (in) return; reciprocation; payback; retaliation; to report back; to reciprocate, #3,527 [Add to Longdo]
[huí guī, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ, / ] to return (to previous condition); Hong Kong's return to Chinese sovereignty; to regress, #3,570 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かいとう, kaitou] (n) คำตอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
転数[かいてんすう, kaitensuu] (n ) ความเร็วรอบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かい, kai] Thai: ครั้ง English: counter for occurrences
[まわす, mawasu] Thai: หมุน English: to turn
[まわす, mawasu] Thai: เวียนให้ทั่ว English: to revolve
[かいきょう, kaikyou] Thai: มุสลิม
数券[かいすうけん, kaisuuken] Thai: ตั๋วราคาเดียวกันที่มีหลายใบขายเป็นชุดใช้สำหรับชำระค่าโดยสารเป็นต้น English: book of tickets
[かいめ, kaime] Thai: ครั้งที่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (ctr) (1) counter for occurrences; (2) counter for games, rounds, etc.; counter for innings (baseball); (P) [Add to Longdo]
し(P);廻し[まわし, mawashi] (n,n-suf) sumo wrestler's loincloth; (P) [Add to Longdo]
し引き鋸;し引きのこぎり[まわしびきのこぎり, mawashibikinokogiri] (n) bracket saw; sabre saw; saber saw [Add to Longdo]
し飲み[まわしのみ, mawashinomi] (n,vs) drinking in turn from one cup [Add to Longdo]
し金[まわしがね, mawashigane] (n) lathe dog [Add to Longdo]
し者[まわしもの, mawashimono] (n) spy; secret agent [Add to Longdo]
し車[まわしぐるま, mawashiguruma] (n) (hamster) wheel [Add to Longdo]
し蹴り[まわしげり, mawashigeri] (n) {MA} roundhouse kick; turning kick [Add to Longdo]
し読み[まわしよみ, mawashiyomi] (n) reading a book in turn [Add to Longdo]
す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."「ここのバスは1時間に何くらい出るのですか」「30分ごとに出ます」
'Can I help you?" "No, thank you. I'm just looking around."「何をさしあげましょうか」「いや、けっこう。ただ見てっているだけだから」
"Next time," he said.「次だよ」と彼は言った。
Japan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.1998年日本の輸出が輸入を778億ドル上った。
I succeeded in my first attempt.できたよ。
How often in a week do you take a bath?1週間に何お風呂に入りますか。
A passenger fainted, but the stewardess brought him around.1人の乗客が気を失ったが、スチュワーデスが彼の意識を復させた。
Be sure to take medicine three times a day.1日3必ず薬を服用する。
Take the medicine three times a day.1日に3、この薬を服用しなさい。
I am dead tired from walking around all day.1日中歩きって大変疲れた。
He will get better in two weeks.2週間ほどで彼は復するでしょう。
Because a new commodity is announced, it is in good supply every three months.3ヶ月に一、新商品が発表されるのできりがない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One.[JA] 1 Goodnight, Sweet Grimm (2013)
A quick thinking girl would have confessed to any old crime in order to clear herself of what's happened in this house.[JA] 頭の転の速い娘なら どんな大昔の罪でも告白したろう ここでの嫌疑を晴らすため And Then There Were None (1945)
I'll go around the other way.[JA] 他の道にろう And Then There Were None (1945)
Come in![CN] 快 Diamonds Are Forever (1971)
Now turn around and let me look you over.[JA] ってよく見せてくれ Pinocchio (1940)
- Home.[CN]  Late Spring (1949)
Turn round there. Let me look at you.[JA] そこでグルっとって 立派になった姿を見せておくれ Bambi (1942)
Stand to![CN] 怎么事? Too Late the Hero (1970)
There are ways of turning locks from the outside.[JA] 外から閂をすやり方もあるぞ And Then There Were None (1945)
don't say nothing at all.[JA] そのよくるクチにバッテンを! Bambi (1942)
Every time?[JA] 毎 Nightie Nightmare (2016)
Hi[CN] 来啦 对呀 An Autumn's Tale (1987)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
り込み[まわりこみ, mawarikomi] wraparound [Add to Longdo]
[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
帰分析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis [Add to Longdo]
顧録[かいころく, kaikoroku] memoirs [Add to Longdo]
[かいすう, kaisuu] count, number of times, frequency [Add to Longdo]
[かいせん, kaisen] line, circuit [Add to Longdo]
線インタフェース[かいせんインタフェース, kaisen intafe-su] line interface [Add to Longdo]
線インタフェースモジュール[かいせんインタフェースモジュール, kaisen intafe-sumoju-ru] line interface module [Add to Longdo]
線レート[かいせんレート, kaisen re-to] line rate [Add to Longdo]
線業者[かいせんぎょうしゃ, kaisengyousha] telecommunications carrier (PTT) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かい, kai] -Mal, Wiederkehr [Add to Longdo]
[かい, kai] MAL, WIEDERKEHR [Add to Longdo]
[まわす, mawasu] kreisen, drehen [Add to Longdo]
り道[まわりみち, mawarimichi] Umweg [Add to Longdo]
[まわる, mawaru] kreisen, drehen [Add to Longdo]
[かいろう, kairou] Korridor, Galerie [Add to Longdo]
[かいふく, kaifuku] Wiederherstellung, Genesung [Add to Longdo]
[かいそう, kaisou] (Rueck)Erinnerung, Reminiszenz [Add to Longdo]
[かいきょう, kaikyou] Islam [Add to Longdo]
数券[かいすうけん, kaisuuken] Sammelfahrkarte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top