ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phase

F EY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phase-, *phase*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phase(n) ขั้นตอน, See also: ช่วง, ระยะ, Syn. age, era, moment
phase(n) ระยะของโรค, Syn. stage, step
phase(n) ลักษณะของดวงจันทร์หรือดวงดาวที่ปรากฎในช่วงเวลาต่างๆ กัน
phase(n) มุมมอง, See also: แง่มุม, แง่, Syn. aspect, point of view, side
phase(vt) ทำให้เป็นขั้นตอน, See also: จัดให้เป็นระยะ, ขยายเป็นช่วงๆ, ทำให้เป็นไปตามแผน
phase(vt) ทำให้เข้ากัน, See also: ทำให้ประสานกัน
phase in(phrv) เริ่มดำเนินการ, See also: เข้าเข้าสู่
phase out(phrv) เลิก, See also: ยุติ, สิ้นสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phase(เฟสฺ) n. ระยะ, ระยะโรค, ขั้น, ตอน, แง่, ช่วง, ด้าน, หน้า, รูปแบบ, รูป, ลำดับ. vt. ทำให้เป็นขั้นตอน, ทำให้ประสานกัน, ทำให้ดำเนินการไปตามแผน. -Phr. (phase in ค่อย ๆ ใช้สอยตามลำดับ)
phase-in(เฟซ'อิน) n. การค่อย ๆ นำเข้าไปใช้
phase-out(เฟซ'เอาทฺ) n. การค่อย ๆ หมดไป, การค่อย ๆ สิ้นสุด, Syn. wind up, taper of
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
execution phaseช่วงกระทำการหมายถึง ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่งในชุดคำสั่งชุดหนึ่ง ๆ เริ่มนับแต่การไปนำข้อมูลมา (fetch) การถอดรหัส (decode) และการกระทำการ (execute) ตามข้อความสั่งนั้น ๆ ดู compilation phase เปรียบเทียบ
interphaseเป็นระยะแรกในการแบ่งตัวของเซลล์แบบ mitosis เป็นระยะที่เตรียมพร้อมดังนั้นในระยะนี้นิวเคลียสจะสะสมทุกอย่างและมี metabolism มากที่สุด จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า metabolivc stage ในระยะนี้โครโมโซมจะมีการจำลองตัวเอง โดยการสร้างโครโมโซมขึ้นมาใหใภายในตัวมีลักษรัเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สลับข้างกัน
metaphaseเป็นระยะที่สามของการแบ่งตัวแบบ mitosis chromatid ทุกอันเริ่มแยกตัวไปตามยาว อย่างละครึ่งเท่า ๆ กัน
prophaseเป็นระยะที่สองของการแบ่งตัวแบบ miotosis โดยโครโมโซมเริ่มหดสั้นเข้าโดยบิดเป็นเกลียวคล้ายเกลียวเชือกเยื่อหุ้มนิวเคลียสและ nucleolus เริ่มสลายตัวพอถึงระยะปลาย prophase จะเห็นโครโมโซมเป็นสองเส้นคู่กัน และแต่ละเส้นเรียกว่า chromatid และ chromatid จะเรียงตัวเข้ามากลางเซลล์ ส่วนในไซโตปลาสซึมโครโมโซมจะทำการแบ่งตัวเป็น 2 อัน แล้วเคลื่อนออกไป 2 ด้านแต่ยังติดด้วยเส้นใยขาว ๆ (spindle fiber)
telophaseเป็นระยที่ห้าซึ่งถือเป็นระยะสุดท้าย เมื่อโครโมโซม 2 กลุมที่แยกออกจากกันนั้นหยุดเคลื่อนที่ไซโตปลาสซึมจะคอดเข้าแล้วแบ่งเป็นสองส่วนเรียกว่า cytokinesis ทำให้เกิดเซลล์ใหม่ขึ้น 2 เซลล์เกิด nuclei อันใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phase๑. วัฏภาค๒. ระยะ(เวลา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phaseเฟส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
phase๑. วัฏภาค, ขั้น๒. เฟส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phase alternating line (PAL)เส้นกวาดสลับ (พัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phase angle; firing angleมุมเฟส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
phase displacementการจัดเฟส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
phase microscope; microscope, phase-contrast; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phase of a complex numberเฟสจำนวนเชิงซ้อน [ มีความหมายเหมือนกับ amplitude of a complex number และ argument of a complex number ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
phase shiftการปรับเฟส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
phase-change storage๑. ตัวสะสมแบบเปลี่ยนสถานะ๒. การสะสมแบบเปลี่ยนสถานะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phaseเฟส สภาวะ ช่วง, Example: สภาวะของสาร (การเป็นของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ) ช่วงระยะเวลา เป็นขั้นตอน [สิ่งแวดล้อม]
Phaseสถานะ [พลังงาน]
phaseวัฏภาค, เฟส, เป็นคำที่ใช้บอกตำแหน่งขณะหนึ่งของสิ่งที่เคลื่อนที่ในลักษณะเป็นรอบ  เช่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
phaseวัฏภาค, เฟส, ส่วนที่เป็นเนื้อเดียวกันในระบบหนึ่ง และมีขอบเขตแน่นอนแยกจากส่วนอื่น ๆ ของระบบนั้น  เช่น ในภาชนะปิดที่บรรจุน้ำแข็ง น้ำ และไอน้ำ ระบบนี้จะมี 3 วัฏภาค คือ วัฏภาคของแข็ง ได้แก่ น้ำแข็ง วัฏภาคของเหลว ได้แก่ น้ำ และวัฏภาคของแก๊ส ได้แก่ ไอน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Phase rule and equilibriumกฎแห่งวัฎภาคและดุลยภาพ [TU Subject Heading]
Phase transformations (Statistical physics)การแปลงสถานะ (ฟิสิกส์เชิงสถิติ) [TU Subject Heading]
phase velocity [ wave velocity ]ความเร็ววัฏภาค, ระยะทางที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของคลื่นเคลื่อนที่ไปได้ใน 1 หน่วยเวลาในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนั้น เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ความเร็วคลื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sucks nitro. Phase 4 head.ดูด ไนโตร ระยะที่ 4 หัว Mad Max (1979)
congratulations, men. you're about to enter the operational phase of your assignment.ยินดีด้วย พวกนายได้รับมอบหมายภารกิจแล้ว Spies Like Us (1985)
Phase one is completeขั้นตอนที่หนึ่งเป็น complete Pulp Fiction (1994)
- Clean the car- which moves us right along to Phase two:- ทำความสะอาด Car - ซึ่งย้ายเราขวาพร้อมกับขั้นตอนที่สอง: Pulp Fiction (1994)
One in every three black males... is in some phase of the correctional system.หนีในไอ้มืดสามคน... มีคำพูดสวยหรูมาใช้ในการแก้ตัว American History X (1998)
Kind of hoping it's a phase that'll pass, like the others.กลัวว่าพูดแล้วก็จะผ่านไป... เหมือนทุกที Bicentennial Man (1999)
That was just phase one of my new 18-phase master plan.นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งใน 18 แผนการของข้าเท่านั้น Mulan 2: The Final War (2004)
Now, just watch phase two when I get up close and personal.เอาล่ะ, ติดตามดูแผนสอง เมื่อข้าสามารถเข้าใกล้กว่านี้ .... มันจะถึงลูกถึงคน Mulan 2: The Final War (2004)
I remember our teacher telling us that it was an adolescent phase that people outgrew.ฉันจำได้ที่ครูบอกพวกเรา... ...มันเป็นเรื่องของ รักวัยรุ่น V for Vendetta (2005)
Gentlemen, with this chip exchange, we enter the final phase of the game which means no more buy-ins.ทุกท่านครับ เมื่อแลกชิพแล้วเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน ซึ่งแปลว่าห้ามเพิ่มทุน Casino Royale (2006)
For the first phase of the competition, a bucket will be hung on the dong of each of our contestants.For the first phase of the competition, a bucket will be hung on the dong of each of our contestants. American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Oh, yeah. This class is phase one of my career.นี่เป็นชั้นเรียนในบทแรกของอาชีพฉัน Grin and Bear It (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phaseCancer can be cured easily if it is found in its first phase.
phaseNormal sleep is made up of two phases.
phaseThe first phase of construction has been completed.
phaseThe negotiation has entered upon a new phase.
phaseThe negotiation has entered upon a serious phase.
phaseThe negotiations stepped into a crucial phase.
phaseWe are entering a new phase in the war.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะ(n) phase, See also: space, Example: เรายืนห่างกันในระยะ 3 เมตร, Thai Definition: ช่วงสั้นยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้นปลาย[banplāi] (n) FR: phase finale [ f ]
ช่วง[chūang] (n) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance  FR: intervalle [ m ] ; espace [ m ] ; phase [ m ] ; période ]f ] ; section [ f ] ; portion [ f ] ; partie [ f ]
ช่วงละ[chūang la] (x) EN: each phase
ช่วงเวลา[chūang wēlā] (n, exp) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time  FR: durée [ f ] ; intervalle (de temps) [ m ] ; période [ f ] ; phase [ f ] ; stade [ m ]
ด้าน[dān] (n) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department  FR: côté [ m ] ; face [ f ] ; facette [ f ] ; angle [ m ] ; quartier [ m ] ; secteur [ m ] ; domaine [ m ] ; aspect [ m ] ; sens [ m ]
ดิถีของดวงจันทร์[dithī khøng dūang jan] (n, exp) EN: phase of the moon  FR: phase de la lune [ f ]
ห้วง[hūang] (n) EN: period ; section ; stage ; interval  FR: période f ] ; phase [ f ] ; partie [ f ] ; région [ f ]
จังหวะ[jangwa] (n) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse  FR: rythme [ m ] ; tempo [ m ] ; cadence [ f ]
ขั้น[khan] (n) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level  FR: échelon [ m ] ; degré [ m ] ; barreau [ m ] ; gradation [ f ] ; niveau [ m ] ; phase [ f ] ; étape [ f ] ; pas [ m ]
ขั้นทดลอง[khan thotløng] (n, exp) EN: experimental stage  FR: phase expérimentale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PHASE F EY1 Z
PHASED F EY1 Z D
PHASES F EY1 Z AH0 Z
PHASES F EY1 Z IH0 Z
PHASEOUT F EY1 Z AW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phase (v) fˈɛɪz (f ei1 z)
phased (v) fˈɛɪzd (f ei1 z d)
phases (v) fˈɛɪzɪz (f ei1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相位[xiàng wèi, ㄒㄧㄤˋ ㄨㄟˋ, ] phase (waves) #27,293 [Add to Longdo]
两相[liǎng xiāng, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ, / ] phase two #28,272 [Add to Longdo]
相图[xiàng tú, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄨˊ, / ] phase diagram (math.); phase portrait #71,885 [Add to Longdo]
月相[yuè xiāng, ㄩㄝˋ ㄒㄧㄤ, ] phases of moon, namely: new moon 朔[ shuo4 ], first quarter or waxing moon 上弦[ shang4 xian2 ], full moon 望[ wang4 ] and last quarter or waning moon 下弦[ xia4 xian2 ] #84,571 [Add to Longdo]
相位差[xiàng wèi chā, ㄒㄧㄤˋ ㄨㄟˋ ㄔㄚ, ] phase difference #87,183 [Add to Longdo]
相空间[xiàng kōng jiān, ㄒㄧㄤˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] phase space (math., ordinary differential equations) #105,378 [Add to Longdo]
相角[xiāng jiǎo, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ, ] phase angle #119,844 [Add to Longdo]
相平面[xiàng píng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] phase plane (math., ordinary differential equations) #212,787 [Add to Longdo]
倒相[dào xiàng, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] phase reversal; phase inversion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschnittsteuerung { f }phase angle control [Add to Longdo]
Phasengrenze { f }interphase [Add to Longdo]
Phasenshiftverfahren { n }phase shift process [Add to Longdo]
Phase { f } | in Phasen | flüssige Phase { f } | mobile Phase { f }phase | phased | liquid phase | mobile phase [Add to Longdo]
Phasengrenze { f }phase boundary; phase limit [Add to Longdo]
Phasenanschnittsteuerung { f }phase angle control [Add to Longdo]
Phasenabgleich { m }; Frequenzabgleich { m } [ electr. ]adjustment [Add to Longdo]
Phasenausfallrelais { n } [ techn. ]phase failure relay [Add to Longdo]
Phasendiagramm { n }phase diagram [Add to Longdo]
Phasenfrequenzgang { m }phase response [Add to Longdo]
Phasenverschiebung { f }phase displacement; displacement of phase; phase lag; phase shift [Add to Longdo]
Phasenverschiebung { f }phase angle [Add to Longdo]
Richtungstaktschrift { f }phase encoding (PE) [Add to Longdo]
phasenfreinonreactive [Add to Longdo]
phasenmoduliertphase-modulated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
段階[だんかい, dankai] (n) grade; level; stage; class; phase; steps; order; gradation; (P) #1,941 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) appearance; look; countenance; (2) (See 女難の相) a 'seeming' that fortune-tellers relate to one's fortune; (3) { ling } aspect; (4) { physics } phase (e.g. solid, liquid and gaseous) #2,134 [Add to Longdo]
位相[いそう, isou] (n) phase (in science); topology #8,597 [Add to Longdo]
フェザー[feza-] (n) (1) phaser; phasor; (2) feather #9,177 [Add to Longdo]
転移[てんい, ten'i] (n, vs, adj-no) (1) moving (with the times); changing (with the times); (2) metastasis; (3) (See 相転移) transition (i.e. phase transition); (4) transfer (of learning); (5) transference (in psychoanalysis); (P) #10,873 [Add to Longdo]
フェーズ[fe-zu] (n) phase #19,515 [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
VPE[ヴイピーイー, vuipi-i-] (n) (See 気相エピタキシー) vapor-phase epitaxy; VPE [Add to Longdo]
データ転送フェーズ[データてんそうフェーズ, de-ta tensou fe-zu] (n) { comp } data transfer phase [Add to Longdo]
データ転送段階[データてんそうだんかい, de-ta tensoudankai] (n) { comp } data transfer phase [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ転送フェーズ[データてんそうフェーズ, de-ta tensou fe-zu] data transfer phase [Add to Longdo]
データ転送段階[データてんそうだんかい, de-ta tensoudankai] data transfer phase [Add to Longdo]
トランザクション終了フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction [Add to Longdo]
フェーズ[ふぇーず, fe-zu] phase [Add to Longdo]
位相[いそう, isou] topology, phase [Add to Longdo]
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相誤差[いそうごさ, isougosa] phase error [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相変調[いそうへんちょう, isouhenchou] Phase Modulation, PM [Add to Longdo]
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phase \Phase\ (f[=a]z), n.; pl. {Phases} (f[=a]z"[e^]z). [NL.
   phasis, Gr. fa`sis, fr. fai`nein to make to appear: cf. F.
   phase. See {Phenomenon}, {Phantom}, and {Emphasis}.]
   1. That which is exhibited to the eye; the appearance which
    anything manifests, especially any one among different and
    varying appearances of the same object.
    [1913 Webster]
 
   2. Any appearance or aspect of an object of mental
    apprehension or view; as, the problem has many phases.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) A particular appearance or state in a regularly
    recurring cycle of changes with respect to quantity of
    illumination or form of enlightened disk; as, the phases
    of the moon or planets. See Illust. under {Moon}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) Any one point or portion in a recurring series
    of changes, as in the changes of motion of one of the
    particles constituting a wave or vibration; one portion of
    a series of such changes, in distinction from a contrasted
    portion, as the portion on one side of a position of
    equilibrium, in contrast with that on the opposite side.
    [1913 Webster]
 
   5. (Phys. Chem.) A homogenous, physically distinct portion of
    matter in a system not homogeneous; as, the three phases,
    ice, water, and aqueous vapor; in a mixture of gasoline
    and water, the gasoline will settle as the upper phase. A
    phase may be either a single chemical substance or a
    mixture, as of gases.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. (Zool.) In certain birds and mammals, one of two or more
    color variations characteristic of the species, but
    independent of the ordinary seasonal and sexual
    differences, and often also of age. Some of the herons
    which appear in white and colored phases, and certain
    squirrels which are sometimes uniformly blackish instead
    of the usual coloration, furnish examples. Color phases
    occur also in other animals, notably in butterflies.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. (Physics) the relation at any instant of any cyclically
    varying physical quantity, such as voltage in an A.C.
    circuit, an electromagnetic wave, a sound wave, or a
    rotating object, to its initial value as expressed as a
    fractional part of the complete cycle. It is usually
    expressed in angular measure, the complete cycle being
    360[deg]. Such periodic variations are generally well
    represented by sine curves; and phase relations are shown
    by the relative positions of the crests and hollows of
    such curves. Magnitudes which have the same phase are said
    to be in phase.
 
   Note: The concept of phase is also applied generally to any
      periodically varying phenomenon, as the cycle of
      daylight. One person who sleeps during the day and
      another who sleeps at night may be said to be out of
      phase with each other.
      [PJC]
 
   8. Specifically: (Elec.) The relation at any instant of a
    periodically varying electric magnitude, as electro-motive
    force, a current, etc., to its initial value as expressed
    in factorial parts of the complete cycle. It is usually
    expressed in angular measure, the cycle being four right
    angles, or 360[deg].
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phase \Phase\ (f[=a]z), v. t. [Cf. {Feeze}.]
   To disturb the composure of; to disconcert; to nonplus; -- an
   older spelling, now replaced by {faze}. [Colloq., Archaic]
 
   Syn: faze. [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phase
   n 1: any distinct time period in a sequence of events; "we are
      in a transitional stage in which many former ideas must be
      revised or rejected" [syn: {phase}, {stage}]
   2: (physical chemistry) a distinct state of matter in a system;
     matter that is identical in chemical composition and physical
     state and separated from other material by the phase
     boundary; "the reaction occurs in the liquid phase of the
     system" [syn: {phase}, {form}]
   3: a particular point in the time of a cycle; measured from some
     arbitrary zero and expressed as an angle [syn: {phase},
     {phase angle}]
   4: (astronomy) the particular appearance of a body's state of
     illumination (especially one of the recurring shapes of the
     part of Earth's moon that is illuminated by the sun); "the
     full phase of the moon"
   v 1: arrange in phases or stages; "phase a withdrawal"
   2: adjust so as to be in a synchronized condition; "he phased
     the intake with the output of the machine"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 phase
 
 
   1. n. The offset of one's waking-sleeping schedule with respect to the
   standard 24-hour cycle; a useful concept among people who often work at
   night and/or according to no fixed schedule. It is not uncommon to change
   one's phase by as much as 6 hours per day on a regular basis. ?What's your
   phase?? ?I've been getting in about 8PM lately, but I'm going to {wrap
   around} to the day schedule by Friday.? A person who is roughly 12 hours
   out of phase is sometimes said to be in night mode. (The term day mode is
   also (but less frequently) used, meaning you're working 9 to 5 (or, more
   likely, 10 to 6).) The act of altering one's cycle is called changing
   phase; phase shifting has also been recently reported from Caltech.
 
   2. change phase the hard way: To stay awake for a very long time in order
   to get into a different phase.
 
   3. change phase the easy way: To stay asleep, etc. However, some claim that
   either staying awake longer or sleeping longer is easy, and that it is
   shortening your day or night that is really hard (see {wrap around}). The
   ?jet lag? that afflicts travelers who cross many time-zone boundaries may
   be attributed to two distinct causes: the strain of travel per se, and the
   strain of changing phase. Hackers who suddenly find that they must change
   phase drastically in a short period of time, particularly the hard way,
   experience something very like jet lag without traveling.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 phase /faz/ 
  phase; stage

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Phase /faːzə/ 
  phase

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top