ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

treble

T R EH1 B AH0 L   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treble-, *treble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treble[ADJ] สามชั้น
treble[ADJ] แหลม (เสียง)
treble[ADJ] เกี่ยวกับระดับเสียงที่สูงที่สุด
treble[N] ระดับเสียงที่สูงที่สุด
treble[VI] เพิ่มเป็นสามเท่า
trebleness[N] ความแหลม, See also: การเพิ่มเป็นสามเท่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treble(เทรบ'เบิล) adj.,n.,vt.,vi. (เพิ่ม,กลายเป็น) สามเท่า,สามชั้น,สามหน,ตรีคูณ,สามอย่าง,สามประการ,ระดับเสียงที่สูงสุด,นักร้องเสียงสูง,เครื่องดนตรีเสียงสูง, See also: trebly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
treble(adj) สามเท่า,สามหน,สามประการ,ตรีคูณ
treble(vt) เพิ่มเป็นสามเท่า,มากขึ้นสามเท่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
2 FA Cups. 4 League Cups. 1 Double and 1 Treble.เอฟ เอ คัพ 2 ครั้ง ลีกคัพ 4 ครั้ง ดับเบิ้ลแชมป์ 1 ทริบเบิ้ลอีก 1 Will (2011)
Boy, these Barden University Treblemakers always thrill the judges.พวกหนุ่มๆ เทรเบิลเมกเกอร์ จากมหาลัยบาร์เด้นน่ะ ทำให้เหล่ากรรมการตื่นเต้นได้ตลอดแหละ Pitch Perfect (2012)
The Treblemakers.เดอะ เทรเบิลเมกเกอร์ Pitch Perfect (2012)
Well, well, well, look who's in treble.โอ้เยี่ยมเลย สามคนนี้จะเป็นใครกันนะ Pitch Perfect (2012)
And I solemnly promise to never have sexual relations with a Treblemaker or may my vocal cords be ripped out by wolves.และสัญญาว่าจะไม่มีทางมีความสัมพันธ์กับพวกเทรเบิลเมกเกอร์ ถ้าผิดสัญญาขอให้เส้นเสียงของฉันมีอันเป็นไป Pitch Perfect (2012)
And I solemnly promise to never have sexual relations with a Treblemaker or may my vocal cords be ripped out by wolves.และสัญญาว่าจะไม่มีทางมีความสัมพันธ์กับพวกเทรเบิลเมกเกอร์ ถ้าผิดสัญญาขอให้เส้นเสียงของฉันมีอันเป็นไป Pitch Perfect (2012)
Last night she was Treble-boned.เมื่อคืนนี้เธอไปยุ่งกับพวกเทรเบิล Pitch Perfect (2012)
You can fool around with whoever you want to, just not a Treble.เธอจะไปได้กับใครก็เรื่องของเธอ แต่ต้องไม่ใช่พวกเทรเบิล Pitch Perfect (2012)
Stacie, the Trebles don't respect us, and if we let them penetrate us,สเตซี่ พวกเทรเบิลไม่ถูกกับเรา ถ้าพวกเขาเจาะพวกเราได้ พวกเราแย่แน่ Pitch Perfect (2012)
The Trebles win!-เดอะ เทรเบิล ชนะ! Pitch Perfect (2012)
Ladies and gentlemen, the Barden University Treblemakers.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ขอเชิญพบกับ ทีมจาก ม.บาร์เด้น เทรเบิล เมคเกอร์! Pitch Perfect (2012)
Here we go, the Barden Treblemakers. They're on the trail for Lincoln Center, huh?คุณคิดว่าปีนี้เดอะเทรเบิลเมคเกอร์จะได้เข้าสู่รอบชิงอีกหรือไม่คะ? Pitch Perfect (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trebleIts value had trebled.
trebleThe enemy had treble our number.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงแหลม[N] treble, Ant. เสียงทุ้ม, Example: ช่วยปรับเสียงในทีวีให้เป็นเสียงแหลมกว่านี้ได้ไหม เพราะฟังไม่รู้เรื่อง, Thai definition: เสียงที่มีระดับสูง
ซอด้วง[N] treble fiddle, See also: soprano fiddle, Example: ลูกสาวของเขาเรียนซอด้วง ส่วนลูกชายเรียนระนาดเอก, Count unit: คัน, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีประเภทซอ สำหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระนาดเอก[n.] (ranāt-ēk) EN: alto xylophone ; treble gamelan   
ซอด้วง[n. exp.] (sø duang) EN: treble fiddle   FR: violon soprano [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TREBLE    T R EH1 B AH0 L
TREBLED    T R EH1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treble    (v) trˈɛbl (t r e1 b l)
trebled    (v) trˈɛbld (t r e1 b l d)
trebles    (v) trˈɛblz (t r e1 b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三重[sān chóng, ㄙㄢ ㄔㄨㄥˊ, ] treble [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altblockflöte {f} [mus.]treble recorder [Add to Longdo]
Dreifache {n}treble [Br.] [Add to Longdo]
Violinschlüssel {m} [mus.] | Violinschlüssel {pl}treble clef | treble clefs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Gクレフ[ジークレフ, ji-kurefu] (n) (See ト音記号・トおんきごう) G clef; treble clef [Add to Longdo]
ト音記号[トおんきごう, to onkigou] (n) G clef; treble clef [Add to Longdo]
バストレ[, basutore] (n) (abbr) bass-treble [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) treble range (in Japanese music); high note [Add to Longdo]
高音部[こうおんぶ, kouonbu] (n) treble; high singing voice [Add to Longdo]
高音部記号[こうおんぶきごう, kouonbukigou] (n) treble clef [Add to Longdo]
三重[さんじゅう, sanjuu] (n) triple; treble; threefold; three-ply; triplicate; (P) [Add to Longdo]
長々編み[ながながあみ, naganagaami] (n) triple crochet; treble crochet; TR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treble \Tre"ble\, adv.
   Trebly; triply. [Obs.] --J. Fletcher.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treble \Tre"ble\, n. [" It has been said to be a corruption of
   triplum [Lat.], a third part, superadded to the altus and
   bassus (high and low)." --Grove.] (Mus.)
   The highest of the four principal parts in music; the part
   usually sung by boys or women; soprano.
   [1913 Webster]
 
   Note: This is sometimes called the first treble, to
      distinguish it from the second treble, or alto, which
      is sung by lower female voices.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treble \Tre"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Trebled}; p. pr. & vb. n.
   {Trebling}.]
   1. To make thrice as much; to make threefold. "Love trebled
    life." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter in a treble key; to whine. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He outrageously
       (When I accused him) trebled his reply. --Chapman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treble \Tre"ble\, a. [OE. treble threefold, OF. treble, treible,
   L. triplus. See {Triple}.]
   1. Threefold; triple.
    [1913 Webster]
 
       A lofty tower, and strong on every side
       With treble walls.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.)
    (a) Acute; sharp; as, a treble sound. --Bacon.
    (b) Playing or singing the highest part or most acute
      sounds; playing or singing the treble; as, a treble
      violin or voice.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treble \Tre"ble\, v. i.
   To become threefold. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 treble
   adj 1: having or denoting a high range; "soprano voice";
       "soprano sax"; "the boy still had a fine treble voice";
       "the treble clef" [syn: {soprano}, {treble}]
   2: three times as great or many; "a claim for treble (or triple)
     damages"; "a threefold increase" [syn: {treble}, {threefold},
     {three-fold}, {triple}]
   3: having three units or components or elements; "a ternary
     operation"; "a treble row of red beads"; "overcrowding made
     triple sessions necessary"; "triple time has three beats per
     measure"; "triplex windows" [syn: {ternary}, {treble},
     {triple}, {triplex}]
   4: having more than one decidedly dissimilar aspects or
     qualities; "a double (or dual) role for an actor"; "the
     office of a clergyman is twofold; public preaching and
     private influence"- R.W.Emerson; "every episode has its
     double and treble meaning"-Frederick Harrison [syn: {double},
     {dual}, {twofold}, {two-fold}, {treble}, {threefold}, {three-
     fold}]
   n 1: the pitch range of the highest female voice [syn:
      {soprano}, {treble}]
   v 1: sing treble
   2: increase threefold; "Triple your income!" [syn: {triple},
     {treble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top