ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pater

P EY1 T ER0   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pater-, *pater*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pater[N] พ่อ, See also: บิดา, Syn. father, dad, daddy, papa
paternal[ADJ] เหมือนพ่อ, See also: มีลักษณะเหมือนพ่อ, Syn. fatherly
paternal[ADJ] ทางสายพ่อ, See also: ที่เป็นญาติทางพ่อ
paternity[N] ความเป็นบิดา, Syn. fatherhood

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pater(เพ'เทอะ) n. พ่อ,บิดา
pater patriaen. บิดาแห่งประเทศ
paterfamilias n.หัวหน้าครอบครัว (มักเป็นบิดา) ,เจ้าบ้าน,หัวหน้าครอบครัวชาวโรมันคาทอลิก,พลเมืองชายที่อิสระ, See also: paterfamiliar adj.
paternal(พะเทอ'นัล) adj. เกี่ยวกับพ่อ, See also: paternalism n.
paternal grandfathern. ปู่
paternal grandmother n.ย่า
paternalism(พะเทอ'นะลิสซึม) n. ลัทธิปกครองแบบบิดาปกครองบุตร,ลักษณะบิดา, See also: paternalist n.,adj. paternalistic adj.
paternity(พะเทอ'นิที) n. n. ความเป็นบิดา,แหล่งกำเนิด
paternostern. สายลูกประคำ.

English-Thai: Nontri Dictionary
paternal(adj) เหมือนบิดา,ฝ่ายบิดา,ทางสายพ่อ
paternalism(n) การปกครองแบบพ่อปกครองลูก
paternity(n) ความเป็นพ่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paternal-พ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternalฝ่ายบิดา, เกี่ยวกับบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternalฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal generationเชื้อสายฝ่ายบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternal lineเชื้อสายฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal powerอำนาจของบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal reproduction rateอัตราเกิดทดแทนเพศพ่อ, อัตราสืบแทนพันธุ์เพศพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternalismระบบพ่อปกครองลูก, ลัทธิพ่อเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternity suitการฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paternalismระบบพ่อปกครองลูก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got a little deal with Pater there.เอ่อ นี่บ้านคุณเหรอ ผมว่ามันโล่ง ๆ ดี เผอิญผมมีปัญหากับเจ้า The Girlfriend Experience (2009)
§ When pater passes on § § 'cause he's oh so good § § And he's... §เมื่อไรที่พ่อได้ตายไป ? ที่ผมอยากจะรู้ก็คือ It's a Terrible Life (2009)
My scheme is to persuade him to hire me as his amanuensis and aid him in the creation of a masterpiece, that goes shooting up through the musical firmament, eventually obliging Pater to admit that yes, the son he disinherited is none other than Robert Frobisher,Wеll fоr ѕtаrtеrѕ, yоu wоuld hаvе dіеd. Ι... Ι ѕhаll fіnd а wаy tо rераy yоu. Cloud Atlas (2012)
Back to those four days of paradise, when Ursula's Mater and Pater slipped off to Greece for a long weekend.іΤоdаy, Αyrѕ аnd Ι рrеѕеntеd оur fіrѕt соllаbоrаtіоn tо Τаdеuѕz Κеѕѕеlrіng,/і іΑyrѕ fаvоrіtе соnduсtоr whо аrrіvеd frоm Βеrlіn. Cloud Atlas (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายบิดา[N] paternal, Syn. ข้างบิดา, Example: ผู้ที่มียีนลักษณะด้อย 2 ยีน โดยได้รับจากฝ่ายบิดา และฝ่ายมารดาซึ่งเป็นผู้พาโรคก็จะเป็นโรคได้
ปู่ทวด[N] great grandfather, See also: paternal great grandfather, Example: ปู่ทวดของฉันท่านใจดีมาก, Thai definition: พ่อของปู่หรือย่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา[n. exp.] (kān føng khadī pheūa phisūt khwām pen bidā) EN: paternity suit   
คุณปู่[n.] (khun pū) EN: grandfather (paternal – form.)   FR: grand-pére paternel (form.) [m]
คุณย่า[n.] (khun yā) EN: grandmother (paternal – form.)   FR: grand-mère paternelle (form.) [f]
ความเป็นบิดา[n. exp.] (khwām pen bidā) EN: paternity   FR: paternité [f]
ล่อ[v.] (lø) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce   FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ไม้แขวนเสื้อ[n.] (māi khwaēn seūa) EN: hanger ; coat hanger ; clothes-hanger   FR: cintre [m] ; patère [f]
พ่อ[n.] (phø) EN: father ; dad ; daddy ; papa   FR: père [m] ; papa [m] ; paternel (fam.) [m] ; vieux (fam.) [m]
ปู่[n.] (pū) EN: paternal grandfather ; grandpa (inf.)   FR: grand-père paternel [m] ; papy = papi (inf.) [m] ; pépé (inf.) [m]
ท้องไม่มีพ่อ[n. exp.] (thøng mai mī phø) EN: pregnancy where the father refuses to acknowledge paternity   
ย่า[n.] (yā) EN: paternal grandmother   FR: grand-mère paternelle [f] ; mammie = mamy = mammy (inf.) [f] ; mémé (inf.) [f] ; mémère (inf.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATER P EY1 T ER0
PATERA P AA0 T EH1 R AH0
PATERNO P AA0 T EH1 R N OW0
PATERNAL P AH0 T ER1 N AH0 L
PATERSON P AE1 T ER0 S AH0 N
PATERNITY P AH0 T ER1 N IH0 T IY0
PATERNALISM P AH0 T ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M
PATERNOSTRO P AA0 T ER0 N OW1 S T R OW0
PATERNALISTIC P AH0 T ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paternal (j) pˈətˈɜːʳnl (p @1 t @@1 n l)
paternity (n) pˈətˈɜːʳnɪtiː (p @1 t @@1 n i t ii)
paternally (a) pˈətˈɜːʳnəliː (p @1 t @@1 n @ l ii)
paternalism (n) pˈətˈɜːʳnəlɪzəm (p @1 t @@1 n @ l i z @ m)
paternoster (n) pˌætənˈɒstər (p a2 t @ n o1 s t @ r)
paternosters (n) pˌætənˈɒstəz (p a2 t @ n o1 s t @ z)
paternalistic (n) pætˈɜːʳnəlɪstɪk (p a t @@1 n @ l i s t i k)
paterfamilias (n) pˌɛɪtəfəmˈɪlɪæs (p ei2 t @ f @ m i1 l i a s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄍㄨ, ] paternal aunt, #9,269 [Add to Longdo]
姑姑[gū gu, ㄍㄨ ㄍㄨ˙, ] paternal aunt, #14,156 [Add to Longdo]
亲子鉴定[qīn zǐ jiàn dìng, ㄑㄧㄣ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] paternity testing, #37,851 [Add to Longdo]
祖父母[zǔ fù mǔ, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, ] paternal grandparents, #50,508 [Add to Longdo]
父系[fù xì, ㄈㄨˋ ㄒㄧˋ, ] paternal line, #62,973 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
späterหลังจากนั้น, ทีหลัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pater {m}padre [Add to Longdo]
Paternoster {m}paternoster [Add to Longdo]
paternalistischpaternalistic [Add to Longdo]
Pater {m}Fr. : Father [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キリシタンパテレン[, kirishitanpateren] (n) Christian priest (por [Add to Longdo]
パターナリズム[, pata-narizumu] (n) paternalism [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) issue; offspring; paternal blood [Add to Longdo]
温情主義[おんじょうしゅぎ, onjoushugi] (n,adj-no) paternalism [Add to Longdo]
出産休暇[しゅっさんきゅうか, shussankyuuka] (n) (1) (See 産休) maternity leave; (2) paternity leave [Add to Longdo]
伴天連(ateji);破天連(ateji)[ばてれん;パテレン;バテレン, bateren ; pateren ; bateren] (n) (1) Portuguese Jesuits (in Japan in the 16th century) (por [Add to Longdo]
父権[ふけん, fuken] (n) paternal rights [Add to Longdo]
父子関係確定検査[ふしかんけいかくていけんさ, fushikankeikakuteikensa] (n) paternity test [Add to Longdo]
父性[ふせい, fusei] (n,adj-no) paternity [Add to Longdo]
父性愛[ふせいあい, fuseiai] (n) paternal love [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
神父[しんぷ, shinpu] Pater, katholischer_Priester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pater
   n 1: an informal use of the Latin word for father; sometimes
      used by British schoolboys or used facetiously

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 pater
  1. father
  2. father

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 pater
  1. monk
  2. father

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Pater /paːtr/ 
  padre

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 pater
  father

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top