Search result for

arterial

(39 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arterial-, *arterial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arterial[ADJ] เกี่ยวกับเส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arterial(อาร์ที'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิตแดงใหญ่,เกี่ยวกับทางใหญ่หรือทางสำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arterial pressureความดันเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial sclerosis; arteriosclerosisภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial systoleการเต้นของหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial tensionความตึงหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arterial Arcadeโค้งหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Branches, Deepหลอดเลือดแดงเล็กๆที่เสี้ยงส่วนลึกของสมอง [การแพทย์]
Arterial Diseasesความพิการของหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Diseases, Neurogenicโรคหลอดเลือดแดงจากประสาท [การแพทย์]
Arterial Diseases, Obstructive Peripheralเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน [การแพทย์]
Arterial Embolismเลือดแข็งตัวไปอุดหลอดเลือดเล็กๆ [การแพทย์]
Arterial Formชนิดหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Injuries, Acuteการบาดเจ็บของหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Insufficiencyขาดเลือดหล่อเลี้ยงที่ปลายมือปลายเท้า [การแพทย์]
Arterial Necrosisการตายของผนังหลอดเลือดแดง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In most cases of arterial thrombosis, clots will develop over a period of minutes or hours, spread to the rest of the body.เป็นไปได้ใหมเกิดขึ้นโดยสารเคมี ค่ะ มี Yankee White (2003)
- misting and arterial spurting.- สาดเป็นฝอย และ เลือดกระฉูด Our Father (2008)
You might be suffering from arterial hypertension.แกอาจกำลังป่วย เป็นโรคความดันโลหิตสูง Pilot (2008)
Based on the arterial spray,I'd say Vince ripped out his carotid.อย่า อย่า ไม่เอาน่า Raging Cannibal (2008)
No. Calleigh rushed DNA testing,and it's arterial spray.สอดคล้องกับเลือดของแอนดรูว์ บรอดส์กี้ Raging Cannibal (2008)
She's got an arterial bleed in her back and I'm doing my best to hold it closed.เธอเสียเลือดมากจากเส้นเลือดใหญ่ที่หลัง ผมพยายามปิดแผลเต็มที่แล้ว คุณโอเคนะ? Mayhem (2008)
Billy Matthews, 45, arterial bleed, haven't isolated the cause.บิลลี่ แมททิว อายุ45 เส้นเลือดใหญ่เลือดออก ยังไม่รู้สาเหตุ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
mike,there were two arterial routes I could choose.คราวหน้าที่เราทำอีก ฉันคิดว่า... Rise Up (2008)
Well, it wouldn't be, unless she had arterial plaque.แต่ฉันคิดว่ามันไม่มีความหมายอะไร Some Kinda Love (2009)
Well, a real mummy that appears to be covered in fresh blood, and given the trajectory, it's an arterial spurt, most likely from a stabbing, and this is a lot of blood.มัมมี่จริงแต่มีเลือดสดๆ ปนอยู่ด้วย จากวิถีกระจายของเลือด มันคือการกระฉูด จากเส้นเลือดใหญ่ เหมือนถูกแทง แล้วเลือดไหลออกมาก A Night at the Bones Museum (2009)
That would be consistent with the arterial spurt.ซึ่งสอดคล้องกับการพุ่ง กระจายของรอยเลือด A Night at the Bones Museum (2009)
Arterial bleed.เลือดจากเส้นเลือดใหญ่ For the Good of Our Country (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลหิตแดง[N] arterial blood, Syn. เลือดแดง, Ant. โลหิตดำ, Example: การฉีดยาเข้าโลหิตแดงเป็นวิธีฉีดยาที่จะทำให้ยาไม่ต้องผ่านทางเดินอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือดแดง[n. exp.] (leūat daēng) EN: arterial blood   FR: sang artériel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTERIAL    AA0 R T IH1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arterial    (j) (aa1 t i@1 r i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干道[gàn dào, ㄍㄢˋ ㄉㄠˋ, / ] arterial road; main road; main watercourse, #22,041 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkehrsader {f}; Fernstraße {f}; Ausfallstraße {f}arterial road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国土開発幹線自動車道[こくどかいはつかんせんじどうしゃどう, kokudokaihatsukansenjidoushadou] (n) national development arterial expressway [Add to Longdo]
動脈血[どうみゃくけつ;どうみゃっけつ, doumyakuketsu ; doumyakketsu] (n) (See 静脈血) arterial blood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arterial \Ar*te"ri*al\, a. [Cf. F. art['e]riel.]
   1. Of or pertaining to an artery, or the arteries; as,
    arterial action; the arterial system.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a main channel (resembling an artery),
    as a river, canal, or railroad.
    [1913 Webster]
 
   {Arterial blood}, blood which has been changed and vitalized
    (arterialized) during passage through the lungs.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arterial
   adj 1: of or involving or contained in the arteries; "arterial
       disease"; "the arterial system"; "arterial blood"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top