Search result for

arterial

(39 entries)
(0.2979 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arterial-, *arterial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arterial[ADJ] เกี่ยวกับเส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arterial(อาร์ที'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิตแดงใหญ่,เกี่ยวกับทางใหญ่หรือทางสำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arterial pressureความดันเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial sclerosis; arteriosclerosisภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial systoleการเต้นของหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial tensionความตึงหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arterial Arcadeโค้งหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Branches, Deepหลอดเลือดแดงเล็กๆที่เสี้ยงส่วนลึกของสมอง [การแพทย์]
Arterial Diseasesความพิการของหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Diseases, Neurogenicโรคหลอดเลือดแดงจากประสาท [การแพทย์]
Arterial Diseases, Obstructive Peripheralเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน [การแพทย์]
Arterial Embolismเลือดแข็งตัวไปอุดหลอดเลือดเล็กๆ [การแพทย์]
Arterial Formชนิดหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Injuries, Acuteการบาดเจ็บของหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Insufficiencyขาดเลือดหล่อเลี้ยงที่ปลายมือปลายเท้า [การแพทย์]
Arterial Necrosisการตายของผนังหลอดเลือดแดง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, it wouldn't be, unless she had arterial plaque.แต่ฉันคิดว่ามันไม่มีความหมายอะไร Some Kinda Love (2009)
Well, a real mummy that appears to be covered in fresh blood, and given the trajectory, it's an arterial spurt, most likely from a stabbing, and this is a lot of blood.มัมมี่จริงแต่มีเลือดสดๆ ปนอยู่ด้วย จากวิถีกระจายของเลือด มันคือการกระฉูด จากเส้นเลือดใหญ่ เหมือนถูกแทง แล้วเลือดไหลออกมาก A Night at the Bones Museum (2009)
That would be consistent with the arterial spurt.ซึ่งสอดคล้องกับการพุ่ง กระจายของรอยเลือด A Night at the Bones Museum (2009)
Arterial bleed.เลือดจากเส้นเลือดใหญ่ For the Good of Our Country (2010)
I'm not much of a gambler when it comes to arterial blockage.ผมคงไม่เสี่ยงให้มันไปอุดหลอดเลือดแดงที่หัวใจคุณแน่ Traffic (2011)
I've got arterial blood spatter.ผมเจอรอยเลือดกระเซ็น Kupale (2012)
It's rather difficult not to leave any when you're abducting someone with an arterial wound, wouldn't you agree?น่าจะเป็นการยาก ที่จะไม่ทิ้งร่องรอยไว้ ตอนลักพาตัวคน ที่มีแผลบริเวณเส้นเลือดใหญ่ เห็นด้วยมั้ย Pilot (2012)
Suture it later to stop the arterial bleeding.แล้วเย็บมันทีหลังเพื่อหยุดเลือดออก Critical (2012)
Mr. Frieling's arterial health is, uh, excellent.หลอดเลือดของคุณฟรีลิ่ง... เอ่อ... ดีเยี่ยม Hunteri Heroici (2012)
Yeah, to make sure there would be no arterial spray during dismemberment.เพื่อให้แน่ใจ ว่าจะไม่มีแรงฉีดเลือด The Doll in the Derby (2013)
- Arterial spray is more erratic. - Will you let me work?รอยเลือดไม่ค่อยจะเอาแน่เอานอนได้ ให้ผมทำงานของผมเถอะ? The Perfect Mark (2013)
In most cases of arterial thrombosis, clots will develop over a period of minutes or hours, spread to the rest of the body.เป็นไปได้ใหมเกิดขึ้นโดยสารเคมี ค่ะ มี Yankee White (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลหิตแดง[N] arterial blood, Syn. เลือดแดง, Ant. โลหิตดำ, Example: การฉีดยาเข้าโลหิตแดงเป็นวิธีฉีดยาที่จะทำให้ยาไม่ต้องผ่านทางเดินอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือดแดง[n. exp.] (leūat daēng) EN: arterial blood   FR: sang artériel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTERIAL    AA0 R T IH1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arterial    (j) (aa1 t i@1 r i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkehrsader {f}; Fernstraße {f}; Ausfallstraße {f}arterial road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国土開発幹線自動車道[こくどかいはつかんせんじどうしゃどう, kokudokaihatsukansenjidoushadou] (n) national development arterial expressway [Add to Longdo]
動脈血[どうみゃくけつ;どうみゃっけつ, doumyakuketsu ; doumyakketsu] (n) (See 静脈血) arterial blood [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干道[gàn dào, ㄍㄢˋ ㄉㄠˋ, / ] arterial road; main road; main watercourse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arterial \Ar*te"ri*al\, a. [Cf. F. art['e]riel.]
   1. Of or pertaining to an artery, or the arteries; as,
    arterial action; the arterial system.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a main channel (resembling an artery),
    as a river, canal, or railroad.
    [1913 Webster]
 
   {Arterial blood}, blood which has been changed and vitalized
    (arterialized) during passage through the lungs.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arterial
   adj 1: of or involving or contained in the arteries; "arterial
       disease"; "the arterial system"; "arterial blood"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top