ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gauge

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gauge-, *gauge*
Possible hiragana form: がうげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gauge(vt) วัดด้วยมาตรวัด / เครื่องวัด, See also: ประเมิน, ตัดสิน, Syn. weigh, calculate, judge, estimate
gauge(n) มาตรวัด, See also: เครื่องวัด, Syn. measure, scale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gauge(เกจ) vt. วัด, ประเมิน, ประมาณ, รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน, วงเวียน, มิเตอร์วัด, อุปกรณ์วัดขนาด, วิธีการประเมินค่า, ขนาด, เกณฑ์
gauger(เก'เจอะ) n. คนวัด, คนรังวัด, อุปกรณ์วัด, ผู้ประเมินค่า, เจ้าหน้าที่ศุลกากร
pressure gauge n.เครื่องวัดความกดดันของแก๊สหรือของเหลว
rain gaugen. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน, มาตรวัดน้ำฝน
water gaugen. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
gauge(n) เครื่องวัด, ช่วงกว้างรางรถไฟ, วงเวียน, เกณฑ์มาตรฐาน
gauge(vt) วัดดู, คะเน, ประมาณ, ประเมิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gauge glassหลอดแก้วตรวจระดับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
gauge pressureความดันเกจ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
gauge pressureความดันเกจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gaugeเกจช์ (หน่วยขนาดของอาวุธปืน), [การแพทย์]
Gauge 6ขนาดเกณฑ์ 6 [การแพทย์]
gauge datumgauge datum, ระดับอ้างอิงของเสาวัดระดับ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know. The auxiliary power's out, so the gauges don't work.ฉันไม่รู้ ออกมาเสริมพลังของ 2010: The Year We Make Contact (1984)
It simply means we didn't accurately gauge his potential in the first place.- If he did? - It would mean we did not accurately gauge his potential in the first place. Gattaca (1997)
-This gauge can't be right.-มาตรวัดเพี้ยน The Day After Tomorrow (2004)
And as i check my lighthouse gauges looks like the old barometer is on the rise.และฉันเองก็ต้องไปตรวจเช็ค หลอดไฟประภาคาร ที่ดูเหมือนบาโรมิเตอร์โบราณ เมื่อต้องแสงอาทิตย์ยามเช้า The Fog (2005)
Well, my gauges must be wrong then. I'm showing a wind blowing due west.งั้นเครื่องวัดของฉันคงมีอะไรขัดข้อง ที่ฉันเห็นเป็นแค่ลมตะวันตก The Fog (2005)
The gauges are all smashed.เครื่องวัดเสียหายทั้งหมด The Fog (2005)
Get her an 18 gauge needle and a 20 cc syringe and the damn morphine.เอาเข็มเบอร์ 18 ยา 20 ซีซี และมอร์ฟีนมาซะีทีซิ A Change Is Gonna Come (2007)
Uh, I'm gonna need a jumbo catheter, a 16 gauge needle, the biggest ambu bag you can find and something that shaves fur.เออ ฉันต้องการเข็มเบอร์ใหญ่สุด เข็มเบอร์ 16 ใหญ่สุดในกล่อง ลองค้นด และอะไรก็ได้ที่ใช้โกนขน A Change Is Gonna Come (2007)
They station someone to watch and gauge police response time.ทีนี้ พวกมันทำงานกันยังไง พวกมันจะวางระเบิดเพื่อสร้างจุดสนใจก่อน Mayhem (2008)
All right, if our profile is correct, and all 8 murders were tests to gauge response times, we're looking at 8 suicide bombers who are about to hit every one of those locations.ถ้าเราวิเคราะห์ถูก และการสังหารทั้ง 8 เป็นการกะระยะเวลาการตอบสนองจริง เรามีระเบิดพลีชีพ 8 คน ที่กำลังจะลงมือทุกที่ตามที่ว่านั่น โทรหาหน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ Mayhem (2008)
But first I must listen to your performance to gauge it.แต่ก่อนอื่นขอฉันฟังก่อนเพื่อเป็นใช้ตัดสินใจ Beethoven Virus (2008)
This is the lowest gauge I could get.นี่ขนาดต่ำสุดที่หาได้แล้ว Blow Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaugeFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรวัด(n) meter, See also: gauge, Syn. มิเตอร์, เครื่องวัด, Example: บ้านที่มีท่อก๊าซควรติดตั้งมาตรวัด เพื่อวัดอัตราการใช้ก๊าซของบ้านหลังนั้น, Count Unit: ตัว
เกจ(n) gauge, See also: meter, measure, scale, Syn. มาตร, Example: การบ่งชี้ความเป็นไปของรถสามารถตรวจสอบได้จากเกจ์วัดต่างๆ, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องวัด, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gauge
gauged
gauger
gauges
gauges

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gauge
gauged
gauges

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
量规[liáng guī, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄟ,   /  ] gauge (i.e. measuring device) #114,344 [Add to Longdo]
轨距[guǐ jù, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄩˋ,   /  ] gauge #138,128 [Add to Longdo]
仪器表[yí qì biǎo, ㄧˊ ㄑㄧˋ ㄅㄧㄠˇ,    /   ] gauge [Add to Longdo]
标准尺寸[biāo zhǔn chǐ cùn, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄔˇ ㄘㄨㄣˋ,     /    ] gauge [Add to Longdo]
量计[liáng jì, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧˋ,   /  ] gauge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endmaß { n }gauge block [Add to Longdo]
Lehrenüberwachung { f }gauge monitoring [Add to Longdo]
Maß { n }; Maßstab { m } | Maße { pl }gauge | gauges [Add to Longdo]
Maßblock { m }gauge block [Add to Longdo]
Parallelendmaß { n }gauge block [Add to Longdo]
Pegelnullpunkt { m }gauge datum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲージ[ge-ji] (n) gauge; (P) #8,137 [Add to Longdo]
軌間[きかん, kikan] (n) (railroad) gauge #8,545 [Add to Longdo]
コンソール[konso-ru] (n) (1) { comp } (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges #12,414 [Add to Longdo]
吃水;喫水[きっすい, kissui] (n) sea gauge; draft; draught #15,921 [Add to Longdo]
軽便鉄道[けいべんてつどう;けいびんてつどう, keibentetsudou ; keibintetsudou] (n) narrow-gauge railroad; light railway #17,688 [Add to Longdo]
グラスゲージ[gurasuge-ji] (n) glass gauge [Add to Longdo]
ゲージガラス[ge-jigarasu] (n) gauge glass [Add to Longdo]
ゲージブロック[ge-jiburokku] (n) gauge block [Add to Longdo]
ゲージ圧力[ゲージあつりょく, ge-ji atsuryoku] (n) pressure gauge [Add to Longdo]
ゲージ理論[ゲージりろん, ge-ji riron] (n) gauge theory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gauge \Gauge\, n. [Written also gage.]
   1. A measure; a standard of measure; an instrument to
    determine dimensions, distance, or capacity; a standard.
    [1913 Webster]
 
       This plate must be a gauge to file your worm and
       groove to equal breadth by.      --Moxon.
    [1913 Webster]
 
       There is not in our hands any fixed gauge of minds.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Measure; dimensions; estimate.
    [1913 Webster]
 
       The gauge and dimensions of misery, depression, and
       contempt.               --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach. & Manuf.) Any instrument for ascertaining or
    regulating the dimensions or forms of things; a templet or
    template; as, a button maker's gauge.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) Any instrument or apparatus for measuring the
    state of a phenomenon, or for ascertaining its numerical
    elements at any moment; -- usually applied to some
    particular instrument; as, a rain gauge; a steam gauge.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) Relative positions of two or more vessels with
      reference to the wind; as, a vessel has the weather
      gauge of another when on the windward side of it, and
      the lee gauge when on the lee side of it.
    (b) The depth to which a vessel sinks in the water.
      --Totten.
      [1913 Webster]
 
   6. The distance between the rails of a railway.
    [1913 Webster]
 
   Note: The standard gauge of railroads in most countries is
      four feet, eight and one half inches. Wide, or broad,
      gauge, in the United States, is six feet; in England,
      seven feet, and generally any gauge exceeding standard
      gauge. Any gauge less than standard gauge is now called
      narrow gauge. It varies from two feet to three feet six
      inches.
      [1913 Webster]
 
   7. (Plastering) The quantity of plaster of Paris used with
    common plaster to accelerate its setting.
    [1913 Webster]
 
   8. (Building) That part of a shingle, slate, or tile, which
    is exposed to the weather, when laid; also, one course of
    such shingles, slates, or tiles.
    [1913 Webster]
 
   {Gauge of a carriage}, {car}, etc., the distance between the
    wheels; -- ordinarily called the {track}.
 
   {Gauge cock}, a stop cock used as a try cock for ascertaining
    the height of the water level in a steam boiler.
 
   {Gauge concussion} (Railroads), the jar caused by a car-wheel
    flange striking the edge of the rail.
 
   {Gauge glass}, a glass tube for a water gauge.
 
   {Gauge lathe}, an automatic lathe for turning a round object
    having an irregular profile, as a baluster or chair round,
    to a templet or gauge.
 
   {Gauge point}, the diameter of a cylinder whose altitude is
    one inch, and contents equal to that of a unit of a given
    measure; -- a term used in gauging casks, etc.
 
   {Gauge rod}, a graduated rod, for measuring the capacity of
    barrels, casks, etc.
 
   {Gauge saw}, a handsaw, with a gauge to regulate the depth of
    cut. --Knight.
 
   {Gauge stuff}, a stiff and compact plaster, used in making
    cornices, moldings, etc., by means of a templet.
 
   {Gauge wheel}, a wheel at the forward end of a plow beam, to
    determine the depth of the furrow.
 
   {Joiner's gauge}, an instrument used to strike a line
    parallel to the straight side of a board, etc.
 
   {Printer's gauge}, an instrument to regulate the length of
    the page.
 
   {Rain gauge}, an instrument for measuring the quantity of
    rain at any given place.
 
   {Salt gauge}, or {Brine gauge}, an instrument or contrivance
    for indicating the degree of saltness of water from its
    specific gravity, as in the boilers of ocean steamers.
 
   {Sea gauge}, an instrument for finding the depth of the sea.
    
 
   {Siphon gauge}, a glass siphon tube, partly filled with
    mercury, -- used to indicate pressure, as of steam, or the
    degree of rarefaction produced in the receiver of an air
    pump or other vacuum; a manometer.
 
   {Sliding gauge}. (Mach.)
    (a) A templet or pattern for gauging the commonly accepted
      dimensions or shape of certain parts in general use,
      as screws, railway-car axles, etc.
    (b) A gauge used only for testing other similar gauges,
      and preserved as a reference, to detect wear of the
      working gauges.
    (c) (Railroads) See Note under {Gauge}, n., 5.
 
   {Star gauge} (Ordnance), an instrument for measuring the
    diameter of the bore of a cannon at any point of its
    length.
 
   {Steam gauge}, an instrument for measuring the pressure of
    steam, as in a boiler.
 
   {Tide gauge}, an instrument for determining the height of the
    tides.
 
   {Vacuum gauge}, a species of barometer for determining the
    relative elasticities of the vapor in the condenser of a
    steam engine and the air.
 
   {Water gauge}.
    (a) A contrivance for indicating the height of a water
      surface, as in a steam boiler; as by a gauge cock or
      glass.
    (b) The height of the water in the boiler.
 
   {Wind gauge}, an instrument for measuring the force of the
    wind on any given surface; an anemometer.
 
   {Wire gauge}, a gauge for determining the diameter of wire or
    the thickness of sheet metal; also, a standard of size.
    See under {Wire}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gauge \Gauge\ (g[=a]j), v. t. [imp. & p. p. {Gauged}; p. pr. &
   vb. n. {Gauging}] [OF. gaugier, F. jauger, cf. OF. gauge
   gauge, measuring rod, F. jauge; of uncertain origin; perh.
   fr. an assumed L. qualificare to determine the qualities of a
   thing (see {Qualify}); but cf. also F. jalon a measuring
   stake in surveying, and E. gallon.] [Written also {gage}.]
   [1913 Webster]
   1. To measure or determine with a gauge.
    [1913 Webster]
 
   2. To measure or to ascertain the contents or the capacity
    of, as of a pipe, barrel, or keg.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) To measure the dimensions of, or to test the
    accuracy of the form of, as of a part of a gunlock.
    [1913 Webster]
 
       The vanes nicely gauged on each side. --Derham.
    [1913 Webster]
 
   4. To draw into equidistant gathers by running a thread
    through it, as cloth or a garment.
    [1913 Webster]
 
   5. To measure the capacity, character, or ability of; to
    estimate; to judge of.
    [1913 Webster]
 
       You shall not gauge me
       By what we do to-night.        --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gauge
   n 1: a measuring instrument for measuring and indicating a
      quantity such as the thickness of wire or the amount of
      rain etc. [syn: {gauge}, {gage}]
   2: accepted or approved instance or example of a quantity or
     quality against which others are judged or measured or
     compared [syn: {gauge}, {standard of measurement}]
   3: the distance between the rails of a railway or between the
     wheels of a train
   4: the thickness of wire
   5: diameter of a tube or gun barrel [syn: {bore}, {gauge},
     {caliber}, {calibre}]
   v 1: judge tentatively or form an estimate of (quantities or
      time); "I estimate this chicken to weigh three pounds"
      [syn: {estimate}, {gauge}, {approximate}, {guess}, {judge}]
   2: rub to a uniform size; "gauge bricks"
   3: determine the capacity, volume, or contents of by measurement
     and calculation; "gauge the wine barrels"
   4: measure precisely and against a standard; "the wire is
     gauged"
   5: adapt to a specified measurement; "gauge the instruments"
   6: mix in specific proportions; "gauge plaster"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top