ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absorbent

AH0 B Z AO1 R B AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absorbent-, *absorbent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorbent(adj) ซึ่งไม่สะท้อน
absorbent(adj) ซึ่งอุ้มน้ำไว้, See also: ซึ่งสามารถดูดซึม, Syn. porous, spongy, permeable, Ant. impermeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ, -ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม, ยาดูดซึม, Syn. absorbency

English-Thai: Nontri Dictionary
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม, ซึ่งสามารถซึมซับ, ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม, สิ่งดึงดูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absorbent๑. ตัวดูดซึม๒. -ดูดซึมได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorbentตัวดูดกลืน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absorbent groundพื้นซับสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absorbent system; lymphatics; system, lymphaticระบบน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorbentทำหน้าที่ดูดซับ [การแพทย์]
Absorbentsสารที่เป็นตัวดูด, วัสดุดูดกลืน, ตัวแยกสารพิษ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำลี(n) cotton, See also: absorbent cotton, cotton wool, surgical cotton, Example: พยาบาลใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์บางๆ ทำความสะอาดแผลที่แขนเขา, Thai Definition: ชื่อเรียกปุยฝ้ายที่นำมาฟอกให้ขาวปราศจากไขมันและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เพื่อใช้ในทางการแพทย์เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้อนสำลี[køn samlī] (n, exp) EN: absorbent cotton ball ; cotton wool  FR: ouate [ [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABSORBENT AH0 B Z AO1 R B AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absorbent (n) ˈəbsˈɔːbənt (@1 b s oo1 b @ n t)
absorbents (n) ˈəbsˈɔːbənts (@1 b s oo1 b @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸水[xī shuǐ, ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ, ] absorbent, #30,652 [Add to Longdo]
吸湿性[xī shī xìng, ㄒㄧ ㄕ ㄒㄧㄥˋ, 湿 / ] absorbent, #83,944 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saugpapier { n } | Saugpapiere { pl }absorbent paper | absorbent papers [Add to Longdo]
Watte { f }; Verbandwatte { f }absorbent cotton [ Am. ] [Add to Longdo]
saugfähig; aufsaugend; einsaugend { adj } | saugfähiger | am saugfähigstenabsorbent | more absorbent | most absorbent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
汗衫[かざみ, kazami] (n) (arch) ancient Japanese sweat-absorbent summer garment [Add to Longdo]
吸音材[きゅうおんざい, kyuuonzai] (n) acoustic material; acoustic absorbent material [Add to Longdo]
吸湿剤[きゅうしつざい, kyuushitsuzai] (n) desiccant; moisture absorbent [Add to Longdo]
吸収剤[きゅうしゅうざい, kyuushuuzai] (n) an absorbent [Add to Longdo]
吸収体[きゅうしゅうたい, kyuushuutai] (n) absorbent [Add to Longdo]
高分子吸収体[こうぶんしきゅうしゅうたい, koubunshikyuushuutai] (n) high polymer absorbent [Add to Longdo]
脱脂綿[だっしめん, dasshimen] (n) absorbent cotton [Add to Longdo]
調湿剤[ちょうしつざい, choushitsuzai] (n) desiccant; moisture absorbent [Add to Longdo]
湯文字[ゆもじ;いもじ, yumoji ; imoji] (n) (1) (See 腰巻き) woman's loincloth (worn as a kimono underskirt); (2) (See 湯帷子) single-layer absorbent bathrobe (worn during or after a bath) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 absorbent \ab*sorb"ent\ ([a^]b*s[^o]rb"ent), a. [L. absorbens,
   p. pr. of absorbere.]
   Absorbing; swallowing; absorptive.
   [1913 Webster]
 
   {Absorbent ground} (Paint.), a ground prepared for a picture,
    chiefly with distemper, or water colors, by which the oil
    is absorbed, and a brilliancy is imparted to the colors.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absorbent \Ab*sorb"ent\, n.
   1. Anything which absorbs. AS
    [1913 Webster]
 
       The ocean, itself a bad absorbent of heat. --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) Any substance which absorbs and neutralizes acid
    fluid in the stomach and bowels, as magnesia, chalk, etc.;
    also a substance e. g., iodine which acts on the absorbent
    vessels so as to reduce enlarged and indurated parts. AS
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Physiol.) The vessels by which the processes of
    absorption are carried on, as the lymphatics in animals,
    the extremities of the roots in plants. AS
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absorbent
   adj 1: having power or capacity or tendency to absorb or soak up
       something (liquids or energy etc.); "as absorbent as a
       sponge" [syn: {absorbent}, {absorptive}] [ant:
       {nonabsorbent}, {nonabsorptive}]
   n 1: a material having capacity or tendency to absorb another
      substance [syn: {absorbent material}, {absorbent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top