Search result for

terr

(174 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terr-, *terr*
English-Thai: Longdo Dictionary
terra-cotta(n) ดินเผา เช่น The production of terra cotta pottery is widespread. The technique does not require the high temperatures needed for other ceramics.; The Terracotta sculpture from India is the beautiful handmade Indian art and craft made of terracotta, or burnt clay sculpture.
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
subterranean(adj) ที่อยู่ใต้พื้นดิน, ใต้พื้นโลก เช่น Subterranean termites are the most destructive pests of wood in the United States.; The scientific journal is devoted to the study of cave biology and subterranean ecosystems. , S. underground, A. earth surface,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terra[N] แผ่นดิน, See also: พื้นดิน
terror[N] ความหวาดกลัว, See also: ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ, Syn. fright, horror, panic
terror[N] คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวสุดขีด
terror[N] การเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง, See also: การก่อการร้าย
terror[N] เด็กที่ก่อกวน
terrace[N] ระเบียง, See also: ระเบียงกลางแจ้ง, ดาดฟ้า, นอกชาน, Syn. balcony, platform
terrace[N] เนินที่ลาดเอียง, See also: ที่ราบเป็นขั้นลดหลั่น, ที่ราบเป็นขั้นบันได, Syn. green, plot, lawn
terrace[VT] ทำเป็นระเบียง
terrace[VT] ทำให้ลดหลั่นเป็นชั้น, See also: ทำเป็นชั้น
terrain[N] ภูมิประเทศ, See also: ผืนดิน, Syn. ground, region, territory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terra(เทอ'ระ) n. โลก,พื้นดิน,แผ่นดิน
terra cottaดินเหนียวเผาไฟ สีน้ำตาลแดงและแข็ง,สิ่งที่ทำด้วยดินดังกล่าว,สีน้ำตาลแดง
terra firma(เทอ'ระเฟอ'มะ) n. ดินแข็ง,ดินแน่น,ผืนดินที่แห้งterrain (ทะเรน',เทอ'เรน) n. ผืนดิน
terrestrial(ทะเรส'เทรียล) adj. เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับพื้นดินหรือบนบก,งอกบนพื้นดิน,ในทางโลก. n. ผู้อาศัยอยู่บนโลก.
terrible(เทอ'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าเกรงขาม,ร้ายแรง,สยองขวัญ,มหันต์, Syn. distressing
terribly(เทอ'ระบลี) adv. อย่างน่ากลัว,สุดขีด,มหันต์
terrier(เทอ'ริเออะ) n. สุนัขขนาดเล็กพันธุ์หนึ่งในหลายพันธุ์ เมื่อก่อนใช้เป็นสุนัขล่าเนื้อ
terrific(เทริฟ'ฟิค) adj. ยิ่งใหญ่,มากมาย,น่ากลัว,สยองขวัญ., See also: terrifically adv.
terrify(เท'ริไฟ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้หวาดกลัว,ทำให้สยองขวัญ., See also: terrifier n. terrifyingly adv., Syn. frighten,scare
territorial(เทริทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาเขตหรือดินแดน,เกี่ยวกับบริเวณหนึ่งเฉพาะ,เกี่ยวกับภาคพื้นดิน. n. ทหารภาคพื้นดิน.

English-Thai: Nontri Dictionary
terrace(n) ชั้น,หลั่น,ดาดฟ้า,ระเบียง,ที่ดินขั้นบันได
terrace(vt) ทำเป็นชั้น,ทำเป็นดาดฟ้า,ทำเป็นระเบียง
terrestrial(adj) เกี่ยวกับโลก,บนพื้นดิน
terrible(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,มหันต์,ร้ายแรง
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด
terrier(n) สุนัขล่าเนื้อชนิดหนึ่ง,สมุดทะเบียนที่ดิน
terrific(adj) น่าหวาดกลัว,สยองขวัญ,มากมาย,ยิ่งใหญ่
terrify(vt) ทำให้หวาดกลัว,ทำให้ตกใจ,ทำให้สยองขวัญ
territorial(adj) เกี่ยวกับดินแดน,เกี่ยวกับภาคพื้นดิน
territory(n) ดินแดน,ขอบข่าย,อาณาเขต,แนวความคิด,แนวทางปฎิบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terra rossaดินแดง, ดินแทร์รารอสซา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
terrace๑. ขั้นบันได๒. ตะพัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
terracottaเครื่องดินเผาสีหม้อใหม่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terrainลักษณะภูมิประเทศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
terraneศิลาภูมิประเทศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
terrestrialบนดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
terrestrial radiation๑. การแผ่รังสีโลก๒. รังสีโลก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
terrigeneous depositสิ่งทับถมจากพื้นทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
territorialเกี่ยวกับดินแดน, เกี่ยวกับอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territorial courtศาลแห่งอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terrace ขั้นบันได
ที่ราบแบบขั้นบันไดซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณลาด ชันสูง มีคันดินเป็นขอบ เพื่อป้องกันการกร่อน ควบคุมการไหลของน้ำ และรักษาความชุ่มชื้นของดิน [สิ่งแวดล้อม]
terraceterrace, ขั้นบันได [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
terraceterrace, ตะพัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
terrace cultivationการเพาะปลูกแบบขั้นบันได, การเพาะปลูกตามไหล่เขา โดยวิธีปรับพื้นที่เป็นขั้น ๆ ขึ้นไปบนเขา เป็นการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Terrain พื้นดิน [สิ่งแวดล้อม]
Terrestrial radiationรังสีจากพื้นโลก, รังสีจากสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่บนพื้นโลก เป็นรังสีที่มนุษย์ได้รับจากภายนอกร่างกายปีละประมาณ 410 ไมโครซีเวิร์ต ส่วนที่มีผลเป็นปริมาณรังสีต่อมนุษย์คือรังสีแกมมา ซึ่งปลดปล่อยมาจากนิวไคลด์รังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก (ดู Primordial radionuclides) ได้แก่ สารกัมมันตรังสีในอนุกรมยูเรเนียม อนุกรมทอเรียม และสารกัมมันตรังสีโพแทสเซียม (K-40) [นิวเคลียร์]
terrestrial radiationรังสีจากโลก [อุตุนิยมวิทยา]
Terrestrial radiation balanceรังสีสมดุลย์ของโลก [อุตุนิยมวิทยา]
Territorial questionsปัญหาเขตแดน [TU Subject Heading]
territorial seaทะเลอาณาเขต รัฐทุกรัฐมีสิทธิกำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของตนได้จนถึงขอบเขตหนึ่งซึ่ง ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล โดยวัดจากเส้นฐานที่กำหนดขึ้นตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
terraforming (n ) เป็นการปรับสภาพดวงดาวให้มีลักษณะที่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ด้วยการปรับบรรยากาศ อุณหภูมิ สภาพพื้นผิว ระบบนิเวศน์ ให้มีลักษณะคล้ายโลก
terrarium (n ) ธรรมชาติจำลองขนาดเล็กที่สร้างขึ้น ในพื้นที่สิ่งแวดล้อมจำลอง ที่สามารถพึ่งพากันในระบบนั้นๆได้
terrificแสบมาก
Territory Integrity (n) บูรณภาพแห่งดินแดน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Terry.เทอรี่ Cassandra's Dream (2007)
That's a terrible idea.นั่นเป็นความคิดที่แย่มาก Pret-a-Poor-J (2008)
Uh, it was terrifying. I've never felt so exposed.เอ่อ มันเคยสยองนะ , ฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
I am saving you from making a terrible mistake.ฉันกำลังช่วยคุณจากการทำความผิดพลาดครั้งร้ายแรงนะ There Might be Blood (2008)
Smallville, everyone knows you're a terrible liar.สมอลวิลล์, ใครๆก็รู้ว่านายโกหกไม่เนียน Committed (2008)
No, these are scrambled transmissions that a group of terrorists used to communicate.ม่าย... นี่เป็นการส่งข้อมูลแบบสุ่มซึ่งกลุ่มใต้ดินใช้สื่อสารกัน Odyssey (2008)
The elusive band of terrorists, finally in captivity.กลุ่มก่อการร้ายที่หาตัวยากถูกจับ Odyssey (2008)
One alarm-clock malfunction, and suddenly you're demoted and sent to deliverance territory.ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น พวกคุณจะถูกลดขั้นทันที Odyssey (2008)
She loses those things, She's gonna be a terrific date, But beyond that-เธอจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้น เธอจะเผชิญกับวันที่แย่ แต่นอกเหนือจากนั้น ... Not Cancer (2008)
You're not allowed to not be terrified.คุณไม่อนุญาต Adverse Events (2008)
There's only two good reasons not to be terrified in a hospital.มีเหตุผลดีๆแค่ 2 ข้อ \ ที่จะไม่ตรวจรักษาในโรงพยาบาล Adverse Events (2008)
She looks terrible.เธอดูแย่ Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrThe act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
terrI had a terrible accident riding this bike.
terrHearing the terrible noise, I asked him what was going on.
terrThe ship was owing to the terrible storm.
terrShe uttered a scream of terror.
terrStand aghast at the terrible sight.
terrThe little girl managed to keep silent, having been terrified by the lightning.
terrWe had terrible times during the war.
terrI'm terribly sorry.
terrThen, with a last, terrible SCREAM, the monster flung itself off the mountain to its death on the rocks below.
terrThe festive mood was slightly spoiled by terrorist bombs.
terrShe said she was OK. In fact, she was terribly injured.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาณาจักร[N] territory, See also: regime, area, Example: ความนิยมของธุรกิจบันเทิงที่เติบโตยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ก่อร่างสร้างอาณาจักรบันเทิงขึ้นย่านถนนรัชดาภิเษก-พระราม9, Thai definition: ใช้เปรียบกับความยิ่งใหญ่ของการดำเนินธุรกิจ
อาณาจักร[N] territory, Example: ฝรั่งเศสได้ผนวกเอาเมืองพระตะบองและเสียมราฐเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินโดจีน, Thai definition: เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่งๆ
ร.ด.[N] Territorial Defense Department, Syn. กรมการรักษาดินแดน
อย่างยิ่งยวด[ADV] extremely, See also: terribly, Syn. อย่างที่สุด, Example: ผมไม่เคยเห็นใครบ้าบิ่นอย่างยิ่งยวดเช่นเขามาก่อน
ไม่ดี[ADV] badly, See also: terribly, Syn. ไม่เข้าที, ไม่ใคร่ดี, Example: นางเอกใหม่แสดงได้ไม่ดีเท่าไหร่ดูแข็งๆ ไม่เป็นธรรมชาติ, Thai definition: อย่างไม่น่าพอใจ, อย่างขาดคุณสมบัติที่ดี
ไม่ได้ความ[ADV] terribly, See also: bad, not as expected, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว, Example: เขาโทษว่าครูสอนไม่ได้ความเขาถึงสอบตก, Thai definition: ไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้
แย่[ADV] terribly, See also: badly, Syn. เลวร้าย, Example: เวลานี้คุณคือคนที่ทำงานแย่ที่สุด, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีคุณสมบัติไม่น่าพอใจ
ก่อการร้าย[V] terrorize, See also: cause terrorism, cause violence, Example: ชาวซิกพยายามใช้ปากีสถานเป็นฐานที่มั่น ลอบเข้าไปก่อการร้ายในรัฐปัญจาบของอินเดีย
สยดสยอง[ADJ] terrible, See also: awful, dreadful, horrible, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขามิได้สยดสยองต่ออันตรายใดๆ เลย, Thai definition: สยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
แว่นแคว้น[N] region, See also: territory, domain, state, land, kingdom, realm, Syn. แคว้น, แผ่นดิน, อาณาจักร, Example: พระเจ้าแผ่นดินทรงสนับสนุนให้แว่นแคว้นต่างๆ ดำรงเอกลักษณ์พิเศษของตนเองไว้, Count unit: แคว้น, Thai definition: ดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nānnām) EN: territorial sea ; territorial waters   FR: eaux territoriales [fpl]
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
บรรยากาศของโลก[n. exp.] (banyākāt khøng lōk) EN: Earth's Atmosphere   FR: atmosphère terrestre [f]
บินลง[v.] (binlong) EN: land   FR: atterrir
บ๊อ[X] (bø) EN: [question word for yes-no questions]   FR: [particule interrogative]

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRA    T EH1 R AH0
TERRE    T EH1 R AH0
TERRY    T EH1 R IY0
TERRE    T EH1 R
TERRI    T EH1 R IY0
TERRIO    T EH1 R IY0 OW0
TERRIS    T EH1 R IH2 S
TERROR    T EH1 R ER0
TERRIE    T EH1 R IY0
TERREL    T EH1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Terr    (n) (t e1 r @ s)
Terry    (n) (t e1 r ii)
terror    (n) (t e1 r @ r)
terrace    (v) (t e1 r @ s)
terrain    (n) (t e1 r ei1 n)
terrier    (n) (t e1 r i@ r)
terrify    (v) (t e1 r i f ai)
terrors    (n) (t e1 r @ z)
terraced    (v) (t e1 r @ s t)
terraces    (v) (t e1 r @ s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Terrasse(n) |die, pl. Terrassen| ลานหน้าบ้าน, ลานหลังบ้าน, เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน(ไม่จำเป็นต้องมีรั้วกั้นเป็นขอบ) เช่น Im Urlaub haben wir uns auf der Terrasse im Hotel getroffen und zusammen gefrühstückt. เราเจอกันช่วงหยุดพักร้อนที่เฉลียงของโรงแรม และทานอาหารเช้าด้วยกัน , See also: Related: Balkon

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Terrassentür {f}French window [Add to Longdo]
Terrazzo {n}terrazzo [Add to Longdo]
Terrain {n}; Gelände {n}terrain [Add to Longdo]
Terrain {n} (Grundstück)plot of land [Add to Longdo]
Terrakotta {f}; Terrakottafigur {f}; Terracotta {f}terra-cotta; terracotta [Add to Longdo]
Terrakotta...terra-cotta [Add to Longdo]
Terrarium {n}terrarium [Add to Longdo]
Terrasse {f} | Terrassen {pl}terrace | terraces [Add to Longdo]
Terrassenfeldbau {f}terrace cultivation [Add to Longdo]
Terrassenhaus {n}stepped building [Add to Longdo]
Territorialarmee {f}; Landwehr {f}Territorial Army; Territorial Force [Add to Longdo]
Territorium {n} | Territorien {pl}territory | territories [Add to Longdo]
Terror {m}terror [Add to Longdo]
Terrorakt {m}act of terrorism [Add to Longdo]
Terroranschlag {m}; Terrorangriff {m}terrorist attack [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
しょ難しい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵马俑[bīng mǎ yǒng, ㄅㄧㄥ ㄇㄚˇ ㄩㄥˇ, / ] Terracotta Army (historic site) [Add to Longdo]
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, ] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] terror; terrified; afraid; frightened [Add to Longdo]
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist [Add to Longdo]
恐怖主义[kǒng bù zhǔ yì, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] terrorism [Add to Longdo]
恐怖主义者[kǒng bù zhǔ yì zhě, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] terrorist [Add to Longdo]
恐怖份子[kǒng bù fèn zi, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗ˙, ] terrorist [Add to Longdo]
恐怖分子[kǒng bù fèn zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] terrorist [Add to Longdo]
惶恐[huáng kǒng, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄨㄥˇ, ] terrified [Add to Longdo]
惨祸[cǎn huò, ㄘㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] terrible tragedy; grave mishap [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロセス割込み信号[プロセスわりこみしんごう, purosesu warikomishingou] process interrupt signal [Add to Longdo]
マスク不可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI [Add to Longdo]
レコード間隔[レコードかんかく, reko-do kankaku] interrecord gap, IRG (abbr.) [Add to Longdo]
外部割り込み[がいぶわりこみ, gaibuwarikomi] external interrupt [Add to Longdo]
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割り込みハンドラ[わりこみハンドラ, warikomi handora] interrupt handler [Add to Longdo]
割り込みベクタ[わりこみベクタ, warikomi bekuta] interrupt vector [Add to Longdo]
割り込みベクトル[わりこみベクトル, warikomi bekutoru] interrupt vector [Add to Longdo]
割り込み信号[わりこみしんごう, warikomishingou] interrupt signal [Add to Longdo]
割り込み方式[わりこみほうしき, warikomihoushiki] interrupt-driven (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
段々畑[だんだんばたけ, dandanbatake] terrassenfoermige_Felder [Add to Longdo]
領土[りょうど, ryoudo] Territorium [Add to Longdo]
領地[りょうち, ryouchi] Territorium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top