ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alliteration

AH0 L IH1 T ER0 EY2 SH AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alliteration-, *alliteration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alliteration[N] การสัมผัสอักษร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alliteration(อะลิทเทอเร' เชิน) n. การสัมผัสอักษร, วิธีสัมผัสอักษรพยางค์ (of a word group)

English-Thai: Nontri Dictionary
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alliterationการสัมผัสอักษร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is it with alliteration and nicknames?มันคืออะไร เล่นคำ, ชื่อเล่น ? Flash of Two Worlds (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alliterationWe studied the Concordance to Shakespeare to accumulate examples of alliteration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมผัสอักษร[N] alliteration, See also: initial rhyme, beginning rhyme, head rhyme, Syn. สัมผัสพยัญชนะ, Example: ในการสัมผัสท้ายวรรคบางคนนิยมสัมผัสอักษรเท่านั้น, Count unit: แห่ง, Thai definition: คำคล้องจองที่ใช้อักษรตัวเดียวกัน หรือตัวอักษรประเภทเดียวกัน คือ มีเสียงเหมือนกัน แต่รูปไม่เหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรล้วน[n.] (aksøn lūan) FR: allitération [f]
สัมผัสอักษร[n. exp.] (samphat aksøn) EN: alliteration ; initial rhyme ; beginning rhyme ; head rhyme   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLITERATION    AH0 L IH1 T ER0 EY2 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alliteration    (n) ˈəlˌɪtərˈɛɪʃən (@1 l i2 t @ r ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
頭韻[とういん, touin] (n,adj-no) alliteration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alliteration \Al*lit`er*a"tion\, n. [L. ad + litera letter. See
   {Letter}.]
   The repetition of the same letter at the beginning of two or
   more words immediately succeeding each other, or at short
   intervals; as in the following lines: 
   [1913 Webster]
 
      Behemoth, biggest born of earth, upheaved
      His vastness.              --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Fly o'er waste fens and windy fields.  --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   Note: The recurrence of the same letter in accented parts of
      words is also called alliteration. Anglo-Saxon poetry
      is characterized by alliterative meter of this sort.
      Later poets also employed it.
      [1913 Webster]
 
         In a somer seson whan soft was the sonne,
         I shope me in shroudes as I a shepe were. --P.
                          Plowman.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alliteration
   n 1: use of the same consonant at the beginning of each stressed
      syllable in a line of verse; "around the rock the ragged
      rascal ran" [syn: {alliteration}, {initial rhyme},
      {beginning rhyme}, {head rhyme}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top