ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -た-, *た*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประสบผลสำเร็จ[たっせい] (n vi vt modal ver) ประสบผลสำเร็จ
ประสิทธิ์[たっせい] (n vi vt modal ver) ประสบผลสำเร็จ

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
昂ぶり[たかぶり] (n ) exhilaration, excitement

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
だいま[だいま, tadaima] กลับ (บ้าน) มาแล้วครับ
だ単に[んに, tadatanni] เพียง
タロ芋[ろいも, taroimo] (n) เผือก
互い[がい, tagai] ซึ่งกันและกัน
体操[いそう, taisou] (n) กีฬายิมนาสติก
体積[いせき, taiseki] (n) ปริมาตร
例えば[とえば, tatoeba] (adv) ตัวอย่างเช่น
偶に[まに, tamani] (adj) ไม่ค่อย, นานๆ ที
助ける[すける, tasukeru] (vt) ช่วยเหลือ
卓球[っきゅう, takkyuu] (n) กีฬาปิงปอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
短期[んき, tanki] (vt adj adv) ระยะส้น , See also: A. 長期, R. 中期
短期大学[んきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
短期[んき, tanki] (adj adv) ช่วงเวลาส้นๆ , See also: A. 長期, R. 中期
対価[いか, taika] (n) สิ่งตอบแทน
黄昏[そがれ, tasogare] (n) หัวค่ำ, ย่ำค่ำ, พลบค่ำ (ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตก) , See also: S. 薄明かり, A. 黄昏,
貯める[める, tameru] (vt) เก็บออมเงิน
棚に上げる[なにあげる, tananiageru] (vi) ลืมข้อบกพร่องของตนเอง
対応[いおう, taiou] การมลักษณะอย่างเดียวกัน
鍛造[んぞう, tanzou] (n) การเผาเหล็ก, การหลอกเหล็ก
タラップ[らっぷ, tarappu] (n) a ramp

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼る[よる, tayoru] Thai: พึ่งพิง English: to rely
頼る[よる, tayoru] Thai: ขึ้นอยู่กับ English: to depend on
建てる[てる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
助かる[すかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved
確かめる[しかめる, tashikameru] Thai: ทำให้แน่ใจ English: to ascertain
耐える[える, taeru] Thai: ทน English: to bear
耐える[える, taeru] Thai: อดกลั้น English: to endure
立てる[てる, tateru] Thai: ตั้ง
立てる[てる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่
食べ物屋[べものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place

Japanese-English: EDICT Dictionary
[も, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
[かべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鱮;鰱[なご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
[, ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative [Add to Longdo]
[, tai] (aux-adj) (1) (after the -masu stem of a verb) want to ... do something; would like to ...; (prt) (2) (kyu [Add to Longdo]
かなみ型護衛艦[かなみがごえいかん, takanamigatagoeikan] (n) Takanami class destroyer [Add to Longdo]
かり[, takari] (n) extortion; sponging [Add to Longdo]
がる[, tagaru] (aux-v,v5r) (See がる,い) wanting to (verb) (not used in the first person, combination of ~tai and ~garu) [Add to Longdo]
くし上げる[くしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.) [Add to Longdo]
くる[, takuru] (v5r) to pull in; to take for oneself; to tuck up (one's sleeves) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are crazy.あなは狂ってる。
Hotshot!いし奴だ。
I want a lot.くさん欲しい。
He came by bus.バスできまし
Anything new?何かあっ
Shot, huh?のか。
You are early.早かっね。
She tried.彼女は、試し
Off it went.それは出ていっ
All were happy.みんなが喜んでい
All were silent.みんな黙ってい
I want to sing a song.一曲歌いい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It wagged its tail and started barking happily.[CN] 追いかけていっ二人の 無憂無慮憧憬未來的兩個人 心と心が 那樣相連的兩顆心 Love & Pop (1998)
Filming has finally ended.[JA] (プロデューサー) ドラマ終わっ Emotions (2017)
Are you sure you want to donate this much?[JA] (職員) こんなに 寄付していだいて いいんですか? Emotions (2017)
Please make sure that you use it all for the children.[JA] 必ず 子供ちのめに 使ってくださいね Emotions (2017)
At the end there was a big old refrigerator. The door was covered with rust and was heavy. It made a nasty noise when I opened it.[CN] 赤トンボの唄を 歌っ空は 在一望無際的天空下唱著紅蜻蜓的歌 Love & Pop (1998)
Doro no kawa ni tsukatta... Sitting in muddy water jinsei mo waruku wa nai... ...isn't such a bad life ichido kiri de owaru nara...[CN] 100)\1aH50\K80}泥の河に浸かっ 人生も悪くはない Heavy Metal Queen (1998)
Kawaita hitomi de dare ka naite kure Someone, cry for me with parched eyes[CN] 100)\1aH50\K60}渇い瞳で誰か泣いてくれ Jupiter Jazz: Part 1 (1998)
Yes, you did.[JA] うん 頑張っ Emotions (2017)
Honto no kanashimi ga shiritai dake I only want to know what true sadness is[CN] 100)\1aH50}本当の悲しみが知りいだけ Asteroid Blues (1998)
Doro no kawa ni tsukatta Sitting in muddy water Jinsei mo waruku wa nai Isn't such a bad life[CN] 100)\1aH50}泥の河に浸かっ 人生も悪くはない Asteroid Blues (1998)
Honto no kanashimi ga shiritai dake I only want to know what true sadness is.[CN] 100)\1aH50\K140}本当の悲しみが知りいだけ Heavy Metal Queen (1998)
-Yes. -I worked hard on it.[JA] 言っよ 俺ね 頑張っよね? Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いてい[いてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
ターゲット[ーげっと, ta-getto] target [Add to Longdo]
ターゲットドライブ[ーげっとどらいぶ, ta-gettodoraibu] target drive [Add to Longdo]
ターミナルアダプター[ーみなるあだぷー, ta-minaruadaputa-] terminal adapter [Add to Longdo]
ターミネータ[ーみねー, ta-mine-ta] terminator [Add to Longdo]
ターンアラウンドタイム[ーん'あらうんどいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
タイトリージョン[いとりーじょん, taitori-jon] title-region [Add to Longdo]
タイトル[いとる, taitoru] title [Add to Longdo]
タイトルバー[いとるばー, taitoruba-] title bar [Add to Longdo]
タイプイン[いぷいん, taipuin] type in (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
七夕[なば, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
[け, take] (LAENGENMASS [Add to Longdo]
[け, take] Statur, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
[ん, tan] ROT [Add to Longdo]
丹前[んぜん, tanzen] wattierter_Herrenkimono (fuer Hausgebrauch) [Add to Longdo]
丹念[んねん, tannen] grosse_Sorgfalt, Eifer [Add to Longdo]
丹精[んせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
丹誠[んせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
互い[がい, tagai] gegenseitig, einander [Add to Longdo]
互い違いに[がいちがいに, tagaichigaini] abwechselnd [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top