ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

augmenter

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -augmenter-, *augmenter*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
augmenterตัวแต่งเติม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้น[v.] (kheun) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price   FR: augmenter ; relever ; élever
ขึ้นมา[v. exp.] (kheun mā) EN: upward ; rise   FR: augmenter
ขึ้นเงินเดือน[v. exp.] (kheun ngoen deūoen) FR: augmenter le salaire ; augmenter le rémunération
ขึ้นราคา[v. exp.] (kheun rākhā) EN: increase the price ; raise the price ; go up in price ; raise prices   FR: augmenter le prix
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand   FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; enrichir
เพิ่มการผลิต[v. exp.] (phoēm kān phalit) EN: step up production ; increase production   FR: augmenter la production
เพิ่มขึ้น[v.] (phoēmkheun) EN: increase ; accelerate   FR: accroître ; augmenter ; élever
เพิ่มเสียง[v. exp.] (phoēm sīeng) FR: augmenter le son
ทวี[v.] (thawī) EN: multiply ; double ; redouble ; increase ; add ; raise ; rise   FR: croître ; augmenter

French-Thai: Longdo Dictionary
augmenter(vt) | j'augmente, tu augmentes, il augmente, nous augmentons, vous augmentez, ils augmentent| เพิ่ม, เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น เช่น Je vais demander à mon mari d'augmenter mon budget.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Augmenter \Aug*ment"er\, n.
     One who, or that which, augments or increases anything.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  augmenter /ogmɑ̃te/ 
   accrue; grow; aggrandize; augment; enlarge; increase; accrue; increase; increase; augment; grow; increase

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top