ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

treaty

T R IY1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treaty-, *treaty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treaty(n) สนธิสัญญา, See also: ข้อตกลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treaty(ทรีท'ที) n. สนธิสัญญา, ข้อตกลง, การเจรจาเพื่อตกลงกัน, See also: treatyless adj.
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง, การวิงวอน, คำขอร้อง, คำวิงวอน, คำอ้อนวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
treaty(n) สนธิสัญญา, สัญญาระหว่างชาติ, ข้อตกลง, การเจรจา
entreaty(n) การอ้อนวอน, การวิงวอน, การขอร้อง, การร้องขอ, คำขอร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treatyสนธิสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatyสัญญาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ reinsurance treaty [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatyสนธิสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treaty of peaceสนธิสัญญาสันติภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treaty ratificationการให้สัตยาบันสนธิสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treaty reinsuranceการประกันภัยต่อตามสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
treaty, multilateralสนธิสัญญาพหุภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treaty, peaceสัญญาสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
treatyสนธิสัญญา [การทูต]
Treatyสนธิสัญญา [การค้าระหว่างประเทศ]
Treaty of Amity and Cooperationสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ " เป็นสนธิสัญญาที่จัดทำขึ้นโดยอาเซียนเมี่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อกำหนด หลักการดำเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาค โดยมีหลักการที่สำคัญได้แก่ การเคารพในอำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียมกัน บูรณภาพแห่งดินแดน การไม่แทรกแซงกิจการภายใน การแก้ไขปัญหาโดยสันติ การไม่ใช้หรือขู่ว่าจะใช้กำลัง และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งมีมาตราเกี่ยวกับแนวทางยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยอาศัยกลไกคณะอัครมนตรี (High Council) ปัจจุบันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ เป็นภาคีสนธิสัญญาฯ " [การทูต]
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weaponsสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ [การทูต]
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968)สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (ค.ศ. 1968) [TU Subject Heading]
Treaty-making powerอำนาจในการทำหนังสือสัญญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, look, you sign-a dis treaty first.ดูสนธิสัญญาคุณตอนนี้ The Great Dictator (1940)
What would my people think, signing such a treaty when your soldiers are on the border?อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมจะลงนามในสัญญา ในขณะที่กองทัพคุณยังอยู่ที่ชายแดน The Great Dictator (1940)
He sign-a the treaty or we have a war!มันจะลงนาม หรือมันจะลงสนามรบ The Great Dictator (1940)
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
But then the white man come and the Cherokee made a paper treaty with him.แต่หลังจากนั้น พวกคนขาวก็เข้ามา เผ่าเชอโรกี ทำสัญญา ข้อตกลงกับพวกนั่น The Education of Little Tree (1997)
Then government soldiers came and said the paper treaty had changed its words.หลังจากนั้น ทหารรัฐบาลก็เขามาและบอกว่า ข้อตกลงพวกนั้นเปลี่ยนคำในสัญญาไปแล้ว The Education of Little Tree (1997)
Both great covens and an ironclad peace treaty with the Lycans.ครองโลกโคเวนอันยิ่งใหญ่ และสงบศึกกับไลแคน Underworld (2003)
But the government surrendered and accepted the disgraceful Treaty of Versailles.แต่รัฐบาลกลับยอมสงบศึก และเซ็นสนธิสัญญาเวอร์เซิลที่น่าอับอายนั่น Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
What year was the Versailles treaty signed?คุณเป็นความฝันที่สำคัญที่สุดในโลกสำหรับผม! Shimokita Glory Days (2006)
Amazing...he gave the special sword to Prince Dae-So's hands and now he's going as a peace treaty for him?แปลกมาก... เขาให้ดาบพิเศษกับองค์ชายแดโซ แล้วตอนนี้เขากำลังจะไปเป็นตัวประกันให้เขาอีก Episode #1.41 (2006)
The Hans want a peace treaty for the past battle.ฮั่นต้องการความสงบสุขหลังจากผ่านสงครามมา Episode #1.41 (2006)
The Treaty of Rome. The European Union.สนธิสัญญาแห่งโรม การรวมกันของยุโรป The Omen (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treatyA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
treatyA treaty is, as it were, a contact between countries.
treatyI hope this treaty will make for the peace of the world.
treatyIn 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.
treatyThe spirit of the treaty was ignored.
treatyThe spokesman explained the contents of the treaty to the press.
treatyThe treaty bans atomic bombs and hydrogen bombs.
treatyThe treaty bans the use of chemical weapons.
treatyThe treaty has been concluded after many twists and turns.
treatyThe treaty is now a dead letter.
treatyThe treaty signed between Japan, Germany, Great Britain and the United States.
treatyThe two countries negotiated a peace treaty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนธิสัญญา(n) treaty, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ร่างสนธิสัญญาถูกแก้หลายครั้งหลายหนแล้ว, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสัญญาที่สำคัญยิ่งและทำเป็นตราสารสมบูรณ์แบบ
สนธิสัญญา(n) treaty, See also: pact, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ปลายพ.ศ.2436 จังหวัดจันทบุรีถูกยึดครองโดยประเทศฝรั่งเศส และมีการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยการยึดครองในวันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกันนั้น, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
กติกา(n) treaty, See also: pact, agreement, covenant, convention, Syn. หนังสือสัญญา, ข้อตกลง, Example: ประเทศไทยและประเทศสวีเดนตกลงทำกติกาสัญญาการค้าระหว่างประเทศ, Count Unit: ข้อ
กติกาสัญญา(n) pact, See also: treaty, covenant, convention, Syn. หนังสือสัญญา, Example: สหภาพโซเวียตได้ใช้องค์การ กติกาสัญญาวอร์ซอเป็นเครื่องตอบโต้องค์การนาโตของฝ่ายตะวันตก, Thai Definition: ความตกลงระหว่างประเทศ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย(n) Department of Treaties and Legal Affairs, See also: Treaty and Legal Department, Treaty and Law Department, Example: บทความนี้ เป็นความผิดพลาดของผู้เขียนเองไม่ได้สะท้อนความเห็นและทัศนะของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายทั้งสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กติกาสัญญา[katikāsanyā] (n) EN: pact ; treaty
คำร้อง[khamrøng] (n) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion  FR: pétition [ f ] ; requête [ f ] ; plainte [ f ]
คำร้องขอ[khamrøngkhø] (n) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request  FR: requête [ f ] ; demande [ f ]
คำร้องทุกข์[khamrøngthuk] (n) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit  FR: requête [ f ]
ข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน[khøtoklong song phūrāi khām daēn] (n, exp) EN: extradition treaty  FR: traité d'extradition [ m ]
...ล่ะ[... la] (x) EN: what about ... ? ; [ particle used at the end of a question, command or entreaty ]  FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ?
หนังสือสัญญา[nangseū sanyā] (n) EN: contract ; agreement ; compact ; treaty  FR: contrat [ m ] ; convention [ f ] ; traité [ m ] ; accord [ m ]
ภาคีสัญญา[phākhīsanyā] (n, exp) EN: party to a treaty ; contracting parties ; parties to the agreement ; signatory  FR: signataire [ m ]
สนธิสัญญา[sonthisanyā] (n) EN: pact ; treaty ; accord ; agreement ; deal ; convention  FR: traité [ m ] ; pacte [ m ] ; convention [ f ] ; accord [ m ]
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน[sonthisanyā song phūrāi khām daēn] (n, exp) EN: extradition treaty  FR: traité d'extradition [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TREATY T R IY1 T IY0
TREATY'S T R IY1 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treaty (n) trˈiːtiː (t r ii1 t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合约[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ, / ] treaty; contract #3,453 [Add to Longdo]
条约[tiáo yuē, ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] treaty; pact #6,546 [Add to Longdo]
商埠[shāng bù, ㄕㄤ ㄅㄨˋ, ] treaty ports #61,654 [Add to Longdo]
马关条约[Mǎ guān tiáo yuē, ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Shimonoseki (1895) the ended the first Sino-Japanese war #77,595 [Add to Longdo]
南京条约[Nán jīng tiáo yuē, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Nanjing (1842) that concluded the First Opium War between Qing China and Britain #98,045 [Add to Longdo]
尼布楚条约[Ní bù chǔ tiáo yuē, ㄋㄧˊ ㄅㄨˋ ㄔㄨˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Nerchinsk (1698) between Qing China and Russia #183,368 [Add to Longdo]
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中俄尼布楚条约[zhōng é ní bù chǔ tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄋㄧˊ ㄅㄨˋ ㄔㄨˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Nerchinsk (1698) between Qing China and Russia [Add to Longdo]
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中法新约[Zhōng Fǎ xīn yuē, ㄓㄨㄥ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄩㄝ, / ] treaty of Tianjin of 1885 ceding Vietnam to France [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertrag { m }; Staatsvertrag { m } | Verträge { pl }; Staatsverträge { pl }treaty | treaties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
条約[じょうやく, jouyaku] (n) treaty; pact; (P) #1,648 [Add to Longdo]
締結[ていけつ, teiketsu] (n, vs) (1) conclusion; execution (of a contract); entering (into treaty); (2) fastening (as in a joint); (P) #3,671 [Add to Longdo]
破棄(P);破毀[はき, haki] (n, vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P) #10,097 [Add to Longdo]
条文[じょうぶん, joubun] (n) text; provisions (act, treaty); (P) #13,295 [Add to Longdo]
安保[あんぽ, anpo] (n) (abbr) US-Japan Security Treaty; safety; security; (P) #15,676 [Add to Longdo]
懇願[こんがん, kongan] (n, vs) entreaty; supplication; petition; (P) #18,219 [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States) [Add to Longdo]
サンステファノ条約[サンステファノじょうやく, sansutefano jouyaku] (n) (See 露土戦争) Treaty of San Stefano (ending the Russo-Turkish War, 1878) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top