Search result for

(56 entries)
(0.6717 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -天-, *天*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ] แปล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[てんごく, tengoku] (n) สวรรค์, แดนสุขาวดี, See also: S. 極楽, A. 地獄,
気予報[てんきよほう, tenkiyohou] (n) พยากรณ์อากาศ
然記念物[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) สัตว์,พืช หรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย
[てんのう, tennou] (n) พระจักรพรรดิ
秤座[てんびんざ, tenbinza] (n) ราศีตุลย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
[てんびん, tenbin] (n) ตาชั่ง
文台[てんもんだい, tenmondai] หอดูดาว
[てんさい, tensai] (n) อัฉริยะ, พรสวรรค์
体観測[てんたいかんそく, tentaikansoku] สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
[てんもん, tenmon] ดาราศาสตร์
の与え[てんのあたえ, tennoatae] (n colloq ) ของขวัญที่ได้รับประทานมาจากสวรรค์
[てんこう, tenkou] (n ) อากาศ, สภาพอากาศ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[天, tiān, ㄊㄧㄢ] sky, heaven; god, celestial
Radical: Decomposition: 一 (yī )  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] The heavens 一 above a man 大

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てん(P);あめ;あま, ten (P); ame ; ama] (n) (1) sky; (2) (てん only) heaven; (3) (てん only) {Buddh} svarga (heaven-like realm visited as a stage of death and rebirth); (4) (てん only) {Buddh} deva (divine being of Buddhism); (P) [Add to Longdo]
かす;[てんかす, tenkasu] (n) (See ぷら) tenkasu (crunchy bits of deep-fried dough produced as a byproduct of cooking tempura) [Add to Longdo]
から降りる[てんからおりる, tenkaraoriru] (exp,v1) to fall from heaven (the sky) [Add to Longdo]
が下[あまがした;あめがした, amagashita ; amegashita] (n) the whole country; the public; the world; the ruling power; having one's own way [Add to Longdo]
つゆ[てんつゆ, tentsuyu] (n) sauce for tempura [Add to Longdo]
つ日嗣;津日嗣[あまつひつぎ, amatsuhitsugi] (n) imperial throne [Add to Longdo]
と地[てんとち, tentochi] (exp) heaven and earth; top and bottom [Add to Longdo]
に向かって唾を吐く[てんにむかってつばきをはく, tennimukattetsubakiwohaku] (exp,v5k) to spit into the wind; in trying to cause harm to another, one invites disaster upon onelself [Add to Longdo]
に召される[てんにめされる, tennimesareru] (exp,v1) to die; to ascend to heaven [Add to Longdo]
に唾する[てんにつばする, tennitsubasuru] (exp,vs-s) harming oneself in an attempt to harm someone else (lit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
花は気の影響を受けて開く。The blossoms expand under the influence of the weather.
我が国は自国の然資源を開発しなければならない。Our country must develops its natural resources.
我々が明日出発するかどうかは候次第です。Our departure tomorrow is contingent on fair weather.
我々の仕事の成功は候に支配されやすいものです。The success of our business is subject to weather.
我々は気が変わるまでピクニックを延ばした。We postponed our picnic pending a change in the weather.
我々は然の資源を保存するように勤めなければならない。We must try to conserve our natural resources.
我々は然資源をもっと有効に利用する必要がある。We had better utilize our natural resources.
会議は候に関係なく開かれるでしょう。The meeting will be held regardless of the weather.
海の氷はきわめて変わりやすい−−寒く風のない候のときは固く凍っているが、嵐のときは外洋の広い水域で割れてしまう。The sea ice is highly variable - frozen solid during cold, calm weather and broken up in large areas of open water during storms.
概して言えば、日本の候は温暖です。Generally speaking, the climate of Japan is mild.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiān, ㄊㄧㄢ, ] day; sky; heaven [Add to Longdo]
[tiān shàng, ㄊㄧㄢ ㄕㄤˋ, ] celestial; heavenly [Add to Longdo]
[tiān xià, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, ] land under heaven; the whole world; the whole of China; realm; rule; domination [Add to Longdo]
下兴亡,匹夫有责[tiān xià xīng wáng, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄨㄤˊ, pi3 fu1 you3 ze2, / ] The rise and fall of the nation concerns everyone (成语 saw). Everyone bears responsibility for the prosperity of society. [Add to Longdo]
[Tiān Zhǔ, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ, ] Lord of Heaven; the Christian God; abbr. for 主教, Catholicism [Add to Longdo]
主教[Tiān zhǔ jiào, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Catholic church [Add to Longdo]
主教徒[tiān zhǔ jiào tú, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Catholic; follower of Catholicism [Add to Longdo]
主教会[tiān zhǔ jiào huì, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] the Catholic church [Add to Longdo]
主的羔羊[Tiān zhǔ de Gāo yáng, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] the Lamb of God [Add to Longdo]
[tiān jǐng, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄥˇ, ] courtyard; patio; skylight; name of acupoint TB10 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
の川[あまのがわ, amanogawa] Milchstrasse [Add to Longdo]
[てんじょう, tenjou] Decke, Zimmerdecke, Spitze, oberste_Spitze [Add to Longdo]
使[てんし, tenshi] Engel [Add to Longdo]
[てんこう, tenkou] Wetter [Add to Longdo]
[てんけい, tenkei] Offenbarung [Add to Longdo]
[てんごく, tengoku] Paradies [Add to Longdo]
[てんそん, tenson] von_goettlicher_Abstammung [Add to Longdo]
寿[てんじゅ, tenju] natuerliche_Lebensdauer [Add to Longdo]
[てんせい, tensei] natuerliche_Anlage, Natur [Add to Longdo]
[てんけい, tenkei] Himmelsgabe, Naturgabe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top