ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -天-, *天*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ] แปล

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[天, tiān, ㄊㄧㄢ] sky, heaven; god, celestial
Radical: Decomposition: 一 (yī )  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] The heavens 一 above a man 大,  Rank: 78

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiān, ㄊㄧㄢ, ] day; sky; heaven, #79 [Add to Longdo]
[jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ, ] today; at the present; now, #138 [Add to Longdo]
[zuó tiān, ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ, ] yesterday, #411 [Add to Longdo]
[měi tiān, ㄇㄟˇ ㄊㄧㄢ, ] every day; everyday, #572 [Add to Longdo]
[míng tiān, ㄇㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ, ] tomorrow, #589 [Add to Longdo]
[tiān qì, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, / ] weather, #1,339 [Add to Longdo]
[dàng tiān, ㄉㄤˋ ㄊㄧㄢ, / ] that day; the same day, #1,725 [Add to Longdo]
[tiān tiān, ㄊㄧㄢ ㄊㄧㄢ, ] every day, #2,031 [Add to Longdo]
[dōng tiān, ㄉㄨㄥ ㄊㄧㄢ, ] winter, #2,131 [Add to Longdo]
[tiān xià, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, ] land under heaven; the whole world; the whole of China; realm; rule; domination, #2,180 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[てんごく, tengoku] (n) สวรรค์, แดนสุขาวดี, See also: S. 極楽, A. 地獄,
気予報[てんきよほう, tenkiyohou] (n) พยากรณ์อากาศ
然記念物[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) สัตว์,พืช หรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย
[てんのう, tennou] (n) พระจักรพรรดิ
秤座[てんびんざ, tenbinza] (n) ราศีตุลย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
[てんびん, tenbin] (n) ตาชั่ง
文台[てんもんだい, tenmondai] หอดูดาว
[てんさい, tensai] (n) อัฉริยะ, พรสวรรค์
体観測[てんたいかんそく, tentaikansoku] สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
[てんもん, tenmon] ดาราศาสตร์
の与え[てんのあたえ, tennoatae] (n colloq ) ของขวัญที่ได้รับประทานมาจากสวรรค์
[てんこう, tenkou] (n ) อากาศ, สภาพอากาศ
声人語[てんせいじんご, tenseijingo] คำคม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てん(P);あめ;あま, ten (P); ame ; ama] (n) (1) sky; (2) (てん only) heaven; (3) (てん only) {Buddh} svarga (heaven-like realm visited as a stage of death and rebirth); (4) (てん only) {Buddh} deva (divine being of Buddhism); (P) [Add to Longdo]
かす;[てんかす, tenkasu] (n) (See ぷら) tenkasu (crunchy bits of deep-fried dough produced as a byproduct of cooking tempura) [Add to Longdo]
から降りる[てんからおりる, tenkaraoriru] (exp,v1) to fall from heaven (the sky) [Add to Longdo]
が下[あまがした;あめがした, amagashita ; amegashita] (n) the whole country; the public; the world; the ruling power; having one's own way [Add to Longdo]
つゆ[てんつゆ, tentsuyu] (n) sauce for tempura [Add to Longdo]
つ日嗣;津日嗣[あまつひつぎ, amatsuhitsugi] (n) imperial throne [Add to Longdo]
と地[てんとち, tentochi] (exp) heaven and earth; top and bottom [Add to Longdo]
に向かって唾を吐く[てんにむかってつばきをはく, tennimukattetsubakiwohaku] (exp,v5k) to spit into the wind; in trying to cause harm to another, one invites disaster upon onelself [Add to Longdo]
に召される[てんにめされる, tennimesareru] (exp,v1) to die; to ascend to heaven [Add to Longdo]
に唾する[てんにつばする, tennitsubasuru] (exp,vs-s) harming oneself in an attempt to harm someone else (lit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How is weather?気はどうですか。
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱれ!」使はそういうと、稲妻が走るもやもやの煙の中へ消えていった。
"When will you be back?" "It all depends on the weather."「いつ戻りますか」「候次第です」
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."気予報では今日は涼しいそうよ」「反対に、暑い気がする」
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.路歴程」が気に入ったので、私が最初に集めたのは小さい分冊本のジョン・バニヤン著作集だった。
The weather changes very often at this time of year.1年のこの時期は候がよく変わる。
The cold weather extended into April.4月になって寒い気が続いた。
The weather is usually hot in July.7月の候はだいたい暑い。
Einstein was a mathematical genius.アインシュタインは数学の才だった。
What's the forecast for tomorrow?あしたの気予報はどうですか。
My guess is that it will be fine tomorrow.あしたはよい気だと思います。
I hope it'll be fine tomorrow.あすは気だと思う。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My God![CN] 我的 The Devil Strikes at Night (1957)
Like the voice of a heavenly choir[JA] Like the voice of a heavenly choir (の聖歌隊の声のような) Bambi (1942)
My God![CN] 我的啊! Annie Hall (1977)
Nice sunny day.[JA] 今日はいい気だね? Bambi (1942)
Men![CN] 哪! Le Plaisir (1952)
Like the voice Of a heavenly choir[JA] Like the voice of a heavenly choir (の聖歌隊の声のような) Bambi (1942)
My God.[CN]  Tora! Tora! Tora! (1970)
Yes[CN] 是啊,今這兒舉行 Hong Kong Nocturne (1967)
? God![CN] 啊! Long Day's Journey Into Night (1962)
God![CN]  Shout at the Devil (1976)
Oh![CN] 老 Blithe Spirit (1945)
... who made working there a little like working in heaven.[JA] 彼女のせいで 仕事が国に思えた Detour (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
の川[あまのがわ, amanogawa] Milchstrasse [Add to Longdo]
[てんじょう, tenjou] Decke, Zimmerdecke, Spitze, oberste_Spitze [Add to Longdo]
使[てんし, tenshi] Engel [Add to Longdo]
[てんこう, tenkou] Wetter [Add to Longdo]
[てんけい, tenkei] Offenbarung [Add to Longdo]
[てんごく, tengoku] Paradies [Add to Longdo]
[てんそん, tenson] von_goettlicher_Abstammung [Add to Longdo]
寿[てんじゅ, tenju] natuerliche_Lebensdauer [Add to Longdo]
[てんせい, tensei] natuerliche_Anlage, Natur [Add to Longdo]
[てんけい, tenkei] Himmelsgabe, Naturgabe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top