ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explain

IH0 K S P L EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explain-, *explain*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explain(vi) อธิบาย, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. describe, illustrate, interpret
explain(vt) อธิบาย, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. describe, illustrate, interpret
explainer(n) ผู้อธิบาย, See also: ผู้ชี้แจง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explain(เอคซฺ'เพลน) { explained, explaining, explains } v. อธิบาย, ชี้แจง

English-Thai: Nontri Dictionary
explain(vt) อธิบาย, ชี้แจง, บรรยาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'll think you much more of a fool now. You'll have to explain to him and Mrs. Danvers.ตอนนี้เขายิ่งคิดว่าคุณโง่ขึ้นไปอีก คุณต้องไปอธิบายให้เขากับคุณนายเเดนเวอร์สฟัง Rebecca (1940)
We must explain it. It's got to be the body of someone you've never seen before.เราต้องอธิบายมันว่าเป็นศพของ คนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน Rebecca (1940)
He was trying to explain what had happened to the marlin.เขาได้รับการพยายามที่จะ อธิบาย เกิดอะไรขึ้นกับมาร์ลิน The Old Man and the Sea (1958)
Will you explain everything when the opportunity presents itself?คุณจะอธิบายทุกอย่าง เมื่อมีโอกาสนำเสนอตัวเอง? Help! (1965)
That would explain a few things.ที่จะอธิบายบางสิ่งที่ใช่? Yellow Submarine (1968)
Explain it to me.- อะไร The Little Prince (1974)
Then how do you explain this conversation we're having?งั้นคุณจะอธิบาย การสนทนาของเราว่าคืออะไร Oh, God! (1977)
It's useless to try and explain it to you.มันไร้ประโยชน์ที่จะอธิบายให้คุณฟัง Suspiria (1977)
Even the English newspapers would have to report that and explain why.นสพ.อังกฤษก็คงต้องลงข่าว และอธิบายถึงสาเหตุ Gandhi (1982)
Explain it.อธิบายมัน. Idemo dalje (1982)
- I'll explain it.ฉันจะอธิบาย Idemo dalje (1982)
Here is comrade Bozur, a learned man. He'll explain it to you.นี่คือสหายโบซูร์เป็นคนที่เรียนรู้ เขาจะอธิบายให้คุณฟัง Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explainAsked what exactly a right was, I was at a loss to explain it.
explainBut how that comes about I am at a loss to explain.
explainCan you explain how this machine works?
explainCan you explain what PKO stands for?
explainCan you explain why you were late?
explainCould you explain it in more detail?
explainExplain exactly what the reasons are.
explainExplain in to once more, Jerry.
explainExplain it in plain language.
explainExplain it in plain terms, please.
explainExplain it in plain words.
explainExplain the fact as clearly as possible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้เหตุผล(v) explain, See also: give a reason, offer a reason, clarify, Syn. บอกเหตุผล, Example: พงษ์ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกโดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับใคร, Thai Definition: อธิบายถึงเหตุผล
ไขความ(v) interpret, See also: explain, elucidate a point, Syn. อธิบาย, ชี้แจง, ขยายความ, Example: นายกรัฐมนตรีไม่ยอมไขความเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนเข้าใจ, Thai Definition: อธิบายข้อความให้เข้าใจ
สนองไข(v) explain, See also: expound, elucidate, Syn. อธิบาย, บอกกล่าว, ไขความ, ขยายความ
ชี้แจง(v) explain, See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report, Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง, Example: เขาถูกหัวหน้าพรรคขอร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น, Thai Definition: พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
แจกแจง(v) enumerate, See also: explain, clarify, digest, analyse, Syn. แจง, อธิบาย, ขยายความ, Example: ช่างก่อสร้างแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ราคา ตลอดจนการวาดแบบอย่างชัดเจน, Thai Definition: อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด
แจง(v) explain, See also: elucidate, expound, make clear, clarify, Syn. แจกแจง, ขยายความ, กระจาย, อธิบาย, แถลง, Example: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ( สยช . ) แจงสาเหตุที่เด็กออกมาเร่ร่อนว่ามีหลายประการ, Thai Definition: ทำให้กระจ่าง, ชี้ให้เห็น
แจงสี่เบี้ย(v) explain in details, See also: give an exposition, elucidate, clarify, expound, Example: ผมแจงสี่เบี้ยให้เขาฟังถึงความรับผิดชอบของข้าราชการ, Thai Definition: อธิบายละเอียดชัดแจ้ง
อรรถาธิบาย(v) explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถาธิบาย(v) explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขยายความใน(v) give details, See also: explain, clarify, exemplify, Syn. อธิบาย, Example: ผู้บรรยายต้องการให้เกิดความกระจ่างในหลักการสำคัญของการบรรยายจึงจะขอขยายความในหัวข้อสำคัญ, Thai Definition: ขยายเนื้อความให้กว้างหรือละเอียดกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อรรถาธิบาย[atthāthibāi] (v) EN: explain
เฉลย[chaloēi] (v) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret  FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
ชี้แจง[chījaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report  FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจกแจง[jaēkjaēng] (v) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
แจง[jaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition  FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แก้อรรถ[kaē at] (v, exp) EN: do an exegesis ; explain ; define
ไข[khai] (v) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose  FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ขยายความใน[khayāi khwām nai] (v, exp) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify
ใครรู้ช่วยบอกที[khrai rū chūay bøk thī] (xp) EN: can someone who knows explain  FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXPLAIN IH0 K S P L EY1 N
EXPLAINS IH0 K S P L EY1 N Z
EXPLAINED IH0 K S P L EY1 N D
EXPLAINING IH0 K S P L EY1 N IH0 NG
EXPLAINABLE IH0 K S P L EY1 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explain (v) ˈɪksplˈɛɪn (i1 k s p l ei1 n)
explains (v) ˈɪksplˈɛɪnz (i1 k s p l ei1 n z)
explained (v) ˈɪksplˈɛɪnd (i1 k s p l ei1 n d)
explaining (v) ˈɪksplˈɛɪnɪŋ (i1 k s p l ei1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, / ] explain; to release #8,963 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, / ] explain; comment #21,084 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
話す(P);咄す[はなす, hanasu] (v5s, vt) (1) to talk; to speak; to converse; to chat; (2) to tell; to explain; to narrate; to mention; to describe; to discuss; (3) to speak (a language); (P) #5,623 [Add to Longdo]
蒸発[じょうはつ, jouhatsu] (n, vs, adj-no) (1) evaporation; (2) disappearance (of people intentionally concealing their whereabouts); unexplained disappearance; (P) #17,521 [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp, v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details [Add to Longdo]
解き明かす[ときあかす, tokiakasu] (v5s, vt) to explain; to dispel doubts [Add to Longdo]
噛み砕く;噛砕く[かみくだく, kamikudaku] (v5k, vt) (1) to crunch; to masticate; (2) to simplify; to explain plainly [Add to Longdo]
間の狂言[あいのきょうげん, ainokyougen] (n) (See 間狂言) kyogen interlude; short scene during a noh play, performed by a kyogen actor (usu. explaining the play) [Add to Longdo]
間狂言[あいきょうげん, aikyougen] (n) (See 本狂言) kyogen interlude; short scene during a noh play, performed by a kyogen actor (usu. explaining the play) [Add to Longdo]
丸める[まるめる, marumeru] (v1, vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P) [Add to Longdo]
教え諭す;教えさとす[おしえさとす, oshiesatosu] (v5s) to give guidance; to explain clearly; to admonish; to preach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explain \Ex*plain"\ ([e^]ks*pl[=a]n"), v. t. [imp. & p. p.
   {Explained}([e^]ks*pl[=a]nd"); p. pr. & vb. n. {Explaining}.]
   [L. explandare to flatten, spread out, explain; ex out +
   plandare to make level or plain, planus plain: cf. OF.
   esplaner, explaner. See {Plain},a., and cf. {Esplanade}.]
   1. To flatten; to spread out; to unfold; to expand. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The horse-chestnut is . . . ready to explain its
       leaf.                 --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. To make plain, manifest, or intelligible; to clear of
    obscurity; to expound; to unfold and illustrate the
    meaning of; as, to explain a chapter of the Bible.
    [1913 Webster]
 
       Commentators to explain the difficult passages to
       you.                 --Gay.
    [1913 Webster]
 
   {To explain away}, to get rid of by explanation. "Those
    explain the meaning quite away." --Pope.
 
   Syn: To expound; interpret; elucidate; clear up.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explain \Ex*plain"\, v. i.
   To give an explanation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explain
   v 1: make plain and comprehensible; "He explained the laws of
      physics to his students" [syn: {explain}, {explicate}]
   2: define; "The committee explained their plan for fund-raising
     to the Dean"
   3: serve as a reason or cause or justification of; "Your need to
     sleep late does not excuse your late arrival at work"; "Her
     recent divorce may explain her reluctance to date again"
     [syn: {excuse}, {explain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top