Search result for

frankfurt

(46 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frankfurt-, *frankfurt*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frankfurter(แฟรงคฺ'เฟิร์ทเทอะ) ไส้กรอก,ไส้กรอกเยอรมัน, Syn. sausage

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Frankfurt horizontal plane; Frankfort horizontal planeระนาบแฟรงค์เฟิร์ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frankfurtersไส้กรอกแฟรงค์เฟอเตอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Frankfurt (uniq ) ชื่อเมืองในประเทศเยอรมัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two frankfurters, two potato salads and two beers, please.แฟรงเฟอเทอร์สอง สลัดมันฝรั่งสอง และเบียร์สองที่ครับ The Reader (2008)
Frankfurt, Germany.แฟร๊งเฟิร์ด เยอรมันนี The A-Team (2010)
We've tracked this photograph of Pike to the Konigsbank in Frankfurt.เราได้รูปถ่ายของไพค์ ที่ธนาคารโคนิก ในแฟรงค์เฟิร์ต The A-Team (2010)
Pike has been moving the stolen engraving plates to the. Konigsbank tower in Frankfurt over the past month.ไพค์ขนย้ายแม่พิมพ์แบงค์ที่ขโมย มาที่ธนาคารโคนิก ในแฟร็งค์เฟิร์ทนานเกินเดือนแล้ว The A-Team (2010)
If she's as good as I think then she'll be on her way to Frankfurt to intercept those plates.มันน่าจะดีชั้นว่านะ เธอน่าจะไปแฟร็งค์เฟิร์ต เพื่อสกัดแม่พิมพ์พวกนั้น แล้วจะบอกเธอทำไม? The A-Team (2010)
You think I came to Frankfurt to hash out some old heart break, no.คุณคิดว่าผมมาแฟร็งค์เฟิร์ต เพื่อง้อแฟนเก่าเหรอ? เปล่าเลย The A-Team (2010)
WHO has confirmed that the Hong Kong sample matches London, Tokyo and Abu Dhabi and we're seeing large clusters in from Frankfurt and Cairo.องค์การอนามัยโลกยืนยันแล้วว่าตัวอย่างจากฮ่องกง... ...เข้ากันกับลอนดอน โตเกียว และอาบูดาบี... และเราพบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่ จากแฟรงค์เฟิร์ตและไคโร Contagion (2011)
Frankfurt. Three years ago.แฟรงค์ฟอร์ท เมื่อ 3 ปีก่อน Girl's Best Friend (2011)
I've got buyers lined up from Frankfurt to Dubai, so either you wire us the money by day's end or I'm cutting him loose.ผมมีลูกค้า มาจาก แฟรงเฟริทซ์ ถึง ดูไบ คุณเลือกเอาว่าจะโอนเงินให้พวกเราวันนี้ หรือจะให้ผมปล่อยให้พวกเขาไป Playtime (2012)
On lufthansa flight 6331 from vienna, via Frankfurt and Seattle.โดยสายการบินลุฟฮันซ่า 6331 จากเวียนนา เส้นทางจากแฟรงค์เฟิร์ตและซีแอตเทิล Season of the Hexenbiest (2012)
Six hours to Frankfurt.หกชั่วโมงถึงแฟรงค์เฟิร์ต Jack Reacher: Never Go Back (2016)
I'm Ms. Frankfurt. I'm the principal.ฉันครูแฟรงก์เฟิร์ต ฉันเป็นครูใหญ่ All We Had (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frankfurtAmericans called frankfurters "dachshund sausages."
frankfurt"Dachshund sausage" was a good name for the frankfurter.
frankfurtFrankfurters were first sold in the United States in the 1860s.
frankfurtIn its home country of Germany, the hot dog was called the frankfurter.
frankfurtIt was named after Frankfurt, a German city.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟรังค์เฟิร์ต[TM] (Faērangfoēt) EN: Frankfurt   FR: Francfort
ฮอทดอก[n.] (høt-døk) EN: hot dog ; frankfurter ; frank ; wiener ; weenie   FR: hot dog [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRANKFURT    F R AE1 NG K F ER0 T
FRANKFURT'S    F R AE1 NG K F ER0 T S
FRANKFURTER    F R AE1 NG K F ER0 T ER0
FRANKFURTERS    F R AE1 NG K F ER0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Frankfurt    (n) (f r a1 n k f @ t)
frankfurter    (n) (f r a1 ng k f @@ t @ r)
frankfurters    (n) (f r a1 ng k f @@ t @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Frankfurtเมืองแฟรงค์เฟิร์ท
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frankfurter (Wurst) [cook.]frankfurter; frankforter (sausage) [Add to Longdo]
Frankfurt am Main (Stadt in Deutschland)Frankfurt am Main (city in Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei [Add to Longdo]
フランクフルター[, furankufuruta-] (n) frankfurter [Add to Longdo]
フランクフルト[, furankufuruto] (n) Frankfurt; (P) [Add to Longdo]
フランクフルトソーセージ[, furankufurutoso-se-ji] (n) frankfurter [Add to Longdo]
フランクフルト学派[フランクフルトがくは, furankufuruto gakuha] (n) Frankfurt School (school of philosophy in the 1920s) [Add to Longdo]
フランクフルト国民議会[フランクフルトこくみんぎかい, furankufuruto kokumingikai] (n) Frankfurt Parliament [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法兰克福[Fǎ lán kè fú, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ, / ] Frankfurt (Germany), #17,895 [Add to Longdo]
法兰克福汇报[Fǎ lán kè fú Huì bào, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, / ] Frankfurter Allgemeine Zeitung [Add to Longdo]
法兰克福学派[Fǎ lán kè fú xué pài, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ ㄒㄩㄝˊ ㄆㄞˋ, / ] Frankfurt School [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frankfurter \frank"fur*ter\
   A small cooked sausage of beef or beef and pork, usually 5 to
   6 inches, sometimes as long as 12 inches in length; called
   also {frankforter}, {frankfort}, {frankfurt}. It is commonly
   eaten on a roll, called a hot dog bun.
 
   Syn: wiener, hot dog[1].
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Frankfurt
   n 1: a German city; an industrial and commercial and financial
      center [syn: {Frankfurt on the Main}, {Frankfurt},
      {Frankfort}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top