Search result for

*vis*

(818 entries)
(0.2068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vis, -vis-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
dervish[เดอวิช] (n ) สมาชิกกลุ่มอิสลาม

English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
collectivism(n) ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม เช่น Collectivism is an answer to the first question. It says value to the collective, whether that's society, your tribe, your family, your nation and your race.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vis.[ABBR] คำย่อของ Viscount และ Viscountess
visa[N] วีซ่า, See also: เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visa[VT] ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
vise[N] เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้หนีบจับวัตถุให้แน่น, Syn. vice
vise[VI] หนีบจับ
visit[VT] มาเยี่ยม, See also: แวะเยี่ยม, มาเยือน, มาเยี่ยม, ไปเยี่ยม, Syn. call on, look up
visit[VI] มาเยี่ยม, See also: เยี่ยมเยียน, เยือน, Syn. go over, come over
visit[N] การไปเยี่ยม, See also: การไปมาหาสู่, Syn. visitation
visor[N] กะบังหน้าของหมวก, Syn. vizor, eyeshade
visor[N] ที่บังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์, See also: แผ่นกันแดด, Syn. vizor
visor[N] หน้ากากใช้ในการปลอมตัว, Syn. mask
visor[VT] ปิดบัง
vista[N] ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, Syn. view, prospect, scene
vista[N] ความคิดเห็น, See also: แนวความคิด, ทัศนคติ, ทัศนะ, Syn. prospect, outlook, vision
advise[VT] แจ้ง, See also: แจ้งให้ทราบ, แจ้งข่าว, Syn. inform, notify
advise[VI] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advise[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
clevis[N] เหล็กรูปตัวยูมีรูขันน๊อตที่ใช้ติดกับวัตถุอื่น
devise[VT] คิดขึ้นใหม่, See also: ประดิษฐ์ขึ้นใหม่, Syn. design, plot, plan contrive
elvish[ADJ] เกเร, See also: ซุกซน, Syn. elfish, mischievous, naughty
elvish[ADJ] คล้ายกับภูติน้อย, See also: เกี่ยวกับภูติน้อย, Syn. elfish
lavish[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. unstinted, profuse, wasteful, Ant. economic, provident, frugal
lavish[ADJ] มากเกินไป, See also: ที่เกินพอ, Syn. abundant, overmuch, exceeding
lavish[VT] ให้หรือใช้จ่ายอย่างเกินขอบเขต, See also: ให้หรือใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
pelvis[N] กระดูกเชิงกราน, Syn. hip
ravish[VT] ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. abuse, rape
ravish[VT] ทำให้เต็มไปด้วยอารมณ์, Syn. fascinate, spellbird
ravish[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, Syn. force, violate
revise[VT] แก้ไข, See also: ชำระ, ตรวจแก้, Syn. correct, modify, update
revise[VT] ทบทวน, Syn. go over, review, study
revise[N] สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข, Syn. amendment, proof
visage[N] ใบหน้า, Syn. face
visage[N] สิ่งที่ปรากฎให้เห็น, See also: ลักษณะ, Syn. appearance
viscid[ADJ] เหนียว, See also: หนืด, ข้น, Syn. viscous, viscose
Vishnu[N] พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (ศาสนาฮินดู)
vision[N] การมองเห็น, Syn. eye sight
vision[N] การเห็นหรือรู้ล่วงหน้า, Syn. foresight
vision[N] ทัศนวิสัย, See also: ความสามารถในการรับรู้หรือเข้าใจด้วยการคาดการณ์
vision[VT] มองเห็น
vision[N] จินตนาการ, See also: การวาดมโนภาพ, การวาดภาพในใจ, Syn. imagery, Ant. realism, reality
vision[N] ภาพที่เห็นหรือคน (ที่สวยมาก)
visual[ADJ] เกี่ยวกับการมองเห็น
visual[ADJ] ใช้ในการมอง
visual[ADJ] เกี่ยวกับสายตา, Syn. optical, optic
visual[ADJ] ที่เห็นได้, Syn. visible
advised[ADJ] ซึ่งพิจารณามาแล้ว, Syn. thought out, considered, well-considered
adviser[N] ที่ปรึกษา, See also: ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. advisor
devisee[N] ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินโดยพินัยกรรม
divisor[N] ตัวหาร, See also: เลขหาร, Syn. coefficient, dividend, aliquot
knavish[ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่น่าไว้วางใจ, Syn. tricky, deceptive, Ant. honest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered)
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)
air divisionหน่วยหนึ่งของกองทัพอากาศ
archivist(อาร์'คะวิสทฺ) n. ผู้เก็บและดูแลเอกสารหรือบันทึกสำคัญ
ars longa vita brevis(อาร์ส'ลองกะ วีทา บรี'วิส) (Latin) ศิลปนั้นยาว ชีวิตนั้นสั้น
atavism(แอท'ทะวิสซึม) n. การปรากฎลักษณะของบรรพบุรุษที่ขาดหายไปบางชั่วคน, สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะดังกล่าว, การกลับคืนมาของลักษณะดังกล่าว. -atavist n. (reversion to an earlier type)
atavistic(แอททะวิส 'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ atavism
audiovisual(ออดีโอวิช'ชวล) adj. เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท,เกี่ยวกับเสียงและภาพ. -n. สิ่งที่เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
aviso(อะเว'โซ) n. ข่าว, คำแนะนำ (dispatch) แคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.
civism(ซิฟ'วิสซีม) n. การเป็นพลเมืองที่ดี
collectivismn. ลัทธิกรรมสิทธิร่วมกัน,ลัทธิส่วนรวม,, See also: collectivist n. collectivistic adj.
common divisorn. ตัวหารร่วมน้อย, Syn. submultiple
devisable(ดิไว'ซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้,เคลื่อนย้ายได้
devisal(ดิไว'เซิล) n. การประดิษฐ์,การออกแบบวางแผน
devise(ดิไวซ') vt.,n. (การ) ประดิษฐ์,ออกแบบ,วางแผน,โอนทรัพย์สินให้โดยพินัยกรรม,คิด,คาดคะเน,พินัยกรรม,ทรัพย์สินที่ให้โดยพินัยกรรม, Syn. contrive
devisee(ดิไวซี') n. ผู้ได้รับทรัพย์สินโดยพินัยกรรม
devisor(ดิไว'เซอะ) n. ผู้ทำพินัยกรรม
divisibility(ดวิซซะบิล'ลิที) n. การถูกหารได้,การแบ่งออกได้
divisible(ดิวซ'ซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้,ซึ่งถูกหารได้ (ดูไม่มีเศษเหลือ), See also: divisibleness n. ดูdivisible divisibly adv. ดูdivisible
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation,part,section,discord
division signn. เครื่องหมายหาร
divisive(ดิไว'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับการแตกแยก,ซึ่งทำให้แตกแยก,เกี่ยวกับการแบ่งปัน, See also: divisiveness n. ดูdivisive, Syn. discordant,disruptive ###A. conciliatory
divisor(ดิไว'เซอะ) n. ตัวหาร,เลขหาร
elvishadj. ดูelfish.
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive
envision(เอนวิซ'เชิน) vt. นึก,คิด,หลับตา,แลเห็น
eviscerate(อีวีส'เซอเรท) vt. เอาไส้พุงออก,เอาไส้ในออก,เอาส่วนสำคัญออก. adj. สิ่งภายในโผล่ออกมา., See also: evisceration n. ดูeviscerate eviscerator n. ดูeviscerate
ill-advisedadj. ไม่รอบคอบ,ทะลึ่ง,ไม่บังควร,อวดดี, See also: ill-advisedly adv., Syn. imprudent
improvisation(อิมพรอฟวิเซ' เชิน) n. การแสดงหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน, การว่ากลอนสด, สิ่งที่กระทำหรือ ประพันธ์ขึ้นอย่างทันทีทันควัน. -al adj.
improvise(อิม' พระไวซ) vt., vi. กระทำหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน หรืออย่างทันทีทันควัน, ว่ากลอนสด., See also: improviser n., Syn. extemporize, devise
inadvisable(อินดัดไว' ซะเบิล) adj. ไม่ฉลาด, ไม่สมควร, ไม่บังควร., See also: inadvisability, inadvisableness n. inadvisably adv., Syn. unwise, improper
incivism(อิน' ซิวิซึม) n. ความไม่รักชาติ, ความบกพร่องในหน้าที่ของพลเมือง
indivisible(อินดะวิซ'ซะเบิล) adj. แบ่งแยกไม่ได้,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ไม่ได้., See also: indivisibility n. indivisibly adv.
invisible(อินวิช'ซิเบิล) adj. มองไม่เห็น,ไม่ปรากฎ,ซ่อนเร้น,เล็กจนมองไม่เห็น., See also: invisibility,n. invisibly adv., Syn. concealed,unseeable ###A. visible
knavish(เน'วิช) adj. ไม่ซื่อ,คดโกง., See also: knavishness n. ดูknavish, Syn. dishonest ###A. decency
lavish(แลฟ'วิช) adj. ฟุ่มเฟือย,ใจป้ำ,มากเกินไป,เกินขอบเขต., See also: lavisher n. ดูlavish lavishment n. ดูlavish lavishness n. ดูlavish, Syn. abundant,profuse
mavis(เม'วิส) n. นกยุโรปชนิดหนึ่ง
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
objectivism(อับเจค'ทะวิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม
parvis(พาร์'วิส) n. ลานบ้าน,เฉลียงหน้าโบสถ์
passivism(แพส'ซะวิสซึม) n. ความนิ่งเฉย,ความไม่รุนแรง, See also: passivist n. passivity n.
peevish(พี'วีช) adj. โกรธง่าย,เจ้าอารมณ์,ฉุน,งอนเก่ง., See also: peevishly adv. peevishness n., Syn. fretting,fretful

English-Thai: Nontri Dictionary
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
divisible(adj) สามารถแบ่งได้,สามารถหารได้
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย
divisor(n) ตัวหาร,เลขหาร
improvise(vt) กระทำโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน,ว่ากลอนสด
inadvisable(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สมควร,
indivisibility(n) ความไม่สามารถจะแบ่งแยกได้
indivisible(adj) แบ่งแยกไม่ได้
invisible(adj) ไม่เห็นตัว,ไม่ปรากฏ
knavish(adj) คดโกง,ขี้โกง,ไม่ซื่อ,เจ้าเล่ห์
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป
lavish(vt) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,ทุ่มเท,ใช้มากเกินจำเป็น
peevish(adj) งอน,ฉุนเฉียว,โกรธขึ้ง,เจ้าอารมณ์
peevishness(n) ความบูดบึ้ง,ความโกรธขึ้ง,ความฉุนเฉียว
pelvis(n) กระดูกเชิงกราน
provision(n) การจัดหาให้,เสบียง,ข้อกำหนด,การเตรียมการ,บทบัญญัติ
provisional(adj) เฉพาะกาล,ชั่วคราว
proviso(n) เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อกำหนด
ravish(vt) ชื่นชม,แย่งชิง,ช่วงชิง,ข่มขืน
ravishing(adj) สวยบาดใจ,น่าชื่นชม,มีเสน่ห์,น่าหลงใหล,ดึงดูดใจ
ravishment(n) การชื่นชม,การแย่งชิง,การช่วงชิง,การข่มขืน,ความมีเสน่ห์
revise(vt) แก้ไขใหม่,ทบทวน,ตรวจแก้ใหม่,ปรับปรุงใหม่
revision(n) การแก้ไขใหม่,การทบทวน,การปรับปรุงแก้ไข,ฉบับปรับปรุงใหม่
slavish(adj) เลวทราม,อย่างทาส,ต่ำช้า
subdivision(n) ภาคย่อย,การแบ่งย่อย,ข้อปลีกย่อย
supervise(vt) ควบคุม,ดูแล,อำนวยการ,จัดการ,ตรวจตรา
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา
supervisor(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา
supervisory(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการควบคุมดูแล,เกี่ยวกับการตรวจตรา
television(n) วิทยุโทรภาพ,โทรทัศน์
thievish(adj) ขี้ขโมย,ชอบลักทรัพย์,เหมือนขโมย
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ
visa(n) การตรวจประทับตรา,วีซ่า
visa(vt) ตรวจประทับตรา
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า
viscera(n) อวัยวะภายใน
viscid(adj) เหนียว,หนืด,ข้น
viscous(adj) หนืด,เหนียว,ข้น
vise(n) การตรวจประทับตรา
vise(n) เครื่องกลึง,เครื่องหนีบ,คีมจับ
visibility(n) การมองเห็นได้,ทัศนวิสัย
visible(adj) มองเห็นได้,ชัดเจน,ชัดแจ้ง
vision(n) มโนภาพ,สายตา,การเห็น,ทัศนะ,นิมิต,การคาดคะเน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provisionบท, บทบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, cardiac; epicardium; pericardium, visceralเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, visceral; epicardium; pericardium, cardiacเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
positivismปฏิฐานนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
positivism, logicalปฏิฐานนิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
positivist lawกฎหมายปฏิฐานนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyel(o)-; pelvis renalis; pelvis, renalกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurovisceral-เยื่อหุ้มและตัวปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, androidเชิงกรานแบบชาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, beaked; pelvis, rostrateเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, contractedเชิงกรานแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, cordate; pelvis, cordiformเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, cordiform; pelvis, cordateเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, dwarf; pelvis nanaเชิงกรานแคระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, false; pelvis major; pelvis, largeเชิงกรานใหญ่, เชิงกรานส่วนบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, flat; pelvis planaเชิงกรานแบนผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, funnel-shapedเชิงกรานรูปกรวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, gynaecoid; pelvis, gynecoidเชิงกรานแบบหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvisเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis major; pelvis, false; pelvis, largeเชิงกรานใหญ่, เชิงกรานส่วนบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis minor; pelvis, small; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis nana; pelvis, dwarfเชิงกรานแคระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis plana; pelvis, flatเชิงกรานแบนผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis renalis; pelvis, renal; pyel(o)-กรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premium refund provisionเงื่อนไขคืนเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulmonary pleura; pleura, visceralเยื่อหุ้มตัวปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary pleurisy; pleurisy, visceralเยื่อหุ้มตัวปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photopia; vision, day; vision, photopicการเห็นในเวลากลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photopic vision; photopia; vision, dayการเห็นในเวลากลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peripheral visionการเห็นรอบนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
provision๑. บทบัญญัติ๒. เงินสำรอง มีความหมายเหมือนกับ reserve [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
provision๑. บทบัญญัติ, ข้อกำหนด๒. การจัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provision for wifeค่าเลี้ยงชีพสำหรับภริยาผู้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provision, financialข้อกำหนดให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provision, transitoryบทเฉพาะกาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provision, transitoryบทเฉพาะกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisionalชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ temporal ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
provisionalชั่วคราว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
provisional appointmentการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provisional denture; interim dentureฟันปลอมเฉพาะกาล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
political subdivisionการแบ่งเขตการปกครองรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper divisorตัวหารแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
political divisionเขตทางการเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pelvis, gynecoid; pelvis, gynaecoidเชิงกรานแบบหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, infantile; pelvis, juvenileเชิงกรานแบบเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, juvenile; pelvis, infantileเชิงกรานแบบเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, large; pelvis major; pelvis, falseเชิงกรานใหญ่, เชิงกรานส่วนบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, Nägele's; pelvis, obliqueเชิงกรานเฉียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, oblique; pelvis, Nägele'sเชิงกรานเฉียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, renal; pelvis renalis; pyel(o)-กรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cognitivismหลักทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivistนักจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivistนักจดหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reader's advisory serviceบริการแนะนำการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Revised editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Wavelength division multiplexingการมัลติเพลกซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Viscosityความหนืด
หน่วยวัดความต้านทานภายในของการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ความหนืดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Adviserที่ปรึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Collectivismระบบชุมชนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Invisibleสินค้ากำบัง [เศรษฐศาสตร์]
Code division multiple accessการเข้าถึงแบบหลายทางด้วยการแบ่งรหัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Time division multiple accessการเข้าถึงแบบหลายทางด้วยการแบ่งเวลา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cataloging of audio-visual materialsการทำบัตรรายการโสตทัศนวัสดุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Orthogonal frequency division multiplexการมัลติเพล็กซ์โดยการแบ่งความถี่ที่สัญญาพาหะตั้งฉากซึ่งกันและกัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Visually handicappความบกพร่องทางสายตา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ [นิวเคลียร์]
Knowledge visionวิสัยทัศน์ความรู้ [การจัดการความรู้]
Share Visionการมีมุมมองร่วมกับคนในองค์การ [การจัดการความรู้]
Televisionโทรทัศน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High definition televisionโทรทัศน์ความคมชัดสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital televisionโทรทัศน์ดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cable televisionโทรทัศน์ตามสาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transistor television receiverโทรทัศน์ทรานซิสเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Closed-circuit televisionโทรทัศน์วงจรปิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Visual Strategiesกลวิธีผ่านการมอง, วิธีการที่ช่วยพัฒนาการสื่อสารของบุคคลออธิซึมหรือผู้ที่มีปัญหาการรับรู้ภาษาพูด โดยช่วยให้เด็กเข้าใจการสื่อสารจากภาษาพูดเป็นสื่อการรับรู้ด้วยภาพ เพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมได้ [Assistive Technology]
Capital Market Supervisory Board คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มีอำนาจหน้าที่ 1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากทรัพย์สิน สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อการครอบงำกิจการ 2) รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ 3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Financial advisorที่ปรึกษาทางการเงิน
สถาบันการเงินหรือบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในการให้บริการแก่บริษัทมหาชนจำกัด เกี่ยวกับคำปรึกษา ความเห็นและการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป เช่น ในกรณีจะนำหุ้นออกขายต่อประชาชนทั่วไป จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ จะจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อแก้ไขฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทให้พ้นจากการเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น [ตลาดทุน]
Women on television สตรีในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Women political activists นักปฏิบัติการเชิงรุกทางการเมืองสตรี [TU Subject Heading]
Women television personalities สตรีในวงการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Women supervisors ผู้นิเทศงานสตรี [TU Subject Heading]
Women in television broadcasting สตรีที่ทำงานด้านโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Administrative and political divisionsหน่วยบริหารและปกครอง [TU Subject Heading]
Advisory boardsคณะกรรมการที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Audience participation television programsรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมีส่วนร่วม [TU Subject Heading]
Audio-visual educationโสตทัศนศึกษา [TU Subject Heading]
Audio-visual equipmentโสตทัศนูปกรณ์ [TU Subject Heading]
Audio-visual equipment industryอุตสาหกรรมโสตทัศนูปกรณ์ [TU Subject Heading]
Audio-visual library serviceบริการโสตทัศนวัสดุ [TU Subject Heading]
Audio-visual materials ; Audio-visual aidsโสตทัศนวัสดุ [TU Subject Heading]
Barrier-free design for people with visual disabilitiesการออกแบบเพื่อคนพิการทางสายตา [TU Subject Heading]
Cable televisionโทรทัศน์ตามสาย [TU Subject Heading]
Cable television advertisingโฆษณาทางโทรทัศน์ตามสาย [TU Subject Heading]
Cataloging of audio-visual materialsการทำรายการโสตทัศนวัสดุ [TU Subject Heading]
Closed-circuit televisionโทรทัศน์วงจรปิด [TU Subject Heading]
Code division multiple accessการร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัส [TU Subject Heading]
Color televisionโทรทัศน์สี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
audio visual experienceโสตสัมผัส
cell divisionกระบวนการแบ่งเซลล์
constructivisimconstruction of social reality
elvish[-เอลฝิฌ] (n adj ) ภาษาเอลฟ์ ของเอลฟ์ เกี่ยวกับเอลฟ์
See also: S. elven, R. elf
For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumich (n vt adv prep pron. phrase ) For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumichi Murase, Director of the Rechargeable Battery Business Division (AIS Company). We look forward to hearing your thoughts on the article!
high visibility (adj ) เรืองแสง
IED Improvised Explosive Devices (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
improvised explosive device (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
INDEX 1. REVISION CHART ............................................................ (n ) INDEX 1. REVISION CHART ................................................................................................................................................. 3 2. INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 4 3. LOGIN ...................................................................................................................................................................... 5 4. SALE FRONT END ................................................................................................................................................ 6 5. ARCHIVES .............................................................................................................................................................. 8 5.1. PRICELIST ........................................................................................................................................................ 8 5.1.1. Department programming .................................................................................................................. 8 5.1.2. Items .................................................................................................................................................... 10 5.1.3. Cover charge ...................................................................................................................................... 12 5.1.4. Variants programming ....................................................................................................................... 13 5.1.5. Favourites programming .................................................................................................................. 14 5.2. CUSTOMERS PROGRAMMING ......................................................................................................................... 14 5.2.1. Customer Recall ................................................................................................................................ 15 5.2.2. Customer history ............................................................................................................................... 15 5.2.3. Pending documents archive ............................................................................................................. 16 5.2.4. Receipt suspension for summary invoice ...................................................................................... 16 5.2.5. Issue of an unpaid receipt ................................................................................................................ 17 5.2.6. Summary invoice ............................................................................................................................... 17 5.3. FOOD STAMPS ................................................................................................................................................ 17 5.3.1. New issuer Company ........................................................................................................................ 18 5.3.2. Food Stamps denomination programming ..................................................................................... 19 5.3.3. Food Stamps balance ....................................................................................................................... 19 5.3.4. Food Stamps total management ..................................................................................................... 20 5.3.5. Food Stamps modifications .............................................................................................................. 20 5.3.6. Food Stamps invoicing ...................................................................................................................... 21 5.4. WAREHOUSE .................................................................................................................................................. 22 5.4.1. Create a recipe .................................................................................................................................. 22 5.4.2. Management of the warehouse variations ..................................................................................... 24 5.4.3. Direct association with the warehouse ........................................................................................... 24 5.4.4. Management stock warning ............................................................................................................. 24 5.5. DATABASES MANAGEMENT ............................................................................................................................ 25 6. CONFIGURATION ............................................................................................................................................... 27 6.1. OPERATORS PROGRAMMING ......................................................................................................................... 27 6.2. PRINTER PROGRAMMING ............................................................................................................................... 28 6.3. CASH REGISTER PROGRAMMING ................................................................................................................... 30 6.3.1. Header and footer ............................................................................................................................. 30 6.3.2. Programming VAT groups ................................................................................................................ 30 6.3.3. Tender programming ......................................................................................................................... 31 6.3.4. Currency programming ..................................................................................................................... 31 6.3.5. Taxes settings programming ............................................................................................................ 33 7. TABLES ................................................................................................................................................................. 34 7.1. OTHER PROGRAMMING .................................................................................................................................. 35 7.1.1. Appearance ........................................................................................................................................ 35 7.1.2. Setting programming ......................................................................................................................... 36 7.1.3. Phases names ................................................................................................................................... 38 7.1.4. Messages ........................................................................................................................................... 39 8. STATISTIC CHART .............................................................................................................................................. 40 9. DOCUMENTS ....................................................................................................................................................... 43
knowledge visualizationความรู้ผ่านจักษุทัศน์
Land plot division for sale แบ่งขายที่ดิน
Metropolitan Police Division 1 (n org uniq ) ตำรวจนครบาล 1, Metropolitan Police Division 1 Commander ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
miscellaneous provisions (n) ข้อกำหนดทั่วไป ,ข้อกำหนดอื่นๆ
person vis-a-visบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
Please kindly be advised for the approval.จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ
provision (n ) ข้อกำหนด e.g provisions of the contract
Service Provision[เซอร์วิส โปรวิชันนิ่ง] (n ) การส่งมอบบริการแก่ลูกค้าหลังผ่านการตรวจสอบ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการให้บริการโทรคมนาคม
son visors (n ) ที่บังแดดด้านหน้ารถยนต์ที่ติดกับกระจกด้านหน้ารถ โดยปกติมีสองชิ้นคือชิ้นสำหรับด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
transitory provision (phrase) บทเฉพาะกาล
visionary (adj) ช่างคิด
visionary[วิเชินน่ารี่] (n ) คนที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถจินตนการอย่างมีเหตุผลได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นหรือสามารถเป็นไปได้ในอนาคต มีความหมายเชิงบวก ตัวอย่างประโยคเช่น This company needs a visionary who can make it profitable.
visual field[ban4 shi4 ye3] ความกว้างของสายตา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Travis.- ทราวิส The Road Not Taken (2012)
A vision of what?นิมิตอะไร? We All Fall Down (2012)
Travis...TravisTaxi Driver (1976)
Elvis?ElvisElvis (1979)
Travis.TravisBest of the Best (1989)
Wow.SpringfieId IM VISIER Flaming Moe's (1991)
Travis.TravisFire in the Sky (1993)
- Travis?- TravisFire in the Sky (1993)
Travis?- TravisClueless (1995)
On my way.- TravisSimilitude (2003)
"- Hasta la vista. A Family Matter (2004)
The cult?- Visualize? The Blood on His Hands (2010)
Travis.TravisHelp Wanted (2015)
Come on.- Ohne Provision. Nuoc Chay Da Mon (2016)
The schools you will be visiting--โรงเรียนที่คุณควรจะเข้า New Haven Can Wait (2008)
But daddy was invited when he visited. Your mother already left for work,แต่พ่อฉันก็ได้รับเชิญ /แม่ของคุณกำลังจะไปทำงานแล้วนะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
The captain. We blow off the formal visit craกัปตัน เราเจอพายุเข้าในเส้นทาง New Haven Can Wait (2008)
This weekend concludes college visits.อาทิตย์นี้ คนที่ตัดสินใจในการเข้ามหาลัยจะมา New Haven Can Wait (2008)
I do hope you enjoy the rest of your visit.ผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการเยี่ยมชมในส่วนที่เหลือ New Haven Can Wait (2008)
Serena and Charles are on college visits,เซรีน่า กับ ชัค ก็ไปดูๆมหาลัยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
That you came up to visit our glorious campus.ว่าคุณได้เข้าร่วมในมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติของเรา New Haven Can Wait (2008)
Hey, jonathan. You visiting eric?เฮ้ โจนาธาน มาหาเอริคหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Than a little leg to get this prince to ravish you.มากกว่าขา เพื่อจะให้เจ้าชายหลงเสน่ห์เธอ Pret-a-Poor-J (2008)
But you're gonna have to pay a visit to my closet first.แต่เธอต้องไปแต่งตัวก่อนเป็นอย่างแรก There Might be Blood (2008)
Miss van der woodsen? You have a visitor.คุณ แวน เดอ วู๊ดเซ่น คะ มีแขกมาขอพบคะ There Might be Blood (2008)
Jimmy, Chloe, and the other couples all visited the same wedding vendors within the last 10 days.พัฒนาขึ้นแล้วนะนายเนี่ย จิมมี่,โคลอี้,และคนอื่นๆ Committed (2008)
Could be a second Marker. Please advise.อาจเป็นสัญลักษณ์ที่สอง โปรดแนะนำด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Get me a visual. Sound the alarm!ขอดูภาพหน่อยซิ ส่งสัญญาณเตือน Dead Space: Downfall (2008)
Samuel Irons, mechanics division.ซามูเอล ไอรอนส์ แผนกเครื่องยนต์ Dead Space: Downfall (2008)
You haven't had one visitor.ไม่มีใครมาเยี่ยมคุณด้วยซ้ำ Not Cancer (2008)
2200 vision.ตาสั้น 2200 Not Cancer (2008)
Were in the way of processing visual information correctly.ในกระบวนการของการรับภาพอย่างถูกต้อง Not Cancer (2008)
Acute onset visual agnosia points to a stroke or brain tumor.การมองเห็นบิดเบือน น่าจะเป็นสโตรกหรือเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
Can lead poisoning cause visual agnosia?อาการแบบนี้เป็นพิษสารตะกั่วหรือเปล่า Adverse Events (2008)
He made it through the night without any more seizures or visual symptoms.ตลอดคืนเขาไม่ได้มีอาการหนัก\ หรือเห็นภาพบิดเบี้ยวอีกเลย Adverse Events (2008)
You have those night vision goggles?นายมีกล้องมองในความมืดไหม? Adverse Events (2008)
Visual agnosia and hyper-Sexualityare the key symptoms.การบิดเบี้ยวในการมองเห็นและเซ็กซ์จัด เป็นกุญแจของอาการ Adverse Events (2008)
Visual agnosia.มองเห็นบิดเบือน Adverse Events (2008)
Every other month, he was having visual agnosia,เดือนเว้นเดือนเค้ามีการมองเห็นบิดเบือน Adverse Events (2008)
Gallstones or pancreatic divisum.ก้อนนิ่วหรือpancreatic divisum. Birthmarks (2008)
Heads it's gallstones, tails it's divisum.ด้านบน, โรคนิ่วก็, ด้านล่างเป็น divisum Birthmarks (2008)
Won't be visible in a scan.มันจะเห็นในสแกนไหม? Birthmarks (2008)
So back when you were devising this fantasy, did you tell your father:ดังนั้นหลังจากเมื่อคุณเสร็จงานนี้\ ในจินตนาการคุณจะบอกพ่อคุณ Birthmarks (2008)
She's visited four other doctors in the past year, none of them found anything.ปีที่ผ่านมา เธอไปหาหมอมา 4 คน ไม่มีใครพบอะไรซักคน Lucky Thirteen (2008)
Thirteen, go stick a needle in your girlfriend's pelvis.13 ไปเอาเข็ม จิ้มบั้นท้ายเพื่อนสาวของเธอ Lucky Thirteen (2008)
You're just a visitor.คุณเป็นผู้สังเกตุการณ์ Lucky Thirteen (2008)
Methylprednisolone to get the Sjögren's under control, and some artificial tears to maximize the visual impact of this moment.ยา เม็ทต้า เพนนิสซาโลน เพื่อกำจัดsjogren'sที่ควบคุมไม่ได้ และน้ำตาเทียมสักนิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
I'm advising her to take the safest route.ฉันกำลังแนะนำเธอ ให้เลือกทางที่ปลอดภัยที่สุด Joy (2008)
I was just a visitor.ฉันเป็นแค่คนที่มาเยี่ยม The Itch (2008)
Tests didn't show-- because it found a cloak of invisibility hiding--การทดสอบไม่แสดง เพราะว่ามันถูกปิดบังด้วยสิ่งที่มองไม่เห็น Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visAbout this time of the year typhoons visit the island.
visA child will depend on the television.
visA company of tourists visited our town.
visActivists are stepping up their protest drive.
visAfter a short visit he suddenly got up and took his leave.
visAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
visAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
visAgainst the snow, the white rabbit was invisible.
visA great many tourists visit Kyoto in spring.
visA group of foreign students visited Akira's high school.
visA guide conducted the visitors round the museum.
visAir is invisible.
visAirplanes are audible long before they are visible.
visA Large number of people visit the historic site.
visAll the visitors returned home one after another.
visAll this is visible to numerous observers.
visA lot of foreigners visit Japan every year.
visAlthough it is not thing bad in itself, many men are watching television in many cases too much.
visAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.
visA man of vision will make good in the end.
visAmong the divisors of 90, how many numbers are not divisible by 9?
visAnd I advise you not to go.
visAn exhibition was given in anticipation of the Queen's visit.
visA party was held in honor of the visiting writer.
visA revised edition of the encyclopedia was published.
visAre you going to pay a visit to China this fall?
visAre you going to visit any other countries?
visAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.
visAs I entered a tearoom, I found two young men watching a wrestling match on television.
visAs long as I live, I will never forget visiting Rome.
visA student visited the house of the great playwright.
visA teacher was advised to him.
visA television set used to be a luxury.
visA true friend would advise you.
visA visitor has kept me busy till now.
visBacteria are invisible to the naked eye.
visBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
visBe sure to switch off the television before you go to sleep.
visBill turned on the television.
visBlack and white television sets have gone out of date.
visBureaucrats are testing the waters over revising old regulations.
visBy this time next year you will have visited almost all the famous place in Japan.
visCan I pay with my VISA?
visCan I switch over from a sightseeing visa to a business one?
visCan you envisage Tom's working in a garage?
visCan you imagine what life would be like without television?
visCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.
visCarol visited Boston last month.
visCarol will visit Miami next month.
visCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
จอรับภาพ[N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
ดูโทรทัศน์[V] watch television, See also: watch TV, Syn. ดูทีวี, Example: เด็กๆ ยังทำการบ้านกันไม่เสร็จจึงอดดูโทรทัศน์
น่าหลงใหล[ADJ] fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
ผู้ดำเนินงาน[N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[N] controlee, See also: one who is controlled/supervised, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Ant. ผู้บังคับบัญชา, Example: ในการทำงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่หวังความก้าวหน้า จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าและมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน
มีระดับ[V] be high class, See also: be luxurious, be lavish, fancy, be first-class, Syn. หรูหรา, Example: เธอพิถีพิถันกับการแต่งตัว เสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องมีระดับ
ลับหูลับตา[ADJ] out of sight, See also: out of range, invisible, Syn. ไกลหูไกลตา, ลับตา, Ant. เปิดเผย, Example: เขาเก็บของสำคัญไว้ในที่ลับหูลับตาคนเป็นอย่างดี, Thai definition: ที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้
ตะบึงตะบอน[ADJ] peevish, See also: petulant, irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
ตะบึงตะบอน[V] be peevish, See also: be petulant, be irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: เมื่อไม่พอใจขึ้นมาเธอก็จะตะบึงตะบอนใส่พ่อทันทีตามประสาคนเอาแต่ใจ
บีเอ[N] B.A., See also: beauty advisor, Syn. ที่ปรึกษาความงาม
สัณญาณภาพ[N] visual signal
เก้าอี้รับแขก[N] visitor's chair
รายการโทรทัศน์[N] television programmes, See also: programs
กรีนการ์ด[N] green card, See also: permanent resident visa, Syn. บัตรเขียว, Example: ผู้ถือสิทธิกรีนการ์ดแคนาดาครบ 3 ปี จึงจะมีสิทธิถือสิทธิพลเมือง, Count unit: บัตร, Thai definition: ใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร, Notes: (อังกฤษ)
เคเบิลทีวี[N] cable, See also: cable television, Example: เดี๋ยวนี้บ้านไหนที่ไม่ติดเคเบิลทีวี ถือว่าไม่ทันสมัย, Thai definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก, Notes: (อังกฤษ)
เคเบิลทีวี[N] cable, See also: cable television, Thai definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก
ที่ปรึกษาพิเศษ[N] special advisor, Example: ผมได้ลาออกจากการเป็นพนักงานกระทรวง มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับหน่วยงานและบริษัทต่างๆ, Thai definition: บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษ มีหน้าที่ให้ความเห็นและคำแนะนำ
วิสัยทัศน์[N] vision, Example: หากได้พบเห็นประสบการณ์ใหม่อาจทำให้เราเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มากขึ้น, Thai definition: ความฉลาดที่จะมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โลกทัศน์[N] vision, Syn. วิสัยทัศน์, ความคิดเห็น
สมุดเยี่ยม[N] visiting book, Count unit: เล่ม
สถานีโทรทัศน์[N] television station, Example: ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ทั้งหมด 5 สถานี, Count unit: สถานนี, แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่ทำการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพไปสู่โทรทัศน์
สื่อโทรทัศน์[N] television media, Example: รัฐมนตรีฯ คลัง แถลงมาตรการฟื้นฟูความมั่นคงทางสื่อโทรทัศน์ร่วม 1 ชั่วโมง, Thai definition: การทำให้ผู้คนเห็นหรือทราบข้อความ โดยผ่านทางโทรทัศน์
สู่[V] visit, See also: call on, drop in on, stop by, look someone up, Example: ฉันก็ไปหาไปสู่ยายกับตาอยู่เรื่อยๆ, Thai definition: ไปเยี่ยม
แฝงเร้น[V] be hidden, See also: be concealed, be invisible, Syn. แอบแฝง, Example: ขณะนี้กองปราบกำลังลุยอิทธิพลการเมืองระดับท้องถิ่น เพื่อทำลายขบวนการชั่วร้ายที่แฝงเร้นมากับกลุ่มการเมืองระดับชาติ
เยี่ยมเยียน[V] visit, See also: call upon, Syn. เยือน, เยี่ยมเยือน, เยี่ยม, Example: คณะของกรุงเทพมหานครออกเดินทางไปตรวจสภาพและเยี่ยมเยียนประชาชนเกือบทุก 2-3 วัน, Thai definition: ไปมาหาสู่กันเพื่อถามข่าวคราวหรือสารทุกข์สุกดิบ
ไปมาหาสู่[V] visit, See also: meet, Example: ครอบครัวผมกับเขาไปมาหาสู่กันเสมอ, Thai definition: ไปหากันและกัน
วีซ่า[N] visa, Example: ภาพคนไทยที่เข้าแถวยาวเหยียดแต่เช้ามืดเพื่อขอวีซ่าเข้าอเมริกา เป็นการสะท้อนสังคมไทยสมัยนั้นได้ดี, Thai definition: บันทึกที่เป็นหลักฐานว่าหนังสือเดินทางนั้นได้ทำถูกต้องแล้วและมีการประทับตรา, Notes: (อังกฤษ)
อาจารย์ที่ปรึกษา[N] adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
ฝ่ายจัดการ[N] management division, Example: เราไม่สามารถจะสร้างระบบข้อมูลระดับสูงเพื่อนำมาใช้ในกลวิธีของฝ่ายจัดการได้ในเวลาสั้นๆ, Count unit: ฝ่าย
เติบ[ADV] excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai definition: มากเกินสมควร
โทรทัศน์[N] television, See also: TV, Syn. ทีวี, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหู ทั้งจากหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ
ปรากฏ[V] appear, See also: show oneself, emerge, turn up, be visible, Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย, แสดงตัว, Example: เป็นที่รู้กันดีว่า ไม่ว่าจะงานไหนๆ เขาก็จะไม่ไปปรากฏตัว, Thai definition: แสดงตัวให้เห็น, ให้เห็นเป็นรูปร่าง
ภาพ[N] picture, See also: drawing, sketch, painting, image, vision, Example: ความคิดคือความสามารถของมนุษย์ที่จะวาดภาพถึงอะไรๆ ได้ โดยไม่ต้องมีวัตถุจริงๆ มาปรากฏ, Count unit: ภาพ, Thai definition: รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มโนภาพ[N] imagination, See also: fancy, vision, Syn. ภาพในใจ, จินตภาพ, Example: เด็กอายุ 4-7 ขวบ เริ่มสร้างมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งต่างหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ โดยที่ยังยึดมั่นกับตัววัตถุและลักษณะของมัน, Thai definition: ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจ
มาตรา[N] section, See also: code, article, clause, provision, Syn. ข้อกำหนด, หลักกำหนด, Example: มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าฉบับปี 2531 นั้น เป็นการแก้ไขมาตรา 301 ในกฎหมายการค้าฉบับปี 2517, Count unit: มาตรา, Thai definition: บทบัญญัติในกฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อๆ โดยมีเลขกำกับเรียงตามลำดับ, Notes: (กฎหมาย)
ล่องหนหายตัว[V] become invisible, See also: disappear, escape by magic, wander invisibly, Syn. ล่องหน, หายตัว, Example: มีผู้กล่าวว่าเขาล่องหนหายตัวได้, Thai definition: ลอดช่องแคบๆ ไปด้วยเวทมนตร์ ไม่ปรากฏให้เห็นตัว
วิทยุโทรทัศน์[N] television, Syn. โทรทัศน์, วิทยุโทรภาพ, Example: หลังจากนี้ผมจะให้คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เผยแพร่เรื่องศีลธรรมให้มากขึ้น, Count unit: เครื่อง
วิปัสสนา[N] meditation, See also: enlightenment, insight, introspection, contemplation, intuitive vision, Syn. ความเห็นแจ้ง, Example: วัดอรัญญบรรพตเป็นที่พำนักพักพิงในการบำเพ็ญวิปัสสนาเรื่อยมา ตราบกระทั่งทุกวันนี้, Thai definition: การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, Notes: (บาลี)
สมุดเยี่ยม[N] visitor's book, Example: เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับ เจ้าของภัตตาคารทูลขอพระราชทานลายพระหัตถ์ลงในสมุดเยี่ยม, Count unit: เล่ม
สังคายนาย[V] revise, See also: correct, put in order, clear up, sort out, Syn. สังคายนา, สะสาง, ปฏิรูป, ชำระ, ปรับปรุง, Example: การแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยหยิบยกขึ้นมาสังคายนายใหม่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
สั่งเสีย[V] admonish, See also: exhort, urge, advise, Syn. เตือน, กำชับ, Example: แม่สั่งเสียลูกๆ ให้ดูแลสวนให้ดีในระหว่างที่แม่ไม่อยู่, Thai definition: บอกให้เข้าใจ
อำนวยการ[V] direct, See also: manage, administer, give orders, supervise, Syn. สั่งการงาน, สั่งงาน, Example: พระองค์ทรงเป็นทั้งบรรณาธิการและอำนวยการหนังสือพิมพ์ ที่ออกโดยคนไทยฉบับแรกนี้
รูปร่างหน้าตา[N] countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
วาดภาพ[V] imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
หน่วย[N] division, See also: unit, group, department, Syn. กลุ่ม, คณะ, Example: หน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐถูกทหารอิรักยิงและจับไปจำนวนหนึ่ง, Thai definition: จำนวนหรือหมู่ที่นับเป็นหนึ่ง, ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า มักสามารถอยู่ได้โดยลำพัง
เหนียว[V] be sticky, See also: be gluey, be viscous, Example: ฝิ่นดิบที่สกัดออกมาได้จากผลฝิ่นนั้นจะเหนียวสีน้ำตาลไหม้ใช้สำหรับสูบหรือรับประทาน, Thai definition: ลักษณะสิ่งที่เป็นยางติดสิ่งอื่นได้
เหนียวหนึบ[ADJ] sticky, See also: gluey, gummy, glutinous, gooey, viscous, Syn. เหนียว, Example: นักเรียนช่วยกวนท๊อฟฟี่มะขามจนใส่แป้งมีลักษณะเหนียวหนึบจึงนำมาห่อใส่กระดาษ, Thai definition: ลักษณะของสิ่งของที่เหนียวและมีเนื้อแน่นด้วย
มหิธร[N] Vishnu, Syn. พระนารายณ์, Notes: (สันสกฤต)
เภท[N] division, See also: allocation, apportionment, separation, split, Syn. การแบ่ง, การแยก, การแตกออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารรองรัง[n. exp.] (āhān røngrang) EN: provisions   
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก[adj.] (an ja køhaikoēt khwām taēkyaēk) EN: divisive   
อวตาร[X] (awatān) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra   
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งออกเป็น [v. exp.] (baeng øk pen) FR: se diviser en
แบ่งแยกไม่ได้[adj.] (baengyaēk mai dāi ) EN: indivisible   FR: indivisible
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage   FR: visage [m]
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บั้น[n.] (ban) EN: section ; part ; portion ; division   FR: section [f] ; portion [f]
เบาวิสต้า[TM] (Baowittā) EN: Boavista   FR: Boavista
บัตรเหลือง [n. exp.] (bat leūang) EN: temporary ID card ; temporary identification card   FR: carte d'identité provisoire [f]
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
บทบัญญัติ[n.] (botbanyat) EN: law ; legal provision ; legislation   
บทเฉพาะกาล[n. exp.] (bot chaphǿkān) EN: temporary provisions ; interim arrangement   
บทลงโทษ[n.] (botlongthōt) EN: penalty ; penalty provision ; penal provision ; penal clause   FR: sanction [f]
บทร้อยกรอง[n. exp.] (bot røikrøng) FR: leçon de révision [f]
ฉบับปรับปรุงแก้ไข[n. exp.] (chabap prapprung kaēkhai) EN: revised edition   
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ช่างซ่อมโทรทัศน์[n. exp.] (chang sǿm thōrathat) EN: television repairman   FR: réparateur de télévision [m]
เฉพาะกาล[adj.] (chaphǿkān) EN: temporary ; provisional   FR: temporaire ; provisoire
เช็คเด้ง[n. exp.] (chek deng) EN: bounced cheque ; bounced check ; bad cheque   FR: chèque sans provision [m]
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face   FR: essuyer le visage
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller
เฉย ๆ[X] (choēi-choei) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so   FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone   FR: bassin [m]
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ช่องโทรทัศน์[n. exp.] (chǿng thōrathat) EN: TV channel   FR: chaîne de télévision [f]
ชั่วคราว[adj.] (chūakhrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift   FR: temporaire ; passager ; provisoire
ชั่วคราว[adv.] (chūakhrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time   FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite   FR: persuader ; influencer ; décider
ชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์[n. prop.] (Chuwit Kamonwisit) EN: Chuwit Kamolvisit   FR: Chuwit Kamolvisit
ดำริ[v.] (damri) EN: contemplate ; intend ; plan   FR: avoir l'intention de ; envisager
ดาราทีวี[n. exp.] (dārā thīwī) EN: t.v. star   FR: vedette de la télévision [f]
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong   FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เดียงสา[adj.] (dīengsā) EN: worldly wisdom ; sensible   FR: sensé ; avisé ; raisonnable
ด้วยตา[adj.] (dūay tā) EN: visual   FR: visuel
ด้วยตาเปล่า[adv.] (dūay tā plāo) FR: à l'oeil nu ; visuellement
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise   FR: prendre soin ; veiller sur
ดูทีวี[v. exp.] (dū thīwī) EN: watch TV   FR: regarder la télévision
ดูโทรทัศน์[v. exp.] (dū thōrathat) EN: watching television   FR: regarder la télévision
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: department ; service   FR: division [f]
แฟรงค์สวิส[n.] (fraēng Sawis) EN: Swiss franc (currency)   FR: franc suisse (devise) [m]
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant

CMU English Pronouncing Dictionary
VIS    V IH1 S
VISA    V IY1 Z AH0
VISX    V IH1 S EH2 K S
VISE    V AY1 S
AVIS    EY1 V IH2 S
LEVIS    L EH1 V AH0 S
BAVIS    B EY1 V IH2 S
TEVIS    T EH1 V IH2 S
VISAS    V IY1 Z AH0 Z
REVIS    R EH1 V IH2 S
LEVIS    L IY1 V AY2 Z
MAVIS    M EY1 V IH2 S
HAVIS    HH AE1 V IH2 S
ORVIS    AO1 R V IH2 S
VISCO    V IY1 S K OW0
DAVIS    D EY1 V AH0 S
VISIT    V IH1 Z AH0 T
HOVIS    HH OW1 V IH2 S
NAVIS    N AA1 V IH2 S
DIVIS    D IY1 V IH2 S
ALVIS    AA1 L V IH2 S
TAVIS    T AA1 V IH2 S
VISOR    V AY1 Z ER0
VISTA    V IH1 S T AH0
ELVIS    EH1 L V IH2 S
VISOR    V IH1 Z ER0
LAVIS    L AE1 V IH2 S
BEVIS    B EH1 V IH2 S
NEVIS    N EH1 V AH0 S
CHAVIS    CH AE1 V IH2 S
TAVISH    T EY1 V IH0 SH
DOVISH    D OW1 V IH0 SH
CHAVIS    CH EY1 V IH2 S
SILVIS    S IH1 L V IH2 S
BEAVIS    B IY1 V AH0 S
REAVIS    R IY1 V IH2 S
DAVIS'    D EY1 V AH0 S AH0 Z
PURVIS    P ER1 V IH2 S
ADVISE    AH0 D V AY1 Z
TAVIST    T AE1 V AH0 S T
ELVIS'    EH1 L V IH2 S
JERVIS    JH ER1 V IH2 S
JARVIS    JH AA1 R V AH0 S
REVISE    R IH0 V AY1 Z
SARVIS    S AA1 R V IH2 S
SERVIS    S ER1 V IH2 S
DEVISE    D IH0 V AY1 Z
DRAVIS    D R AE1 V IH2 S
LAVISH    L AE1 V IH0 SH
DOVISH    D AH1 V IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Avis    (n) (ei1 v i s)
visa    (v) (v ii1 z @)
Davis    (n) (d ei1 v i s)
Mavis    (n) (m ei1 v i s)
levis    (n) (l ii1 v ai z)
mavis    (n) (m ei1 v i s)
visas    (v) (v ii1 z @ z)
visit    (v) (v i1 z i t)
visor    (n) (v ai1 z @ r)
vista    (n) (v i1 s t @)
Kravis    (n) (k r a1 v @ s)
Travis    (n) (t r a1 v @ s)
Purvis    (n) (p @@1 v i s)
advise    (v) (@1 d v ai1 z)
devise    (v) (d i1 v ai1 z)
elvish    (j) (e1 l v i sh)
lavish    (v) (l a1 v i sh)
pelvis    (n) (p e1 l v i s)
ravish    (v) (r a1 v i sh)
revise    (v) (r i1 v ai1 z)
visaed    (v) (v ii1 z @ d)
visage    (n) (v i1 z i jh)
viscid    (j) (v i1 s i d)
vision    (n) (v i1 zh n)
visits    (v) (v i1 z i t s)
visors    (n) (v ai1 z @ z)
vistas    (n) (v i1 s t @ z)
visual    (j) (v i1 zh u@ l)
advised    (v) (@1 d v ai1 z d)
adviser    (n) (@1 d v ai1 z @ r)
advises    (v) (@1 d v ai1 z i z)
atavism    (n) (a1 t @ v i z @ m)
dervish    (n) (d @@1 v i sh)
devised    (v) (d i1 v ai1 z d)
devises    (v) (d i1 v ai1 z i z)
divisor    (n) (d i1 v ai1 z @ r)
knavish    (j) (n ei1 v i sh)
mavises    (n) (m ei1 v i s i z)
peevish    (j) (p ii1 v i sh)
proviso    (n) (p r @1 v ai1 z ou)
revised    (v) (r i1 v ai1 z d)
reviser    (n) (r i1 v ai1 z @ r)
revises    (v) (r i1 v ai1 z i z)
revisit    (v) (r ii1 v i1 z i t)
slavish    (j) (s l ei1 v i sh)
visaged    (j) (v i1 z i jh d)
visages    (n) (v i1 z i jh i z)
visaing    (v) (v ii1 z @ r i ng)
viscera    (n) (v i1 s @ r @)
viscous    (j) (v i1 s k @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
視点[してん, shiten] Thai: วิสัยทัศน์ English: visual point
訪れる[おとずれる, otozureru] Thai: เยี่ยม English: to visit
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน) English: to visit
訪ねる[たずねる, tazuneru] Thai: เยี่ยม English: to visit
切れる[きれる, kireru] Thai: หมดอายุ English: to expire (e.g. visa)
勧める[すすめる, susumeru] Thai: ชี้แนะ English: to advise
寄る[よる, yoru] Thai: แวะมาเยี่ยม English: to visit
改める[あらためる, aratameru] Thai: แก้ไขใหม่ English: to revise

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktivist(n) |der, pl. Aktivisten| นักเคลื่อนไหว, See also: die Aktivistin

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vis-a-vis; vis-à-vis {adv}ในทางกลับกัน
See also: S. opposite,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlussprovision {f}acquisition commission [Add to Longdo]
Abteilung {f}; Division {f}division [Add to Longdo]
Abteilung {f}; Ressort {n}; Gebiet {n}; Referat {n}; Sektion {f} | Abteilungen {pl} | ausführende Abteilung | beratende Abteilungdepartment | departments | responsible department | advisory department [Add to Longdo]
Abteilung {f} (eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)subdivision [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title [Add to Longdo]
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewerage provisions [Add to Longdo]
Änderung {f}; Durchsicht {f}; Redigieren {n}; Revision {f}revision [Add to Longdo]
Aktivismus {m}activism [Add to Longdo]
Aktivismus {m}activisms [Add to Longdo]
Aktivist {m}; Aktivistin {f} | Aktivisten {pl}activist | activists [Add to Longdo]
Anhänger {m}collectivist [Add to Longdo]
Anlageberater {m}investment advisor [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltung {f}plant record division [Add to Longdo]
Anschauungsunterricht {m}visual instruction [Add to Longdo]
Antrag {m}; Anmeldung {f} | vorläufige Anmeldung | einen Antrag einreichen; eine Anmeldung einreichen | einen Antrag genehmigen | abgezweigte Anmeldung; abgetrennte Anmeldungapplication | provisional application | to file an application | to approve an application | divisional application [Add to Longdo]
Arbeitsbeschaffung {f}provision of work [Add to Longdo]
Arbeitsschutz {m}; Arbeitsschutzbestimmungen {pl}provisions on labor [Add to Longdo]
Arbeitsteilung {f} | Arbeitsteilungen {pl}division of labour | divisions of labour [Add to Longdo]
Archivar {m}archivist [Add to Longdo]
Arrivist {m}aimer [Add to Longdo]
Atavismus {m} [biol.]; Entwicklungsrückschlag {m}; Rückschlag {m}atavism [Add to Longdo]
Auflage {f}; Ausgabe {f} (eines Buches) | Auflagen {pl}; Ausgaben {pl} | aktualisierte Ausgabe {f} | überarbeitete Auflage | beschränkte Auflage {f} | broschierte Ausgabe eines Buches | mehrsprachige Ausgabe {f}edition | editions | updated edition | revised edition | limited edition | paper edition of a book | polyglot edition [Add to Longdo]
Aufseher {m} | Aufseherinnen {pl}; Aufseher {pl}supervisor | supervisors [Add to Longdo]
Aufsicht {f} | unter ärztlicher Aufsichtsupervision | under medical supervision [Add to Longdo]
Aufsicht {f}supervisor; person in charge [Add to Longdo]
Aufsichtspersonal {n}supervisory staff [Add to Longdo]
Aufsichtsrat {m} | Aufsichtsräte {pl}supervisory board | supervisory boards [Add to Longdo]
Aufsichtsratssitzung {f}supervisory board meeting [Add to Longdo]
Aufsicht führend; aufsichtführendin a supervisory capacity [Add to Longdo]
Aufteilung {f}; Aufgliederung {f}division [Add to Longdo]
jdm. seine Aufwartung machento make a courtesy call on sb.; to pay sb. a courtesy visit [Add to Longdo]
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
Ausreisevisum {n}exit visa [Add to Longdo]
Ausweidung {f} | Ausweidungen {pl}evisceration | eviscerations [Add to Longdo]
Avis {m,n} | Voravis {m,n}advice; advice note; notice | preadvice [Add to Longdo]
Bauaufsicht {f}; Bauüberwachung {f}construction supervision [Add to Longdo]
Bauaufsichtsbehörde {f}building control authority; building supervisory board [Add to Longdo]
Baubesichtigung {f}field visit [Add to Longdo]
Bauleiter {m}site manager; construction manager; construction supervisor [Add to Longdo]
Bauleitung {f}construction supervision; management of works [Add to Longdo]
Baustellenbesichtigung {f}building site visit [Add to Longdo]
Bauzustandsbesichtigung {f}visits to sites to inspect the state of construction [Add to Longdo]
Beaufsichtigung {f}supervision [Add to Longdo]
Becken {n} [anat.] | Becken {pl}pelvis | pelves [Add to Longdo]
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students [Add to Longdo]
(improvisierte) Begleitung {f}; Improvisation {f} [mus.]vamp [Add to Longdo]
Beirat {m} | wissenschaftlicher Beiratadvisory council; advisory board | scientific advisory board [Add to Longdo]
Berater {m}; Ratgeber {m} | Berater {pl}; Ratgeber {pl}adviser; advisor | advisers; advisors [Add to Longdo]
Beratungstätigkeit {f}advisory activity [Add to Longdo]
Beratungsvertrag {m}advisory contract [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お客さま;お客様;御客様[おきゃくさま, okyakusama] (n) (hon) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お客さん;御客さん[おきゃくさん, okyakusan] (n) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お宮参り;御宮参り[おみやまいり, omiyamairi] (n) (See 宮参り) shrine visit [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お参り(P);御参り[おまいり, omairi] (n,vs) worship; shrine visit; (P) [Add to Longdo]
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
お成り;御成り;御成[おなり, onari] (n) going out (of a nobleman, etc.); visiting [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
お百度を踏む;御百度を踏む[おひゃくどをふむ, ohyakudowofumu] (exp,v5m) (obs) to visit repeatedly (to request) [Add to Longdo]
お目;御目[おめ, ome] (n) (1) (hon) (See 目・め・1) eye; eyes; (2) (See 目・め・2) sight; vision; looking [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
せよと言う[せよという, seyotoiu] (exp,v5u) (uk) (See しろと言う) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
とろみ[, toromi] (n) {food} (See とろとろ・3,とろっと・1) thickness (e.g. of a sauce, oil, etc.); viscosity [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
ねっとり[, nettori] (adv,adv-to,vs) viscously; stickily [Add to Longdo]
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of [Add to Longdo]
ふんだん[, fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish [Add to Longdo]
やさぐれる[, yasagureru] (v1) (sl) to sulk; to be peevish [Add to Longdo]
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
アートスーパバイザ[, a-tosu-pabaiza] (n) art supervisor [Add to Longdo]
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
アトリエ巡り[アトリエめぐり, atorie meguri] (n) art studio visits [Add to Longdo]
アドバイザー(P);アドヴァイザー[, adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
アドバイザリー;アドバイザリ[, adobaizari-; adobaizari] (n,adj-no) advisory [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[, adobaizarisutaffu] (n) {comp} advisory staff [Add to Longdo]
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis) [Add to Longdo]
アメリカミンク[, amerikaminku] (n) American mink (Mustela vison) [Add to Longdo]
アルタビスタ[, arutabisuta] (n) {comp} ALTA VISTA [Add to Longdo]
インターネットテレビ[, inta-nettoterebi] (n) {comp} Internet television; Internet TV [Add to Longdo]
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) [Add to Longdo]
インタラクティブテレビ[, intarakuteibuterebi] (n) {comp} interactive television [Add to Longdo]
インテリアアドバイサー[, interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor [Add to Longdo]
イントロビジョン[, intorobijon] (n) intro-vision [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般规定[yī bān guī dìng, ㄧ ㄅㄢ ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, / ] ordinary provision (legal) [Add to Longdo]
一览无遗[yī lǎn wú yí, ㄧ ㄌㄢˇ ˊ ㄧˊ, / ] be plainly visible [Add to Longdo]
三顾茅庐[sān gù máo lú, ㄙㄢ ㄍㄨˋ ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, / ] lit. three humble visits to a thatched cottage; cf famous episode in the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 in which Liu Bei 劉備|刘备 recruits Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (the Hidden Dragon 臥龍|卧龙) to his cause by visiting him three times [Add to Longdo]
上门[shàng mén, ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, / ] drop in; visit [Add to Longdo]
下水[xià shui, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟ˙, ] offal; viscera; tripe [Add to Longdo]
不可分割[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, ] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible [Add to Longdo]
不宜[bù yí, ㄅㄨˋ ㄧˊ, ] not suitable; inadvisable; inappropriate [Add to Longdo]
中国中央电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), Chinese National TV [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
中央电视台[zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV) [Add to Longdo]
中央电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] CCTV (Chinese state television) [Add to Longdo]
串门子[chuàn mén zi, ㄔㄨㄢˋ ㄇㄣˊ ㄗ˙, / ] to call on sb; to drop in; to visit sb's home [Add to Longdo]
主观主义[zhǔ guān zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] subjectivism [Add to Longdo]
九州[Jiǔ zhōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄡ, ] division of China during earliest dynasties; fig. ancient China; Kyūshū, southernmost of Japan's four major islands [Add to Longdo]
二次革命[èr cì gé mìng, ㄦˋ ㄘˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] second revolution; campaign from 1913 of the provisional revolutionary government (under Sun Yat-sen and the Guomindang) against Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 and the Northern Warlords [Add to Longdo]
互访[hù fǎng, ㄏㄨˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] exchange visits [Add to Longdo]
五星[wǔ xīng, ˇ ㄒㄧㄥ, ] the five visible planets, namely: Mercury 水星, Venus 金星, Mars 火星, Jupiter 木星, Saturn 土星 [Add to Longdo]
亚门[yà mén, ㄧㄚˋ ㄇㄣˊ, / ] subdivision; subphylum (taxonomy) [Add to Longdo]
人权斗士[rén quán dòu shì, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄡˋ ㄕˋ, / ] a human rights activist; a fighter for human rights [Add to Longdo]
人次[rén cì, ㄖㄣˊ ㄘˋ, ] person-times; visits; classifier for number of people participating [Add to Longdo]
人生短暂,学术无涯[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
伯杰[bó jié, ㄅㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] (name) Berger; Samuel Berger, former US National Security Advisor under President Carter [Add to Longdo]
但书[dàn shū, ㄉㄢˋ ㄕㄨ, / ] proviso; qualifying clause [Add to Longdo]
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
作客[zuò kè, ㄗㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, ] to live somewhere as a visitor; to stay with sb as a guest; to sojourn [Add to Longdo]
作茧自缚[zuò jiǎn zì fú, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, / ] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard [Add to Longdo]
来访[lái fǎng, ㄌㄞˊ ㄈㄤˇ, 访 / ] pay a visit [Add to Longdo]
来宾[lái bīn, ㄌㄞˊ ㄅㄧㄣ, / ] guest; visitor [Add to Longdo]
修正[xiū zhèng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ, ] to revise; to amend [Add to Longdo]
修正主义[xiū zhèng zhǔ yì, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] revisionism [Add to Longdo]
修正案[xiū zhèng àn, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄢˋ, ] amendment; revised draft [Add to Longdo]
修订[xiū dìng, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ, / ] revise [Add to Longdo]
修订版[xiū dìng bǎn, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄢˇ, / ] revised edition; revised version [Add to Longdo]
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation) [Add to Longdo]
做客[zuò kè, ㄗㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, ] to be a guest or visitor [Add to Longdo]
克什克腾[Kè shí kè téng, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ, / ] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]
克什克腾旗[Kè shí kè téng qí, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ ㄑㄧˊ, / ] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]
入境签证[rù jìng qiān zhèng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] entry visa [Add to Longdo]
内脏[nèi zàng, ㄋㄟˋ ㄗㄤˋ, / ] internal organs; viscera [Add to Longdo]
内宾[nèi bīn, ㄋㄟˋ ㄅㄧㄣ, / ] guest from the same country; internal or domestic visitor (as opposed to international guest 外賓|外宾) [Add to Longdo]
公因式[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] common factor; common divisor (of a math. expression) [Add to Longdo]
六韬[liù tāo, ㄌㄧㄡˋ ㄊㄠ, / ] Six secret teachings, military classic attributed to Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙, adviser of King Wen of Zhou 周文王 [Add to Longdo]
兵饷[bīng xiǎng, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄤˇ, / ] pay and provisions for soldiers [Add to Longdo]
再读[zài dú, ㄗㄞˋ ㄉㄨˊ, / ] to read again; to revise [Add to Longdo]
出访[chū fǎng, ㄔㄨ ㄈㄤˇ, 访 / ] visit a foreign country [Add to Longdo]
出头[chū tóu, ㄔㄨ ㄊㄡˊ, / ] to get out of a predicament; to stick out; to take the initiative; remaining odd fraction after a division [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] to divide; to separate; to allocate; to distinguish (good and bad); part or subdivision; fraction; one tenth (of certain units); unit of length equivalent to 0.33 cm; minute [Add to Longdo]
分家[fēn jiā, ㄈㄣ ㄐㄧㄚ, ] to separate and live apart; division of a large family into smaller groups [Add to Longdo]
分工[fēn gōng, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ, ] divide the work; division of labor [Add to Longdo]
分时多工[fēn shí duō gōng, ㄈㄣ ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ, / ] time division multiplexing; TDM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コンピュータービジョン[こんぴゅーたーびじょん, konpyu-ta-bijon] computer-vision [Add to Longdo]
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision [Add to Longdo]
スーババイザ[すーばばいざ, su-babaiza] supervisor [Add to Longdo]
スーパバイザコール[すーぱばいざこーる, su-pabaizako-ru] supervisor call [Add to Longdo]
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal [Add to Longdo]
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone [Add to Longdo]
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program [Add to Longdo]
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] network supervision [Add to Longdo]
プロビジョニング[ぷろびじょにんぐ, purobijoningu] provisioning [Add to Longdo]
ローカルテレビ[ろーかるてれび, ro-karuterebi] local television [Add to Longdo]
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] remote supervision [Add to Longdo]
可視化[かしか, kashika] visualization (vs) (data, results, etc.) [Add to Longdo]
改訂履歴[かいていりれき, kaiteirireki] revision history [Add to Longdo]
改版管理[かいはんかんり, kaihankanri] revision management [Add to Longdo]
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification [Add to Longdo]
監視プログラム[かんしプログラム, kanshi puroguramu] monitoring program, supervisor [Add to Longdo]
監督機能[かんとくきのう, kantokukinou] supervisory function [Add to Longdo]
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] supervisor [Add to Longdo]
管理者[かんりしゃ, kanrisha] root (user), supervisor [Add to Longdo]
共通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision [Add to Longdo]
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV [Add to Longdo]
高品位テレビ[こうひんテレビ, kouhin terebi] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]
高品位テレビジョン[こうひんいテレビジョン, kouhin'i terebijon] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
視覚的[しかくてき, shikakuteki] visual [Add to Longdo]
視覚的エディタ[しかくてきエディタ, shikakuteki edeita] visual editor, vi [Add to Longdo]
資産管理[しさんかんり, shisankanri] asset management provision [Add to Longdo]
時分割型マルチプレクサ[じぶんかつマルチプレクサ, jibunkatsu maruchipurekusa] time division multiplexer [Add to Longdo]
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA [Add to Longdo]
時分割多重[じぶんかつたじゅう, jibunkatsutajuu] Time Division Multiplexing, TDM [Add to Longdo]
時分割多重化[じぶんかつたじゅうか, jibunkatsutajuuka] time division multiplexing (TDM) [Add to Longdo]
時分割多重装置[じぶんかつたじゅうそうち, jibunkatsutajuusouchi] Time Division Multiplexer [Add to Longdo]
主配線盤[しゅはいせんばん, shuhaisenban] MDF, Main Division Frame [Add to Longdo]
手続き部の終わり[てつづきぶのおわり, tetsudukibunoowari] end of procedure division [Add to Longdo]
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]
周波数分割マルチプレクサ[しゅうはすうぶんわりマルチプレクサ, shuuhasuubunwari maruchipurekusa] Frequency-Division Multiplexer, FDM [Add to Longdo]
周波数分割多元接続[しゅうはすうぶんわりたげんせつぞく, shuuhasuubunwaritagensetsuzoku] Frequency Division Multiple Access, FDMA [Add to Longdo]
周波数分割多重[しゅうはすうぶんかつたじゅう, shuuhasuubunkatsutajuu] FDM, Frequency Division Multiplexing [Add to Longdo]
修整版[しゅうせいはん, shuuseihan] revised version [Add to Longdo]
修正版[しゅうせいばん, shuuseiban] revised version [Add to Longdo]
除算[じょざん, jozan] division (vs) [Add to Longdo]
除算演算子[じょざんえんざんし, jozan'enzanshi] division operator [Add to Longdo]
除数[じょすう, josuu] divisor [Add to Longdo]
除法[じょほう, johou] division [Add to Longdo]
多重伝送装置[たじゅうでんそうそうち, tajuudensousouchi] FDM, Frequency Division Multiplexer [Add to Longdo]
大改訂[だいかいてい, daikaitei] major revision [Add to Longdo]
中間配線盤[ちゅうかんはいせんばん, chuukanhaisenban] IDF, Intermediate Division Frame [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
[かり, kari] vorlaeufig, provisorisch, probeweise [Add to Longdo]
北欧諸国[ほくおうしょこく, hokuoushokoku] die_nordischen_Laender, die_skandinavischen_Laender, (Skandinavien) [Add to Longdo]
即席[そくせき, sokuseki] unvorbereitet, improvisiert [Add to Longdo]
即興[そっきょう, sokkyou] improvisiert, aus_dem_Stegreif [Add to Longdo]
口銭[こうせん, kousen] Kommission, Provision, Prozente [Add to Longdo]
名刺[めいし, meishi] Visitenkarte [Add to Longdo]
夢幻[むげん, mugen] Traeume, Visionen [Add to Longdo]
師団[しだん, shidan] Division [Add to Longdo]
[まぼろし, maboroshi] Trugbild, Phantom, Vision [Add to Longdo]
幻影[げんえい, gen'ei] Phantom, Vision, Illusion [Add to Longdo]
幻想[げんそう, gensou] Illusion, Vision, Traum, Traumbild [Add to Longdo]
手数料[てすうりょう, tesuuryou] Gebuehr, Provision [Add to Longdo]
改正[かいせい, kaisei] Verbesserung, Revision, Aenderung [Add to Longdo]
改訂[かいてい, kaitei] Revision, Umarbeitung, Neubearbeitung [Add to Longdo]
暫定[ざんてい, zantei] vorlaeufig, provisorisch [Add to Longdo]
査定[さてい, satei] Schaetzung, Anschlag, Revision [Add to Longdo]
校訂[こうてい, koutei] Revision [Add to Longdo]
校閲[こうえつ, kouetsu] Durchsicht, Revision (eines Manuskrips) [Add to Longdo]
生体解剖[せいたいかいぼう, seitaikaibou] Vivisektion [Add to Longdo]
監査[かんさ, kansa] Besichtigung, Inspektion, Revision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vis \Vis\, n.
   1. Force; power.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) Physical force.
    (b) Moral power.
      [1913 Webster]
 
   {Principle of vis viva} (Mech.), the principle that the
    difference between the aggregate work of the accelerating
    forces of a system and that of the retarding forces is
    equal to one half the vis viva accumulated or lost in the
    system while the work is being done.
 
   {Vis impressa} [L.] (Mech.), force exerted, as in moving a
    body, or changing the direction of its motion; impressed
    force.
 
   {Vis inertiae}. [L.]
    (a) The resistance of matter, as when a body at rest is
      set in motion, or a body in motion is brought to rest,
      or has its motion changed, either in direction or in
      velocity.
    (b) Inertness; inactivity.
 
   Note: Vis intertiae and inertia are not strictly synonymous.
      The former implies the resistance itself which is
      given, while the latter implies merely the property by
      which it is given.
 
   {Vis mortua} [L.] (Mech.), dead force; force doing no active
    work, but only producing pressure.
 
   {Vis vitae}, or {Vis vitalis} [L.] (Physiol.), vital force.
    
 
   {Vis viva} [L.] (Mech.), living force; the force of a body
    moving against resistance, or doing work, in distinction
    from vis mortua, or dead force; the kinetic energy of a
    moving body; the capacity of a moving body to do work by
    reason of its being in motion. See {Kinetic energy}, in
    the Note under {Energy}. The term vis viva is not usually
    understood to include that part of the kinetic energy of
    the body which is due to the vibrations of its molecules.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VIS
     Verlaessliche InformationsSysteme (GI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VIS
     Virtual Instruction Set (Sun, CPU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VIS
     Visual Interactive Simulation
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vis [vi]
   screw
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 vis [vis]
   fish
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 vis
   force; strength; vigour
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top