ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

split

S P L IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -split-, *split*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
split(vt) ผ่า, See also: หั่น, Syn. crack, divide, separate
split(vi) แตกแยก, Syn. crack, divide, separate
split(n) การแตกแยก, Syn. breach, dissension, schism
split(n) รอยแตก, See also: รอยแยก, Syn. gap, fracture
split(adj) ซึ่งแตกออก, See also: ซึ่งแยกออก, Syn. cloven, cracked
split in(phrv) แบ่งออกเป็นสองส่วน, See also: ผ่าครึ่ง, แบ่งครึ่ง
split on(phrv) บอกความลับของ(บางคน)ต่อ, See also: รายงานความผิดของ บางคน ต่อ, Syn. inform against
split up(phrv) ตัดแบ่ง, See also: แยกออก
split off(phrv) หักออก, See also: แตกออก, แยกออก, Syn. splinter off
splitting(adj) ซึ่งแตกออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
split(สพลิท) { split, split, splitting, splits } vt., vi., n. (การ) ผ่า, หั่น, แยก, ฉีก, ทำให้แตก, แบ่งแยก, แบ่งออกเป็นส่วน ๆ , ออกหุ้นเพิ่มเติม, แบ่งแยก, ปริ, จากไป, วิ่งอย่างรวดเร็ว, ร่อง, รอยแตก, รอยร้าว, รอยแยก, รอยฉีก, ชิ้นที่แยกออก, การแตกแยก, การแตกความสามัคคี, ผู้บอกความลับ adj. แยก
split secondn. พริบตาเดียว, ในฉับพลัน, เสี้ยววินาที, Syn. suddenly
earsplittingadj. ดังมาก, ดังแสบแก้วหู

English-Thai: Nontri Dictionary
split(n) รอยปริ, รอยแยก, รอยร้าว, การผ่า, การหั่น
split(vi) กะเทาะ, แตกออก, ปริ, แบ่งแยก
split(vt) แบ่งแยก, ผ่า, ตัด, ต่อย, หั่น, ฉีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
splitแบ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
splitแบ่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
split brake systemระบบเบรกแยกวงจร [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
split cast mountingการติดตั้งชิ้นหล่อแบบแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
split cause of actionมูลคดีที่แยกฟ้องได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
split cone; colletประกับล็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
split pelvisกระดูกหัวหน่าวแยกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
split pin; cotter pinสลักปลายแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
split riskภัยแยกเสี่ยง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
split sentenceคำพิพากษาที่แยกการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Splitการแตกหุ้น, Example: การแตกหุ้นของบริษัทหนึ่งที่ออกจำหน่ายแล้วให้มีจำนวนมากขึ้น มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายกันในตลาดมีราคาสูง ประกอบกับบริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อการขยายกิจการ บริษัทจะทำการแตกหุ้น ซึ่งส่วนมากควรจะมีผลให้ราคาตลาดของหุ้นลดลง การซื้อขายจะคล่องตัวขึ้น และเมื่อบริษัทออกหุ้นใหม่เพื่อการเพิ่มทุนก็จะทำได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ การแตกหุ้นจะไม่ทำให้มูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แต่จะเปลี่ยนเฉพาะจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและราคาตามบัญชีหุ้นเท่านั้น โดยไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนไปแต่อย่างใด เช่น บริษัทที่มีหุ้นสามัญ 1, 000, 000 หุ้น ต้องการจะแบ่งหุ้นในสัดส่วน 3 ต่อ 1 ฉะนั้นจะมีจำนวนหุ้นเปลี่ยนเป็น 3, 000, 000 หุ้น เป็นต้น [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
split wormหนอนใบปริ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He says he heard the boy say "I'm gonna kill you", and a split second later heard a body hit the floor.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "ฉันจะฆ่าคุณ" และครั้งที่สองแยกต่อมาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
Once you're outside there, split up and go as hard as you can.พอออกข้างนอกแล้ว ให้แยกกันไปให้เร็วที่สุด The Road Warrior (1981)
It split the government.มันทำให้รัฐบาลแย้งกันเอง Gandhi (1982)
They're only clinging to old dreams and trying to split us in the old way.ทำให้เราอยู่กับความฝันเก่าๆ และพยายามแยกเราด้วยวิธีเก่าๆ Gandhi (1982)
We split up and search the house.เราแยกกันและค้นบ้านเถอะ Clue (1985)
Split up?แยกกัน? Clue (1985)
Yes. We have very little time left, so we'll split up into pairs.ใช่ เราเหลือเวลาน้อยมาก ดังนั้นเราจะแยกออกเป็นคู่ Clue (1985)
If we split up into pairs, whichever one of us is left with the killer might get killed.ถ้าเราแบ่งออกเป็นคู่ ใครคนหนึ่งจะอยู่กับฆาตกร แล้วอาจจะถูกฆ่าก็ได้ Clue (1985)
And then we all followed Colonel Mustard's suggestion that we split up and search the house.แล้วเราทั้งหมดก็แยกย้ายกัน ตามข้อเสนอแนะของผู้พันมัสตาร์ด ที่ให้เราแยกออกมาและค้นบ้านดู Clue (1985)
Then we split up again, and the murderer switched off the electricity.แล้วเราแยกกันอีกครั้ง และฆาตกรปิดไฟ Clue (1985)
You killed the motorist when we split up to search the house.คุณฆ่าคนขับรถ ตอนที่เราแยกออกมาเพื่อค้นบ้าน Clue (1985)
So when we split up again, you switched off the electricity.ดังนั้นเมื่อเราแยกกันอีกครั้งคุณปิดไฟฟ้า Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
splitA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
splitA sharp crack of thunder split the sky.
splitComputers are capable of doing very complicated work in a split second.
split"Didn't you get married!?" "Oh, we split up. Engagement broken."
splitDon't split hairs.
splitI have a splitting headache.
splitI heard that Carol and Will have split up.
splitI'm troubled by split ends.
splitI want to split up, but I know I couldn't even if I tried.
splitLet's split it.
splitLet's split the bill.
splitLet's split the reward fifty-fifty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เภท(v) break, See also: split, destroy, collapse, Syn. แตก, หัก, ทลาย, พัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แบ่งแยก(v) be divided, See also: split, separate, part, bisect, Syn. แยก, แบ่ง, Example: ระบบการแปลเราแบ่งแยกออกเป็น 4 ส่วน, Thai Definition: แบ่งออกจากกันเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
เกรียก(v) split, See also: chop, pare, shave off, Example: เขาเกรียกไม้เพื่อเอาไปทำเป็นหลาวจับสัตว์, Thai Definition: เอามีดสับ ผ่า หรือจักชิ้นไม้ให้ฉีกออกไปตามเนื้อไม้ เพื่อให้เป็นซีกเป็นเสี้ยวน้อยๆ
แตก(v) split, See also: break, separate, Example: เมื่อแผ่นดินทรุด หินแผ่นใหญ่ก็เลยแตกและทรุดตัวลง, Thai Definition: แยกออกจากส่วนรวม
แตกกัน(v) break, See also: split, break off relations, have disagreement, have dissension, have differences, Syn. ทะเลาะกัน, ไม่ถูกกัน, แตกคอ, Ant. เข้าใจกัน, Example: เพราะเธอคนเดียวจึงทำให้เขาแตกกัน
แตกตัว(v) split, Syn. กระจายตัว, Example: เมื่อได้รับความสะเทือน ไขมันจะแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆ
แตกแยก(v) split up, See also: become divided, be separated, be discordant, be disunited, Syn. แตกสามัคคี, Ant. กลมเกลียว, สามัคคี, สามัคคีกลมเกลียว, Example: เด็กคนนี้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่รักใคร่กันดี มีศีลธรรม ไม่วิวาท ไม่แตกแยก
แตกร้าว(v) split up, See also: be cracked, become divided, be disunited, break up, Syn. บาดหมาง, ผิดใจ, ร้าวฉาน, Example: เมื่อสถานการณ์ระส่ำระสาย ความคิดผู้คนก็แตกร้าวตามไปด้วย, Thai Definition: บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้
แบ่งตัว(v) split, Example: เชื้อโรคชนิดนี้แบ่งตัวได้เป็นจำนวนมาก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว, Thai Definition: แยกส่วนของร่างเดิมออกเป็นอีกร่างหนึ่ง
แบะปาก(v) split one's mouth, See also: make a face, Syn. แสยะปาก, Example: เขาแบะปาก ยักไหล่ อย่างไม่เคารพผู้ใหญ่ในที่นั้นเลย, Thai Definition: แสยะปากทำอาการเย่อหยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[baeng pen kok pen lao] (v, exp) EN: split into factions ; form cliques
แบ่งตัว[baeng tūa] (v, exp) EN: split
แบ่งแยก[baengyaēk] (v) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect  FR: morceler ; démembrer
ฟาก[fāk] (n) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring  FR: plancher de bambou [ m ]
จัก[jak] (v) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink
จักตอกไม้ไผ่[jak tøk māi phai] (v, exp) EN: split bamboo into strips
การแบ่งแยก[kān baengyaēk] (n) EN: split ; demarcation
คนที่คอยจับผิด[khon thī khøi jap phit] (n, exp) EN: hairsplitting person  FR: ergoteur [ m ] ; ergoteuse [ f ] ; chicaneur [ m ] ; chicaneuse [ f ] ; coupeur de cheveux en quatre [ m ]
แล่ง[laeng] (v) EN: split ; chop ; cleave ; break

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPLIT S P L IH1 T
SPLITS S P L IH1 T S
SPLITT S P L IH1 T
SPLITTER S P L IH1 T ER0
SPLITTING S P L IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Split (n) splˈɪt (s p l i1 t)
split (v) splˈɪt (s p l i1 t)
splits (v) splˈɪts (s p l i1 t s)
splitting (v) splˈɪtɪŋ (s p l i1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分裂[fēn liè, ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ,  ] split up; to split; to divide; to break up; fission #4,955 [Add to Longdo]
一瞬间[yī shùn jiān, ㄧ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ,    /   ] split second #7,262 [Add to Longdo]
斯普利特[Sī pǔ lì tè, ㄙ ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄊㄜˋ,    ] Split (city in Croatia) #245,651 [Add to Longdo]
分相[fēn xiàng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˋ,  ] split phase (elec.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klemmhülse { f }split tubular clip; clamp sleeve [Add to Longdo]
Splitt { m }(stone) chippings; (loose) chippings; crushed stone [Add to Longdo]
Splitteinrichtung { f }splitter [Add to Longdo]
Splitter { m }; Span { m }; Schnitzel { m }chipping [Add to Longdo]
Splitter { m }; Span { m }; Bruchstück { n } | Splitter { pl }; Späne { pl }splinter | splinters [Add to Longdo]
Splitter { m }shiver [Add to Longdo]
Splitter { m }; Span { m } | Splitter { pl }; Späne { pl }sliver | slivers [Add to Longdo]
Splitterbombe { f } [ mil. ]cluster bomb [Add to Longdo]
Splittergruppe { f } | Splittergruppen { pl }splinter group | splinter groups [Add to Longdo]
Splitterpartei { f } | Splitterparteien { pl }splinter party; faction | splinter parties [Add to Longdo]
splitterfrei { adj }shatter-proof [Add to Longdo]
splitterig { adj }splintered [Add to Longdo]
splitternackt { adj }stark naked; bare naked; without a stitch on; starkers [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分割[ぶんかつ, bunkatsu] (n, vs) partition; division; separation; segmenting; splitting; (P) #968 [Add to Longdo]
分裂[ぶんれつ, bunretsu] (n, vs) split; division; break up; (P) #5,722 [Add to Longdo]
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1, vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P) #8,352 [Add to Longdo]
分かれる(P);分れる[わかれる, wakareru] (v1, vi) (1) (also written as 岐れる) to branch; to fork; to diverge; (2) to separate; to split; to divide; (3) to disperse; to scatter; (P) #10,302 [Add to Longdo]
ささくれ[sasakure] (n) fine split; hangnail [Add to Longdo]
ささくれる[sasakureru] (v1, vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t, vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv, vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
ギンギン[gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache [Add to Longdo]
ケサガケベラ[kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting [Add to Longdo]
分流[ぶんりゅう, bunryuu] splitting [Add to Longdo]
セル分割[せるぶんかつ, serubunkatsu] cell splitting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一糸まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] splitternackt [Add to Longdo]
破片[はへん, hahen] Splitter, Bruchstueck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Split \Split\, v. i.
   1. To part asunder; to be rent; to burst; as, vessels split
    by the freezing of water in them.
    [1913 Webster]
 
   2. To be broken; to be dashed to pieces.
    [1913 Webster]
 
       The ship splits on the rock.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To separate into parties or factions. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. To burst with laughter. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Each had a gravity would make you split. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To divulge a secret; to betray confidence; to peach.
    [Slang] --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   6. (Blackjack) To divide one hand of blackjack into two
    hands; -- a strategy allowed to a player when the first
    two cards dealt to the player have the same value.
    [PJC]
 
   7. To leave; to depart (from a place or gathering); as, let's
    split. [Slang]
    [PJC]
 
   {To split on a rock}, to fail; to to err fatally; to have the
    hopes and designs frustrated.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Split \Split\ (spl[i^]t), v. t. [imp. & p. p. {Split}
   ({Splitted}, R.); p. pr. & vb. n. {Splitting}.] [Probably of
   Scand. or Low German origin; cf. Dan. splitte, LG. splitten,
   OD. splitten, spletten, D. splijten, G. spleissen, MHG.
   spl[imac]zen. Cf. {Splice}, {Splint}, {Splinter}.]
   1. To divide lengthwise; to separate from end to end, esp. by
    force; to divide in the direction of the grain or layers;
    to rive; to cleave; as, to split a piece of timber or a
    board; to split a gem; to split a sheepskin.
    [1913 Webster]
 
       Cold winter split the rocks in twain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To burst; to rupture; to rend; to tear asunder.
    [1913 Webster]
 
       A huge vessel of exceeding hard marble split asunder
       by congealed water.          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   3. To divide or break up into parts or divisions, as by
    discord; to separate into parts or parties, as a political
    party; to disunite. [Colloq.] --South.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chem.) To divide or separate into components; -- often
    used with up; as, to split up sugar into alcohol and
    carbonic acid.
    [1913 Webster]
 
   {To split hairs}, to make distinctions of useless nicety.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Split \Split\, n.
   1. A crack, rent, or longitudinal fissure.
    [1913 Webster]
 
   2. A breach or separation, as in a political party; a
    division. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. A piece that is split off, or made thin, by splitting; a
    splinter; a fragment.
    [1913 Webster]
 
   4. Specif: (Leather Manuf.), One of the sections of a skin
    made by dividing it into two or more thicknesses.
    [1913 Webster]
 
   5. (Faro) A division of a stake happening when two cards of
    the kind on which the stake is laid are dealt in the same
    turn.
    [1913 Webster]
 
   6.
    (a) (Basketwork) Any of the three or four strips into
      which osiers are commonly cleft for certain kinds of
      work; -- usually in pl.
    (b) (Weaving) Any of the dents of a reed.
    (c) Any of the air currents in a mine formed by dividing a
      larger current.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. Short for {Split shot} or {split stroke}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Gymnastics) The feat of going down to the floor so that
    the legs extend in a straight line, either with one on
    each side or with one in front and the other behind. [Cant
    or Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. A small bottle (containing about half a pint) of some
    drink; -- so called as containing half the quantity of the
    customary smaller commercial size of bottle; also, a drink
    of half the usual quantity; a half glass. [Cant or Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. (Finance) The substitution of more than one share of a
     corporation's stock for one share. The market price of
     the stock usually drops in proportion to the increase in
     outstanding shares of stock. The split may be in any
     ratio, as, a two-for-one split; a three-for-two split.
     [PJC]
 
   11. (Blackjack) The division by a player of one hand of
     blackjack into two hands, allowed when the first two
     cards dealt to a player have the same value; the player
     who chooses to split is obliged to increase the amount
     wagered by placing a sum equal to the original bet on the
     new hand thus created. See {split}[6], v.i.
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Split \Split\, a.
   1. Divided; cleft.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Divided deeply; cleft.
    [1913 Webster]
 
   3. (Exchanges)
    (a) Divided so as to be done or executed part at one time
      or price and part at another time or price; -- said of
      an order, sale, etc.
    (b) Of quotations, given in sixteenth, quotations in
      eighths being regular; as, 103/16 is a split
      quotation.
    (c) (London Stock Exchange) Designating ordinary stock
      that has been divided into preferred ordinary and
      deferred ordinary.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Split pease}, hulled pease split for making soup, etc.
 
   {Split pin} (Mach.), a pin with one end split so that it may
    be spread open to secure it in its place.
 
   {Split pulley}, a parting pulley. See under {Pulley}.
 
   {Split ring}, a ring with overlapped or interlocked ends
    which may be sprung apart so that objects, as keys, may be
    strung upon the ring or removed from it.
 
   {Split ticket}, a ballot in which a voter votes for a portion
    of the candidates nominated by one party, candidates of
    other parties being substituted for those omitted. [U.S.]
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 damaged \damaged\ (d[a^]m"[asl]jd), adj.
   1. changed so as to reduce value, function, or other
    desirable trait; -- usually not used of persons. Opposite
    of {undamaged}. [Narrower terms: {battered, beat-up,
    beaten-up, bedraggled, broken-down, dilapidated,
    ramshackle, tumble-down, unsound}; {bent, crumpled,
    dented}; {blasted, rent, ripped, torn}; {broken-backed};
    {burned-out(prenominal), burned out(predicate),
    burnt-out(prenominal), burnt out(predicate)}; {burst,
    ruptured}; {corroded}; {cracked, crackled, crazed};
    {defaced, marred}; {hurt, weakened};
    {knocked-out(prenominal), knocked out}; {mangled,
    mutilated}; {peeling}; {scraped, scratched};
    {storm-beaten}] Also See {blemished}, {broken}, {damaged},
    {destroyed}, {impaired}, {injured}, {unsound}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. Rendered imperfect by impairing the integrity of some
    part, or by breaking. Opposite of {unbroken}. [Narrower
    terms: {busted}; {chipped}; {cracked}; {crumbled,
    fragmented}; {crushed, ground}; {dissolved}; {fractured};
    {shattered, smashed, splintered}; {split}; {unkept,
    violated}] Also See: {damaged}, {imperfect}, {injured},
    {unsound}.
 
   Syn: broken.
     [WordNet 1.5]
 
   3. being unjustly brought into disrepute; as, her damaged
    reputation.
 
   Syn: discredited.
     [WordNet 1.5]
 
   4. made to appear imperfect; -- especially of reputation; as,
    the senator's seriously damaged reputation.
 
   Syn: besmirched, flyblown, spotted, stained, sullied,
     tainted, tarnished.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 split
   adj 1: having been divided; having the unity destroyed;
       "Congress...gave the impression of...a confusing sum of
       disconnected local forces"-Samuel Lubell; "a league of
       disunited nations"- E.B.White; "a fragmented coalition";
       "a split group" [syn: {disconnected}, {disunited},
       {fragmented}, {split}]
   2: (especially of wood) cut or ripped longitudinally with the
     grain; "we bought split logs for the fireplace"
   n 1: extending the legs at right angles to the trunk (one in
      front and the other in back)
   2: a bottle containing half the usual amount
   3: a promised or claimed share of loot or money; "he demanded
     his split before they disbanded"
   4: a lengthwise crack in wood; "he inserted the wedge into a
     split in the log"
   5: an opening made forcibly as by pulling apart; "there was a
     rip in his pants"; "she had snags in her stockings" [syn:
     {rip}, {rent}, {snag}, {split}, {tear}]
   6: an old Croatian city on the Adriatic Sea
   7: a dessert of sliced fruit and ice cream covered with whipped
     cream and cherries and nuts
   8: (tenpin bowling) a divided formation of pins left standing
     after the first bowl; "he was winning until he got a split in
     the tenth frame"
   9: an increase in the number of outstanding shares of a
     corporation without changing the shareholders' equity; "they
     announced a two-for-one split of the common stock" [syn:
     {split}, {stock split}, {split up}]
   10: the act of rending or ripping or splitting something; "he
     gave the envelope a vigorous rip" [syn: {rent}, {rip},
     {split}]
   11: division of a group into opposing factions; "another schism
     like that and they will wind up in bankruptcy" [syn:
     {schism}, {split}]
   v 1: separate into parts or portions; "divide the cake into
      three equal parts"; "The British carved up the Ottoman
      Empire after World War I" [syn: {divide}, {split}, {split
      up}, {separate}, {dissever}, {carve up}] [ant: {unify},
      {unite}]
   2: separate or cut with a tool, such as a sharp instrument;
     "cleave the bone" [syn: {cleave}, {split}, {rive}]
   3: discontinue an association or relation; go different ways;
     "The business partners broke over a tax question"; "The
     couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and
     I split up" [syn: {separate}, {part}, {split up}, {split},
     {break}, {break up}]
   4: go one's own way; move apart; "The friends separated after
     the party" [syn: {separate}, {part}, {split}]
   5: come open suddenly and violently, as if from internal
     pressure; "The bubble burst" [syn: {burst}, {split}, {break
     open}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 split /split/
  crack; crevice

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top