ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amendment

AH0 M EH1 N D M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amendment-, *amendment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amendment(n) การแก้ไข, Syn. correction, revision
amendment(n) การพัฒนาขึ้น, See also: การปรับปรุงขึ้น, Syn. improvement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file

English-Thai: Nontri Dictionary
amendment(n) การแก้ไข, การแปรญัตติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย๒. การแปรญัตติ, คำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติม๒. การแปรญัตติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment fileแฟ้มแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment recordระเบียนแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment tapeแถบแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment to the plaintการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment, consequentialการแปรญัตติต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment, constitutionalการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment, pro formaญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendments, selection ofการคัดเลือกคำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
amendmentการแก้ไขเพิ่มเติม [การทูต]
Amendments to the Charter of the United Nationsการแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรของสหประชาชาตินั้น เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขได้โดยสมัชชาสหประชาชาติหรือโดยที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ของสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งอาจจะประชุมกัน ณ วันเวลาและสถานที่ตามแต่จะมีการตกลงกัน โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วนของสมัชชาใหญ่ และโดยคะแนนเสียงของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงใด ๆ 7 เสียง ในที่ประชุมใหญ่นั้น สมาชิกแต่ละประเทศของสหประชาชาติจะมีเสียงลงคะแนน 1 เสียงการที่จะแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติให้เป็นผลสำเร็จ จะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกเป็นจำนวน 2 ใน 3 ส่วนของสมาชิกทั้งหมดในสมัชชาหรือจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อการแก้ไขกฎบัตรเป็นที่รับรองแล้ว จะมีผลบังคับต่อสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติ ก็ต่อเมื่อได้รับการสัตยาบันจากสมาชิก 2 ใน 3 ส่วนของจำนวนทั้งหมด รวมทั้งการรับรองจากสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงด้วยอาทิเช่น ในสมัยประชุมที่ 18 ของสมัชชาใหญ่ การแก้ไขกฎบัตรได้รับการรับรองเห็นชอบด้วย โดยผ่านข้อมติที่ 1991 (XVII) ในการแก้ไขครั้งนี้ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงจาก 11 เป็น 15 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจาก 18 เป็น 27 ประเทศ การแก้ไขดังกล่าวได้รับการลงมติรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1963 ในปัจจุบันนี้ ประเทศสมาชิกเป็นจำนวนมากกำลังเรียกร้องให้มีการปรับจำนวนสมาชิกถาวรของคณะ มนตรีความมั่นคงเสียใหม่ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The 14th amendment was passed at the end of the Civil War to give equal rights to black people.(เฮาเวิร์ด ซินน์ ผู้เขียนหนังสือ ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาฉบับประชาชน) เมื่อสิ้นสงครามกลางเมือง มีการผ่านญัตติแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมข้อ 14 The Corporation (2003)
And what was particularly grotesque about this was that the 14th amendment was passed to protect newly freed slaves.สิ่งที่พิลึกกึกกือมากในเรื่องนี้ก็คือ กฎหมายเพิ่มเติมข้อ 14 นี้ผ่านออกมาใช้ เพื่อคุ้มครองทาสที่เพิ่งได้อิสรภาพ The Corporation (2003)
Has there been some amendment to the Freedom of Information Act that I'm not aware of?คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เค้าพ้นผิด ที่ฉันยังไม่รู้อีกเหรอ ? Cell Test (2005)
In fact, this is practically a first amendment issue.ที่จริงแล้ว นี่เกือบจะเป็นการแก้ไขบทบัญญัติครั้งแรก Art Isn't Easy (2007)
So, what do you think of this second amendment now?เป็นไงแล้วจะทำยังไงต่อกับชั้นดี Shoot 'Em Up (2007)
She exercised her First Amendment right to dump you.เธอทำถูกแล้วที่ทิ้งนายไป Chuck Versus the Ex (2008)
Clear violation of his 8th amendment right:การละเมิดสิทธิข้อ 8 ของเขาอย่างชัดเจน Law Abiding Citizen (2009)
That's the first amendment of the guide to being a player, pushing and pulling.กฏข้อที่ 1 ของนักเล่นเกม ดัน และ ดึง Episode #1.9 (2009)
William, amendment 63, seventh addendum:วิลเลี่ยม... มาตรา 63 ภาคผนวกที่ 7 Mattress (2009)
That so? It's now clear that the Vampire Rights Amendment will not achieve the majority needed to become law.งั้นเหรอ เป็นที่แน่ใจเรียบร้อยแล้วว่า การพัฒนาสิทธิของแวมไพร์นั้นจะไม่ Evil Is Going On (2010)
I will exercise my right to remain silent under the Fifth Amendment to the Constitution.ผมจะรักษาสิทธิของผม โดยการเงียบไว้ ภายใต้มาตราที่ห้า Chuck Versus the Tic Tac (2010)
I will raise a Sixth Amendment issue.ผมจะขออ้างถึง\ บัญญัตติข้อที่หก The Excelsior Acquisition (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญัตติ(n) motion, See also: amendment, proposal, issue, bill, resolution, Syn. เรื่อง, โจทย์, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา, Example: ในการเปิดการประชุมสมัยสามัญ ฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล, Count Unit: ญัตติ, Thai Definition: ข้อเสนอเพื่อลงมติ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแก้ไข[kān kaēkhai] (n) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction
แปรญัตติ[praē yatti] (v, exp) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal
ญัตติ[yatti] (n) EN: motion ; amendment ; proposal ; issue ; bill ; resolution ; proposition  FR: proposition [ f ] ; motion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMENDMENT AH0 M EH1 N D M AH0 N T
AMENDMENTS AH0 M EH1 N D M AH0 N T S
AMENDMENT'S AH0 M EH1 N D M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amendment (n) ˈəmˈɛndmənt (@1 m e1 n d m @ n t)
amendments (n) ˈəmˈɛndmənts (@1 m e1 n d m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修正案[xiū zhèng àn, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄢˋ,   ] amendment; revised draft #16,716 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Änderung { f }; Abänderung { f } | vereinfachte Änderung { f }amendment | simplified amendment [Add to Longdo]
Änderungsband { n }amendment tape [Add to Longdo]
Änderungsdatei { f }; Fortschreibungsdatei { f }amendment file [Add to Longdo]
Änderungsdatum { n }amendment date [Add to Longdo]
Änderungsindex { m }amendment index [Add to Longdo]
Änderungsprotokoll { n }amendment log [Add to Longdo]
Änderungssatz { m }; Transaktionssatz { m }amendment record [Add to Longdo]
Zuschlagstoff { m } [ techn. ] | Zuschlagstoffe { pl }amendment | amendments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変更[へんこう, henkou] (n, vs) change; modification; alteration; revision; amendment; (P) #196 [Add to Longdo]
修正[しゅうせい, shuusei] (n, vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P) #502 [Add to Longdo]
改正[かいせい, kaisei] (n, vs, adj-no) revision; amendment; alteration; (P) #1,334 [Add to Longdo]
[きゃく, kyaku] (n) (arch) (See 律令) amendment (of the ritsuryo) #3,010 [Add to Longdo]
訂正[ていせい, teisei] (n, vs, adj-no) correction; revision; amendment; (P) #3,914 [Add to Longdo]
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo) [Add to Longdo]
憲法改正[けんぽうかいせい, kenpoukaisei] (n) constitutional reform; constitutional amendment [Add to Longdo]
修正案[しゅうせいあん, shuuseian] (n) proposed amendment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]
訂正[いせい, isei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amendment \A*mend"ment\, n. [F. amendement, LL. amendamentum.]
   1. An alteration or change for the better; correction of a
    fault or of faults; reformation of life by quitting vices.
    [1913 Webster]
 
   2. In public bodies; Any alternation made or proposed to be
    made in a bill or motion by adding, changing,
    substituting, or omitting.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Correction of an error in a writ or process.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Improvement; reformation; emendation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amendment
   n 1: the act of amending or correcting
   2: a statement that is added to or revises or improves a
     proposal or document (a bill or constitution etc.)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top