ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปฏิรูป

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิรูป-, *ปฏิรูป*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
มิตรปฏิรูปก์(n) เพื่อนไม่แท้, เพื่อนปลอม, คนที่แสร้งเป็นมิตร

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
三位一体改革(n) ปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ(เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดของนโยบายนี้เสนอให้มีการปฏิรูปทั้งสามด้านพร้อมกันเป็นหนึ่งแพคเกจ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ จึงเรียกการปฏิรูปนี้ว่า"การปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ สามด้านที่ต้องปฏิรูปก็คือ การปฏิรูปเรื่องภาษีของท้องถิ่น การปฏิรูปเรื่องเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อประกันรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และการปฏิรูปด้านการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิรูป(v) reform, See also: change, improve, modernize, innovate, Syn. ปรับปรุง, แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, ปฏิวัติ, Example: รัฐบาลพยายามปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น, Thai Definition: ปรับปรุงให้เหมาะสม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิรูป, ปฏิรูป-(-รูปะ-) ว. สมควร, เหมาะสม, เช่น ปฏิรูปเทส คือ ถิ่นที่สมควร หรือ ถิ่นที่เหมาะสม
ปฏิรูป, ปฏิรูป-เทียม, ไม่แท้, เช่น มิตรปฏิรูป.
ปฏิรูป, ปฏิรูป-(-รูปะ-) ก. ปรับปรุงให้สมควร เช่น ปฏิรูปบ้านเมือง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reformismปฏิรูปนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When he was 15, he was in reform school: He stole a car.เมื่อเขาอายุได้ 15 เขาอยู่ในโรงเรียนปฏิรูปเขาขโมยรถ 12 Angry Men (1957)
Yakov said that the Russians would never stop the extraordinary reforms happening there.ยาโคฟกล่าวว่ารัสเซียจะไม่เคยหยุด การปฏิรูปพิเศษที่เกิดขึ้นมี The Russia House (1990)
The music I teach is revolutionary music.ดนตรีที่ผมสอนคือ ดนตรีที่ปฏิรูปแล้ว The Red Violin (1998)
-วลาดิเมียร์ เนสกี้ ส.ส.รัสเซีย นักปฏิรูป The Bourne Supremacy (2004)
I sent you a letter earlier this year. My views on penal reform.ผมส่งจดหมายไปยังท่านเมื่อต้นปี เรื่องปฏิรูปการลงโทษ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
When your daddy sent me to the reformatory...พ่อฉันส่งฉันมาให้ปฏิรูป... Art of Fighting (2006)
Mind-reading, spontaneous regeneration.อย่างการอ่านใจได้ การปฏิรูปทางธรรมชาติ Chapter Four 'Collision' (2006)
He's talking about mind-reading and spontaneous regeneration.เขาพูดถึงการอ่านความคิด การปฏิรูปจากความเป็นธรรมชาติ Chapter Four 'Collision' (2006)
Soon, everything will be renewed.ในเร็วๆนี้ ทุกสิ่งจะได้รับการปฏิรูป Lee San, Wind of the Palace (2007)
I will reform our government.หม่อมฉันจะปฏิรูปรัฐสภาของพวกเราพะยะค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
I want to reform our government.เราต้องการปฏิรูปฝ่ายปกครองของพวกเรา Lee San, Wind of the Palace (2007)
That is just the beginning of my plans to reform this nation.นี้เป็นแค่การเริ่มต้นของแผนของเรา เพื่อปฏิรูปประเทศนี้ Lee San, Wind of the Palace (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิรูป[patirūp] (v) EN: reform ; change ; improve ; modernize ; innovate  FR: réformer ; changer ; moderniser ; améliorer

English-Thai: Longdo Dictionary
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่, ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reform(vt) ปฏิรูป, See also: ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, Syn. amend, improve, rectify
reformist(adj) ปฏิรูป
regenerate(vt) ปฏิรูป, See also: สร้างรูปแบบใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์, มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น, ผู้เผยแพร่, ผู้ปฏิรูป.
froebel(โฟร'เบล) n. นักปฏิรูปการศึกษาชาวเยอรมันผู้ก่อตั้งระบบโรงเรียนอนุบาล., See also: Froebelian adj.
land reformn. การปฏิรูปที่ดิน
lefitst(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย, สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
left(เลฟทฺ) adj. ซ้าย, ข้างซ้าย, ด้านซ้าย, มือซ้าย, ทางซ้าย, ปีกซ้าย, ฝ่ายซ้าย (นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์) n. ด้านซ้าย, สิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือ, การหันซ้าย, การเลี้ยวซ้าย adv. ไปทางซ้าย v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ leave (จากไป, ลาจาก) -Phr. (the Left ผู้นิยมการปฏิรูประบบการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ, หมัดซ้าย
leftist(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย, สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
progressive(พรเกรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า, เจริญ, ก้าวหน้า, รุดหน้า, คืบหน้า, เพิ่มขึ้น, ตามลำดับ, เป็นขั้นตอน, เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า (เป็นร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น) , ทวีความรุนแรง. n. นักปฏิรูป, ผู้ยึดถือลัทธิเจริญก้าวหน้า.
reclaim(รีเคลม') vt., n. (การ) หักร้างถางพง, บุกเบิก, ทำประโยชน์ที่ดิน, ทำให้ที่ดินใช้การได้, ทำประโยชน์จากของเสีย, ปรับปรุง, ปฏิรูป, See also: reclaimant n. reclaimable adj.
reform(รีฟอร์ม') vt., vi., n. (การ) ปฏิรูป, เปลี่ยนรูป, ปรับปรุง, เข้าแถวใหม่, เข้ารูปแบบใหม่, แก้ไขใหม่, กลับเนื้อกลับตัว, ดัดนิสัย, See also: reformable adj. reformative adj. reformer n. reformingly adv., Syn. improvement, corr
reformation(เรฟฟะเม'เชิน) n. การปฏิรูป, การเปลี่ยนรูป, การปรับปรุง, การเข้าแถวใหม่, การกลับเนื้อกลับตัว, การแก้ไขใหม่, การดัดนิสัย, See also: Reformation n. การปฏิรูปศาสนาในศตวรรษที่ 16 ที่ทำให้เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้น -reformational adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
reform(vt) แก้ไข, ปฏิรูป, เปลี่ยนรูป, กลับตัว, ดัดแปลง
reformation(n) การแก้ไข, การปฏิรูป, การเปลี่ยนรูป, การดัดแปลง
reformatory(adj) เป็นการปฏิรูป, ซึ่งทำให้ดีขึ้น, เป็นการดัดนิสัย, เป็นการปรับปรุง
reformer(n) ผู้ปฏิรูป, ผู้แก้ไขสถานการณ์, ผู้ปรับปรุง
reorganization(n) การปรับปรุง, การจัดใหม่, การปฏิรูป
reorganize(vt) ปรับปรุง, จัดใหม่, ปฏิรูป, จัดระบบใหม่
transform(vi) แปลง, แปรรูป, เปลี่ยนร่าง, ปฏิรูป
transformation(n) การเปลี่ยนร่าง, การแปลง, การแปรรูป, การปฏิรูป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
改革[かいかく, kaikaku] (n) ปฏิรูป

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] TH: ปฏิรูป

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top